FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Emgality

Lilly

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 120 mg
(Lösningen är klar och färglös till svagt gul.)

Analgetika, kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP) antagonister.

Aktiv substans:
ATC-kod: N02CD02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Lilly omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

Texten är baserad på produktresumé: 16 juli 2021.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt Biverkningar om hur man rapporterar biverkningar.

Indikationer

Emgality är indicerat för migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Behandling ska initieras av läkare med erfarenhet av diagnostik och behandling av migrän.


Dosering


Rekommenderad dos är 120 mg galkanezumab injicerat subkutant en gång i månaden, med 240 mg som initial laddningsdos.


Patienterna ska instrueras i att injicera en missad dos så snart som möjligt och sedan fortsätta med dosering en gång per månad.


Behandlingsnyttan bör bedömas inom 3 månader efter behandlingsstart. Utvärdering av behovet om fortsatt behandling ska fattas individuellt för varje patient. Regelbunden utvärdering av behovet av fortsatt behandling rekommenderas därefter.


Äldre (≥ 65 år)

Det finns endast begränsad information om patienter ≥ 65 år. Dosen behöver inte justeras eftersom galkanezumabs farmakokinetik inte påverkas av ålder.


Nedsatt njurfunktion/nedsatt leverfunktion

Dosen behöver inte justeras för patienter med lätt eller måttligt nedsatt njur- eller leverfunktion (se avsnitt Farmakokinetik).


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för galkanezumab för barn i åldern 6 till 18 år har ännu inte fastställts.
Inga data finns tillgängliga.


Användning av galkanezumab för barn under 6 år för indikationen migränprofylax är inte relevant.


Administreringssätt


Subkutan användning.


Patienten kan själv injicera galkanezumab i enlighet med bruksanvisningen. Galkanezumab ska injiceras subkutant i buken, låret eller överarmens utsida, eller i glutealområdet. Efter övning kan patienten själv injicera galkanezumab om sjukvårdspersonal anser att det är lämpligt. Detaljerade anvisningar för administrering finns i bipacksedeln.

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Kardiovaskulär risk

Patienter med vissa allvarliga kardiovaskulära sjukdomar exkluderades från kliniska studier (se avsnitt Farmakodynamik). Inga säkerhetsdata finns tillgängliga för dessa patienter.


Allvarlig överkänslighet

Rapporterade allvarliga överkänslighetsreaktioner innefattar fall av anafylaxi, angioödem och urtikaria. Om en allvarlig överkänslighetsreaktion inträffar ska behandlingen med galkanezumab avbrytas omedelbart och lämplig behandling sättas in. Allvarliga överkänslighetsreaktioner kan uppstå inom 1 dag efter administrering av galkanezumab, men fall med fördröjd debut har också rapporterats.


Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 120 mg-dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”. 

Interaktioner

Inga studier av läkemedelsinteraktioner har utförts. Inga farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner förväntas baserat på galkanezumabs egenskaper.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användning av galkanezumab till gravida kvinnor. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter). Humant immunglobulin (IgG) passerar placentabarriären. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika att använda galkanezumab under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Det är inte känt om galkanezumab utsöndras i bröstmjölk. Man vet att humant IgG utsöndras i bröstmjölk under de första dagarna efter förlossningen och sjunker kort därefter till låga koncentrationer. En risk för spädbarnet som ammas kan därför inte uteslutas under denna korta period. Därefter kan användning av galkanezumab övervägas under amning endast om kliniskt behov föreligger.

Fertilitet

Effekten av galkanezumab på människans fertilitet har inte undersökts. Djurstudier visar ingen skadlig påverkan på fertiliteten hos han- eller hondjur (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Trafik

Galkanezumab förväntas ha mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel kan uppstå som en följd av behandling med galkanezumab (se avsnitt Biverkningar).

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Över 2 500 patienter har exponerats för galkanezumab som migränprofylax i kliniska studier. Över 1 400 patienter har exponerats för galkanezumab i den dubbelblinda behandlingsfasen i en placebokontrollerad fas 3-studie. 279 patienter exponerades i 12 månader.


