FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metformin Actavis

Teva

Filmdragerad tablett 500 mg
(vita, bikonvexa, filmdragerade, märkta "MF" på ena sidan, 11 mm)

Peroralt antidiabetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: A10BA02
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackningar av Metformin Actavis Filmdragerad tablett 500 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Burk 400 styck (vnr 021897)
Försäljning upphör:
Företaget slutar sälja läkemedlet i denna förpackningsstorlek.
Utbytbara läkemedel.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV.
Metformin Aristo (Filmdragerad tablett 500 mg) Blister 400 tablett(er) (vnr 396650)
Metformin Aurobindo (Filmdragerad tablett 500 mg) Burk 400 tablett(er) (vnr 414327)
Metformin EQL (Filmdragerad tablett 500 mg) Burk 400 tablett(er) (vnr 383322)
Metformin Orifarm (Filmdragerad tablett 500 mg) Burk 400 tablett(er) (vnr 170243)
Metformin Sandoz (Filmdragerad tablett 500 mg) Burk 400 tablett(er) (vnr 484928)
Metformin Teva (Filmdragerad tablett 500 mg) Burk 400 tablett(er) (vnr 111869)
Mitforgen (Filmdragerad tablett 500 mg) Burk 400 styck (vnr 125460)
Alternativ förpackning.
Startdatum: 2023-07-31
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Metformin Actavis

500 mg och 850 mg filmdragerade tabletter
metforminhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Metformin Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Metformin Actavis
3. Hur du använder Metformin Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metformin Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Metformin Actavis är och vad det används för

 

Vad Metformin Actavis är

Metformin Actavis innehåller metformin, ett läkemedel som används för behandling av diabetes. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas biguanider.


Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln och som hjälper kroppen att ta upp glukos (socker) från blodet. Kroppen använder glukos för att producera energi eller lagrar det för framtida behov.


Om du har diabetes, tillverkar bukspottkörteln inte tillräckligt med insulin eller också kan kroppen inte använda det insulin som produceras tillräckligt bra. Det leder till höga glukoshalter i blodet. Metformin Actavis bidrar till att sänka blodglukoshalten till en nivå som ligger så nära den normala nivån som möjligt.


Om du är vuxen och överviktig, kan intag av Metformin Actavis under lång tid även bidra till att minska risken för komplikationer som är kopplade till diabetes. Metformin kopplas samman med antingen en stabil kroppsvikt eller liten viktnedgång.


Vad Metformin Actavis används för

Metformin Actavis används för att behandla patienter med typ 2-diabetes (även kallad "icke-insulinberoende diabetes”) när enbart diet och motion inte räcker till för att kontrollera blodglukosnivåerna. Det används i synnerhet till överviktiga patienter.


Vuxna kan ta Metformin Actavis som enda behandling eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla diabetes (läkemedel som tas via munnen eller insulin).


Barn som är 10 år eller äldre och ungdomar kan ta Metformin Actavis som enda behandling eller tillsammans med insulin.


Metformin som finns i Metformin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Metformin Actavis

Använd inte Metformin Actavis

 • om du är allergisk mot metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har en leverskada.

 • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.

 • om du har okontrollerad diabetes med exempelvis svår hyperglykemi (högt blodsocker), illamående, kräkningar, diarré, snabb viktnedgång, laktacidos (se "Risk för laktacidos" nedan) eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd där ämnen som kallas ketonkroppar ansamlas i blodet, vilket kan leda till diabetisk prekoma. Symtomen är bland annat magont, snabb och djup andning, sömnighet eller att din andedräkt får en annorlunda fruktig doft.

 • om kroppen har förlorat för mycket vatten (uttorkning), t.ex. på grund av långvarig eller kraftig diarré, eller om du har kräkts flera gånger i rad. Uttorkning kan leda till njurproblem vilket kan orsaka laktatacidos (Se ”Varningar och försiktighet” nedan).

