Ordlista

Din sökning: M

Maceration

Uppmjukning eller upplösning av vävnad med hjälp av vätska. Cellerna skiljs från varandra och vävnaden löses upp.

Macererande

synonymt med maceration

Macula

synonymt med gula fläcken

Magnesium

Magnesium är ett grundämne som tillhör de alkaliska jordartsmetallerna. Den kemiska beteckningen är Mg. Magnesium är viktigt för bl.a. proteinsyntesen, nervfunktioner och immunförsvaret.

Magnesiumhydroxid

Substans som används i läkemedel för att motverka sura uppstötningar. Magnesiumhydroxid är ett basiskt salt som neutraliserar magsyran. Detta bidrar till att de sura uppstötningarna minskar.
Läs mer om sura uppstötningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Magnettomografi

Magnettomografi, eller magnetisk resonanstomografi (MRT) som är det egentliga namnet, är en röntgenmetod där man inte använder sig av vanliga röntgenstrålar. Istället används magnetfält, som ger tvärsnittsbilder av kroppen. Magnettomografi används bl.a. vid undersökning av huvudet, ryggen eller magen.

Magsår

synonymt med Ulcus ventriculi

Makrofag

Makrofager är en speciell typ av celler som finns i både vävnader och blod. Den fungerar som en renhållningscell genom att äta upp främmande celler såsom bakterier. Denna process kallas fagocytos. I vävnader är makrofagen viktig för att häva inflammationer.

Makroglobulinemi

Makroglobulinemi är en ovanlig form av blodcancer, som också kallas Waldenströms sjukdom. Sjukdomen kännetecknas av att produktionen av en viss antikropp, IgM, ökar kraftigt. De vanliga symtomen är förstorade lymfkörtlar och mjälte, trötthet, samt blödningar i huden och ögonbottnarna. Sjukdomen behandlas med cellgifter.

Makrolid

Grupp antibiotika som verkar genom att hämma bakteriernas proteinsyntes. Makrolider tillhör gruppen bredspektrum-antibiotika och har s.k. bakteriostatiskt effekt. Under lång tid har makrolider använts för att behandla luftvägsinfektioner orsakade av bakterier i släktet Mycoplasma, Legionella och Chlamydiae. Omfattande resistensutveckling har begränsat användandet.

Makroskopisk

Synlig för blotta ögat utan mikroskop.

Makula

Gula fläcken. En punkt på ögats näthinna som svarar för det skarpa seendet.

Makuladegeneration

När det sker en förändring i makula (gula fläcken i ögat). Förekommer främst hos äldre personer och leder till nedsättning av det skarpa seendet. Det perifera seendet (ledsynen) drabbas inte.
Läs mer om makuladegeneration på 1177 Vårdguidens webbplats.

Makulopati

Samlingsterm för sjukdomar i ögats näthinna.

Malabsorption

Försämrat upptag av näringsämnen i tarmen. Kan bland annat förekomma vid överkänslighet mot gluten, oförmåga att bryta ner laktos i tarmen, kronisk bukspottkörtelinflammation samt vid diarréer.
Om undernäring och malabsorption i läkarboken på FASS.se

Malaria

Malaria är en infektionssjukdom som orsakas av encelliga parasiter som överförs från myggor. Sjukdomen är vanligast i Afrika, och orsakar ca 1 miljon dödsfall per år. De vanligaste symtomen är hög feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk samt illamående. Behandling finns, men det är viktigt att sätta in den tidigt.
Läs mer om malaria på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om malaria på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Malassezia

Svampsläkte som angriper hud och hår.

Malassezia furfur

Jästsvamp som kan orsaka hudsjukdomen Pityriasis versicolor.

Malign

Elakartad. Används bl.a. när man talar om tumörer, som kan vara antingen maligna, d.v.s. elakartade, eller benigna, d.v.s. godartade.

Malignitet

synonymt med malign

Malnutrition

Undernäring.

Mamma

Mamma är det medicinska namnet på kvinnobröst och bröstkörtel.

Mammaliecell

Cell från däggdjur.

Manifest

Uppenbar eller klart framträdande. Kan t.ex. sägas om en sjukdom.

Manifestation

Manifestation står, i medicinska sammanhang, för att något ger sig till uttryck eller framträder. Exempel är en sjukdom eller hudutslag.

MAO-hämmare

Marchiafava-Micheli

Marmorbensjuka

synonymt med osteopetros

Mastcell

Celltyp som producerar substanser, exempelvis histamin, som medverkar vid en inflammatorisk eller allergisk reaktion. Då mastcellen frigör histamin i luftrören reagerar dessa genom att dra sig samman och det blir svårare att andas. I inflammerad hud är det bland annat histamin som gör att den blir rosig, varm och öm.