Rapporterade biverkningar för 120 mg och 240 mg i de kliniska migränstudierna var smärta vid injektionsstället (10,1 %/11,6 %), reaktioner vid injektionsstället (9,9 %/14,5 %), yrsel (0,7 %/1,2 %), obstipation (1,0 %/1,5 %), pruritus (0,7 %/1,2 %) och urtikaria (0,3 %/0,1 %). De flesta reaktionerna var av lindrig eller måttlig allvarlighetsgrad. Färre än 2,5 % av patienterna i dessa studier avbröt behandlingen på grund av biverkningar.


Tabell över biverkningar


Tabell 1. Biverkningar i kliniska studier och spontant inrapporterade vid klinisk användning

Frekvenskategorier: Mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10) och mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Immunsystemet
Anafylaxi

Angioödem

Öron och balansorgan


YrselMagtarmkanalen


ObstipationHud och subkutan vävnad


Pruritus

Hudutslag

Urtikaria


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Smärta vid injektionsstället

Reaktioner vid injektionsställeta
a De mest frekvent rapporterade termerna (≥ 1 %) var: Reaktion vid injektionsstället, erytem vid injektionsstället, klåda vid injektionsstället, blåmärke vid injektionsstället och svullnad vid injektionsstället.


Beskrivning av vissa biverkningar


Smärta eller reaktioner vid injektionsstället

De flesta biverkningarna relaterade till injektionsstället var lindriga till måttliga och färre än 0,5 % av patienterna som exponerades för galkanezumab i fas 3-studierna avbröt behandlingen på grund av en reaktion vid injektionsstället. De flesta reaktionerna vid injektionsstället rapporterades inom 1 dygn och hade gått tillbaka inom i genomsnitt 5 dygn. Hos de 86 % av deltagarna som rapporterade smärta vid injektionsstället inträffade biverkningen inom 1 timme efter injektionen och gick tillbaka inom i genomsnitt 1 dygn. En procent av patienterna som exponerades för galkanezumab i fas 3-studierna fick svår smärta vid injektionsstället.


Urtikaria

Urtikaria är ovanligt men svåra fall av urtikaria har rapporterats i kliniska studier av galkanezumab.


Immunogenicitet

I de kliniska studierna var incidensen för antikroppsutveckling under den dubbelblinda behandlingsfasen 4,8 % hos de patienter som fick galkanezumab en gång i månaden (alla utom en hade neutraliserande aktivitet in vitro). Efter 12 månaders behandling hade upp till 12,5 % av patienterna som behandlades med galkanezumab utvecklat antikroppar mot läkemedlet, de flesta med låg titer och hade positivt test av neutraliserande aktivitet in vitro. Närvaron av läkemedelsantikroppar påverkade dock varken farmakokinetiken, effekten eller säkerheten av galkanezumab.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Doser på upp till 600 mg har administrerats subkutant till människa utan dosbegränsande toxicitet. I händelse av överdosering rekommenderas att patienten övervakas avseende tecken och symtom på biverkningar och att lämplig symtomatisk behandling sätts in omedelbart.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Galkanezumab är en humaniserad monoklonal IgG4-antikropp som binder till kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP) och därigenom förhindrar dess biologiska aktivitet. Förhöjda CGRP-koncentrationer i blodet kan ha samband med migrän anfall. Galkanezumab binder till CGRP med hög affinitet (KD = 31 pM) och hög specificitet (> 10 000 gånger högre än för relaterade peptider som adrenomedullin, amylin, kalcitonin och intermedin).


Klinisk effekt och säkerhet

Effekten och säkerheten av galkanezumab har studerats i tre randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblinda fas 3-studier på vuxna patienter (N = 2 886). Till de två studierna av episodisk migrän (EVOLVE-1 och EVOLVE-2) rekryterades patienter som uppfyllde diagnoskriterierna International Classification of Headache Disorders (ICHD) för migrän med eller utan aura med 4–14 migrändagar per månad. Till studien av kronisk migrän (REGAIN) rekryterades patienter som uppfyllde ICHD-kriterierna för kronisk migrän med ≥ 15 huvudvärksdagar per månad, varav minst 8 överensstämde med migrän. Patienter som nyligen haft akuta kardiovaskulära händelser (såsom hjärtinfarkt, angina, CABG, stroke eller djup ventrombos) och/eller patienter som bedömdes löpa stor kardiovaskulär risk exkluderades från de kliniska prövningarna av galkanezumab. Dessutom exkluderades patienter över 65 år.