 • om du har en svår infektion, t.ex. en infektion som påverkar lungorna, luftrören eller njurarna. Svåra infektioner kan leda till njurproblem vilket kan orsaka laktatacidos (Se ”Varningar och försiktighet” nedan).

 • om du behandlas för akut hjärtsvikt eller nyligen har haft en hjärtinfarkt, om du har allvarliga cirkulationsproblem (såsom chock) eller andningssvårigheter. Detta kan leda till syrebrist i vävnaden, vilket kan orsaka laktatacidos (se ”Varningar och försiktighet” nedan).

 • om du dricker mycket alkohol.

Om något av ovanstående gäller dig, ska du prata med en läkare innan du tar detta läkemedel.


Du måste rådfråga läkare om

 • du behöver genomgå en undersökning, exempelvis en röntgenundersökning eller datortomografi, som innebär att du får kontrastmedel som innehåller jod injicerat i blodet.

 • du ska genomgå en större operation.

Du måste sluta att ta Metformin Actavis under en viss tid före och efter undersökningen eller operationen. Läkaren kommer att avgöra om du behöver någon annan behandling under denna tid. Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar noga.

Varningar och försiktighet

Risk för laktatacidos

Metformin Actavis kan orsaka den mycket sällsynta, men mycket allvarliga, biverkningen laktatacidos, i synnerhet om dina njurar inte fungerar som de ska. Risken för att utveckla laktatacidos är också förhöjd vid okontrollerad diabetes, svåra infektioner, långvarig fasta eller alkoholintag, uttorkning (se mer information nedan), leverproblem och tillstånd där en del av kroppen har minskad syretillförsel (bland annat akut svår hjärtsjukdom).


Om något av ovanstående gäller dig ska du tala med läkare för närmare anvisningar.


Sluta ta Metformin Actavis under en kortare tid om du har ett tillstånd som kan vara förknippat med uttorkning, så som kraftiga kräkningar, diarré, feber, exponering för värme eller om du dricker mindre vätska än normalt. Tala med läkare för närmare anvisningar.


Sluta ta Metformin Actavis och kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får något av symtomen på laktatacidos eftersom tillståndet kan leda till koma.


Symtomen på laktatacidos är bland annat:

 • kräkningar

 • buksmärta (magont)

 • muskelkramper

 • en allmän känsla av att inte må bra och uttalad trötthet

 • svårt att andas

 • sänkt kroppstemperatur och puls.

Laktatacidos är ett akut medicinskt tillstånd som måste behandlas på sjukhus.


Operation

Om du ska genomgå en större operation måste du sluta ta Metformin Actavis under operationen och en viss tid efter den. Läkaren avgör när du måste sluta ta Metformin Actavis och när du ska börja ta det igen.


Lågt blodsocker (hypoglykemi)

Metformin Actavis i sig orsakar inte hypoglykemi (för låg blodsockerhalt) men om du tar Metformin Actavis tillsammans med andra läkemedel mot diabetes som kan framkalla hypoglykemi (t.ex. sulfonylureider, insulin, meglitinider) finns det risk för hypoglykemi. Om du får symtom på hypoglykemi, som kraftlöshet, yrsel, ökad svettning, snabb puls, synrubbningar eller koncentrationssvårigheter, hjälper det vanligen att äta eller dricka något som innehåller socker.


Kontroll av njurfunktion

Under behandling med Metformin Actavis kommer läkaren att kontrollera din njurfunktion minst en gång om året eller oftare om du är äldre och/eller om din njurfunktion försämras.

Andra läkemedel och Metformin Actavis

Om du behöver få en injektion i blodet med kontrastmedel som innehåller jod, till exempel i samband med röntgen eller datortomografi måste du sluta ta Metformin Actavis före eller vid tidpunkten för injektionen. Läkaren avgör när du måste sluta ta Metformin Actavis och när du ska börja ta det igen.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Du kan behöva göra fler blodsocker- och njurfunktionstester, eller så kan läkaren behöva justera dosen av Metformin Actavis. Det är särskilt viktigt att du nämner följande:

 • läkemedel som ökar urinproduktionen (diuretika).

