FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lunelax®

Meda

Pulver till oral suspension, dospåse
(Tillhandahålls ej) (Ljusbrunt pulver med citronsmak)

Sockerfritt bulkmedel

ATC-kod: A06AC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av (Lunelax® Pulver till oral suspension, dospåse ) är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Dospåse 20 styck (vnr 143214)
Företaget slutar tillhandahålla
detta läkemedel. Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid.
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp:
Startdatum: 2018-12-07
Prognos för slutdatum: Kontakta företaget
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Lunelax

Lunelax Pulver till oral suspension; Lunelax Pulver till oral suspension, dospåse
ispaghulaskal

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lunelax är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Lunelax
3. Hur du tar Lunelax
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lunelax ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Lunelax är och vad det används för

 

Lunelax är framställt av ispaghulaskal, ett växtslem som har förmåga att binda vatten. Tarminnehållet får på detta sätt en större volym vilket stimulerar tarmen till ökad rörelse på samma sätt som när man äter fiberrik kost.

Det ökade vätskeinnehållet ger också en mjukare avföring, vilket underlättar avföringen t ex efter operation.

Lunelax är inte vanebildande. Lunelax innehåller inte gluten.


Lunelax är ett volymökande medel (bulkmedel) som normaliserar tarmfunktionen vid både hård och lös avföring.


Ispaghulaskal som finns i Lunelax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Lunelax

Använd inte Lunelax

  • vid sväljsvårigheter, passagehinder i mag-tarmkanalen

  • om du är allergisk mot ispaghulaskal eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Du måste röra ut Lunelax med vatten till en dryck. Pulvret får inte tas torrt.

Om du tidigare haft sväljsvårigheter bör du rådgöra med läkare innan du använder Lunelax.


Om du är sjukvårdspersonal eller dylikt som under lång tid har iordningställt produkter som innehåller pulver av ispaghulaskal till patienter kan du ha blivit allergisk mot dessa produkter beroende på kontinuerlig inandning av pulvret. Hantera inte produkten om du har bekräftade allergiska symtom.

Graviditet och amning

Lunelax kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Lunelax påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Lunelax innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 71,3 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dos (7,5 ml). Detta motsvarar 3,6% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur du tar Lunelax

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersoonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Doseringsanvisning

Vid iordningställande av produkten försök att undvika inandning av pulvret.


Pulver till oral suspension

Vuxna: 1 dos (7,5 ml) utrört i minst ½-1 glas kallt vatten 3-1 gånger dagligen, dvs i början av behandlingen 1 dos morgon, middag och kväll. Du får 1 dos om du fyller doseringsmåttet upp till översta strecket.

Efter 1-2 veckors behandling kan du ofta minska till 2 eller 1 gång dagligen.

Du bör alltid ta en dos på morgonen.


Vid behandling av känslig tjocktarm (colon irritabile) bör du börja med 1 dos dagligen första veckan för att sedan efter hand öka till 1 dos 3 gånger dagligen.

Efter ytterligare 1-2 veckors behandling kan du ofta minska doseringen.


Barn 2-6 år: ½ dos utrört i minst ½-1 glas kallt vatten morgon och kväll.


Barn över 6 år: 1 dos utrört i minst ½-1 glas kallt vatten morgon och kväll.


Dospåse, pulver till oral suspension

Vuxna: Innehållet i 1 dospåse utrört i minst ½-1 glas kallt vatten 3-1 gånger dagligen, dvs i början av behandlingen 1 dospåse morgon, middag och kväll.

Efter 1-2 veckors behandling kan du ofta minska till 2 eller 1 gång dagligen.

Du bör alltid ta en dos på morgonen.


Vid behandling av känslig tjocktarm (colon irritabile) bör du börja med 1 dospåse dagligen första veckan för att sedan efter hand öka till 1 dospåse 3 gånger dagligen.

Efter ytterligare 1-2 veckors behandling kan du ofta minska doseringen.


Barn 2-6 år: Hälften av innehållet i 1 dospåse utrört i minst ½-1 glas kallt vatten morgon och kväll.


Barn över 6 år: Innehållet i 1 dospåse utrört i minst ½-1 glas kallt vatten morgon och kväll.


Annan dos enligt läkares föreskrift.


Du måste röra ut pulvret med ½-1 glas vatten och sedan dricka det omedelbart. Drick därefter ytterligare vätska.

Om du har tagit för stor mängd av Lunelax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Lunelax kan i början av behandlingen ge övergående magbesvär så som magknip och gasbildning.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): hudutslag, snuva, inflammation i ögats bindhinna.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.


Ispaghulaskal innehåller substanser som orsakar allergiska reaktioner vid oral administrering, kontakt med hud eller, i form av pulver, också genom inhalation. Allergiska symtom kan innebära snuva, röda ögon, andningssvårigheter, hudreaktioner, klåda och i vissa fall anafylaxi (en hastig, allmän allergisk reaktion som kan ledda till livshotande chocktillstånd). Personer som hanterar pulver rutinmässigt är mer benägna att få dessa reaktioner.

5. Hur Lunelax ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: ispaghulaskal. 1 dos (7,5 ml) pulver innehåller 3,3 g.

Övriga innehållsämnen: sackarinnatrium (sötningsmedel), riboflavin (färgämne E 101), citronsyra, natriumvätekarbonat, apelsinessens (smakämne), citronessens (smakämne).


Information lämnas av/Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-07-07

Hitta direkt i texten
Av