Ordlista

Din sökning: H

H1-antagonist

synonymt med antihistamin

H1-receptor

H2-receptorantagonist

Ämne som binder till H2-receptorer (histamin 2-receptorer) och därmed hämmar effekten av histamin. Histamin är ett ämne som finns naturligt i kroppen. H2-receptorer finns i magsäcken och då de stimuleras av histamin frisätts magsyra. Vid magsår kan man minska magsyraproduktionen med H2-receptorantagonister och underlätta läkningen.
Läs mer om magsår och dess behandling på 1177 Vårdguidens webbplats.

Habituell

Ett annat ord för vanlig eller ofta återkommande.

Haemophilus ducreyi

Bakterie som orsakar sjukdomen ulcus molle. En infektion som kännetecknas av mjuka, variga sår på könsorganen. Bakterien sprids via sexuell kontakt. Vanligt förekommande i en del tropiska länder men ovanlig här Skandinavien. Infektionen kan behandlas med antibiotika.
Läs mer om ulcus molle på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Haemophilus influenzae

En bakterie som trots sitt namn inte orsakar influensa. Den kan däremot infektera luftvägarna och där orsaka olika sjukdomar, till exempel bihåleinflammation, luftrörskatarr och öroninflammation. Bakterien behandlas i första hand med penicillin.
Läs mer om bihåleinflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om luftrörskatarr på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om öroninflammation på 177 Vårdguidens webbplats.

Haemophilus para-influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Bakterie som förekommer normalt i människans luftvägar. Den kan även orsaka sjukdomar, bland annat blodförgiftning och inflammation i hjärtklaffarna.

Haemophilus spp

Släkte av bakteriearter där den viktigaste arten för människan är Haemophilus influenzae, som kan infektera luftvägarna och orsaka sjukdomar såsom bihåleinflammation, luftrörskatarr och öroninflammation.
Läs mer om öroninflammation på 177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om bihåleinflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om luftrörskatarr på 1177 Vårdguidens webbplats.

Hallucinos

Psykos präglad av hallucinationer.

Halogenerad

Halogener är en grupp grundämnen som innefattar fluor, klor, brom och jod. Då en molekyl är halogenerad har ett av dessa ämnen tillförts molekylen. Halogener kan tillsättas alla organiska molekyler. I läkemedelssammanhang tillförs halogener läkemedel för att bland annat ge det effekt eller göra så att dess effekt förstärks.

Halogenerat

synonymt med halogenerad

Haloperidol

Aktiv substans i läkemedel som används bland annat vid behandling av schizofreni och olika former av psykoser.

Halveringstid

Tiden det tar för kroppen att utsöndra eller bryta ned hälften av t.ex. en läkemedelssubstans. Radioaktiv halveringstid avser den tid det tar för ett radioaktivt ämne att sönderfalla till hälften av ursprunglig mängd.

HandiHaler

En enkel pulverinhalator d.v.s. en apparat för inandning av läkemedel. HandiHaler används ofta vid behandling av KOL.

Hartskloroform

Hartskloroform består av harts och kloroform och används när en tand ska fyllas ut med guttaperka. För att guttaperka ska mjukna och flyta ut och fylla tanden används kemiska lösningsmedel som kloroform. Harts fungerar som lim mellan guttaperka och tanden.

Hashimotos sjukdom

synonymt med tyreoidit

Hashimoto-thyreoidit

Den vanligaste sköldkörtelsjukdomen hos barn och ungdomar. Sjukdomen beror på att de hormonproducerande cellerna i sköldkörteln successivt förstörs av s.k. autoantikroppar. Sjukdomen är vanligare hos flickor än hos pojkar.

Hashimoto-tyreoidit

Hb

synonymt med hemoglobin

HbA1c

Hemoglobin A1c eller glykerat hemoglobin finns i blodet där det binder upp socker. Ju mer socker som finns i blodet, desto mer socker binds till hemoglobinet. Genom att kontrollera HbA1c kan man se hur blodsockernivåerna har varierat de senaste 6-8 veckorna.

HCG

hCG är en förkortning för human chorion-gonadotropin, på svenska humant koriongonadotropin. Det är ett hormon som börjar tillverkas vid graviditet av cellerna som utgör förstadiet till moderkakan. Hormonet går att mäta relativt tidigt, varför det används till graviditetstester.

HCl

Saltsyra, en stark syra som ingår i magsaften. Den produceras av s.k. parietalceller i magsäcken. Överproduktion av saltsyra kan leda till halsbränna, sura uppstötningar och magsår. Kemiskt framställd saltsyra används som hjälpämne i vissa läkemedel för att reglera pH-värdet.

HCMV

synonymt med cytomegalovirus

HCV

Förkortning för hepatit C-virus. Hepatit C, som är en leverinflammation, orsakas av ett så kallat flavivirus. Vanligaste smittovägen för viruset är genom blodtransfusion, intravenöst narkotikamissbruk eller via sexuell kontakt. Leverinflammationen kan utvecklas och bli kronisk.

HDL

HDL betyder high density lipoprotein, och är ett ämne som transporterar kolesterol och andra fetter i blodet. Då HDL transporterar bort kolesterolet från kärlväggar minskar det risken för hjärt-kärlsjukdom.

