FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Midazolam Accord

Accord Healthcare AB

Injektions-/infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
(Klar, färglös till ljusgul lösning)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Sömnmedel och lugnande medel (bensodiazepinderivat)

Aktiv substans:
ATC-kod: N05CD08
Läkemedel från Accord Healthcare AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Midazolam Accord

1 mg/ml och 5 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning
midazolam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Midazolam Accord är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Midazolam Accord
3. Hur du använder Midazolam Accord
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Midazolam Accord ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Midazolam Accord är och vad det används för

 

Midazolam Accord 1 mg/ml och 5 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning innehåller midazolam.

Midazolam tillhör en grupp av läkemedel som kallas bensodiazepiner (sedativa).

 

Det är ett kortverkande läkemedel som används för att framkalla sedering (ett mycket avslappnat tillstånd av lugn, dåsighet eller sömn) och minskar oro och muskelspänning.

 • för sedering (vaket men avslappnat tillstånd av lugn eller dåsighet under en medicinsk provtagning eller ett ingrepp) av vuxna och barn.

 • för sedering av vuxna och barn på intensivvårdsavdelning.

 • för narkos av vuxna, ensamt eller tillsammans med andra läkemedel.

 • som förmedicinering för att framkalla avslappning, lugn och dåsighet före narkos hos vuxna och barn


Midazolam som finns i Midazolam Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Midazolam Accord

Använd inte Midazolam Accord

 • om du är allergisk (överkänslig) mot midazolam, läkemedelsgruppen bensodiazepiner eller något annat innehållsämne i Midazolam Accord.

 • om du har stora svårigheter att andas och ska genomgå sedering.

Du ska inte ges Midazolam Accord om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges detta läkemedel.

Var särskilt försiktig med Midazolam Accord

Midazolam Accord ska enbart användas när ålder- och storleksanpassade återupplivningsresurser finns tillgängliga. Tillförsel av midazolam kan minska hjärtats sammandragningar och orsaka andningsuppehåll. Allvarliga biverkningar på hjärtat och luftvägarna har förekommit i sällsynta fall. Dessa biverkningar har inbegripit försämrad andning, andningsuppehåll, andnings- och/eller hjärtstillestånd. För att undvika sådana händelser ska injektionen ges långsamt och dosen ska vara så låg som möjligt.


Särskild aktsamhet bör vidtas när Midazolam Accord används på spädbarn eller barn. Informera din läkare om ditt barn har någon hjärt-kärlsjukdom. Ditt barn kommer att övervakas noggrant och dosen kommer att anpassas särskilt.

Spädbarn under 6 månaders ålder som får sedering på intensivvårdsavdelning har lättare att utveckla andningsproblem, så man ökar dosen gradvis och barnets andning och syrenivåer observeras.


När midazolam ges som lugnande och sömngivande medel före narkos, kommer man noggrant att kontrollera hur du reagerar. På detta sätt säkerställs att du får den rätta dosen, eftersom känsligheten för midazolam varierar mellan individer.

Användning av midazolam rekommenderas inte till nyfödda och barn upp till 6 månaders ålder.

Paradoxala reaktioner och närminnesförlust har rapporterats för midazolam (se avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”).


Innan du ges Midazolam Accord, informera din läkare eller sjuksköterska om du:

 • är över 60 år

 • har en kronisk sjukdom eller är försvagad (till exempel om du ofta har svårt att andas eller lider av en njur-, lever- eller hjärtsjukdom)

 • har myasthenia gravis (en neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av muskelsvaghet)

 • har missbrukat alkohol eller droger

 • använder andra läkemedel inklusive receptfria preparat (för ytterligare information se avsnitt ”Användning av andra läkemedel”)

 • är, eller tror att du är gravid

Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker, tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Midazolam Accord.


Långtidsbehandling

Om du får behandling med midazolam under lång tid kan du bli tolerant (midazolam blir mindre effektivt) eller så kan du bli beroende av läkemedlet.


