FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Loxicom för katt

N-vet

Oral suspension 0,5 mg/ml
(Svagt gulaktig)

Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke steroida (oxikamer)

Djurslag:
  • Katt
Aktiv substans:
ATC-kod: QM01AC06
  • Vad är en FASS VET-text?

Fass Vet-text

FASS VET-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på veterinär produktresumé: 2016-08-22.

Innehåll

1 ml innehåller: Meloxicam 0,5 mg. Natriumbensoat 1,5 mg, glycerol, povidon K30, xantangummi, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, citronsyra, simetikonemulsion, renat vatten.

Egenskaper

Meloxicam är en icke-steroid antiinflammatorisk substans (NSAID) ur oxikamgruppen och verkar genom hämning av prostaglandinsyntesen och utövar därigenom antiinflammatoriska, analgetiska, antiexsudativa och antipyretiska effekter. Den reducerar leukocytinfiltration i inflammerad vävnad och i mindre utsträckning hämmas även kollageninducerad trombocytaggregation. In vitro- och in vivo-studier har visat att meloxikam hämmar cyclooxygenas-2 (COX-2) i en högre grad än cyclooxygenas 1 (COX-1).

Absorbtion

Om djuret är fastande vid medicineringstillfället erhålls maximal plasmakoncentration efter ca 3 timmar. Om djuret utfodras samtidigt med medicinering kan absorptionen bli något fördröjd. Med den föreskrivna startdosen uppnås steady state efter 2 dygn (48 timmar).


Distribution

Ett linjärt förhållande mellan den administrerade dosen och plasmakoncentrationen har observerats i det terapeutiska dosintervallet. Cirka 97% av meloxicam är bundet till plasmaproteiner.


Metabolism

Meloxikam återfinns framför allt i plasma och en större del utsöndras via gallan medan urinen endast innehåller spår av den ursprungliga substansen. Meloxikam metaboliseras till en alkohol, ett syraderivat och ett flertal polära metaboliter. Alla huvudmetaboliter har visat sig vara farmakologiskt inaktiva.


Elimination

Meloxikam elimineras med en halveringstid på 24 timmar. Ungefär 75% av den administrerade dosen elimineras via faeces och resterande del via urinen.

Indikationer

För lindring av moderat postoperativ smärta och inflammation till följd av kirurgika ingrepp hos katt, t ex ortopedrisk eller mjukvävnadskirurgi. För lindring av inflammation och smärta vid akuta och kroniska muskulo- skeletala sjukdomstillstånd hos katt.

Kontraindikationer

Ska ej användas till dräktiga eller lakterande katter.

Ska ej användas till katter som lider av gastrointestinala störningar såsom irritation och blödningar, nedsatt lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

Ska inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

Ska ej användas till katter yngre än 6 veckor.

Försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Om biverkningar uppträder ska behandlingen avbrytas och veterinär kontaktas.

Undvik användning till dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur eftersom det föreligger en potentiell risk för njurskador.

Postoperativ smärta och inflammation efter kirurgiska ingrepp: Om ytterligare smärtlindring krävs, bör multimodal smärtterapi övervägas.


Kroniska muskolo-skeletala tillstånd.:

Respons på längre tids behandling bör följas upp av veterinär med regelbundna intervall.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer med känd överkänslighet mot NSAID ska undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet. Vid oavsiktligt intag, uppsök omgående läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

Dräktighet och laktation

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation. (Se avsnitt Kontraindikationer)

Biverkningar

Typiska biverkningar av NSAID såsom nedsatt aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen av okänd orsak, apati och njursvikt har rapporterats vid enstaka tillfällen. I mycket sällsynta fall har blodig diarré, blodiga kräkningar, magsår och förhöjda leverenzymer rapporterats.

Dessa biverkningar uppträder vanligen under den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner efter att behandlingen utsatts, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller livshotande.

Dosering

För oralt bruk.

Att ges direkt i munnen eller blandat i fodret.

Skakas noga innan användning.


Dosering

Postoperativ smärta och inflammation efter kiruriska ingrepp:

Efter en initial behandling med Loxicom 5 mg/ml lösning för injektion för hundar och katter följs behandling 24 timmar senare upp med Loxicom 0,5 mg/ml oral suspension till katt vid dosering 0,05 mg meloxicam/kg kroppsvikt. Den orala uppföljningsbehandlingen kan ges en gång dagligen (med 24 timmars intervall) upp till 4 dagar.


Akut muskulo-skeletala tillstånd:

Initial behandling med en engångsdos med 0,2 mg melocixam/kg kroppsvikt under den första dagen. Fortsatt behandling sker med daglig oral engångsdos vid dosering 0,05 mg/kg kroppsvikt (administrerad med 24 timmars intervall) så länge som akut smärta och inflammation kvarstår.


Kroniska muskulo-skeletala tillstånd:

Initial behandling med en engångsdos med 0,1 mg melocixam/kg kroppsvikt under den första dagen. Fortsatt behandling sker med daglig oral engångsdos vid dosering 0,05 mg/kg kroppsvikt (administrerad med 24 timmars intervall).

Klinisk resepons ses vanligen inom 7 dagar. Behandlingen bör avbrytas om ingen klinisk förbättring ses efter 14 dagar.


Doseringsanvisning:

Sprutan passar i flaskan och har en kilo-kroppsvikt skala som motsvarar underhållsdosen. Således ska den initiala behandlingen vid kroniska muskulo-skeletala tillstånd första dagen vara dubbla underhållsdosen. Vid initiering av behandlingen av akuta muskulo-skeletala tillstånd krävs under första dagen en dos motsvarande 4 gånger underhållsdosen.

Särskild noggrannhet bör iakttagas vid doseringen . Den rekommenderade dosen bör ej överskridas. Suspensionen ska ges med den graderade Loxicom-sprutan som finns i förpackningen.


Undvik kontaminering vid användandet.

Interaktioner

Andra NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika och substanser med hög proteinbindningsgrad kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Loxicom ska inte administreras samtidigt med andra NSAID eller glukokortikosteroider. Samtidig behandling med potentiellt njurtoxiska substanser ska undvikas.


Tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför bör en period fri från behandling med sådana veterinärmedicinska medel under 24 timmar iakttas, innan behandling påbörjas. Längden av den behandlingsfria perioden är beroende på de farmakologiska egenskaperna hos de produkter som använts tidigare.

Överdosering

Meloxicam har en snäv terapeutisk säkerhetsmarginal hos katt och kliniska tecken på överdosering kan ses vid relativt små överdoser. Vid överdosering kan biverkningar listade i avsnitt Biverkningar vara mer allvarliga och mera frekventa. I fall av överdosering ska symptomatisk behandling initieras.

Övrigt

Polyetylentereftalatflaska med barnsäker HDPE/LDPE skruvkapsyl innehållande 5 ml Vnr 380094 och 15 ml Vnr 096843.

En milliliters dosspruta för katt med gradering i kg kroppsvikt (0,5-10 kg).

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning: 18 månader. Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader.

Förpackningsinformation

Oral suspension 0,5 mg/ml Svagt gulaktig
5 milliliter flaska, receptbelagd
15 milliliter flaska, receptbelagd

Hitta direkt i texten
Av