FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Imodium®

McNeil

Munsönderfallande tablett 2 mg
(Vit till benvit, rund frystorkad tablett, diameter 8,5 - 10,5 mm)

Propulsionsdämpande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: A07DA03
Läkemedel från McNeil omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Imodium

2 mg munsönderfallande tabletter
loperamidhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Imodium är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Imodium
3. Hur du tar Imodium
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Imodium ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Imodium är och vad det används för

 

Imodium normaliserar tarmens rörelser, motverkar vätskeförluster och ökar förmågan att hålla avföringen.


Imodium används vid tillfällig (akut) diarré. Kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré och vid "påse på magen" (stomier) efter vissa mag-tarmoperationer eller vid oförmåga att hålla avföringen (fecesinkontinens).


Imodium munsönderfallande tablett placeras på tungan. Tabletten har mintsmak och löser snabbt upp sig i munnen, och kan sväljas utan vatten.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.


2. Vad du behöver veta innan du tar Imodium

Ta inte Imodium

 • om du är allergisk mot loperamid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • vid blod i avföringen eller vid hög feber (tarminfektion orsakad av bakterier som Salmonella, Shigella och Campylobacter).

 • vid inflammation i tjocktarmen (t ex ulcerös kolit eller pseudomembranös kolit orsakad av antibiotika).

 • om passagen av föda genom tarmen redan är långsam, t ex om du är förstoppad eller besväras av uppspänd buk.

Imodium ska inte ges till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

 • Behandling med Imodium lindrar symtom men botar inte orsaken. Före långtidsbehandling skall därför bakomliggande sjukdom utredas och behandling mot denna sättas in i första hand.

 • Om tillfällig diarré inte upphört efter två dagar behandling, avbryt behandlingen och kontakta läkare.

 • Vid tecken på förstoppning eller andra tecken på försämrad tarmpassage, avbryt behandlingen och kontakta läkare.

 • Om du har nedsatt leverfunktion bör du rådgöra med läkare innan behandling med Imodium påbörjas.

 • Vid diarrétillstånd förlorar du mycket vätska. Det är därför av vikt att du ersätter vätskeförlusten genom att dricka mycket.

 • Om du har AIDS skall du avbryta behandlingen med Imodium vid första tecken på uppspänd buk.

Ta inte detta läkemedel för något annat än dess avsedda användning (se avsnitt 1) och ta aldrig mer än den rekommenderade dosen (se avsnitt 3). Allvarliga hjärtproblem (med symtom såsom snabba eller oregelbundna hjärtslag) har rapporterats hos patienter som har tagit för mycket loperamid, det aktiva innehållsämnet i Imodium.

Barn

Imodium skall inte ges till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Imodium

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Imodium om de tas samtidigt. Exempel på sådana läkemedel är:

 • kolestyramin och gemfibrozil (blodfettssänkande)

 • kinidin (mot rubbningar i hjärtrytmen och malaria)

 • ritonavir (mot HIV/AIDS)

 • ciklosporin (hämmar immunförsvaret)

 • verapamil (blodtryckssänkande)

 • erytromycin och klaritromycin (antibiotika)

 • itrakonazol och ketokonazol (medel mot svampinfektioner)

 • desmopressin som tas via munnen (medel som används för att kontrollera törst och urinproduktion hos patienter med diabetes insipidus samt sängvätning hos barn och nattliga urinträngningar hos vuxna)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådfråga läkare innan du tar Imodium om du är gravid eller tror att du är gravid.


Amning

Imodium rekommenderas inte om du ammar eftersom små mängder av läkemedlet kan gå över i modersmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Trötthet, yrsel och dåsighet kan förekomma vid behandling med Imodium.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Imodium innehåller aspartam, sulfit, alkohol (etanol), bensylalkohol och natrium

Imodium munsönderfallande tabletter innehåller 0,75 mg aspartam per tablett. Aspartam är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt för personer med fenylketonuri (PKU), en sällsynt ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter fenylalanin i kroppen.

Smakämnet (mint) kan innehålla små mängder sulfit vilket i sällsynta fall kan orsaka allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören. Smakämnet (mint) innehåller även 0,03 mikrogram alkohol (etanol) i varje tablett. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter. Dessutom innehåller smakämnet (mint) 0,66 mikrogram bensylalkohol per tablett. Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner. Om du har nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion eller om du är gravid eller ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per munsönderfallande tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Imodium

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vid tillfällig diarré:

Vanlig dos för vuxna och ungdomar från 12 år: Börja med 2 tabletter. Om diarrén inte upphört inom 2-3 timmar tag 1 tablett åt gången efter varje lös avföring. Ta högst 8 tabletter per dygn. Ta Imodium högst 2 dygn i sträck. Läkare kan ordinera annan dosering.


Vid kronisk diarré: Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för Dig.

Vanlig dos för vuxna och ungdomar från 12 år: 1-8 tabletter/dygn. Ta högst 8 tabletter per dygn.


Tabletten placeras på tungan. Tabletten löser upp sig i munnen och kan sväljas utan vatten. Tabletterna går lätt sönder och skall därför hanteras försiktigt.


Diarrémotverkande effekt uppnås inom en timme efter intag av 2 tabletter (4 mg).


Bruksanvisning


imodium_bruks

 1. Vik upp foliekanten

 2. Dra av folien helt.

 3. Tryck upp tabletten.

 4. Lyft upp tabletten.

Tryck inte tabletten genom folien. Det kan skada tabletten eftersom den är spröd.

Om du har tagit för stor mängd av Imodium

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har tagit för mycket av Imodium, kontakta omedelbart läkare eller sjukhus för rådgivning. Symtomen kan bestå av ökad hjärtfrekvens, oregelbundna hjärtslag, förändringar av hjärtslagen (dessa symtom kan potentiellt få allvarliga, livshotande följder), muskelstelhet, okoordinerade rörelser, dåsighet, svårighet att urinera eller svag andning.


Barn reagerar kraftigare än vuxna på stora mängder av Imodium. Kontakta omedelbart läkare om ett barn fått i sig för mycket av läkemedlet eller har något av de ovan nämnda symtomen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Imodium och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande:

sällsynta symtom: 

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter. Detta är tecken på angioödem.

 • extrem trötthet, koordinationsproblem och medvetandeförlust eller medvetandesänkning.

 • svåra magsmärtor och/eller svullen mage vilket kan vara tecken på blockerad eller förstorad tarm.

 • Lyell´s syndrom (toxisk epidermal nekrolys): Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor).

 • Stevens-Johnsons syndrom: En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier.

symtom som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): 

 • smärta i övre delen av magen, magsmärta som strålar bakåt till ryggen, öm mage, feber, snabb puls, illamående, kräkningar som kan vara symtom på inflammation i bukspottkörteln (akut pankreatit).

Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): förstoppning, illamående, väderspänning/gasbildning, huvudvärk och yrsel.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): sömnighet, smärtor eller obehag i magen, muntorrhet, kräkningar, matsmältningsbesvär och utslag.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Överkänslighetsreaktioner (såsom anafylaktisk chock), muskelstelhet, små pupiller, smärta i tungan, klåda, nässelfeber samt svårigheter att kissa.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Imodium ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är loperamidhydroklorid 2 mg.

 • Övriga innehållsämnen är gelatin, mannitol (E421), aspartam (E951), smakämne (mint) och natriumvätekarbonat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, rund tablett.


Blister med 2, 3, 4, 6, 12, 18, 24 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

McNeil Sweden AB Solna

Tel: 08-503 385 00

med-info@its.jnj.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-05-19

Hitta direkt i texten
Av