HDL-C

synonymt med HDL

Helicobacter pylori

Bakterie som kan orsaka magsår, sår i tolvfingertarmen, samt i vissa fall cancer i magsäcken. Väldigt många bär på bakterien, men endast ett fåtal utveckar magsår.
Läs mer om magsår på 1177 Vårdguidens webbplats.

Helix

Helix har två betydelser. Dels är det benämningen på den spiralform som bl.a. DNA har, och dels är det namnet på en båge på ytterörat.

Hematokrit

Andelen röda blodkroppar i blodet. Kallas även för erytrocytvolymfraktion, EVF.

Hematologi

Läran om blodet, dess bildning samt dess sjukdomar.

Hematopoes

Blodbildning. Avser dock oftast bildningen av de röda blodkropparna, som står för syretransporten i blodet. Blodbildningen sker främst inuti skelettbenen, av den röda benmärgen.

Hematopoetisk

Blodbildande. De hematopoetiska cellerna är de celler i benmärgen som står för produktion av nya blodceller.

Hematuri

Blod i urinen.

Hemgrupp

En hemgrupp är en molekyl som ingår i en del större molekyler i kroppen, t.ex. hemoglobin. I hemoglobin är det hemgruppen som binder syret, som sedan transporteras med blodet. Hemgrupper finns även på en del s.k. enzymer, som påskyndar kemiska reaktioner.

Hemodiafiltrationsvätska

Hemodialys

Metod som renar blodet på slaggprodukter med hjälp av en särskild maskin. Dialys genomförs när njurarna själva inte klarar av att rena blodet.

Hemodialyskoncentrat

Flytande beredning som genom utspädning med vatten beredes till hemodialysvätska, en vätska som används för att rena blod vid hemodialys.

Hemodialysvätska

Vätska som används vid rening av blodet, hemodialys. Hemodialysvätskor innehåller olika salter som motsvarar den elektrolytsammansättning som finns i blodet, dessa egenskaper hos hemodialysvätskan gör att blodet renas. En hemodialysvätska tillverkas genom utspädning av hemodialyskoncentrat med vatten.

Hemodynamik

Beskriver hur variationer i blodtryck och blodflöde hänger samman med hjärtats pumparbete och därmed påverkar blodets cirkulation i kroppen.

Hemodynamisk

synonymt med hemodynamik

Hemofili

Blödarsjuka. Beror på att en komponent i blodets system för koagulering saknas. Därmed kan blodets förmåga att stelna vid blödningar vara försämrad. Oftast går sjukdomen att behandla genom att man tillför den komponent som saknas.
Läs mer om hemofili på 1177 Vårdguidens webbplats.

Hemofiltration

Metod som används för att rena blodet då njurarna själva ej klarar av att göra detta, till exempel vid kraftigt nedsatt njurfunktion. Patientens blod får passera genom ett filter i en apparat där slaggprodukter och vatten filtrerars bort från blodet.

Hemofiltrationsvätska

Vätska innehållande salter som ges i blodet vid hemofiltration och hemodiafiltration. Vid hemo(dia)filtration renas blodet genom att slaggprodukter filtreras bort. Samtidigt försvinner även en stor mängd vätska och salter från blodet. Som kompensation för vätske- och saltförlusten ges en hemo(dia)filtrationsvätska.

Hemoglobin

Hemoglobin är det färgämne som gör de röda blodkropparna röda. Det är hemoglobinet som binder och därmed transporterar runt syre i blodet. Genom att mäta mängden hemoglobin kan man avgöra om man lider av blodbrist. Om en man har mindre än 130 gram/liter så lider han av blodbrist. För kvinnor är gränsen 120 gram/liter.

Hemokromatos

En sjukdom där järn inlagras i alla kroppens organ.

Hemokromatosis

synonymt med Hemokromatos

Hemolys

Onormalt snabb nedbrytning av röda blodkroppar. Kan leda till blodbrist, anemi.

Hemolytisk anemi

Blodbrist orsakad av att de röda blodkropparna bryts ner snabbare än normalt. Tydligaste symtomet är trötthet, men man kan också bli blek.
Läs mer om blodbrist på 1177 Vårdguidens webbplats.

Hemolytiskt uremiskt syndrom

En sjukdom som vanligen beror på en infektion av enterohemorragiska E. coli (EHEC) och kännetecknas av de tre komponenterna akut njursvikt, mikroangiopatisk hemolytisk anemi och lågt antal trombocyter.

Hemorragi

Blödning, som uppstått p.g.a. ett brustet blodkärl.

Hemorragisk

Blödande, orsakad av blödning.

Hemorrojder

Utvidgning av blodådror i ändtarmens öppning som kan orsaka smärtor.
Läs mer om hemorrojder på 1177 Vårdguidens webbplats.

Hemosiderin

Avlagringar av olösligt järn i kroppen som kan orsaka organskador. Uppstår oftast till följd av blödningar i organ, då röda blodkroppar frisätts och bryts ned, varpå hemosiderin bildas.