Mastit

synonymt med mastitis

Mastitis

Inflammation i bröstkörteln. Orsakas av bakterier, och drabbar oftast ammande kvinnor. Kallas även mjölkstockning.
Läs mer om mastitis på 1177 Vårdguidens webbplats.

Mastocytos

Tillstånd med ökat antal mastceller i huden (ibland också i lymfkörtlar, mjälte och skelettvävnad).

Matrix

Grundsubstans, modervävnad.

Matspjälkning

Matspjälkningen syftar till kroppens nedbrytning av föda. Nedbrytningen startar i munhålan och fortsätter i hela mag- och tarmsystemet.

Mb Bechterew

Morbus Bechterew kallas också pelvospondylit eller ankyloserande spondylit. En inflammatorisk sjukdom som främst drabbar lederna mellan kotorna i ryggen. Lederna skadas och ryggraden blir stelare. Det börjar oftast i nedre delen av ryggen och vandrar uppåt. Framförallt drabbas yngre män. Sjukdomen ingår i gruppen av reumatiska sjukdomar.
Läs mer om Mb Bechterew på 1177 Vårdguidens webbplats.

Mb Darier

Även kallad Dariers sjukdom eller keratosis follicularis. Sjukdomen drabbar huden vid hårsäckarnas mynningar där huden förtjockas och bildar små bruna hornliknande upphöjningar. På dessa ställen blir huden även skör.
Läs mer om Mb Darier på Socialstyrelsens webbplats.

M canis

synonymt med Microsporum

M. catarrhalis

McCune Albright

McCune Albright Syndrom

Genetisk sjukdom som påverkar ben, hudpigmentering och ger hormonella problem och för tidig pubertet.

M. dilator pupillae

synonymt med ciliarmuskel

Medelhalveringstid

synonymt med halveringstid

Medelpulmonalisartärtryck

synonymt med mPAP

Medianöverlevnad

Medianöverlevnad är ett mått som används för att utvärdera vissa läkemedels effekt. Det anges i månader och innebär att hälften av patienterna har dött, medan hälften fortfarande lever. Måttet kan t.ex. användas för att jämföra olika cellgifters effekt.

Mediastinum

Bindvävsfyllt utrymme mitt i brösthålan där bl.a. hjärtat, aorta och luftstrupen återfinns.

Mediator

En mediator är en förmedlare av något slag. Inom biologin är en mediator ett ämne som förmedlar ett budskap mellan två parter, exempelvis mellan två celler, och kan till exempel vara en substans eller en retning.

Mediera

Förmedla eller föra något vidare.

Medulla

Märg - den inre delen av flera organ. Kan bl.a. avse medulla oblangata, förlängda märgen, som är en del av hjärnstammen. Andra exempel på märg är benmärg (medulla ossea), medulla spinalis (ryggmärgen) och njurmärgen (medulla renalis).

Megakaryocyt

Megakaryocyter är stora celler som hör till de vita blodkropparna, och är belägna i benmärgen. Megakaryocyterna utgör ett förstadium till blodplättar, som bl.a. är involverade i blodets koagulering. Varje megakaryocyt kan ge upphov till närmare 1000 blodplättar.

Megakaryocytpoies

Bildning av megakaryocyter. Megakaryocyter är celler i benmärgen som utgör ett förstadium till blodplättar. Blodplättarna är bl.a. involverade i blodets koagulering.

Meios

Meios är detsamma som reduktionsdelning. Detta innebär att en cell i könskörtlarna (testiklarna respektive äggstockarna) delar sig så att en könscell bildas. Könsceller är spermier respektive ägg och innehåller bara halva mängden kromosomer, d.v.s 23 st.

Melanom

Melanom, eller malignt melanom som är det fullständiga namnet, är en typ av hudcancer. Den börjar i de celler som producerar pigment, varför tumörerna blir brunsvarta. Övriga kännetecken för melanomtumörer är att de är ojämna i färg och form, blöder lätt och kan klia. Sjukdomen är svårbehandlad, då cellgifter fungerar relativt dåligt. Istället är kirurgi den främsta behandlingen.

Melatonin

Melatonin är ett kroppseget hormon som produceras i tallkottkörteln. Hormonet melatonin deltar i kroppens sömnreglering.

Membran

Tunn hinna som omger en cell och skiljer cellens inre miljö från den yttre. Cellmembraner består av olika fetter och proteiner och dess funktion är att fungera som en barriär och kontrollera transport av ämnen mellan de två rum som membranet avgränsar. Membran finns även inuti en cell och avgränsar olika cellrum från varandra.