 • läkemedel som används för att behandla smärta och inflammation (NSAID-läkemedel och COX 2-hämmare, så som ibuprofen och celecoxib).

 • vissa läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare och angiotensin-II-receptor antagonister).

 • beta-2-agonister som salbutamol eller terbutalin (används mot astma).

 • kortikosteroider (används för behandling av en rad tillstånd, t.ex. svår hudinflammation eller astma).

 • läkemedel som kan ändra mängden av metformin i ditt blod, speciellt om du har nedsatt njurfunktion (t.ex. verapamil, rifampicin, cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetanib, isavukonazol, crizotinib, olaparib).

 • andra läkemedel som används för att behandla diabetes.

Metformin Actavis med alkohol

Undvik högt alkoholintag medan du tar Metformin Actavis, eftersom alkohol kan öka risken för laktatacidos (se avsnittet "Varningar och försiktighet").

Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, tala med din läkare ifall några ändringar krävs i din behandling eller i kontrollen av dina blodglukosnivåer.


Det här läkemedlet rekommenderas inte om du ammar eller om du planerar att amma ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Enbart Metformin Actavis orsakar inte hypoglykemi (för låg glukoshalt i blodet). Det innebär att det inte påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


Du ska emellertid vara särskilt försiktig om du tar Metformin Actavis tillsammans med andra läkemedel mot diabetes som kan orsaka hypoglykemi (t.ex. sulfonylureider, insulin, meglitinider). Symtom på hypoglykemi omfattar svaghet, yrsel, ökad svettning, snabb hjärtrytm, synrubbningar eller koncentrationssvårigheter. Kör inte bil och använd inte maskiner om du upplever sådana symtom.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Metformin Actavis

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Metformin Actavis kan inte ersätta de gynnsamma effekterna av en sund livsstil. Fortsätt att följa eventuella kostråd som din läkare har givit dig och motionera regelbundet.


Rekommenderad dos


Barn som är 10 år eller äldre och ungdomar startar vanligen med 500 mg eller 850 mg metforminhydroklorid en gång om dagen. Maximal dagsdos är 2000 mg fördelad på två eller tre doser. Behandling av barn i åldern 10-12 år är endast rekommenderad enligt din läkares anvisningar, eftersom erfarenheten i denna åldersgrupp är begränsad.


Vuxna startar vanligen med 500 mg eller 850 mg metforminhydroklorid två eller tre gånger om dagen. Maximal dagsdos är 3000 mg fördelade på tre doser.


Om du har nedsatt njurfunktion kan läkaren skriva ut en lägre dos.


Om du även tar insulin, kommer din läkare att tala om för dig hur du börjar behandlingen med Metformin Actavis.


Kontroller

 • Din läkare kommer att ta regelbundna blodglukosprover och anpassa din dos Metformin Actavis till glukoshalten i blodet. Du måste prata regelbundet med din läkare. Detta är särskilt viktigt för barn och ungdomar eller om du är äldre.

 • Din läkare kommer också att undersöka din njurfunktion minst en gång om året. Du kan behöva tätare kontroller om du är äldre eller om dina njurar inte fungerar som de ska.

Hur du tar Metformin Actavis

Ta Metformin Actavis i samband med eller efter en måltid. På så vis undviker du biverkningar som påverkar matspjälkningen.


Tabletterna får inte krossas eller tuggas. Svälj varje tablett med ett glas vatten.

 • Om du tar en dos om dagen, ska du ta den på morgonen (frukost).

 • Om du tar två doser om dagen, ska du ta en dos på morgonen (frukost) och en på kvällen (middag).

 • Om du tar tre doser om dagen, ska du ta en dos på morgonen (frukost), en mitt på dagen (lunch) och en på kvällen (middag).