Patienterna fick placebo, eller galkanezumab 120 mg/månad (med en initial laddningsdos på 240 mg under den första månaden) eller galkanezumab 240 mg/månad, samt att de fick använda mediciner för akutbehandling av migrän. I de tre studierna var patienterna övervägande kvinnor (> 83%) med en medelålder av 41 år och en genomsnittlig historia av migrän i 20 till 21 år. Cirka en tredjedel av patienterna i samtliga studier hade brustit i minst 1 tidigare profylaktisk behandling av migrän på grund av utebliven effekt och cirka 16% av patienterna i studierna hade brustit i minst 2 tidigare profylaktiska behandlingar på grund av utebliven effekt.


I samtliga 3 studier, var den totala genomsnittliga förändringen i antal Mirgrändagar (MHD) från baslinjen per månad det primära måttet på effekt. Responsfrekvensen är den genomsnittliga procentuella andelen patienter som nådde den definierad minskningen av antalet månatliga MHD (≥ 50%, ≥ 75% och 100%) under den dubbelblinda behandlingsperioden. Migränens påverkan på allmänfunktionen utvärderades genom Role Function-Restrictive domänen i Migraine-Specific Quality of Life Questionnaire (MSQ) version 2.1 och av MIDAS-frågeformuläret (Migraine Disability Assessment). MSQ mäter inverkan av migrän på arbete eller dagliga aktiviteter, relationer med familj och vänner, fritid, produktivitet, koncentration, energi och trötthet. Poängintervallet är mellan 0 och 100, där högre poäng indikerar mindre daglig påverkan, det vill säga, patienter upplever färre restriktioner av den dagliga aktiviteterna.
För MIDAS visar högre betyg mer funktionshinder. Grundvärdena för MIDAS återspeglade svåra migränrelaterade funktionshinder hos patienter i EVOLVE‑1 och EVOLVE-2 (medelvärde 33,1) och en mycket allvarligt funktionshindrad befolkning (medelvärde 67,2) i REGAIN.


Episodisk migrän

Studierna EVOLVE-1 och EVOLVE-2 omfattade en 6 månader lång dubbelblind, placebokontrollerad behandlingsperiod. Antalet patienter som fick galkanezumab och avslutade den dubbelblinda behandlingsfasen låg mellan 82,8 % och 87,7 %.


Behandlingsgrupperna med galkanezumab 120 mg eller 240 mg visade på statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förbättring från baslinjen jämfört med placebo avseende medelförändringen av MHD (se tabell 2). Patienter som behandlades med galkanezumab hade högre responsfrekvens och större minskning i antalet månatliga MHD där akutbehandling togs jämfört med placebobehandlande patienter. Galkanezumabbehandlade patienter visade en större förbättring i allmänfunktion (mätt enligt MSQ Role Fuction-Restrictive domän poäng) jämfört med placebobehandlade patienter från och med första månaden.


Fler patienter som behandlats med galkanezumab uppnådde kliniskt signifikanta förbättring i funktion (responder rate baserad på MSQ Role Function Restrictive Domain) jämfört med de som behandlades med placebo.


Galkanezumab var associerad med en statistiskt signifikant minskning av funktionsnedsättningen jämfört med placebo.


Jämfört med placebobehandlade patienter hade patienter som behandlades med galkanezumab 120 mg eller 240 mg signifikant större minskning av genomsnittligt antal månatliga MHD från baslinjen vid första månaden och vid alla efterföljande månader fram till månad 6 (se Figur 1). Vidare visade patienter som behandlades med galkanezumab (laddningsdos på 240 mg) i första månaden signifikant färre veckovisa MHD jämfört med placebobehandlade patienter, vecka 1 och varje efterföljande vecka.


Figur 1 Minskning av antalet migrändagar per månad över tid i studierna EVOLVE-1 och EVOVLE-2

Figur 1 Minskning av antalet migrändagar per månad över tid i studierna EVOLVE-1 och EVOVLE-2Tabell 2 Genomsnittlig minskning av antal migrändagar per månad


EVOLVE-1 – Episodisk Migrän

EVOLVE-2 - Episodisk Migrän

Emgality

Placebo

Emgality

Placebo 

120 mg

240 mg

120 mg

240 mg

N=210

N=208

N=425

N=226

N=220

N=450

Effektresultata

MHDBaseline

9.21

9.14

9.08

9.07

9.06

9.19

Genomsnittlig förändring

-4.73

-4.57

-2.81

-4.29

-4.18

-2.28

Behandlingsskillnad

-1.92

-1.76


-2.02

-1.90


KI95%

(-2.48, -1.37)