Menarche

Meningit

Inflammation i hinnorna kring hjärnan och ryggmärgen som beror på bakterier eller virus. Sjukdomen medför svår huvudvärk, feber och en kraftig allmän påverkan på kroppen. Den form av meningit som orsakas av bakterier är mycket allvarlig och kan i enstaka fall leda till döden, även om behandling med antibiotika sätts in. Den form av meningit som orsakas av virus är däremot inte särskilt allvarlig.

Meningokock

Menopaus

Menopausen är den sista menstruationen en kvinna har. Den inträffar under klimakteriet, som vanligtvis infaller när kvinnan når ca 50 år.

Menorragi

Ovanligt riklig mens, d.v.s. när mängden blir större än 80 ml. En normal mensblödning brukar vara ca 40 ml.
Läs mer om riklig mens på 1177 Vårdguidens webbplats.

Merkel-cellcarcinom

En typ av hudcancer.

Mesenterial

synonymt med mesenterium

Mesenterium

Tarmkäx, vävnad som fäster/hänger upp tunntarmen i bukväggen. Innehåller mycket blodkärl, lymfkärl och nerver.

Mesoteliom

synonymt med mesotheliom

Mesotheliom

Mesotheliom är tumörer som utgår från celler i de hinnor som täcker insidan av de stora kroppshålorna, som t.ex. lungsäcken, bukhinnan eller hjärtsäcken. Den vanligaste typen av mesotheliom är den som börjar lungsäcken. Orsaken till sjukdomen är ofta att man exponerats av något farligt ämne i arbetet, som t.ex. asbest.

Metaanalys

En metaanalys är en analysmetod där man använder information från flera olika tidigare undersökningar eller publikationer. Detta kan ge en bättre överblick över t.ex. hur bra olika behandlingsmetoder fungerar för en viss sjukdom.

Metabolisk alkalos

Ökat pH i kroppen som orsakas av hög halt basiska ämnen. Kan uppkomma bl.a. vid kraftiga kräkningar eller steroid- och diuretikabehandlingar.
Läs mer om blodgaser och syra-basbalans på Ängelholms sjukhus hemsida

Metabolism

Metabolism betyder ämnesomsättning.

Metabolit

Ämne som bildas som restprodukt då läkemedel och andra ämnen bryts ner eller omvandlas i kroppen.

Metadon

Aktiv substans av typen opioid som används i läkemedel som används vid svåra smärttillstånd. Metadon används också vid avvänjning av starka opioider.

Metafas

Metafasen är en fas som ingår i en cells delningsprocess. Det är när en cell är i metafasen som kromosomerna antar den typiska X-formen, som kan ses i mikroskop.

Metafysdysplasi

Broskmissbildning i den del av skelettbenet som kallas metafys.

Metaplasi

Fysiologisk process där en celltyp övergår till en annan celltyp. Exempel på metaplasi är när s.k. epitelceller i matstrupen övergår till en annan form av epitel som normalt bara finns i magsäcken. Detta kan uppkomma om magsyra läcker upp i matstrupen.

Metastas

Dottertumör, d.v.s. en tumör som uppkommit genom att cancerceller spridit sig från en ursprunglig tumör till andra delar i kroppen. När en tumör metastaserat är cancersjukdomen mycket svårare att bota.

Meteorism

Uppsvälld mage eller buk, orsakat av gaser. Kan vara kostrelaterat och beror då oftast på intag av kål, lök, bönor och andra kolhydrater. Kan också orsakas av olika sjukdomstillstånd, exempelvis nedsatta tarmrörelser samt gluten- och laktosintolerans.
Läs mer om gasbesvär på 1177 Vårdguidens webbplats.

Metformin

Aktiv substans i läkemedel som används vid behandling av diabetes typ 2.

Metoprolol

Aktiv substans i läkemedel som avser att sänka blodtryck eller lindra olika typer av hjärtklappningsbesvär.

Metrorragi

Oregelbunden blödning mellan menstruationerna.
Läs mer om oregelbundna blödningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Metyldopa (L-form)

Metyldopa omvandlas i kroppen till alfametylnoradrenalin. Detta ämne binder till och aktiverar receptorer (små sensorer) vilka dämpar det sympatiska nervsystemets påverkan på blodkärlen. Blodkärlen slappnar av och vidgas och blodtrycket sjunker.

MIC

Förkortning för engelskans minimal inhibitory concentration. MIC anger den koncentration av ett visst antibiotikum som man minst måste ha i blodet för att förhindra en viss bakterie från att växa. MIC är på så sätt ett mått på hur känslig en bakterie är för ett visst antibiotikum; ju lägre värde, desto känsligare är bakterien.

