Ordlista

Din sökning: N

NAD

NAD, eller nikotinamid-adenin-dinukleotid som förkortningen betyder, är ett s.k. co-enzym. Det betyder att det behövs för att vissa kemiska reaktioner i kroppen ska kunna ske. De kemiska reaktionerna NAD är involverade i är s.k. oxidations- och reduktionsreaktioner, som bl.a. är viktiga för ämnesomsättningen.

Nadir

Lägsta värde efter en behandling med t ex cytostatika.

Nagelbädd

Huden under nageln.

Nagelmatrix

Tillväxtområde hos nageln som mest ligger under huden, men kan även synas som en ljusare halvmåne, tydligast på tummen.

Nanomolar

nM, nanomolar, är en enhet för att beskriva substansmängd. Molar kommer av ordet mol där 1 mol av ett ämne är 6,023 x 10<sup>23</sup> atomer. Detta tal kallas Avogadros konstant. Molar anges i mol substans per liter. n står för nano och betyder tiopotensen 10<sup>-9</sup>, det vill säga 0,000000001.

Naproxen

Läkemedelssubstans som har antiinflammatoriska, smärtstillande samt febernedsättande egenskaper (ett så kallat NSAID-läkemedel).

Narkolepsi

Narkolepsi är en ovanlig neurologisk sjukdom som beror på störningar i den del av hjärnan som styr sömn och vakenhet. De vanligaste symtomen är onormal trötthet och okontrollerbara sömnattacker.

Narkomani

Detsamma som narkotikamissbruk.

Narkosmedel för inandning

Nasal

Som avser eller hör till näsan.

Nasalpulver

Nasalpulver är läkemedel i pulverform som andas in genom näsan. Läkemedlet administreras med hjälp av en insufflator som gör att pulvret sprider sig över näsans slemhinnor och då kan tas upp av kroppen.

Nasofaryngit

Inflammation i näsa och svalg, ofta i samband med förkylning.

Natamycin

Natamycin är ett antibiotikum som används medicinskt mot svampinfektioner i och på kroppen. Inom livsmedelsindustrin används natamycin som skydd mot angrepp från olika jäst- och mögelsvampar

Natrium

Natrium är ett metalliskt grundämne. Den kemiska beteckningen är Na. Natrium förekommer i kroppen i form av natriumjoner och är nödvändigt för en rad biologiska processer, t.ex. nervsignalsförmedling och upprätthållandet av syra/basbalansen.

Natriumflourid

Natriumfluorid är ett salt av natrium och fluor. Fluor har lokal effekt på de tre yttersta tandlagren, emaljen. Med hjälp av fluor kan tänderna skyddas från karies och hål i tänderna.

Natriummonofluorofosfat

Natriummonofluorofosfat är ett fluorsalt. Fluor gör tändernas emalj starkare. Starkare emalj skyddar mot karies och hål i tänderna.

Nattblindhet

Nattblindhet är en försämrad eller helt förlorad förmåga att kunna se i mörker och skymning trots att man ser bra i dagsljus. Brist på vitamin A kan orsaka nattblindhet.

Nausea

Medicinsk term för illamående.

Nebulisator

En apparat som finfördelar pulver eller vätska till mycket små droppar. När dropparna andas in följer läkemedlet med inandningsluften ner i luftrören där läkemedlet utövar sin effekt. Nebulisatorn är framför allt användbart vid behandling av astma hos små barn och personer som har svårt för att använda vanliga inhalatorer.
Läs mer om astma på 1177 Vårdguidens webbplats.

Nefrokalcinos

Njurstensbildning. Utfällning av kalciumfosfat i njurkanalen.

Nefrolitiasis

Njursten. Njurstenarna består av saltkristaller som bildas i njurarna. Om stenarna inte passerar ut med urinen kan de fastna i njurarna eller i urinledaren och orsaka kraftiga smärtor.

Nefropati

Njursjukdom. Nefropati är ingen specifik njursjukdom, utan kan syfta på flera olika åkommor.

Nefropatisk cystinos

Sjukdom som orsakas av en genskada på kromosom 17. Leder till ansamlig av ämnet cystin vilket i sin tur leder till njurskada.