Efter behandling under en lång tid (såsom på en intensivvårdsavdelning) kan följande abstinenssymtom uppträda: huvudvärk, muskelsmärta, oro, spänningar, rastlöshet, förvirring, irritabilitet, sömnlöshet, humörförändringar, hallucinationer och krampanfall. Din läkare kommer att minska din dos gradvis för att undvika att dessa effekter drabbar dig.

Andra läkemedel och Midazolam Accord

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel.


Detta är extremt viktigt eftersom samtidig användning av andra läkemedel kan förstärka eller försvaga effekterna av läkemedlen.

Du ska särskilt tala om för din läkare eller sjuksköterska om du använder:något av följande läkemedel

 • lugnande medel (läkemedel mot oro eller som hjälper dig att sova)

 • sömnmedel (läkemedel som hjälper dig att sova)

 • sedativamedel (läkemedel som gör dig lugn eller sömnig)

 • läkemedel mot depression

 • narkotiska smärtstillande (mycket starka värktabletter)

 • antihistaminer (läkemedel mot allergi)

 • läkemedel mot svampinfektioner (ketokonazol, vorikonazol, flukonazol, itrakonazol, posakonazol)

 • makrolidantibiotika (t.ex erytromycin eller klaritromycin)

 • diltiazem (läkemedel mot högt blodtryck)

 • läkemedelför behandling av HIV, s.k. proteashämmare (t.ex. saquinavir)

 • atorvastatin (läkemedel mot högt kolesterol)

 • rifampicin (läkemedel mot mykobakteriella infektioner, t.ex. tuberkolos)

 • naturläkemedlet Johannesört


Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker, tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Midazolam Accord.


Samtidig användning av Midazolam Accord och opioidläkemedel (starka smärtstillande medel, läkemedel för behandling av opioidberoende och vissa hostmediciner) ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning bara övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Midazolam Accord samtidigt med opioidläkemedel, ska dosen och behandlingslängdenbegränsas av läkaren.

Tala om för läkaren om du tar något opioidläkemedel och följ noga läkarens doseringsrekommendation. Det kan vara bra att informera vänner och familj om att vara uppmärksamma på detecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta din läkare om du upplever något av dessa symtom.


Operationer

Om du ska få ett anestesimedel som inhaleras (som du andas in) innan en operation eller en tandvårdsbehandling är det viktigt att du talar om för läkaren eller tandläkaren att du använder Midazolam Accord.

Användning av Midazolam Accord med mat och dryck

Du får inte dricka alkohol medan du behandlas med midazolam, eftersom alkohol kraftigt kan öka den sedativa effekten av midazolam.

Graviditet och amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar eller tror att du kan vara gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 • Läkaren beslutar om du ska få behandling med detta läkemedel eller inte. Under graviditetens senare del eller under pågående förlossning eller kejsarsnitt, löper du risk att få ner magsäcksinnehåll i luftstrupen och barnet riskerar att få oregelbunden hjärtrytm, svårighet att röra muskler, svårighet att inta föda, låg kroppstemperatur och försämrad andning (svårigheter att andas). 

 • Om du genomgått långvarig behandling med detta läkemedel under graviditetens senare del kan barnet komma att utveckla beroende och abstinenssymtom efter födseln.

 • Midazolam kan passera över i bröstmjölk. Du ska därför undvika att amma ditt barn inom 24 timmar efter att du fått detta läkemedel

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan göra dig sömnig, glömsk eller påverka din koncentration och koordination. Detta kan påverka din förmåga att utföra svårare uppgifter, t ex att köra bil eller använda maskiner. Efter tillförsel av midazolam ska du inte köra bil eller använda maskiner förrän du är fullständigt återställd. Din läkare ska tala om för dig när du kan göra det igen. Efter avslutad behandling ska du alltid ha sällskap hem med en ansvarig vuxen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Midazolam Accord

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ampull, dvs läkemedlet är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Midazolam Accord

 

Midazolam Accord bör enbart ges av erfarna läkare på en avdelning med full utrustning för att övervaka och stödja andnings- och hjärtfunktionen och av personer som är speciellt utbildade att känna igen och behandla förväntade biverkningar.