Microsporum

Ett svampsläkte som kan orsaka infektioner i hud och hår.

Migrän

Svår huvudvärk som kommer anfallsvis och ofta sitter på ena sidan av huvudet. Många drabbas samtidigt utav illamående och synstörningar. Migrän är mycket vanligt, särskilt hos kvinnor där ungefär 15% har migrän minst någon gång per år.
Läs mer om migrän på 1177 Vårdguidens webbplats.

Mikonazol

Mikonazol är ett antimykotikum. Mikonazol har fungicid effekt, d.v.s. är giftig för svampar.

Mikrobiell

Som avser eller hör samman med mikrober. Mikrober är detsamma som mikroorganismer och kan till exempel vara bakterier, virus, svampar eller maskar.

Mikrobiologisk

Som har med mikrobiologi att göra. Mikrobiologi är allmänt läran om mikroorganismer som till exempel bakterier, virus och svampar. Inom medicinsk mikrobiologi är man intresserad av de mikroorganismer som kan göra människor sjuka.

Mikrocefalus

Mikrocefalus betyder litet huvud och uppkommer som följd av en utvecklingsstörning när fostrets hjärna utvecklas eller under barnets två första levnadsår. Mikrocefalus är en ärftlig (ovanlig) sjukdom men den kan också uppkomma som en följd av hjärnskada, infektion eller syrebrist. Barnets huvud och hjärna är generellt mindre än normalt vilket i vissa fall påverkar dess intelligens medan de i andra fall inte påverkar den. Andra utvecklingsskador kan också förekomma för barn med mikrocefalus.

Mikrohematuri

Mikroinkapslad

Läkemedelssubstanser kan kapslas in i exempelvis gelatin för att göra dem lösliga i en vätska.

Mikromonospora purpurea

Bakterie som används för framställandet av antibiotikumet gentamicin.

Mikronisera

Metod som innebär att läkemedlet finfördelas till mycket små partiklar, detta görs bland annat för att lättare kunna fördela partiklarna i en lösning.

Mikroorganism

En levande, nästan alltid encellig varelse som är så liten att den inte kan ses med blotta ögat. Exempel på mikroorganismer är bakterier och virus.

Mikrosfär

synonymt med mikrosfärer

Mikrosfärer

Mikroskopiskt små kulor som har flera olika användningsområden inom den medicinska vetenskapen. Mikrosfärer kan bland annat användas vid blodkärlsundersökningar. De kan även fyllas med läkemedel för att på så sätt ge långtidseffekt av läkemedlet. Mikrosfärer är tillverkade i material som är ofarliga och de efterlämnar inga spår.

Mikroskopisk hematuri

Ej synligt blod i urinen.

Mikrosom

Mikrosomer är en del av söndermalda celler, som främst innehåller det s.k. endoplasmatiska retiklet. Endoplasmatiska retiklets uppgift i cellen är att tillverka proteiner.

Mikrosporum

synonymt med Microsporum

Mikrotubuli

Mikrotubuli är ett rörformat nätverk som utgör en cells skelett. Förutom att upprätthålla cellens form används det också som transportsystem. Under celldelningen ser mikrotubuli till så att kromosomerna fördelar sig rätt i cellerna.

Mikrotubulus

synonymt med mikrotubuli

Mikrovaskulär

Som har att göra med de tunnaste blodkärlen. Till dessa blodkärl räknas arterioler, kapillärer samt venoler.

Miktion

Detsamma som tömning av urinblåsan.

Miktionsbesvär

Svårighet att tömma urinblåsan.

Mineralkortikoid

En typ av hormon som tillverkas i binjurebarken och tillhör gruppen kortikosteroider, i kroppen bildas huvudsakligen aldosteron. Mineralkortikoiderna har framför allt effekt på kroppens vätske- och elektrolytomsättning. En effekt som kan utnyttjas då man vill att utsöndringen av vätska ska öka. Detta kan göras genom att med hjälp av läkemedel blockera aldosteronets effekt.

Mineralkortikosteroid

synonymt med mineralkortikoid

Minipiller

Preventivmedel som bara innehåller ett sorts hormon, gestagener.

Minocyklin

Minocyklin är ett bredspektrumantibiotikum. Det betyder att minocyklin verkar på många olika sorters bakterier. Minocyklin stänger av produktionen av byggstenar i bakterierna. Utan produktion av byggstenar kan bakterierna inte bli fler och infektionen försvinner.

Minutvolym

synonymt med hjärtminutvolym

Mios

Pupillförminskning. Exempel på läkemedel som kan orsaka sammandragningen är pilokarpin.