Nefrotiskt syndrom

Ett sjukligt tillstånd som kan orsakas av flera olika sjukdomar, bl.a. diabetes och högt blodtryck. Vid nefrotiskt syndrom är njurarna så skadade att protein läcker ut i urinen. Detta ger upphov till att kroppen inte kan göra sig av med vätska, som då ansamlas i kroppen.

Nefrotoxicitet

synonymt med nefrotoxisk

Nefrotoxisk

Giftig för njuren.

Neisseria gonorrhoeae

Bakterie som orsakar den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré. Vissa av dem som smittats märker ingenting alls, medan andra kan få inflammationer i könsorganen. Infektionen kan också spridas till olika leder, ögonen och blodet. Gonorré behandlas med antibiotika, i första hand så kallade kinoloner.
Läs mer om gonorré på 1177 Vårdguidens webbplats.

Neisseria meningitidis

Bakterie som infekterar ett par hundra människor i Sverige varje år. En infektion är allvarlig och medför hög feber och oftast också hjärnhinneinflammation. I värsta fall drabbas man även av blodförgiftning. Lyckligtvis går en infektion att behandla effektivt med antibiotika, men de som drabbats av en svår hjärnhinneinflammation kan få bestående skador.
Läs mer om meningokockinfektion på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Nekrolys

Vävnadsavlossning som beror på nekros (vävnadsdöd).

Nekros

Term för vävnadsdöd eller celldöd. En del av kroppens vävnad dör till följd av exempelvis förfrysning eller syrebrist.

Nekrotiserande

synonymt med nekros

Neoadjuvant

Neoadjuvant behandling är läkemedelsbehandling som utförs före en operation eller strålbehandling. T.ex. används ofta cellgifter innan man opererar eller strålar större cancertumörer.

Neomycin

Neomycin är ett antibiotikum. Den tillhör gruppen aminoglykosider och har framförallt god effekt på s.k. gramnegativa bakterier. Aminoglykosider stoppar bakteriernas produktion av proteiner. Utan proteiner dör bakterierna.

Neonatal

Som har att göra med de 28 första dagarna av en människas liv.

Neoplasm

Allmän benämning på nybildning av vävnad eller tumörtillväxt. Uppstår genom okontrollerad tillväxt av celler utan ändamålsenligt syfte. Neoplasmer kan vara godartade eller elakartade.

Neoplastisk

Som har att göra med neoplasm, som är ett annat ord för vävnadsnybildning eller tumör. Neoplastiska sjukdomar är alltså detsamma som tumörbildande sjukdomar, som cancer.

Neovaskularisering

synonymt med angiogenes

Nervplexus

Nerver sammanflätade till en nätliknande förening.

Neuralgi

En typ av nervsmärta som kommer anfallsvis.

Neuralrör

Ett rörformat tidigt anlag som finns hos foster. Neuralröret utvecklas sedan till centrala nervsystemet, CNS.

Neurit

Nervinflammation.

Neuroblastom

Elakartad tumör i nervsystemet. Sjukdomen drabbar främst barn under 4 år. Då det finns olika former av neuroblastom varierar symtomen från fall till fall. Man vet väldigt mycket om sjukdomen idag, och behandlingen består bl.a. av kirurgi, cellgifter och strålning.

Neuroborrelios

Ett av de sista stadierna av sjukdomen borrelia, som beror på att borreliabakterien infekterar nervsystemet. Det är ett ganska allvarligt tillstånd som har två huvudformer. I den ena infekteras hjärnhinnan vilket ger en hjärnhinneinflammation och i den andra infekteras nervrötterna vilket ger smärtor och eventuellt känsel- eller rörelsebortfall. Behandling med antibiotika hjälper men tar lång tid.
Läs mer om borrelia på 1177 Vårdguidens webbplats.

Neurodermit

Kronisk hudinflammation med starkt kliande eksem. Neurodermiter förekommer vanligen på underbenens framsida eller i nacken. Behandling med kortisonkräm brukar lindra symtomen.
Läs mer om neurodermiter i Läkarboken på fass.se

Neurogen

Som har med nervsystemet att göra. Exempelvis så kommer neurogen smärta från nervsystemet, och inte från en yttre påverkan.