(-2.31, -1.20)


(-2.55, -1.48)

(-2.44, -1.36)


P-värde

<.001d

<.001d


<.001d

<.001d


≥50% MHD respondersProcentandel, %

62.3

60.9

38.6

59.3

56.5

36.0

P-värde

<.001d

<.001d


<.001d

<.001d


≥75% MHD respondersProcentandel, %

38.8

38.5

19.3

33.5

34.3

17.8

P-värde

<.001d

<.001d


<.001d

<.001d


100% MHD respondersProcentandel, %

15.6

14.6

6.2

11.5

13.8

5.7

P-värde

<.001d

<.001d


<.001d

<.001d


MHD med akutbehandlingBaseline

7.42

7.34

7.38

7.47

7.47

7.62

Genomsnittlig förändring

-3.96

-3.76

-2.15

-3.67

-3.63

-1.85

Behandlingsskillnad

-1.81

-1.61


-1.82

-1.78


KI95%

(-2.28, -1.33)

(-2.09, -1.14)


(-2.29, -1.36)

(-2.25, -1.31)


P-värde

<.001d

<.001d


<.001d

<.001d


Patientrapporterat resultat

MSQ Role Function-Restrictive DomainbN

189

184

377

213

210

396

Baseline

51.39

48.76

52.92

52.47

51.71

51.35

Genomsnittlig förändring

32.43

32.09

24.69

28.47

27.04

19.65

Behandlingsskillnad

7.74

7.40


8.82

7.39


KI95%

(5.20, 10.28)

(4.83, 9.97)


(6.33, 11.31)

(4.88, 9.90)


P-värde

<.001d

<.001d


<.001d

<.001d


MSQ Role Function Restrictive Domain ResponderscN

189

184

377

213

210

396

Andel, %

63.5

69.6

47.2

58.2

60.0

43.4

P-värde

<.001f

<.001f


<.001f

<.001f


MIDAS total poängeN

177 

170

345

202

194

374

Baseline

32.93

36.09

31.84

30.87

32.75

34.25

Genomsnittlig förändring

-21.16

-20.06

-14.87

-21.17

-20.24

-12.02

Behandlingsskillnad

-6.29

-5.19


-9.15

-8.22


KI95%

(-9.45, -3.13)

(-8.39, -1.98)


(-12.61, -5.69)

(-11.71, -4.72)


P-värde

<.001f

.002f 


<.001f

<.001f


N = antal patienter; KI95% = 95% konfidensintervall

a Effekt utvärderad månad 1 till 6.

b Utvärderad månad 4 till 6.

c Definieras som de med en genomsnittlig förbättring ≥ 25 poäng för episodisk migrän i månad 4 till 6.

d Statistiskt signifikant efter korrigering för multipla jämförelser.

e Utvärderad vid månad 6.

f Inte korrigerad för flera jämförelser.


I sammanslagen data från studierna EVOLVE-1 och EVOLVE-2, på patienter som brustit med en eller flera profylaktiska behandlingar på grund av effektrelaterade skäl var behandlingsskillnaden i minskningen av genomsnittligt antal månatliga MHD mellan galkanezumab 120 mg och placebo -2,69 dagar (p <0,001) och mellan galkanezumab 240 mg och placebo -2,78 dagar (p <0,001). Hos patienter som brustit i två eller flera profylaktiska behandlingar var behandlingsskillnaden -2,64 dagar (p <0,001) mellan 120 mg och placebo och -3,04 dagar (p <0,001) mellan 240 mg och placebo.


Kronisk migrän

REGAIN-studien omfattade en 3 månader lång dubbelblind, placebokontrollerad behandlingsperiod som följdes av en öppen förlängningsfas på 9 månader. Cirka 15 % av patienterna fortsatte sin behandling med topiramat eller propranolol som migränprofylax på det sätt som var godkänt i protokollet. Bland patienterna som fick galkanezumab avslutade 95,3% hela den dubbelblinda behandlingsfasen.