Hemostas

Hemostas betyder blodstopp. Med detta menas det komplicerade system som kroppen använder sig av för att stoppa en blödning. Det består bl.a. av en rad ämnen som via kedjereaktioner ser till att blodet koagulerar på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Hemothorax

Blödning i lungsäcken.

Hemotorax

synonymt med hemothorax

Heparin

Ett läkemedel som aktiverar enzymer som hindrar blodet från att levra sig. Det används för att lösa upp blodproppar.

Hepatisk

Som har med levern (hepar på grekiska) att göra.

Hepatit

Medicinsk term för inflammation i levern. Hepatit delas in i olika typer beroende på vad som orsakat inflammationen. Vanligt är att hepatiten är virusorsakad men även bakterier, parasiter och giftiga substanser kan ibland ge upphov till en hepatit. En hepatit kan vara symtomfri men kan ge besvärliga symtom som bland annat feber, illamående, trötthet och ledvärk samt att hud och ögonvitor blir gulfärgade.

Hepatocellulärt karcinom

En form av levercancer.

Hepatomegali

Leverförstoring. Kan orsakas av en rad olika tillstånd, t.ex. virusinfektion, förgiftning, alkoholmissbruk och tumörsjukdom. Leverförstoring är symtom på bakomliggande leversjukdom och kan gå tillbaka om sjukdomen läker ut eller efter behandling.

Hepatosplenisk T-cellslymfom

En typ av sällsynt blodcancer.

Hepatosplenomegali

Förstoring av både lever och mjälte vilket orsakas av leversjukdomar.

HER2

synonymt med HER-2

HER-2

HER-2 är benämningen på en molekyl som sitter på utsidan av vissa typer av bröstcancerceller. Denna molekyl är inblandad i cancercellernas tillväxt. Med läkemedel kan man blockera denna molekyl, och på så sätt störa cancercellernas tillväxt. Har man den typ av bröstcancer som har HER-2-molekyler, och behandlas med detta läkemedel, så minskar risken för att man ska få tillbaka cancern efter behandling med kirurgi och/eller cellgifter.

Hereditär

Ärftlig.

Herpes

Herpes är en sjukdom som är orsakad av viruset Herpes simplex. Det finns olika typer av herpesvirus, typ 1 och 2. Vanligen får man herpesinfektioner på läpparna eller genitalierna. Symtomen är varierande men vanligen får man blåsor och utslag innehållande en klar vätska på huden och slemhinnorna. Herpes simplex kan också drabba hornhinnan.

Herpesencefalit

Hjärnhinneinflammation orsakad av herpes simplex virus typ 1. Infektionen ger upphov till hög feber och kramper, tillståndet kan vara livshotande. Den som drabbas har ofta en vilande herpesinfektion i kroppen och hjärnhinneinflammationen kan uppstå när viruset reaktiveras på nytt.

Heterogen

Uppbyggd av olikartade beståndsdelar.

Heterograft

synonymt med xenograft

Heterozygot

Om man är heterozygot för en viss ärftlig egenskap, t.ex. en sjukdom, finns arvsanlaget endast i den ena av kromosomparet och sjukdomen behöver därmed inte nödvändigtvis bryta ut.

Hexetidin

Hexetidin används som konserveringsmedel och desinfektionsmedel.

Hiatus

Gap, klyfta eller glipa. Inom anatomin betyder hiatus öppning i skelett eller i kroppens mjukdelar. Benämns ofta med namn som beskriver var gapet finns, till exempel hiatus aorticus som betyder öppningen för aorta i mellangärdet.

Hiatusbråck

Uppträngande av maginnehåll i brösthålan. Kallas även diafragmabråck eller mellangärdesbråck. Uppkommer då övre magmunnen inte kan hålla tätt på grund av att musklerna i mellangärdet är förslappade.

Hiatusinsufficiens

synonymt med hiatusbråck

Hidroadenit

Bakterieorsakad svettkörtelsinfektion. Vanligtvis lokaliserad till armhålan, runt bröstvårtorna eller i ljumskregionen. Infektionen ger upphov till intensivt smärtande förhårdnader. Sjukdomen drabbar främst kvinnor och är ofta återkommande. Infektionen kan behandlas med antibiotika.

H. influenzae

Hippocampus

Storhjärnans vindlingar. Hippocampus är en del av det limbiska systemet och är viktig för bl.a. minnet och rumsorienteringen.

Hirsutism

När kvinnor drabbas av kraftig ansikts- och kroppsbehåring. Kan bero på förhöjda nivåer av vissa hormoner.

His-Purkinje nätet

His-Purkinje-systemet

Samling av hjärtmuskelceller och fibrer som leder elektriska impulser till kammarmuskulaturen i hjärtat vilket får kammaren att dra ihop sig och pumpa ut blod i kroppen.

Histamin

Kroppseget ämne som finns i olika vävnader i kroppen. Histamin frisätts från en särskild typ av celler som kallas mastceller och är en del av immunförsvaret. Frisättningen sker om vävnaden skadas eller vid allergier. Effekterna av histamin är slembildning i luftrören, sammandragning av glatt (icke viljestyrd) muskulatur, ökad bildning av magsaft och vidgning av de små blodkärlen i kroppen.
Om histaminers påverkan vid nässelutslag i läkarboken på FASS.se

Histaminerg receptor

Receptor, dvs kemisk struktur i cellernas membran, som reagerar på ämnet histamin. Det finns tre olika typer av histaminerga receptorer: H1, H2, samt H3. Vissa läkemedel kan blockera en eller flera av dessa receptorer. Sådana läkemedel används vid behandling av allergier (antihistaminer) och magsår.