Miosis

synonymt med mios

Miotikum

Substans som framkallar mios, d.v.s. pupillsammandragning.

Missed abortion

Missed abortion betyder att fostret dör, men ej stöts ut. Istället ligger det kvar i livmodern. Antingen krävs det ett ingrepp för att avlägsna fostret, eller så stöts det ut spontant efter några dagar.

Mite

Mite betyder mild på latin och används ibland för att beteckna en svagare styrka av ett läkemedel, ofta främst avsedd för barn.

Mitokondrie

Mitokondrier är en s.k. cellorganell och kallas ofta för cellernas kraftverk. Anledningen är att de tillverkar en energirik molekyl som heter adenosintrifosfat, ATP, av kolhydrater, fett och proteiner. ATP kan sedan användas av cellen när den behöver energi. I en cell kan det finnas upp till flera tusen mitokondrier.

Mitos

Celldelningen hos celler som inte är könsceller, det vill säga hos kroppscellerna som även kallas somatiska celler. Mitos är den vanliga processen för att cellerna ska kunna föröka sig och bli flera. Vid mitosen blir det två identiska celler av en cell. Celldelning då könsceller delar sig kallas meios.

Mitosspole

Struktur som bildas i cellerna vid celldelningen.

Mitotisk

synonymt med mitos

Mitralisstenos

Då klaffen som skiljer vänster förmak och vänster kammare i hjärtat inte öppnas tillräckligt vilket leder till ett ökat tryck i vänster förmak. Symptom kan vara andfåddhet och trötthet.
Läs mer om hjärtklaffsjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Mixtur

En blandning av två eller flera läkemedel som är upplösta i samma vätska och därmed bildar en flytande läkemedelsform. En mixtur doseras efter volym och tillförs kroppen genom munnen.

Mjälte

Mjälten är ett organ i buken och är en del av lymfsystemet. Lymfsystemet ansvarar för bl.a. bekämpning av infektioner och nedbrytning av gamla celler. Mjälten bryter ner gamla och skadade röda blodkroppar och blodplättar, samt utgör en blodreserv.

Mjölkskorv

Gul-grå fjällning i hårbotten och ansikte hos spädbarn som beror på för stor talgproduktion i huden.

Mjölksyra

Mjölksyra är en syra som bildas i kroppen som slutprodukt efter bl a muskelarbete. Även en del bakterier producerar mjölksyra i människokroppen, bl a mjölksyrabakterierna i kvinnans underliv.

Mobiluncus

Innefattar flera olika bakteriearter, som förekommer i större mängd vid bakteriell vaginos.
Läs mer om bakteriell vaginos på 1177 Vårdguidens webbplats.

Mola hydatidosa

Mola hydatidosa är detsamma som druvbörd. Detta innebär att det bildas druvliknande vätskefyllda blåsor inuti livmodern istället för ett embryo, när ett ägg befruktats. Detta är ovanligt i Sverige idag.
Läs mer om druvbörd på 1177 Vårdguidens webbplats.

Molekyl

En molekyl är den minsta enheten av en kemisk förening som existerar, men som fortfarande har samma kemiska och fysikaliska egenskaper som en större mängd av ämnet. En molekyl består av minst två atomer sammanbundna med en kemisk bindning emellan.

Monoaminooxidas

Enzym som bryter ner s.k. monoaminer såsom serotonin, dopamin och noradrenalin. Förkortas MAO. Enzymet finns i två former, A och B. MAO A-hämmare används för att behandla depression genom att öka halten monoaminer i hjärnan. MAO B-hämmare används i kombination med L-dopa mot Parkinsons sjukdom.

Monoaminoxidashämmare

Grupp av läkemedel som används mot depression.

Monocyt

En monocyt är en typ av leukocyt (vit blodkropp). Leukocyter är celler som utgör en viktig del av immunförsvaret. Monocytantalet i blodet kan öka vid vissa leukemier, kroniska inflammatoriska sjukdomar samt om man tagit bort mjälten.

Monodejodering

Monodejodering är en kemisk reaktion som innebär att en jodatom spjälkas bort från ett ämne. Detta sker t.ex. när det relativt inaktiva ämnet T4 (tetrajodtyronin) omvandlas i kroppen till det aktiva hormonet T3 (trijodtyronin). T3 och T4 är sköldkörtelhormoner som reglerar ämnesomsättningen.

Monofokal

Med bara ett fokus. T.ex. kan man säga att en sjukdom har en monofokal debut, vilket innebär att den blossar upp på endast ett ställe i kroppen. Motsatsen är multifokal, och innebär att sjukdomen blossar upp på flera ställen samtidigt.