Både behandling med galkanezumab 120 mg och 240 mg visade statistiskt signifikanta och kliniskt meningsfulla förbättringar från baslinjen jämfört med placebo på genomsnittlig förändring av MHD (se tabell 3). Patienter som behandlats med galkanezumab hade högre responsfrekvens och större reduktion av månatliga MHDs som akutbehandlades jämfört med placebobehandlade patienter. Galkanezumabbehandlade patienter hade en större förbättring av funktionen (mätt med MSQ poäng - Role Function-Restrictive-domänen) jämfört med placebobehandlade patienter, från och med första månaden. Fler patienter som behandlades med galkanezumab uppnådde kliniskt signifikanta förbättringsnivåer i funktion (responsfrekvens baserad på MSQ Role Function-Restrictive-domänen) jämfört med de som behandlats med placebo. 120 mg dosen var förknippad med en statistiskt signifikant minskning av funktionsnedsättningen jämfört med placebo.


Jämfört med placebobehandlade patienter hade patienter som behandlades med galkanezumab 120 mg eller 240 mg signifikant större genomsnittlig minskning från baslinjen i antalet månatliga MHDs vid den första månaden och vid alla efterföljande månader fram till månad 3 (se figur 2). Vidare visade patienter som behandlades med galkanezumab (laddningsdos på 240 mg) i första månaden signifikant färre veckovisa MHD jämfört med placebobehandlade patienter, första veckan och varje efterföljande vecka.


Figur 2 Minskning i månad migrän huvudvärk dagar över tiden i studie REGAIN

Figur 2 Minskning i månad migrän huvudvärk dagar över tiden i studie REGAIN

Tabell 3. Effekt och patient rapporterade utfallsåtgärder


REGAIN - kronisk migrän


Emgality

Placebo


120 mg

240 mg


N = 273

N = 274

N = 538

Effektresultata
MHD
Baseline

19,36

19,17

19,55

Genomsnittlig förändring

-4,83

-4,62

-2,74

Behandlingsskillnad

-2.09

-1.88


KI95%

(-2.92, -1.26)

(-2.71, -1.05)


P-värde

<0,001c

<0,001c


≥50% MHD responders
Procentandel,%

27,6

27,5

15,4

P-värde

<0,001c

<0,001c


≥75% MHD responders
Procentandel,%

7,0

8,8

4,5

P-värde

0,031d

<0,001c


100% MDH responders
Procentandel,%

0,7

1,3

0,5

P-värde

> 0,05d

> 0,05d


MHD med akutbehandling
Baseline

15,12

14,49

15,51

Genomsnittlig förändring

-4,74

-4,25

-2,23

Behandlingsskillnad

-2.51

-2.01


KI95%

(-3.27, -1.76)

(-2.77, -1.26)


P-värde

<0,001d

<0,001 c


Patientrapporterade utfallb
MSQ Role Function-Restrictive Domän
N

252

253

494

Baseline

39,29

38,93

38,37

Genomsnittlig förändring

21,81

23,05

16,76

Behandlingsskillnad

5.06

6.29


KI95%

(2.12, 7.99)

(3.03, 9.55)


P-värde

<0,001d

<0,001c


MSQ Role Function-Restrictive Domän Responders
N

252

253

494

Procentandel,%

64,3

64,8

54,1

P-värde

0,003e

0,002e


MIDAS total poäng
N

254

258

504

Baseline

62,46

69,17

68,66

Genomsnittlig förändring

-20,27

-17,02

-11,53

Behandlingsskillnad

-8.74

-5.49


KI95%

(-16.39, -1.08)

(-13.10, 2.12)


P-värde

0,025e

> 0,05e


N = antal patienter; KI95% = 95% konfidensintervall

a Effekt utvärderad månad 1 till 3.

b Patientrapporterade utfall utvärderades vid månad 3. MSQ- Role Function-Restrictive domän responder definieras som de med en genomsnittlig förbättring ≥ 17,14 poäng för kronisk migrän vid månad 3.

c Statistiskt signifikant efter korrigering för multipla jämförelser.

d Inte statistiskt signifikant efter korrigering för multipla jämförelser.

e Inte korrigerad för multipla jämförelser.