Histamin-H1-receptor

Histamin-H1-receptorantagonist

synonymt med antihistamin

Histamin-H2-receptor

Histaminreceptor

Histogenes

En vävnads ursprung. T.ex. kan man ta reda på en tumörs histogenes, vilket säger vilken celltyp som tumören uppkom ifrån.

Histokemi

Vävnadskemi. Metod för att identifiera och bestämma halter av olika ämnen i olika vävnader.

Histologi

Läran om vävnadernas uppbyggnad.

Histoplasmos

Svampinfektion som orsakas av Histoplasma capsulatum. Svampsporer finns bland annat i fågelavföring och jord och sprids till människan via inandning. Inandning av sporer leder till infektion i lymfkörtlar och i allvarligare fall lunginflammation. Infektionen läker ofta ut av sig själv men hos personer med nedsatt immunförsvar kan den bli kronisk och sprida sig till fler av kroppens organ.

HIV

HIV är en förkortning för Human Immunodeficiency Virus, och är ett virus som smittar främst genom samlag och blodtransfusion. Viruset ger upphov till sjukdomen AIDS, som innebär att kroppens immunförsvar blir kraftigt försvagat. Idag finns det bara läkemedel som bromsar sjukdomen, men inte botar.
Läs mer om HIV och AIDS på 1177 Vårdguidens webbplats.

Hjärnhinneinflammation

synonymt med meningit

Hjärnstam

Mellanhjärnan, mitthjärnan eller förlängda märgen.

Hjärtarrytmi

synonymt med hjärtarytmi

Hjärtarytmi

Oregelbunden hjärtrytm.

Hjärtats kontraktionskraft

Hjärtats sammandragningskraft. När hjärtat pumpar ut blod dras det först samman. Ju mer hjärtat dras samman desto kraftigare kommer hjärtslaget att bli och mer blod pumpas ut i kroppen vid varje hjärtslag. Detta leder till hjärtat inte behöver jobba lika snabbt för att tillgodse kroppen med blod vilket ger en minskad puls.

Hjärtdekompensation

Hjärtflimmer

Snabb, oregelbunden hjärtaktivitet till följd av störning i hjärtats retledningssystem som bestämmer hjärtats takt. Lätt hjärtflimmer kan uttrycka sig som tryck över bröstet eller sämre kondition. Kraftigt hjärtflimmer kan ge yrsel, andningsbesvär och förvirring. Den vanligaste formen är förmaksflimmer medan kammarflimmer är ett livshotande tillstånd.

Hjärtinkompensation

Hjärtinsufficiens

Nedsatt pumpförmåga i hjärtat som leder till att blodet inte pumpas ut i kroppen tillräckligt effektivt. Vanliga symtom är andfåddhet, andningssvårigheter och svullna ben och anklar. Kallas även hjärtsvikt.

Hjärtkateterisering

Innebär att ett plaströr förs in i hjärtat via blodkärl. Genom plaströret kommer man åt hjärtats inre och kan få information om blodtryck inuti hjärtat, ta blodprover för mätning av blodets syre- och koldioxidhalt, analysera hjärtast minutvolym samt tillföra rötgenkontrastmedel för att åskådliggöra hjärtats uppbyddnad och funktion.

Hjärtkontraktilitet

Hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig och därmed pumpa ut blod.

Hjärtminutvolym

Den volym blod som hjärtat pumpar ut under en minut. Vid normal puls (ca 70 slag/minut) samt om man har ett normalstort hjärta, blir hjärtminutvolymen ungefär 5 liter.

Hjärtperfusion

Genomblödning av de muskler som arbetar i hjärtat. Ökad perfusion ger ökad tillgång av syre och näringsämnen för hjärtmuskulaturen.

Hjärtsvikt

Hjärttamponad

När vätska ansamlas i hjärtsäcken, säcken som omsluter hjärtat. Följden är att hjärtat inte kan fyllas fullt och blodvolymen som pumpas runt blir mindre.

H+,K+-ATPas

Protein som sitter i cellväggen i magsäckens parietalceller där den pumpar ut väte, H+, i magsäcken samtidigt som kalium, K+, pumpas in i parietalcellen. Detta protein kräver energi i form av ATP (adenosintrifosfat) för att fungera, därav namnet ATPas. Kallas även protonpump.

Hodgkins lymfom

synonymt med Hodgkins sjukdom

Hodgkins sjukdom

Elakartad tumörsjukdom i lymfvävnaden. Ovanlig sjukdom som drabbar yngre personer. De vanligaste symtomen är först svullna lymfkörtlar, och senare feber, nattliga svettningar samt viktnedgång. Tack vare strålbehandling och cellgifter botas de flesta idag.
Läs mer om lymfsjukdomar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Homeostas

Processer och mekanismer i kroppen som gör att olika funktioner och substanskoncentrationer hålls konstanta, t.ex. blodets pH.