Neurohormon

Ett neurohormon är en signalsubstans som är ett hormon och insöndras till kroppen från nervcellerna, så kallade neurosekretoriska celler, som vanligtvis är belägna i hjärnan. Ett neurohormon skiljer sig från neurotransmittorer genom att de kan utöva sin effekt någon helt annanstans i kroppen. Neurotransmittorer påverkar oftast närliggande celler. Neurohormoner och neurotransmittorer överför information från en cell till en annan.

Neurokirurgi

Operation som utförs på det centrala nervsystemet och dess omgivning. Det centrala nervsystemet innefattar nerverna i hjärnan och ryggmärgen.

Neuroleptanalgesi

Upphävning av smärta genom tillförsel av ett neuroleptikum i kombination med ett smärtstillande läkemedel. Används ofta vid operationer. Patienten som får detta kommer att vara vaken och kommer kunna svara på tilltal men kommer inte att besväras av att en operation sker. Man kombinerar ofta neuroleptanalgesi med narkos.

Neuroleptika

synonymt med neuroleptikum

Neuroleptikum

Ett läkemedel som hämmar nervsystemet. Används huvudsakligen vid behandling av psykoser men även andra psykiska sjukdomar och tillstånd samt inom smärtbehandling.

Neurologi

Läran om nervsystemet och de sjukdomar som drabbar det.

Neuron

Nervcell. Neuron består av cellkropp, dendriter, axon och axonterminal. Cellkroppen innehåller cellkärnan och ser till att de proteiner som cellen behöver produceras. Dendriter samlar upp information från omgivningen. Axon sprider en nervimpuls vidare från cellkroppen till axonterminalen, där ämnen frisätts. Dessa ämnen kan i sin tur påverka andra celler.
Läs mer om nervsystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Neuropati

Sjukdom i det s.k. perifera nervsystemet, d.v.s. de nerver som går ut från ryggraden ut i kroppen.

Neuropatisk smärta

Kronisk smärta som upplevs som brännande och svidande. Neuropatisk smärta kan drabba personer som har en perifer nervskada t.ex. diskbråck. Smärtan är oftast svårbehandlad.
Läs mer om smärta på 1177 Vårdguidens webbplats.

Neurotoxisk

Nervskadande. Neurotoxiska ämnen är ämnen som är giftiga för, och skadar, nervsystemet.

Neurotransmission

Överföring av nervimpulser.

Neurotransmittor

Neurotrop

Som dras till, eller verkar på, nerverna. T.ex. finns det neurotropa virus som infekterar nerver, samt neurotropa läkemedel som verkar på nerverna.

Neutralisationskapacitet

Förmågan hos ett ämne att oskadliggöra ett eller flera andra ämnen, t.ex. ett motgifts förmåga att minska ett giftigt ämnes skadeverkan.

Neutrofil

Neutrofiler kallas celler och andra mikroskopiska strukturer som lätt kan färgas med neutrala färglösningar.

Neutrofili

Onormal ökning av antalet vita blodkroppar. Uppkommer vid infektioner och inflammatoriska reaktioner.

Neutropen

synonymt med neutropeni

Neutropena

synonymt med neutropeni

Neutropeni

Tillstånd som innebär att antalet så kallade neutrofila leukocyter i blodet är ovanligt lågt. Neutrofila leukocyter är vita blodkroppar som är inblandade i immunförsvaret. På grund av detta riskerar man vid neutropeni bland annat att drabbas av feber. Tillståndet kan ha många olika orsaker.

Niacin

synonymt med nikotinamid

Nidation

Nidation betyder inplantering och avser oftast när det befruktade ägget inbäddas i livmoderslemhinnan.

Nigrostriatal

De nigrostriatala nerverna utgår från en kärna i hjärnan som heter substantia nigra. Dessa nerver har bl.a. hand om muskelkontroll och motorik. Vid Parkinsons sjukdom skadas dessa nerver.

Nikotinamid

En typ av B-vitamin. Vitaminer är ämnen som är nödvändiga för att olika funktioner i kroppen ska fungera normalt. Vitaminer måste intas med födan eller som kosttillskott eftersom kroppen inte kan tillverka dem själv.

Nikotinsyra

synonymt med nikotinamid

Nitrittest

Påvisar bakterier i urinprov med hjälp av deras förmåga att omvandla nitrat till nitrit.

