FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Papaverin Meda

Meda

Tablett 40 mg
(Tillhandahålls ej) (vit, plan med skåra, 8 mm, märkta PP inom bågar)

Muskulotropt spasmolytikum

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AD01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Papaverin Meda

40 mg tabletter
papaverinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Papaverin Meda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Papaverin Meda
3. Hur du använder Papaverin Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Papaverin Meda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Papaverin Meda är och vad det används för

 

Papaverin Meda innehåller den aktiva substansen papaverinhydroklorid.

Papaverinhydroklorid motverkar kramp i mag- och tarmkanalen genom att direkt påverka muskelcellerna i den så kallade glatta muskulaturen så att de slappnar av.


Papaverin Meda används vid kramptillstånd i mag- och tarmkanalen.


2. Vad du behöver veta innan du använder Papaverin Meda

Använd inte Papaverin Meda

  • om du är allergisk mot papaverinhydroklorid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Papaverin Meda:

  • om du har någon sjuklig förträngning i mag- och tarmkanalen eller

  • om du har någon hjärtsjukdom.

Andra läkemedel och Papaverin Meda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Det är inte känt om Papaverin Meda påverkar eller påverkas av andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det finns inga kända risker under användning vid graviditet.


Det är okänt om Papaverin Meda går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Papaverin Meda innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


3. Hur du använder Papaverin Meda

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dos är 1-3 tabletter 1-3 gånger dagligen. 


Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

Om du har tagit för stor mängd av Papaverin Meda

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112). för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Papaverin Meda

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 patienter): Förhöjda levervärden.

Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1000 patienter): Leverinflammation.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Papaverin Meda ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före det utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är papaverinhydroklorid. 1 tablett innehåller 40 mg papaverinhydroklorid.

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, potatisstärkelse, talk, gelatin, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, plan tablett med skåra, diameter 8 mm, märkta PP inom bågar.

100 tabletter (plastburk)

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB, Box 906, 170 09 Solna

Telefon: 08-630 1900


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-11-23

Hitta direkt i texten
Av