Homeostatisk

synonymt med Homeostas

Homocystein

Aminosyra som bidrar till bildningen av metionin.

Homogen

Enhetlig, alltigenom lika. Motsatsen är heterogen, som betyder oenhetlig, eller blandad.

Homozygot

Genetiskt begrepp som innebär förekomst av två lika varianter (alleler) av en gen på motsvarande läge i de båda kromosomerna i ett kromosompar.

Hordeolum

Medicinskt ord för vagel. En vagel är en inflammation i ögonlocksrandens talgkörtlar eller hårsäckar, vilket ger upphov till svullnad och rodnad.

Hormon

Ett hormon är ett signalämne som frisätts från en plats i kroppen till blodet, för att ge en signal till någon annan plats, t.ex. ett organ.

Hormonrefraktär

Hormonrefraktär är ett begrepp som används om prostatacancer. Det innebär att tumören inte svarar på hormonbehandling. I början av en prostatacancerbehandling så används nästan alltid hormonbehandling, vilket gör att tumören inte tillväxer. Tyvärr anpassar sig cancercellerna efter hand och blir okänsliga mot denna typ av behandling. Då blir tumören hormonrefraktär, och börjar tillväxa igen.

Hornhinna

Hornhinnan är den hinna som sitter längst fram på ögat och skyddar ögat mot yttre skador. Det latinska namnet för hornhinna är kornea.

Hornhinneinflammation

synonymt med keratit

Hornlager

Hudens översta lager som består av tätt packade, döda hudceller. Hornlagrets uppgift är att skydda kroppen mot mekanisk skada, kemiska ämnen och mikroorganismer.

Hortons huvudvärk

Halvsidig, mycket intensiv huvudvärk som uppkommer anfallsvis. Huvudvärken sitter oftast kring ena ögat. Hortons huvudvärk är en ovanlig sjukdom som främst drabbar män. Orsaken till sjukdomen är fortfarande oklar, men kan bero på vidgning av blodkärl i området.
Läs mer om Hortons huvudvärk på 1177 Vårdguidens webbplats.

Hortons syndrom

HPCT

HPT

HRT

HRT är en förkortning för engelskans hormone replacement therapy. Det är en läkemedelsbehandling som innebär att man tillför kvinnligt könshormon efter klimakteriet, då kroppen minskar sin egen könshormonsproduktion. Detta gör man för att minska de symtom som minskade hormonnivåer kan ge, t.ex. värmevallningar och humörsvängningar.

HSCT

Förkortning för hematopoetisk stamcellstransplantation, med andra ord benmärgstransplantation. Denna behandlingsform används vid vissa former av leukemi. Behandlingen innebär i korta drag att benmärgen hos den sjuke som slagits ut och ersätts med nya friska celler från en lämplig givare.

HSV

synonymt med herpes

Hudatrofi

Hudatrofi betyder att huden förtvinar. Tydligt tecken är att huden blir tunn och skör.

Huddesinfektion

Hudmykos

Sjukdom orsakad av svampar som lever som parasiter i huden.

Hudpricktest

synonymt med allergitest

Human

Något som hör till eller avser människan, till exemel är en humanpatogen en bakterie eller ett virus som orsakar sjukdomar hos människan.

Humant chorion-gonadotropin

synonymt med hCG

Humant koriongonadotropin

synonymt med hCG

Humoral

Något som har att göra med vätskor.

Hunters syndrom

Sällsynt ämnesomsättningssjukdom som beror på brist av olika enzymer (ämnen som deltar i nedbrytningen av olika substanser i kroppen). Den svåra formen av Hunters sjukdom, vilken är vanligast, påverkar den intellektuella utvecklingen och kan påverka hjärtat genom försvagning och förstoring men behöver inte göra det förrän sent i livet. Luftvägsinfektioner och öroninfektioner är andra problem vid sjukdomen. Lever och mjälte förstoras. Alla leder i kroppen kan vara påverkade med stelhet i olika svårighetsgrad. Vid den lindriga formen av Hunters sjukdom är den intellektuella utvecklingen normal medan liknande fast oftast inte så uttalade förändringar, som vid den svåra formen, drabbar kroppens organ.
Läs mer om Hunters syndrom på socialstyrelsens webbplats.

Hyalin

synonymt med Brosk

Hydralazin

Hydralazin verkar på receptorer (små sensorer) på den glatta muskulaturen runt blodkärl. Blodkärlen slappnar därmed av och vidgas. Blodtrycket sänks och motståndet som hjärtat arbetar mot minskar. Det sistnämnda gör att belastningen på hjärtat minskar.

Hydrera

Tillföra vätejoner till en förening. Det latinska namnet på väte är hydrogenium.

Hydreras

synonymt med hydrera

Hydrocefalus

Medicinsk term för vattenskalle. Ett tillstånd där ryggmärgsvätska ansamlas i huvudet. Ansamlingen beror på att ryggmärgsvätskan inte kan transporteras bort normalt, vilket resulterar i ett förhöjt tryck i hjärnan. Hos små barn där skallbenen inte växt ihop ordentligt kan hydrocefalus leda till förstorad och missformad skalle. Ofta beror hydrocefalus på en bakomliggande sjukdom och behandlingen riktas därför mot den.