Dosering och hur läkemedlet ges:

Din läkare kommer att avgöra vilken dos som är lämplig för dig. Doserna varierar mycket och beror på planerad behandling och den sedering som krävs. Din vikt, ålder, allmänna hälsotillstånd, övriga läkemedel, hur du reagerar på läkemedlet och om andra läkemedel krävs samtidigt påverkar också vilken dos du får.


Om du ska använda starka smärtlindrare, kommer du att få dessa först. Därefter får du midazolam i en dos som är anpassad speciellt för dig.


Midazolam ges långsamt, som en injektion i venen (intravenöst), som ett dropp (infusion), som en injektion i muskeln (intramuskulärt) eller via ändtarmen.

Du ska alltid följas hem av en ansvarsfull vuxen efter behandlingen.


Barn och spädbarn

 • Hos barn och spädbarn under 6 månader rekommenderas Midazolam Accord bara för sedering på intensivvårdsavdelningar. Dosen kommer att ges successivt i en ven.

 • Barn 12 år och under får vanligtvis Midazolam Accord i en ven. När Midazolam Accord används som förmediciering (för att framkalla avslappning, lugn och sömnighet före en bedövning) kan det ges i ändtarmen (rektum).

Om du använt för stor mängd av Midazolam Accord

Ditt läkemedel kommer att ges av en läkare eller sjuksköterska.

Om du av misstag fått en överdos kan detta leda till dåsighet, oförmåga att koordinera muskelrörelser, talrubbning, ofrivilliga ögonrörelser, bortfall av reflexer, andningsuppehåll, lågt blodtryck, minskad hjärtfrekvens och andning i sällsynta fall samt koma. Överdosering kan kräva intensiv övervakning av livsviktiga kroppsfunktioner, symtomatisk behandling av hjärt- och andningseffekter och användning av bensodiazepinantagonist (ett läkemedel som motverkar benzodiazepiners effekt).

Om du misstänker att du möjligen fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du slutar att använda Midazolam Accord

Om behandlingen plötsligt avbryts kan detta orsaka abstinenssymtom såsom huvudvärk, muskelvärk, ångest, spänningar, rastlöshet, förvirring, humörsvängningar, hallucinationer, sömnsvårigheter, irritation och kramper. Då risken för dessa abstinenssymtom ökar om behandlingen avbryts plötsligt, ska utsättning ske genom att dosen gradvis minskas.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan midazolam orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats (ingen känd frekvens).


Sluta ta midazolam och kontakta omedelbart läkare om du märker någon av följande biverkningar. De kan vara livshotande och du kan behöva akut läkarvård:

 • Anafylaktisk chock (en livshotande allergisk reaktion). Tecken kan omfatta plötsliga utslag, klåda eller upphöjda utslag (nässeutslag) och svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen. Du kan också få andnöd, väsande andning eller andningsbesvär.

 • Hjärtinfarkt (hjärtstopp). Tecken kan omfatta bröstsmärta som kan sprida sig till halsen och skuldrorna och ned längs vänster arm.

 • Andningsbesvär eller andningskomplikatioenr (som ibland leder till andningsstopp)

 • Kvävning och plötslig blockering av luftvägarna (laryngospasm).

Livshotande biverkningar är mer troliga hos vuxna över 60 år och hos patienter som redan har andningsbesvär eller hjärtproblem, särskilt om injektion ges för snabbt eller vid för hög dos.


Andra möjliga biverkningar:


Immunsystemet:

 • allmänna allergiska reaktioner (hudreaktioner, reaktioner i hjärt- och blodsystem, väsande andning)

Psykiska störningar:

 • förvirring

 • ökad känsla av glädje eller upphetsning (eufori)

 • se och höra sådant som inte finns (hallucinationer )

 • upprördhet

 • rastlöshet

 • fientlighet, raseriutbrott eller aggression

 • upphetsning.

 • läkemedelsberoende och missbruk

Centrala och perifera nervsystemet:

 • dåsighet och förlängd sedering

 • nedsatt vakenhet

 • huvudvärk

 • yrsel

 • problem att koordinera muskler

 • kramper hos för tidigt födda barn eller nyfödda.