Monofosfat

synonymt med fosfat

Monoglycerid

Fri fettsyra som sitter ihop med en glycerolmolekyl. Är en nedbrytningsprodukt av de fetter vi får i oss via maten. Det är i form av fria fettsyror och monoglycerider vi kan tillgodogöra oss fettet vi äter.

Mononukleär

Med endast en kärna. Kan t.ex. användas om celler och innebär då att de bara har en cellkärna. Motsatsen är polynukleär, som betyder med flera kärnor.

Monoterapi

Behandling med endast ett läkemedel.

Monovial

Speciell förpackning som är avsedd för att underlätta beredning av infusionslösningar. Monovial består av en glasampull med gummipropp och en fast överföringskanyl.

Moraxella catarrhalis

En bakterie som kan infektera luftvägarna och ge till exempel bihåleinflammation. Hosta är vanligt förekommande då man infekterats av den här bakterien.
Läs mer om bihåleinflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Moraxella spp

Släkte av bakteriearter som förekommer naturligt i människans luftvägar. För människan finns två intressanta arter: Moraxella catarrhalis som kan orsaka luftvägsinfektioner (till exempel bihåleinflammation) samt Moraxella lacunata som kan orsaka inflammation i ögats bindhinna.
Läs mer om bihåleinflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Morbiditet

Term som används för att beskriva hur vanlig en sjukdom är. Anges ofta i sjukdomsfall per 1000 invånare per år.

Morbus Bechterew

synonymt med Mb Bechterew

Morbus Darier

synonymt med Mb Darier

Morfologi

Läran om organismernas struktur och form.

Morgagnis hydatid

synonymt med appendix testis

Morganella morganii

Bakterie som förekommer normalt i människans tarmar. I sällsynta fall kan den orsaka blåskatarr hos friska kvinnor. Den kan också infektera patienter som redan ligger på sjukhus.
Läs mer om urinvägsinfektion på 1177 Vårdguidens webbplats.

Morganella spp.

Släkte av bakteriearter som förekommer normalt i människans tarmar. De kan även orsaka infektioner, främst i urinvägarna. Ett exempel på en sådan infektion är blåskatarr.
Läs mer om urinvägsinfektion på 1177 Vårdguidens webbplats.

Mortalitet

Dödlighet. Anges oftast i antal döda per 1000 invånare och år.

Motilin

Motilin är ett hormon som bildas och utsöndras i magsäcken och tarmen. Dess främsta effekt är att öka magens och tarmens rörelser och vätskeutsöndring, vilket medför att matsmältningen går fortare.

Motilitet

Rörlighet.

Motoriska nervändar

De motoriska nerverna är nerver som leder rörelseimpulser från hjärnan till skelettmuskulaturen och dessa nerver kan påverkas med viljan. De motoriska nervändsluten är det ställe där impulserna överförs från en nerv till en annan. Detta omkopplingsställe kallas för en synaps och överföringen av impulser i de motoriska nerverna sker med hjälp av signalsubstansen acetylkolin.
Läs mer om nervsystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Moxonidin

Moxonidin sänker blodtrycket genom att minska aktiviteten hos vissa nerver i hjärnan. Dessa nerver har som uppgift att reglera blodtrycket och genom att dämpa dem lugnas hjärtat och blodtrycket sjunker.

MPAP

Engelsk förkortning för medelpulmonalisartärtryck. Det är trycket i den blodåder som går från hjärtat till lungorna.

MPS

synonymt med retikuloendotel

MRSA

Förkortning av meticillinresistenta Staphylococcus aureus, det vill säga stammar av bakterien Stapylococcus aureus som är motståndskraftiga mot stafylokockpenicillin.
Läs mer om MRSA på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om MRSA på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Mucinös

Slemmig. Mucin är ett ämne som utgör en viktig del i bl.a spott och slem, och har en smörjande effekt.

Mucosa

Medicinsk term för slemhinna.

Mukociliär transport

Ett försvarssystem i luftvägarna som med hjälp av slem och flimmerhår transporterar upp och rensar luftrören på damm och andra partiklar som vi andats in.

Mukokutan

Som har att göra med både slemhinnor och hud.

Mukormykosis

En tidigare benämning på svampinfektionen zygomykos, som främst drabbar individer med nedsatt immunförsvar. Svampen överförs via inandning, med födan eller via sår i huden och kan sprida sig till bl.a. hjärnan där den ger upphov till en svår och ofta dödlig infektion.

Mukosaprotektiv

Som skyddar mukosan, det vill säga slemhinnan. Ofta avses slemhinnan som ligger som ett skyddande skikt längs väggarna inne i magsäcken.