Hydrocephalus

synonymt med hydrocefalus

Hydrofil

Betyder vattenälskande. Om ett ämne är hydrofilt betyder det att det löser sig lätt i vatten. Motsatsen är hydrofob, som innebär vattenhatande, och därmed inte löser sig i vatten.

Hydrogenperoxid

Hydrogenperoxid kallas också väteperoxid. Inom sjukvården används väteperoxid framförallt i bakteriedödande krämer och lösningar. Väteperoxid i hög koncentration är frätande. När väteperoxid bryts ned bildas syre och vatten.

Hydroklortiazid

En vätskedrivande läkemedelssubstans vilken används i läkemedel mot högt blodtryck. Blodtrycket sänks genom att öka urinutsöndringen.

Hydrokortison

Hydrokortison är en så kallad kortikosteroid. Kortikosteroider fungerar som det kroppsegna hormonet kortisol. Kortisol är den viktigaste steroiden som kroppen bildar. Kortisol bildas vid stress och blir till kortison. Kortison minskar ämnen i kroppen som ger inflammation. Kortison påverkar även kroppens försvar mot till exempel infektioner.

Hydrolys

En kemisk reaktion där en molekyl delas upp i två med hjälp av vatten. Kan både aktivera och inaktivera en läkemedelssubstans.

Hydrolysera

synonymt med hydrolys

Hydroxiprolin

En s.k. icke-essentiell aminosyra, vilket innebär att vi har förmåga att tillverka den i kroppen. Hydroxiprolin förekommer främst i proteinet kollagen, som utgör den större delen av bindväv.

Hydroxizin

Aktiv substans i läkemedel som används mot exempelvis ångest, oro och klåda.

Hyperemi

Ökad blodmängd eller ökat blodflöde lokalt i kroppen, till exempel rodnad i ansiktet och på halsen. Hyperemi uppkommer på grund av utvidgning av de allra minsta blodkärlen som kallas kapillärer.

Hyperestesi

Överkänslighet för retning av sinnesorganen, speciellt för beröring av huden.

Hyperfosfatemi

Förhöjda nivåer av fosfat i blodet.

Hyperglukemi

synonymt med hyperglykemi

Hyperglykemi

När blodsockerhalten är onormalt hög. Oftast är orsaken diabetes, då det bildas för lite av hormonet insulin. Brist på insulin gör att cellerna inte kan ta upp glukos från blodet.

Hyperhidros

Kraftigt ökad svettning som vanligen är sjukligt betingad.

Hyperkalcemi

Onormalt hög nivå av kalcium i blodet. Kan ha flera orsaker, bl.a. tumörer i skelettet samt högt D-vitaminintag.

Hyperkalciuri

Hög kalciumhalt i urinen.

Hyperkalemi

Hyperkapni

Onormalt hög halt koldioxid i blodet. Koldioxid är en naturlig produkt av kroppens metabolism och avges normalt i lungorna. Orsaker till hyperkapni kan vara lungsjukdom eller inandning av koldioxid.

Hyperkeratos

synonymt med hyperkeratotisk

Hyperkeratotisk

När det yttersta hudlagret, hornlagret, blivit förtjockat.

Hyperkloremi

Överskott av klorid i blodet (rubbning i elektrolytbalansen).

Hyperkolesterolemi

Förhöjd kolesterolhalt i blodet. Kolesterol är ett fettämne som är nödvändigt för kroppen. Det behövs för att kroppen ska kunna tillverka hormoner och vitamin A samt för att bygga upp cellväggar och bilda gallsyror. För mycket kolesterol i blodet kan orsakas av hög alkoholkonsumtion samt dåliga kost- och motionsvanor.
Läs mer om höga blodfetter på 1177 Vårdguidens webbplats.

Hyperlipidemi

Hyperlipidemi innebär att man har en kontinuerligt hög fetthalt i blodet. En typ av blodfetter är kolesterol. Kolesterol finns naturligt i kroppen och behövs för att cellerna bl.a. ska bilda hormoner och gallsyror. Förhöjda fetthalter i blodet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Hypernatremi

Tillstånd med hög natriumhalt i blodplasman.

Hyperparatyreoidism

Ett sjukdomstillstånd där bisköldkörtlarna producerar för mycket s.k. paratyreoideahormon. Dessa hormoner reglerar kalciumnivåerna i blodet, och en hög produktion av hormonerna leder till högre kalciumhalt i blodet. Detta ger i sin tur upphov till trötthet, föstoppning och nervositet. Hyperparatyreoidism kan bl.a. orsakas av en tumör i bisköldkörtlarna.

Hyperpigmentering

Ökning av hudpigment.

Hyperplasi

När antalet celler börjar öka i antal i en vävnad. Kan vara både naturligt, som exempelvis när bröstkörtlarna börjar tillväxa hos en kvinna i puberteten, men också sjuklig. Exempel på en sjuklig hyperplasi är när prostatan förstoras hos män.

