Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Acetylcystein Meda

Meda

Brustablett 200 mg
(vita, plana, 18 mm, citronsmak)

Mukusreglerande

Aktiv substans:
ATC-kod: R05CB01
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-01

Indikationer

Kronisk bronkit

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

1 brustablett upplöst i ½-1 glas vatten 2-3 gånger per dygn. Effekten har ännu inte dokumenterats för längre behandlingstid än 6 månader.

Varningar och försiktighet

Acetylcystein ska användas med försiktighet av personer med astma, eller personer som tidigare haft bronkospasm.


Acetylcystein Meda innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Detta läkemedel innehåller 99,26 mg natrium per brustablett, motsvarande 15 % av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag (2 gram natrium för vuxna).


Acetylcystein Meda innehåller sorbitol (i smakämnet citronessans). Additiv effekt av samtidigt administrerade läkemedel som innehåller sorbitol (eller fruktos) och födointag av sorbitol (eller fruktos) ska beaktas.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för fosterskada.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om Acetylcystein Meda passerar över i modersmjölk.

Trafik

Acetylcystein Meda har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Upp till 30% av patienterna kan förväntas få biverkningar i form av gastrointestinala störningar.


Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens.

Frekvenserna definieras enligt följande indelning: vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1000, <1/100) och sällsynta (>1/10000, <1/1000).

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Mindre vanliga

Bronkospasm

Magtarmkanalen

Vanliga


Mindre vanliga

Diarré, illamående


Buksmärtor

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Angioödem, exantem, urtikaria, klådaRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet och symtom: Låg akut toxicitet. Doser upp till

300 mg/kg i v och 500 mg/kg per os under ett dygn har tolererats väl (vid behandling av paracetamolförgiftning). Allvarliga anafylaktiska reaktioner rapporterade (hudsymtom, bronkospasm, blodtrycksfall) vid både normal dosering och vid överdos. Vid peroral tillförsel av stor dos eventuellt illamående och kräkningar.

Behandling: Symtomatisk. Antihistaminer vid allergiska reaktioner.

Farmakodynamik

Inhalerat acetylcystein utövar en mukolytisk effekt genom att dess fria sulfhydrylgrupp genom reduktion öppnar disulfidbryggorna i mukoproteinkomplexen. Koncentrationen av acetylcystein i luftvägarna efter oral tillförsel av acetylcystein är troligen för låg för att utöva någon mukolytisk effekt. Verkningsmekanismen för oralt intaget acetylcystein är inte helt klarlagd. Kliniskt har visats att vid långtidsbehandling av patienter med kronisk bronkit reduceras antalet exacerbationer.

Farmakokinetik

Acetylcystein absorberas snabbt efter peroral tillförsel. Biotillgängligheten är 6-10%. Efter absorption omvandlas acetylcystein snabbt till acetylcysteininnehållande disulfider, som når maximal plasmakoncentration inom 1 timme. Disulfidernas halveringstid i plasma är cirka 2 timmar.

Innehåll

1 brustablett innehåller: acetylcystein 200 mg, vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfri natriumkarbonat, vattenfri laktos, mannitol, natriumcyklamat, sackarinnatrium, natriumcitratdihydrat, citronessens.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Acetylcystein

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av acetylcystein kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att acetylcystein är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Acetylcystein har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 1,33 μg/L


Where:

A = 8861,02 kg (total amount API of acetylcysteine in Sweden year 2017, data from IQVIA). (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An estimated Log P of -0,66 (unknown method) (Ref. 3) indicates that Acetylcysteine has low potential for bioaccumulation.


Log P < 4 which justifies use of the phrase “Acetylcysteine has low potential for bioaccumulation”.


References:

  1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2018 (data 2017)”.

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011

  3. Meylan, WM and Howard, PH (1995), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health

Hållbarhet, förvaring och hantering

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

Förpackningsinformation

Brustablett 200 mg (vita, plana, 18 mm, citronsmak)
25 styck rör, 60:90, F, Övriga förskrivare: tandläkare
4 x 25 styck rör, 116:60, F, Övriga förskrivare: tandläkare
12 x 25 styck rör, 211:49, F, Övriga förskrivare: tandläkare
3 x 4 x 25 styck rör (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av