Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nitroglycerin Meda

ÄndringsmarkeringReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Resoriblett, sublingual 0,5 mg
Avregistreringsdatum: 2019-06-30 (vit, plan, 6 mm, märkt NN inom bågar)

Kärlvidgande medel, snabbverkande

Aktiv substans:
ATC-kod: C01DA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Nitroglycerin Meda

0,25 mg, 0,5 mg sublinguala resoribletter
glyceryltrinitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nitroglycerin Meda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nitroglycerin Meda
3. Hur du tar Nitroglycerin Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nitroglycerin Meda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nitroglycerin Meda är och vad det används för

 

Nitroglycerin verkar genom att vidga blodkärlen och ger därmed hjärtmuskeln bättre genomblödning och minskar hjärtats arbete. Effekten kvarstår 10-30 minuter.


Nitroglycerin Meda används vid kramp i hjärtmuskeln (angina pectoris).


2. Vad du behöver veta innan du använder Nitroglycerin Meda

Använd inte Nitroglycerin Meda

 • vid inflammation i hjärtsäcken eller blod i hjärtsäcken.

 • om du fått en hjärnskada eller hjärnblödning.

 • tillsammans med vardenafil (läkemedel mot erektil dysfunktion, impotens) eller tadalafil, sildenafil (läkemedel mot högt blodtryck i lungorna, pulmonell arteriell hypertension, eller mot erektil dysfunktion, impotens).

 • tillsammans med riociguat (läkemedel som används för att behandla högt blodtryck i lungorna).

 • om du är allergisk mot glyceryltrinitrat, andra nitroföreningar eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nitroglycerin Meda.


Du bör informera läkaren om du lider av

 • av högt blodtryck

 • sjukdomar i hjärnans blodsystem

 • ökat tryck i skallen

 • förträngningar i hjärtklaffarna

 • hjärtfel

 • blodbrist

 • bristande syresättning av blodet

 • nedsatt sköldkörtelfunktion

Barn och ungdomar

Det finns inga tillgängliga data för användning av Nitroglycerin Meda till barn.

Andra läkemedel och Nitroglycerin Meda

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Nitroglycerin Meda ska inte användas samtidigt med läkemedel som innehåller riociguat då samtidig användning kan orsaka onormalt lågt blodtryck (hypotoni).


Den blodtryckssänkande effekten av glyceryltrinitrat kan förstärkas vid samtidig behandling med följande preparat:

 • kärlvidgande medel

 • läkemedel mot högt blodtryck

 • betablockerare (sänker blodtrycket)

 • kalciumkanalblockerare (mot hjärtsjukdomar)

 • neuroleptika (mot psykiska sjukdomar)

 • tricykliska antidepressiva medel

 • sapropterin (medel mot onormalt höga nivåer av fenylalanin i blodet)

N-acetylcystein kan förstärka den kärlvidgande effekten för glyceryltrinitrat.


Koagulationseffekten kan påverkas vid samtidig medicinering med heparin och glyceryltrinitrat.


Möjligheten för tolerans mot effekterna av Nitroglycerin Meda skall övervägas när det används tillsammans med långtidsverkande nitratpreparat.

Nitroglycerin Meda med alkohol

Risken för onormalt lågt blodtryck eller svimning vid användning av Nitroglycerin Meda kan förstärkas vid intag av alkohol.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad.


Amning

Det är okänt om Nitroglycerin passerar över i bröstmjölk.


Fertilitet

Djurstudier visar inte på några skadliga effekter när det gäller fertiliteten men det är osäkert om detta även gäller för människor.

Körförmåga och användning av maskiner

Nitroglycerin Meda kan försämra reaktionsförmågan då yrsel kan förekomma när du tar läkemedlet, vilket du bör tänka på vid t.ex. bilkörning eller användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/ eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nitroglycerin Meda innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Nitroglycerin Meda

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten.


Vuxna: Vanlig dos 0,25 mg - 0,5 mg. Tabletten skall smälta helt och långsamt under tungan.

Du bör sitta ned när du tar tabletten. En lokal brännande eller pirrande känsla kan förekomma när du tar tabletten. Effekten kommer inom 1-2 minuter och du kan eventuellt få en kortvarig yrsel p.g.a. blodtryckseffekt. Om symptomen inte går över kan dosen upprepas med fem minuters mellanrum med totalt tre doser. Om smärtan kvarstår trots tablettintag skall du omedelbart söka läkarvård.


Nitroglycerin Meda 0,25 - 0.5 mg kan tas före en aktivitet som du vet kan utlösa kärlkramp.


Äldre patienter

Onormalt lågt blodtryck och svimning kan vara ett särskilt problem när nitrater används till äldre patienter. Patienten ska rekommenderas att alltid sitta ner om det är möjligt när den tar Nitroglycerin Meda.

Om du har tagit för stor mängd av Nitroglycerin Meda

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Svimning eller uttalade biverkningar som beskrivs i avsnitt 4 nedan kan vara symptom på överdosering.

Om du har glömt att ta Nitroglycerin Meda

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Ungefär hälften av patienterna får huvudvärk i början av behandlingen. Den försvinner vanligen inom någon vecka.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) : Huvudvärk,

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Yrsel, dåsighet, hjärtklappning, kraftlöshet, lågt blodtryck.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Svimning, förvärrade kärlkrampssymtom, långsam hjärtfrekvens, ansiktsrodnad, cirkulatorisk kollaps, illamående, kräkningar, cyanos (blåfärgning av läppar).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till än 1 person av 10 000 användare): rastlöshet, halsbränna, dålig andedräkt, andningssvårigheter, hudavflagning, läkemedelsutslag, methemoglobinemi (förändring av röda blodkroppar).

5. Hur Nitroglycerin Meda ska förvaras

Förvaras i originalförpackningen. Förvaras vid högst 25ºC. Tabletterna kan förvaras i tryckförpackningen i till exempel fickan i 3 månader med bibehållen effekt.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är glyceryltrinitrat 0,25 mg respektive 0,5 mg per resoriblett.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 33 mg respektive 50 mg, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, talk, gelatin, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

0,25 mg

30 st tryckförpackning med hållare

50 st tryckförpackning med hållare

100 st tryckförpackning med hållare

120 st tryckförpackning med hållare

0,5 mg

30 st tryckförpackning med hållare

50 st tryckförpackning med hållare

100 st tryckförpackning med hållare

120 st tryckförpackning med hållare

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

tel: 08-630 1900


Tillverkare

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen, 136 50 Jordbro


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-04-03

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av