Hyperprolaktinemi

Hyperprolaktinemi är när man har höga halter av hormonet prolaktin i blodet. Prolaktin utsöndras normalt när barnet suger på mammans bröst, och gör så att brösten producerar mer mjölk.

Hyperpyrexi

Tillstånd med mycket hög feber.

Hyperreflexi

När reflexerna blir känsligare och lättare retade.

Hypersekretion

Ökad utsöndring eller överproduktion. Ett exempel på hypersekretion är då produktionen av saltsyra i magsäckens parietalceller är kraftigt förhöjd vid magsår.

Hypersomni

Onormalt ökat sömnbehov. Trots tillräckligt lång sömn är man sömnig under dagen. Man kan också ha ökad benägenhet att somna.

Hypertension

synonymt med hypertoni

Hypertermi

synonymt med hypertermisk

Hypertermisk

Med onormalt hög kroppstemperatur.

Hyperthyreos

synonymt med hypertyreos

Hyperton

En lösning som har högre jonkoncentration och därmed ett högre osmotisk tryck än en isoton lösning. Motsats till hypoton.

Hypertoni

Förhöjt blodtryck i det stora systemkretsloppet.
Läs mer om hypertoni på 1177 Vårdguidens webbplats.

Hypertriglyceridemi

Ökad halt av triglycerider i blodet. Triglycerider är huvudbeståndsdel i animaliskt och vegetabiliskt fett.

Hypertrofi

Förstoring av vävnader, celler eller organ utan att nya celler bildas.

Hypertrofisk

synonymt med hypertrofi

Hypertym

Hypertym är ett tillstånd där individen är kraftigt uppe i varv, utåtriktad, social, sover lite, arbetar mycket och har högt självförtroende. Dessa personen upplevs ofta av sin omgivning som överaktiva.

Hypertymt

synonymt med hypertym

Hypertyreoidism

synonymt med hypertyreos

Hypertyreos

Hypertyreos är när sköldkörteln producerar för mycket av de s.k. tyreoideahormonerna, som reglerar ämnesomsättningen. Hypertyreos orsakas oftast av Graves sjukdom, och yttrar sig i ökad ämnesomsättning. Detta ger bl.a. upphov till ökad puls, hjärtklappning, svettningar samt viktnedgång. Sjukdomen kan behandlas på olika sätt, bl.a. med läkemedel och kirurgi.

Hyperventilation

Hyperventilation innebär en överdriven andning vilken kan bero på en ökad frekvens av inandningar såväl som djupare inandningar. Detta leder till en alltför hög koncentration av syre i blodet, vilket resulterar i att blodets gasbalans påverkas. Som följd av detta kan individen bland annat bli yr, förvirrad och/eller förlora känsel i exempelvis händer och fötter. Hyperventilation är vanligt vid exempelvis panikattacker.

Hypervolemi

Ökad blodvolym.

Hypestesi

Minskad känslighet för beröring.

Hyphema

Blödning i ögats främre kammare.

Hypnagoga hallucinationer

Hallucinationer (synvillor) som uppkommer i samband med insomnandet. Hallucinationerna är oftast livliga, skräckfyllda och upplevs som mycket realistiska.

Hypnotika

synonymt med hypnotikum

Hypnotikum

Annat ord för sömnmedel.

Hypoestesi

synonymt med Hypestesi

Hypofarynx

Nedre delen av svalget.

Hypofosfatemi

Onormalt låg halt av fosfater i blodet. Kan ge bl.a. svaghet och kramper och kan ses vid flera olika sjukdomstillstånd.

Hypofys

En liten körtel under hjärnan som styr många av kroppens körtlar. Den är bl.a. involverad i regleringen av tillväxten, ämnesomsättningen samt könshormonerna.

Hypogammaglobulinemi

Nedsatt mängd gammaglobulin i blodet med bl.a. ökad infektionskänslighet som följd.

Hypoglykemi

När man drabbas av för lågt blodsocker. Kan ske t.ex. när en diabetiker injicerat för mycket insulin.

Hypoglykemiskt anfall

synonymt med hypoglykemi

Hypogonadal

synonymt med hypogonadism

Hypogonadism

Underproduktion av könshormoner i äggstockar hos kvinnor eller testiklar hos män.
Läs mer om hormonsystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Hypokalcemi

Låg nivå av kalcium i blodet. Hypokalcemi kan uppkomma om man får i sig för lite kalcium via maten. Det kan också bero på sjukdomar i lever och njurar, samt p.g.a. störningar i bildningen av bisköldkörtelhormon som kontrollerar kalkbalansen.

Hypokalemi

Hypokapni

Onormalt låg halt koldioxid i blodet. Koldioxid är en naturlig produkt av kroppens metabolism och avges normalt i lungorna. Orsaker till hypokapni kan vara hyperventilering. Hypokapni gör att blodkärlen i till hjärnan drar ihop sig vilket kan leda till ångest och yrsel.

Hypokinesi

Nedsatt rörelseförmåga med onormalt små eller långsamma rörelser.

Hypokrom

Hypokrom betyder fattig på hemoglobin. Hemoglobin finns i de röda blodkropparna och ger blodet dess röda färg samt ansvarar för transport av syre och koldioxid. När en blodcell är hypokrom betyder det att man lider av anemi, s.k. blodbrist.