Nitrofurantoin

Läkemedelssubstans som har bakteriedödande egenskaper. Den kan exempelvis användas vid urinvägsinfektioner.

Nitroförening

En kemisk förening som innehåller en så kallad nitrogrupp som är direkt bunden till en kolatom. Nitrogruppen själv består av en kväveatom med två syreatomer bundna till sig.

Nitroglycerin

Aktiv substans i läkemedel som används för lindring av akut kärlkramp.

Njurinsufficiens

Kallas också njursvikt och betyder att njurarna fungerar dåligt. Detta kan ha många olika orsaker. När njurarna inte kan filtrera blodet normalt och därmed rensa ut avfallsprodukter via urinen, kan man få för höga halter av vissa ämnen i blodet. Detta kan i sin tur få allvarliga konsekvenser.
Läs mer om njursvikt på 1177 Vårdguidens webbplats.

Njurkolik

Njurkolik är återkommande, kraftig smärta i ryggen vid njurområdet.

Njursten

Njursten är en sjukdom som orsakas av att salter i urinen faller ut och bildar fasta kristaller. Dessa kristaller kan klumpa ihop sig till större stenliknande partiklar. Blir de tillräckligt stora stannar de kvar i njuren eller i urinledaren och måste opereras bort.

Njursvikt

synonymt med njurinsufficiens

NK-cell

NK-celler, av engelskans natural killer cells (naturliga mördarceller), utgör en del av immunförsvaret. NK-cellerna är specialiserade på att ta hand om virusinfekterade celler samt tumörceller.

NNT

Nocardia asteroides

Bakterie som finns naturligt i jord och vatten. Den orsakar sjukdomen nocardios, som främst drabbar personer med nedsatt immunförsvar, till exempel HIV-smittade. Sjukdomen karaktäriseras av en långdragen, varig infektion i lungorna. Infektionen kan även sprida sig till bland annat hjärnan. Utan behandling kan sjukdomen leda till döden, men det finns effektiv behandling med antibiotika att tillgå.
Läs mer om nocardios på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Nociceptorerna

Nociceptorerna kallas även smärtreceptorer. När vi skadar oss frisätts skadliga ämnen vilka binder till dessa receptorer (mottagare). När detta sker kommer signaler skickas via nervbanorna till centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) vilket gör att vi upplever smärta.

Nodpositiv

synonymt med lymfknutepositiv

Noduli

Små knutor av bindväv som uppstår då huden utsätts för tryck eller ligger tätt mot skelettet. Oftast sitter knutorna på armbågarna, men kan även återfinnas på bl.a. svanskotan och hälsenorna. Dessa knutor är inte farliga, men kan göra ont. Om noduli däremot uppkommer i de inre organen kan de vara livshotande. Noduli brukar uppkomma vid reumatism.
Läs mer om reumatiska noduli på Reumatikerförbundets hemsida.

Nodulär

Småknölig eller knottrig. Kan t.ex. användas om sjukliga förändringar i huden, som hudcancer.

Nonapeptid

En nonapeptid är en kedja som består av nio aminosyror. Ett exempel på en nonapeptid är hormonet oxytocin.

Non-Hodgkins-lymfom

En grupp av cancersjukdomar som angriper immunförsvaret. Non-Hodgkins-lymfom kännetecknas av förstorade lymfkörtlar, viktminskning och feber.

Non-Hodgkins lymfom

Ett begrepp som innefattar flera olika sjukdomar. Gemensamt för dessa sjukdomar är att de är elakartade tumörsjukdomar som drabbar lymfsystemet. Symtomen börjar ofta med att en lymfkörtel i halsen svullnar. Sedan svullnar fler lymfkörtlar och man går ner i vikt, samt får feber i perioder. Tack vare s.k. cytostatika, cellgifter, kan man idag behandla dessa sjukdomar mycket bättre än tidigare.
Läs mer om lymfom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Non-inferiority

Non inferiority-studier visar att en ny behandling inte är sämre än en redan existerande sådan.

Noninvasiv

Motsatsen till invasiv. Något som inte sprider sig, exempelvis lokalt begränsad cancer. Begreppet kan också avse en undersökningsmetod eller behandling då läkaren inte behöver föra in något instrument i kroppen, exempelvis ultraljud.