Hos patienter som brustit i en eller flera profylaktiska behandlingar av effektskäl var behandlingsskillnaden för minskningen av genomsnittliga månatliga MHD-observerade mellan galkanezumab 120 mg och placebo -3,54 dagar (p <0,001) och mellan galkanezumab 240 mg och placebo -1,37 dagar ( p <0,05). Hos patienter som brustit i två eller flera profylaktiska behandlingar var behandlingsskillnaden -4,48 dagar (p <0,001) mellan 120 mg och placebo och -1,86 dagar (p <0,01) mellan 240 mg och placebo.


Sextiofyra procent av patienterna hade överanvändning av akut huvudvärks behandling vid baslinjen. Hos dessa patienter var behandlingsskillnaden mätt som reduktion av MHD mellan galkanezumab 120 mg och placebo -2,53 dagar (p <0,001) och mellan galkanezumab 240 mg och placebo -2,26 dagar (p <0,001).


Långtidseffekt

Effekten kvarstod i upp till 1 år i en öppen studie i vilken patienter med antingen episodisk eller kronisk migrän (med ett genomsnitt på 10,6 MHD i månaden vid baslinjen) fick galkanezumab 120 mg/månaden (med en initial laddningsdos på 240 mg den första månaden) eller galkanezumab 240 mg/månad. 77,8 % av patienterna genomförde hela behandlingsperioden. Total genomsnittlig minskning från baslinjen av antalet MHD per månad utslaget på hela behandlingsfasen var 5,6 dagar i 120 mg-gruppen och 6,5 dagar i 240 mg-gruppen. Över 72 % av patienterna som genomförde hela studien rapporterade en 50-procentig minskning av MHD efter 12 månader. Enligt sammanslagna data från EVOLVE-1 och EVOLVE-2 kvarstod en ≥50-procentig respons från månad 1 till månad 6 hos mer än 19% av patienterna som behandlades med galkanezumab, jämfört med hos 8 % av patienterna som fick placebo (p<0,001).


Fas 3 studie i en population som tidigare upplevt bristande profylaktisk behandling med 2 till 4 medicineringskategorier

Studien CONQUER, av patienter med episodisk och kronisk migrän som tidigare upplevt behandlingssvikt i profylaktisk läkemedelsbehandling med 2 till 4 läkemedelsklasser under de senaste 10 åren, stöder huvudfynden från de tidigare effektivitetsstudierna på migrän. Det vill säga galkanezumabbehandling ledde till en genomsnittlig minskning av månatliga MHD (4,1 dagar jämfört med 1,0 dagar i placebogruppen; p <0,0001). Genomsnittlig minskning av månatliga MHD observerades också inom subpopulationerna med episodisk migrän (2,9 dagar för galkanezumab jämfört med 0,3 dagar för placebo; p <0,0001) och kronisk migrän (5,9 dagar för galkanezumab jämfört med 2,2 dagar för placebo; p < 0,0001).


Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för galkanezumab för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för migränprofylax (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering).

Farmakokinetik

Absorption

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys var maximal serumkoncentration (Cmax) av galkanezumab efter en laddningsdos på 240 mg cirka 30 μg/ml (variationskoefficient [CV] 27 %). Tid till uppnådd Cmax var 5 dagar efter dosering.


Vid månadsdoser på 120 mg och 240 mg uppnåddes ett Cmax vid steady state (Cmax, ss) på cirka 28 μg/ml (CV 35 %) respektive 54 μg/ml (CV 31 %). Cmax, ss för galkanezumab vid månadsdoser på 120 mg uppnås efter en 240 mg laddningsdos.


Injektionsställe (buk, lår, skinkor eller arm) hade ingen signifikant påverkan på absorptionen av galkanezumab.


Distribution

Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys estimerades distributionsvolym för galkanezumab till att vara 7,3 l.


Metabolism

I egenskap av en humaniserad monoklonal IgG4-antikropp förväntas galkanezumab brytas ner till små peptider och aminosyror genom katabola processer, på samma sätt som endogent IgG.


Eliminering

Baserat på populationsfarmakokinetisk analys var skenbar clearance av galkanezumab cirka 0,008 l/timme och halveringstiden 27 dagar.


Linjäritet/icke-linjäritet

Galkanezumabexponeringen ökar proportionellt med dosen.


Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys av doser från 5 mg till 300 mg påverkades inte absorptionshastighet, skenbar clearance och skenbardistributionsvolym av dosen.