Om du efter en tid tycker att Metformin Actavis verkan är för stark eller för svag, ska du prata med din läkare eller apotekspersonal.

Om du använt för stor mängd av Metformin Actavis

Om du har tagit för stor mängd av Metformin Actavis, kan laktatacidos uppträda. Symtomen på laktatacidos är ospecifika som t.ex. kräkning, magont med muskelkramper, allmän sjukdomskänsla med stor trötthet och andningssvårigheter. Ytterligare symtom är sänkt kroppstemperatur och sänkt hjärtrytm. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård eftersom laktatacidos kan leda till koma. Sluta ta Metformin Actavis omedelbart och kontakta genast läkare eller närmaste sjukhus.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Metformin Actavis

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos vid den tidpunkt då du normalt skulle ha tagit den.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar är mycket allvarliga och om du upplever någon av dem bör du söka akut läkarvård:


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Metformin Actavis kan orsaka den mycket sällsynta men mycket allvarliga biverkningen laktatacidos, särskilt om dina njurar inte fungerar som de ska.. Om detta händer dig måste du sluta ta Metformin Actavis och genast kontakta läkare eller närmaste sjukhus, eftersom laktatacidos kan leda till koma. Symtom på laktatacidos är beskrivna i avsnitt Varningar och försiktighet.

 • Avvikelser i leverfunktionstest eller leverinflammation (detta kan orsaka trötthet, aptitförlust, viktminskning, med eller utan gulfärgning av huden eller ögonvitorna). Om detta händer dig ska du sluta att ta detta läkemedel och kontakta läkare.

Andra biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • Matspjälkningsbesvär, t.ex. illamående, kräkning, diarré, magont och aptitförlust. Dessa biverkningar uppträder oftast i början av behandlingen med Metformin Actavis. Det hjälper om du fördelar doserna över dagen och om du tar Metformin Actavis i samband med eller omedelbart efter en måltid. Om symtomen kvarstår, sluta ta Metformin Actavis och prata med din läkare.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Smakförändringar.

 • Minskade eller låga halter av vitamin B12 i blodet (symtom kan innefatta extrem trötthet, ömmande och röd tunga (glossit), stickningar (parestesier) eller blek eller gulfärgad hud). Din läkare kan ordna vissa tester för att finna orsaken till dina symtom eftersom dessa även kan orsakas av diabetes eller av andra icke-relaterade orsaker.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Hudreaktioner som hudrodnad (erytem), klåda eller nässelutslag (urtikaria).

Barn och ungdomar

Begränsad information visar att typ och svårighetsgrad av biverkningar är likartad för barn och ungdomar som för vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Metformin Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Om ett barn behandlas med Metformin Actavis, bör föräldrar och vårdgivare övervaka hur detta läkemedel används.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är metforminhydroklorid.
  500 mg tabletter: Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg metforminhydroklorid motsvarande 390 mg metformin.
  850 mg tabletter: Varje filmdragerad tablett innehåller 850 mg metforminhydroklorid motsvarande 662,9 mg metformin.

 • Övriga innehållsämnen är:
  Tablettkärna: povidon, stearinsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid.
  Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E 171), makrogol 400.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

500 mg tabletter: Vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett märkt ”MF” på ena sidan.

850 mg tabletter: Vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett märkt ”MH” på ena sidan.


Metformin Actavis 500 mg finns i följande förpackningar:

Blisterförpackning innehållande 30, 50, 100 filmdragerade tabletter.

Plastburk innehållande 30, 50, 100, 300, 400 filmdragerade tabletter.


Metformin Actavis 850 mg finns i följande förpackningar:

Blisterförpackning innehållande 20, 30, 60, 100 filmdragerade tabletter.

Plastburk innehållande 20, 30, 60, 100 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Dalshraun 1

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-09-12

Hitta direkt i texten
Av