Noradrenalin

Den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet. Noradrenalin är även ett hormon som bildas i binjuremärgen och frisätts vid fysisk och psykisk ansträngning. Frisättningen leder bl.a. till kärlsammandragning och ett ökat blodtryck.

Norepinefrin

Norepinefrin är ett hjärtstimulerande medel och finns naturligt i vår kropp. Norepinefrin används framförallt vid överkänslighetsreaktioner, exempelvis getingstick. Norepinefrin binder till bl.a. receptorer (små sensorer) på hjärtat, luftvägar och i blodkärlen. Effekten blir att hjärtat slår kraftigare och snabbare och kärlen dras samman. Blodtrycket kommer på så sätt att öka och säkerställa blodflödet till hjärnan. Luftvägarna vidgas dessutom vilket gör det lättare att andas.

Normalflora

Normalfloran är de bakterier vi normalt har i vår kropp. Dessa bakterier lever i symbios med kroppen och orsakar i normala fall inga sjukdomar.

Normokalemi

Normal halt kalium i blodet.

Nosokomial

Som har att göra med sjukhus. Till exempel är en nosokomial infektion en infektion som uppstår i den speciella miljö som råder på ett sjukhus. En sådan infektion kan även kallas sjukhussjuka. Ofta beror en nosokomial infektion på att det bildas antibiotikaresistenta stammar inom ett visst sjukhus.

NSAID

Förkortning av engelskans non steroidal anti-inflammatory drugs vilket på svenska blir icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Dessa läkemedel motverkar inflammation genom att hämma bildningen av inflammatoriska ämnen i kroppen. Samtidigt kan de också sänka feber och minska smärta.

Nucleus caudatus

Storhjärnans svanskärna. En del av striatum som bl.a. är involverad i inlärningsprocesser och minnesfunktioner.

Nukleinsyra

Det finns två olika nukleinsyror, DNA (deoxiribonukleinsyra) och RNA(ribonukleinsyra). DNA är en jättemolekyl som vår arvsmassa finns lagrad i. RNA är en molekyl som ansvarar för överföring av informationen i DNA till proteiner.

Nukleosid

Nukleosider är organiska molekyler som består av en sockermolekyl (deoxiribos eller ribos) och en kvävebas (purin eller pyrimidin) som tillsammans med fosforsyra bildar nukleotider. Nukleotiderna är i sin tur sedan byggstenar i DNA och RNA.

Nukleosidanalog

En grupp av läkemedel som används för att bekämpa virusinfektioner genom att hämma virusförökning. På grund av deras kemiska struktur byggs de in i virusets DNA och orsakar kedjebrott.

Nukleotid

synonymt med nukleosid

Nullipara

En kvinna som inte fött barn.

Numbers needed to treat

NNT, eller numbers needed to treat, som förkortningen betyder, innebär det antal människor som behöver behandlas med ett läkemedel för att en av de ska få positiv effekt, under en viss tid.

Nutrition

Nutrition betyder näringstillförsel.

Nyexciderad

Något som är nyexciderat är nyligen uttaget med ett kirurgiskt ingrepp.

Ny-exciderad

synonymt med nyexciderad

Nystagmus

Upprepade ofrivilliga ögonrörelser som ofta ses vid sjukdomar som rör balansorganen. Nystagmus är också ett normalt fenomen vid större påfrestningar av syn- och balanssinnena, t.ex. vid fixering av blicken eller när blicken riktas åt ett visst håll.

Näsmusslor

Näsmusslor är tre musselskalsliknande ben i näsan som kläs av slemhinna. Näsmusslornas uppgift är att värma upp och fukta luften vi andas in. De renar också luften från damm och andra partiklar.

Näspolypos

Kronisk inflammation i nässlemhinnan där den svullna slemhinnan buktar in i näshålan och bildar polyper. De mest framträdande symtomen är att man under en längre tid upplever nästäppa, tryck över bihålor och ibland även nedsättning av luktsinnet. Tillståndet drabbar cirka 3% av befolkningen.

Nässelutslag

Allergisk reaktion som visar sig som typiska hudutslag. Utslagen påminner om de röda och kliande utslag man får i kontakt med brännässlor.

Näthinna

synonymt med retina