Ålder, kön, vikt, ras, etnicitet

Det behövs ingen dosjustering baserat på ålder (18 till 65 år), kön, vikt, ras eller etnicitet eftersom man inte fann någon kliniskt betydelsefull effekt av dessa faktorer på skenbar clearance eller skenbar distributionsvolym för galkanezumab.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Inga specifika kliniska farmakologistudier för att undersöka inverkan av nedsatt njurfunktion och nedsatt leverfunktion på farmakokinetik (PK) för galkanezumab har utförts. Den renala elimineringen av monoklonala IgG-antikroppar är låg. Monoklonala IgG-antikroppar elimineras främst via intracellulär nedbrytning. Nedsatt leverfunktion förväntas inte påverka clearance av galkanezumab. Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys hade bilirubinkoncentration eller kreatininclearance enligt Cockcroft-Gault (intervall: 24 till 308 ml) inte någon signifikant påverkan på skenbar clearance av galkanezumab.

Prekliniska uppgifter

Icke-kliniska data visade inte några särskilda risker för människa baserat på gängse studier av allmäntoxicitet utförda på råttor och cynomolgusapor eller säkerhetsfarmakologiska studier på cynomolgusapor vid exponeringar cirka 10 till 80 gånger högre än den kliniska exponeringen hos patienter som får 240 mg.


Inga icke-kliniska studier har utförts för att undersöka galkanezumabs karcinogena eller mutagena potential. Det finns inga belägg för att långtidsbehandling med galkanezumab skulle öka risken för cancerutveckling, baserat på data från farmakologiska studier och studier av långtidstoxicitet med galkanezumab, liksom en litteraturanalys avseende CGRP.


Inga effekter på fertilitetsparametrar som östruscykel, spermaanalys, parning och reproduktionsförmåga observerades hos råttor som fick galkanezumab (exponering motsvarande ca 4 till 20 gånger human exponering vid 240 mg). I fertilitetsstudier på hanar var höger testikel signifikant reducerad vid 4-gånger human exponering vid 240 mg.

I studier av embryofetal toxicitets utveckling hos råtta vid en exponering som var cirka 20 gånger högre än human exponering vid 240 mg sågs vid den tjugonde gestationaldagen ett ökat antal foster och kullar med utvecklingsrubbningen; korta revben, och minskat genomsnittligt antal ossifierade kaudala svanskotor. Dessa fynd noterades utan någon toxicitet hos modern och därmed värderades som icke-skadliga, men relaterade till galkanezumab.

Vid gestationsdag 29, i toxicitetsstudier av embryofetal utveckling på kanin, sågs förändringar i skalle hos ett hanfoster från en moder som behandlades med galkanezumab meden exponering som var cirka 33 gånger högre än human exponering vid 240 mg.


I en juvenil toxicitetsstudie på råtta, fick dessa galkanezumab två gånger i veckan från dag 21 postnatalt till och med dag 90, systemiska effekter var reversibla, minimala, icke-negativa sänkningar av totalt mineralinnehåll i skelettet och bentäthet vid exponering cirka 50 gånger högre än human exponering vid 240 mg.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En förfylld injektionspenna innehåller 120 mg galkanezumab i 1 ml.


Galkanezumab är en rekombinant, humaniserad, monoklonal antikropp framställd i ovarieceller från kinesisk hamster (CHO).
Förteckning över hjälpämnen

L-histidin

L-histidinhydrokloridmonohydrat

Polysorbat 80
Natriumklorid
Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 ºC – 8 ºC).

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Emgality kan förvaras utanför kylskåp i högst 7 dagar om den förvaras i temperaturer på högst 30 °C. Om dessa gränser passeras måste den förfyllda injektionspennan kasseras.


Särskilda anvisningar för destruktion

Bruksanvisning

Bruksanvisning till pennan medföljer bipacksedeln och måste följas noggrant. Den förfyllda injektionspennan är endast avsedd för engångsbruk och hela mängden ska injiceras.

Den förfyllda pennan ska inspekteras visuellt före administreringen. Emgality ska inte användas om lösningen är grumlig, missfärgad eller innehåller partiklar, eller om någon del av pennan verkar skadad.


Får ej skakas.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Lösning för injektion (injektionsvätska).


Lösningen är klar och färglös till svagt gul.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 120 mg Lösningen är klar och färglös till svagt gul.
1 styck förfylld injektionspenna, 4106:-, (F)

Hitta direkt i texten
Av