FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Clinacin vet.

Omnidea

Tablett 150 mg
(Avlånga, vita med brytskåra på den ena sidan. 18.0 mm ± 0.2 mm.)

Klindamycin mot bakteriella infektioner hos hund

Djurslag:
  • Hund
Aktiv substans:
ATC-kod: QJ01FF01
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

Texten nedan gäller för:
Clinacin vet. tablett 75 mg, 150 mg och 300 mg

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2020-11-16.

Innehåll

Aktiv substans:

En tablett Clinacin vet. innehåller 300 mg klindamycin (som klindamycinhydroklorid)

Hjälpämnen:

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se punkt 6.

Ludipress (som består av Laktosmonohydrat, Povidon och Krospovidon)

Mikrokristallin

Cellulosa

Natriumlaurylsulfat

Kolloidal kiseldioxid

Magnesiumstearat


Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Klindamycin är primärt ett bakteriestatiskt antibiotika i linkomycingruppen, som fungerar genom att inhibera proteinsyntesen. Klindamycin är en klorerad analog till linkomycin. Den antibiotiska effekten av klindamycin baseras på inhibition av den bakteriella syntesen. Reversibel koppling till den 50 s subenheten av den bakteriella ribosomen inhiberar inter alia översättningen av tRNA-bundna aminosyror. Därigenom förhindras förlängningen av peptidkedjan. Som en följd av detta är verkningsmekanismen för klindamycin i huvudsak bakteriostatisk.

För klindamycin har in vitro effekt visats mot följande mikroorganismer: Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bacteroides spp, Fusobacterium spp, Clostridium spp.Korsresistens föreligger mellan klindamycin och lincomycin, vilket också är vanligt till erytromycin och andra makrolid-antibiotika. Förvärvad resistens kan förekomma genom metylering av det ribosomala bindningsstället via mutering av kromosomer hos grampositiva organismer eller genom plasmidmedierade mekanismer hos gramnegativa organismer.


Farmakokinetiska egenskaper

Klindamycin absorberas näst intill fullständigt efter oral administrering. Högsta serumkoncentrationer erhålls ca en timme efter administrering av 10 mg/kg kroppsvikt, Cmax 3,3 μg/ml (icke fastande) – 5,0 μg/ml (fastande). Klindamycin har en god penetration och kan koncentreras i vissa vävnader. T1/2 för klindamycin är ungefär 4 timmar. Av den tillförda dosen utsöndras ca 70 % via faeces och ca 30 % via urinen.

Indikationer

Bakteriella infektioner hos hund till exempel infekterade sår, abscesser, pyodermi, infektioner i munhålan och tänder, orsakade av eller associerade med klindamycin-känslig:

  • Staphylococcus spp.

  • Streptococcus spp.

  • Bacteroides spp.

  • Fusobacterium necrophorum.

  • Clostridium perfringens.

Osteomyelit:

  • Staphylococcus aureus.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot linkosamider.Skall inte ges till kanin, hamster, marsvin, chinchilla, häst eller idisslare, eftersom oralt intag av klindamycin kan orsaka allvarliga mag-tarmstörningar hos dessa djurslag.

Försiktighet

Vid långtidsbehandling, en månad eller längre, ska lever- och njurvärden kontrolleras regelbundet och blodcellsräkning utföras. Hos patienter med allvarlig njur- och/eller leverstörning associerat med allvarliga metaboliska avvikelser ska läkemedlet doseras med försiktighet och patientens blodvärden bör kontrolleras regelbundet under behandlingsperioden.När det är möjligt ska användningen av läkemedlet baseras på resistensundersökningar.

Dräktighet och laktation

Studier med höga doser av klindamycin till råtta visade inga teratogena effekter, eller någon signifikant effekt på reproduktionsförmågan hos honor eller hanar.Säkerheten för dräktiga tikar eller hanhundar i avel har ej fastställts. Därför ska veterinären göra en risk/nytta värdering innan dräktiga eller lakterande tikar behandlas med klindamycin.

Biverkningar

Kräkningar och diarré kan ibland förekomma.Klindamycin orsakar ibland överväxt av icke känsliga organismer såsom resistenta clostridier och jästsvampar. I sådana fall bör åtgärder sättas in utifrån den kliniska situationen.