Mukosit

Sår i munslemhinnan som kan ses vid bl.a. cellgiftsbehandlingar. Svår mukosit är mycket smärtsamt och kräver ofta smärtlindring.

Multicenter

Begrepp inom kliniska prövningar. En multicenterprövning är en klinisk prövning som bedrivs på fler än ett ställe. Om en studie utförs på ett ställe är det en singelcenterprövning.

Multifaktoriell

Syftar på något som beror på flera olika orsaker, exempelvis en sjukdom.

Multifokal

Med flera fokus. T.ex. kan man säga att en sjukdom har en multifokal debut, vilket innebär att den blossar upp på flera ställen i kroppen samtidigt. Motsatsen är monofokal, som i detta exempel innebär att sjukdomen blossar upp på ett enda ställe.

Multipeldos

Upprepad dosering av ett läkemedel. Jämför singeldos då läkemedlet enbart ges en gång.

Multipel skleros

Nervsjukdom, vars orsak fortfarande är oklar. Symtomen kommer av att nerverna i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen attackeras av immunförsvaret. De vanligaste symtomen är domningar, smärta, problem med balansen samt trötthet.
Läs mer om multipel skleros på 1177 Vårdguidens webbplats.

Munhålegel

En gel innehållande läkemedel som har till uppgift att verka lokalt i munhålan.

Munsalva

En salva som stryks utanpå eller inuti munnen.

Munsönderfallande

Avser något som löser upp sig i munnen. En munsönderfallande tablett är en beredningsform som löser upp sig på detta sätt. Tabletten placeras på tungan och smälter där under någon minut. Detta är ett bra alternativ för den som har svårt att svälja hela tabletter.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Muntorrhet

synonymt med xerostomi

Munvinkelragader

Sprickor eller rodnad i mungiporna som kan orsakas av dregling, felaktigt inställda tandproteser eller svampinfektion.

Murein

synonymt med peptidoglykan

Murin

Som kommer från, eller har att göra med, möss.

Muskarin

Ett giftigt ämne som kommer från flugsvamp. I kroppen påverkar det den del av nervsystemet som bl.a. styr körtlar och muskulatur i blodkärl, mage, tarm och luftvägar, genom s.k. muskarina receptorer. Vissa läkemedel har muskarinliknande effekt.

Muskelknuta

synonymt med myom

Muskelrigiditet

Muskelstelhet, muskelanspänning.

Muskeltonus

synonymt med tonus

Mutagen

Egenskap som innebär att något kan framkalla förändringar i cellernas arvsmassa.

Mutation

Förändring i cellens genetiska material som är ärftlig på cellulär nivå. Förändringen kan ske spontant eller induceras av t.ex. UV-strålning eller virus.

Myalgi

Muskelsmärta.

Myasteni

Muskelsvaghet.

Myastenia gravis

synonymt med Myasthenia gravis

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis är en kronisk nervsjukdom. Den beror på att patienten bildar antikroppar mot acetylkolinreceptorer i nervernas muskeländplattor, vilket leder till en minskad impulsöverföring. Symtomen är bl.a. hängande ögonlock, sluddrigt tal och svagheter i armar och ben.

Mycetom

Svampinfektion som orsakas av mögelsvamp och förekommer i områden med tropiskt klimat. Vanligtvis drabbas fötterna och infektionen ger upphov till gradvis växande hårda svullnader som utsöndrar var. Infektionen sprider sig ofta ner i huden och kan vid långvarig infektion skada benvävnad.

Mycobacterium

synonymt med Mycobacterium spp

Mycobacterium avium

Bakterie som normalt finns ute i naturen och infekterar människan via föda, vatten eller husdjur. I Sverige är infektion av denna bakterie ovanlig och de som drabbas är personer med nedsatt immunförsvar. Hos AIDS-patienter ses infektionen som blodförgiftning och hos gamla kvinnor som lunginflammation. Orsaken till att just kvinnor drabbas är okänd. Bakterien smittar ej mellan människor.

Mycobacterium spp

Släkte av bakteriearter varav många är av betydelse för människan. De allra viktigaste är förmodligen Mycobacterium tuberculosis som orsakar tuberkulos och Mycobacterium leprae som orsakar lepra.
Läs mer om tuberkulos på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Läs mer om lepra på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Mycoplasma

Släkte av bakteriearter som alla saknar cellvägg, vilket gör att vissa antibiotika (penicilliner och cefalosporiner) inte går att använda mot dem. Den viktigaste arten är Mycoplasma pneumoniae, som kan orsaka en form av lunginflammation.
Läs mer om lunginflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Mycoplasma hominis

Bakterie som kan förekomma i slidan vid bakteriell vaginos, men även vid andra underlivsinfektioner.