Hypokyli

synonymt med hypochyli

Hypomagnesemi

Tillstånd med onormalt låg halt av magnesium i blodet.

Hypomani

Överaktivt psykiskt tillstånd med höjt stämningsläge och sänkt omdöme.

Hyponatremi

Tillstånd då halten natriumjoner i blodet är för låg. Beror på att mängden vätska i blodet är för stor, vilket kan uppstå vid bl.a. hjärtsvikt. Hyponatremi är ett allvarligt tillstånd.

Hyponatremia

synonymt med Hyponatremi

Hyponatriemi

synonymt med Hyponatremi

Hypoparatyreoidism

Nedsatt funktion hos bisköldkörtlarna, vilket leder till minskad produktion av parathormon. Sjukdomen kan leda till sänkta nivåer av kalcium i blodet och därav kramper.

Hypopné

Minskat men ej upphört luftflöde. Tillståndet definieras som då luftflödet faller 50% eller mer under 10 sekunder samtidigt som blodets syremättnad minskar med 4% eller mer.

Hypopyon

Ansamling av var i den främre ögonkammaren. Kan förekomma vid en inflammation.

Hyporeflexi

Nedsatta reflexer.

Hyposensibilisering

Metod för att minska en allergi. Det går ut på att man utsätter patienten för ämnet som orsakar allergisymtomen. I början ger man väldigt små doser, och i takt med att kroppen vänjer sig ökas doserna.

Hyposmi

Nedsatt luktsinne.

Hypotalamus

Hypotalamus är en del av hjärnan som är involverat i reglering av bl.a. blodtryck, ämnesomsättning samt kroppstemperatur.

Hypotension

synonymt med hypotoni

Hypotensiv

Blodtryckssänkande.

Hypotermi

Kroppstemperatur under 35 grader.

Hypothalamus

synonymt med hypotalamus

Hypothyreos

synonymt med hypotyreos

Hypothyroid

synonymt med hypothyroidism

Hypoton

En vätska vars osmotiska tryck är lägre än en annan vätskas. I medicinska sammanhang avses en lösning som har lägre jonkoncentration än blodplasman.

Hypotoni

Hypotyreoidism

synonymt med hypotyreos

Hypotyreos

Hypotyreos är när sköldkörteln producerar för lite av de s.k. tyreoideahormonerna, som reglerar ämnesomsättningen i kroppen. Orsaken är oftast en sjukdom där immunförsvaret angriper sköldkörteln. Symtomen uppkommer p.g.a. den sänkta ämnesomsättningen, och yttrar sig bl.a. i dåsighet, frusenhet, förstoppning samt viktökning. Sjukdomen behandlas genom att man tillför syntetiska tyreoideahormoner.

Hypoventilation

Hypoventilation betyder en minskad andning vilket innebär ett minskat inflöde av syre till lungorna. Den minskade ventilationen gör det svårare för kroppen att göra sig av med koldioxid vilket ökar koncentrationen av koldioxid i blodet. Som en följd av detta försämras syresättningen av blodet och kroppens organ.

Hypovolemi

Minskad blodvolym.

Hypoxemi

Syrebrist i blodet, minskad syresättning av blodet.

Hypoxi

Syrebrist.

Hypsarytmi

Hypsarytmi är när ett EEG, d.v.s. registrering av den elektriska aktiviteten i hjärnan, uppvisar ett väldigt speciellt och onormalt mönster. Detta mönster ses vid en viss form av epilepsi hos barn, som kallas infantil spasm.

Hysterektomerad

Avser någon som genomgått en hysterektomi, d.v.s. opererat bort livmodern.

Hysterektomi

Genom operation avlägsnande av livmodern. Görs framför allt vid tumörer i livmodern.

Hysteroskopi

Metod som används för att undersöka livmodern. Genom att föra ett instrument, hysteroskop, genom livmoderhalsen och in i livmodern kan man se förändringar inuti livmodern.

Hämma

Försvåra eller upphäva.

Hårcellsleukemi

Hårcellsleukemi är en typ av blodcancer. Sjukdomen drabbar främst medelålders och äldre män. Då sjukdomen gör så att man drabbas av blodbrist är symtomen främst trötthet och infektions- och blödningsbenägenhet. Mjälten kan också bli förstorad. Hårcellsleukemi behandlas med cellgifter, vilket botar ca 50 % av patienterna.

Högdifferentierad tyreoideatumör

En högdifferentierad tumör är en cancersvulst med ett mer godartat växtsätt. Cellerna tumören består av är mer lika den ursprungliga cellen än den är vid en så kallad lågdifferentierad tumör. En lågdifferentierad tumör har ett mer elakartat växtsätt.

Hörselgång

Hörselgången finns i örat och det finns både en yttre och en inre hörselgång. Den yttre hörselgången är beklädd med hud som har hår och körtlar som producerar öronvax. Den yttre hörselgången slutar vid trumhinnan där sedan mellanörat tar vid. Den inre hörselgången är en benkanal som går från spetsen av tinningsbenspyramiden till innerörat. Kanalen mynnar ut på skallens insida och innehåller hjärnnerver.