Dosering

För oralt bruk:


Infekterade sår, abscesser, infektioner i muhåla/tänder:

5,5 mg/kg klindamycin var 12:e timme i 7-10 dagar (motsvarande en 300 mg tablett per 54 kg kroppsvikt 2 gånger per dag). Om ingen förbättring sker inom 4 dagar, bör känsligheten hos aktuella patogener återigen utvärderas.

Dentala eller periodontala infektioner:

Vid tandbehandlingar eller kirurgiska ingrepp som motiveras av infektioner i eller kring tänderna kan behandling sättas in före ingreppet.


Lägg tillbaka eventuella delade tabletter till blisterförpackningen eller plastburken och använd inom 72 timmar. Delade tabletter ska användas vid nästföljande administrering. Eventuella delade tabletter som är kvar efter den sista administreringen av produkten ska kasseras.


Tabletterna kan delas i halvor eller fjärdedelar för att säkerställa korrekt dosering.För att dela en tablett med kryssformad brytskåra i fjärdedelar, placera tabletten på ett jämnt underlag med sidan med brytskåran uppåt och tryck med tummen i mitten av tabletten.

knappFör att dela en tablett i två halvor, placera tabletten på ett jämnt underlag med sidan med brytskåran uppåt, håll den ena halvan av tabletten och tryck nedåt på den andra halvan.

knapp1

Osteomyelit:

11 mg/kg klindamycin var 12:e timme i minst 4 veckor (motsvarande två 300 mg tabletter per 54 kg kroppsvikt 2 gånger per dag). Om ingen förbättring sker inom 14 dagar, bör de aktuella bakteriernas känslighet återigen utvärderas.

Karenstider

Ej relevant.

Interaktioner

En neuromuskulärt blockerande effekt har observerats för klindamycin. Denna effekt kan eventuellt förstärka effekten av andra neuromuskulärt blockerande preparat. Samtidig behandling med sådana preparat bör utföras med försiktighet. Klindamycin ska ej användas tillsammans med kloramfenikol eller makrolider eftersom de också verkar på 50-S-subenheten då antagonism möjligen kan förekomma. När klindamycin och aminoglykosid antibiotika (t ex gentamicin) används samtidigt kan risken för allvarliga interaktioner (akut njursvikt) ej helt uteslutas.

Överdosering

Inga biverkningar har observerats hos hundar vid orala dosen 300 mg/kg. Tillfälliga kräkningar, nedsatt aptit, diarré, leukocytos och förhöjda leverenzymvärden (AST, ALT) har observerats. I sådana fall, ska behandling omedelbart upphöra och djuren behandlas symtomatiskt.

Observera

Särskilda varningar för respektive djurslag

Inga.


Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Tvätta händerna efter administrering. Personer med känd överkänslighet mot linkosamider (linkomycin, klindamycin) skall ej hantera preparatet. Ät, drick eller rök inte samtidigt som du hanterar läkemedlet.

Övrigt

Hållbarhet:

4 år i plastburkar

2 år i blisterförpackning

Hållbarhet

5 år i plastburkar

2 år i blisterförpackning

Lägg tillbaka eventuella delade tabletter till blisterförpackningen eller plastburken och använd inom 72 timmar.Inga särskilda.

Förvaring

Inga särskilda.

Förpackningsinformation

Tablett 75 mg Runda, vita med brytskåra på den ena sidan. 12.0 mm ± 0.2 mm
16 tablett(er) burk, receptbelagd
50 tablett(er) burk, receptbelagd, tillhandahålls ej
100 tablett(er) burk, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tablett 150 mg Avlånga, vita med brytskåra på den ena sidan. 18.0 mm ± 0.2 mm.
16 tablett(er) burk, receptbelagd
50 tablett(er) burk, receptbelagd, tillhandahålls ej
100 tablett(er) burk, receptbelagd, tillhandahålls ej
Tablett 300 mg Avlånga, vitatill benvita med brytskåra på den ena sidan.10.5 mm ± 0.2 mm
20 tablett(er) burk, receptbelagd
42 tablett(er) burk, receptbelagd, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av