Mycoplasma pneumoniae

En av de bakterier som kan ge lunginflammation. Bakterien är ganska smittsam vid nära kontakt, vilket ofta leder till att hela familjer blir smittade på samma gång. Det är typiskt att drabbas av måttlig feber, torrhosta och huvdvärk då man blivit smittad av Mycoplasma pneumoniae. Oftast är det yngre personer som drabbas.
Läs mer om mycoplasma pneumoniae på 1177 Vårdguidens webbplats.

Mydriasis

Utvidgning av pupillen så att den blir förstorad, antingen genom svag belysning eller orsakat av läkemedel. Motsatsen till mydriasis är mios, det vill säga förminskad pupill.

Mydriatikum

Substans som har pupillvidgande effekt, till exempel atropin och skopolamin. Pupillutvidgning heter på latin mydriasis.

Mydriatisk

synonymt med mydriasis

Myelit

Inflammation i ryggmärgen.

Myeloablation

När större delen av benmärgen förstörts. Detta är önskvärt att uppnå när man m.h.a. cellgifter och strålning ska slå ut en sjuk benmärg (som vid blodcancer), och sedan transplantera in ny benmärg.

Myeloablativ behandling

synonymt med myeloablation

Myeloblast

En celltyp som normalt finns i benmärgen. Myeloblaster är förstadium till vita blodkroppar. Vid vissa leukemier produceras det sjukligt mycket av dessa celler, vilket resulterar i att de läcker ut i blodet.

Myelodysplasi

Myelodysplastisk

Myelodysplastiska syndrom

Ett samlingsnamn för sjukdomstillstånd, såsom behov av regelbunden blodtransfusion, som kännetecknas av otillräcklig produktion av blodkroppar. Dessa tillstånd förknippas med risk att utveckla leukemi.

Myelodysplastiskt syndrom

MDS, eller myelodysplastiskt syndrom, är ett begrepp som innefattar flera olika sjukdomar som påverkar bildandet av blodkroppar. Sjukdomarna beror på en störning i benmärgen. Vanligaste symtomet är blodbrist, med ökad infektionskänslighet eller blödningsbenägenhet som följd. MDS är vanligast bland personer i 60-årsåldern.

Myeloid

Som har med benmärgen att göra.

Myeloisk

synonymt med myeloid

Myelom

Tumörsjukdom som drabbar benmärgen och alltså är en form av blodcancer. Myelomcellerna bryter ner skelettet, vilket ger upphov till smärta i rygg, bröstkorg, armar och ben. Skelettet blir också skört, vilket ökar risken för frakturer. Sjukdomen behandlas främst med cellgifter.

Mykoplasma

synonymt med Mycoplasma

Mykos

Svampsjukdom, oftast i huden.

Myoclonus

synonymt med Myoklonus

Myocyt

Muskelcell.

Myokarddepressiv

Substans som har en nedsättande, med andra ord depressiv, effekt på hjärtats funktioner, t.ex. minskad slagfrekvens och kontraktionskraft etc. Myokardiet är en annan benämning på hjärtmuskulaturen.

Myokardie

Hjärtmuskulatur.

Myokardinfarkt

synonymt med hjärtinfarkt

Myokardit

Hjärtmuskelinflammation. Orsakas främst av virus och symtomen är bl.a. bröstsmärta och trötthet.
Läs mer om myokardit på 1177 Vårdguidens webbplats.

Myokardpåverkan

Påverkan på hjärtmuskulaturen.

Myoklon epilepsi

Kortvariga, rytmiska muskelryckningar som oftast drabbar armarna. Personen förlorar inte medvetandet.
Läs mer om epilepsi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Myoklonus

Plötslig och kraftig sammandragning av muskler. Kan bero på kramp eller vara en del av en reflex.

Myom

Ett myom är en tumör bestående av muskelceller. Den är godartad och drabbar främst livmoderväggen. Myom kan dock också förekomma i magtarmkanalens och urinvägarnas väggar.
Läs mer om myom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Myometrie

synonymt med myometrium

Myometrium

Livmoderväggens muskulatur.

Myopati

Muskelsjukdom.

Myotonia congenita

Myxödem

Myxödem är ett symtom på att sköldkörteln producerar för lite s.k. tyreoideahormon, som reglerar ämnesomsättningen. Detta yttrar sig genom svullnader i bl.a. ansiktet.

Ménières sjukdom

Sjukdom med plötsliga anfall av illamående, kräkningar, svindel och ofta ensidig hörselnedsättning i samband med skada i innerörat.