 • tillfällig minnesförlust. Hur länge denna kvastår beror på hur mycket midazolam du har fått. Du kan uppleva detta efter behandlingen. I enstaka fall har denna varit förlängd (har kvarstått under en lång period).

Hjärta och blodkärl:

 • lågt blodtryck

 • långsam puls

 • rodnad av ansikte och hals, svimning eller huvudvärk.

Magtarmkanalen:

 • illamående

 • kräkningar

 • förstoppning

 • muntorrhet.

Hud och subkutan vävnad:

 • utslag

 • nässelfeber (upphöjda utslag)

 • klåda.

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

 • muskelspasmer och muskeltremor (muskelskakningar som du inte kan kontrollera)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

 • trötthet (utmattning)

 • rodnad

 • hudsvullnad

 • blodproppar eller smärta vid injektionsstället

Skador, förgiftningar och behandlingskomplikationer:

 • patienter som tar bensodiazepiner löper risk att falla och bryta ben; denna risk är förhöjd hos äldre och hos personer som tar andra lugnande medel (inklusive alkohol)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Midazolam Accord ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på ampulletiketten och ytterkartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Detta läkemedel är avsett för engångsbruk och eventuell överbliven lösning ska kasseras.

Använd inte Midazolam Accord om ampullen eller förpackningen är skadad, eller om vätskan är grumlig, innehåller synliga partiklar eller är missfärgad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är midazolam (som midazolam hydroklorid).


Midazolam Accord 1 mg/ml:

Varje ml lösning innehåller 1 mg midazolam (som midazolamhydroklorid).

Förpackningsstorlek

5 ml

Mängd midazolam

5 mg


Midazolam Accord 5 mg/ml:

Varje ml lösning innehåller 5 mg midazolam (som midazolamhydroklorid).

Förpackningsstorlek

1 ml

3 ml

10 ml

Mängd midazolam

5 mg

15 mg

50 mg


Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), koncentrerad saltsyra (för pH-justering).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Midazolam Accord är en klar, färglös till ljusgul lösning för injektion i en genomskinlig glasampull.


Midazolam Accord 1 mg/ml tillhandahålles i förpackningar om 10 x 5 ml ampuller.

Midazolam Accord 5 mg/ml tillhandahålles i förpackningar om 10 x 1 ml, 10 x 3 ml, 1 x 10 ml och 10 x 10 ml ampuller.


Ampullen tillhandahålles i en blister-/brickförpackning.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna


Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen


Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna
Denna bipacksedel godkändes senast den 2020-06-02

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

Beredning av infusionslösning

Midazolam injektionsvätska kan spädas med 0.9 % natriumkloridlösning, 5 % och 10 % glukoslösning, Ringers lösning eller Hartmanns lösning. Vid kontinuerlig intravenös infusion kan midazolam injektionsvätska spädas från 0,015 till 0,15 mg per ml med en av de lösningar som anges ovan. Dessa lösningar är hållbara i 24 timmar vid rumstemperatur, och i 3 dagar vid 8°C. Midazolam injektionsvätska får inte blandas med andra lösningar än de som nämnts ovan. Midazolam injektionsvätska får i synnerhet inte spädas med 6 % w/v dextran (med 0.9 % natriumklorid) i glukos, eller blandas med alkaliska injektionsvätskor. Midazolam fälls ut i vätekarbonat.


Lösningen ska inspekteras visuellt före användning. Endast klara lösningar utan partiklar ska användas.


Hållbarhet och förvaring

Midazolam ampuller är endast avsedda för engångsbruk.


Oöppnade ampuller

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Ampuller efter spädning

Den spädda lösningen är kemiskt och fysikaliskt stabil i 24 timmar vid rumstemperatur (15 – 25°C), eller 3 dygn vid 8°C.


Ur ett mikrobiologiskt perspektiv skall produkten användas direkt efter öppnandet.

Om den inte används omedelbart, så ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring, före och under användning, på användaren. Denna förvaring ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2ºC till 8ºC, såvida inte lösningen har beretts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

För kontinuerlig intravenös infusion får midazolam endast spädas till koncentrationer mellan 0,015 och 0,15 mg per ml, i någon av ovanstående lösningar.


Avfallshantering

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Hitta direkt i texten
Av