Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Ordlista

Din sökning: A

Abdomen

Anatomisk term för buken eller bukhålan.

Abdominell

Som har att göra med buken eller bukhålan.

Abrasion

Tandslitage som kan orsakas av bl.a. tandgnissling och slipande partiklar i födan.

Abscess

Böld, varfyllt hålrum i vävnad.

Absensepilepsi

synonymt med Petit mal

Absolut neutrofiltal

Absolut neutrofiltal (ANC) är ett mått på hur väl benmärgen fungerar. ANC används bl.a. för att utvärdera olika cellgifters effekt på leukemi, blodcancer.

Absorption

Hur läkemedlet tas upp i kroppen. Läkemedlet måste tas upp av kroppen för att kunna transporteras till det ställe där det ska verka. Upptaget kan bland annat ske genom tarmväggen, huden och slemhinnor.

Abstinens

Olika fysiska och psykiska obehagssymtom (svettningar, oro etc.) som kan uppstå vid avhållsamhet från ett läkemedel eller drog.

Accesoriska ledningsbanor

Extra ställen i hjärtat som kan leda elektriska impulser från förmak till kammare. Normalt kan impulser bara ta sig från förmak till kammare via ett ställe - AV-knutan. Då impulser kan ta sig till kammaren på flera ställen i hjärtat leder det till orytm i hjärtat.

Accesoriska retledningsbanor

ACE-hämmare

Läkemedel som används för att sänka blodtrycket. ACE-hämmare minskar halten av angiotensin. Angiotensin är ett hormon som drar ihop kroppens blodkärl och därmed ökar motståndet i blodomloppet. Då halten angiotensin minskas ökar blodkärlens diameter och blodtrycket sänks.

Acellulär

Något som inte är uppbyggt av celler, t.ex. organismer som virus eller vävnad som tandemalj. Ett acellulärt vaccin innehåller inaktiverade virus.

Acetylering

Adderande av en acetylgrupp till en molekyl.

Acetylkolin

Acetylkolin är en signalsubstans och ett vävnadshormon i kroppen. Acetylkolin frisätts i nervändsluten, synapserna, och förmedlar impulser från nerverna till s.k. kolinerga receptorer. Acetylkolin är ensam förmedlare i det parasympatiska nervsystemet. När acetylkolin frisätts ses effekter som minskad hjärtaktivitet, minskat blodtryck, ökad mag-tarmaktivitet med mera. Acetylkolin har även en viktig funktion i hjärnan och en störd produktion är en del i Alzheimers sjukdom.

Acetylkolinesteras

Enzym som bryter ner signalsubstansen acetylkolin och gör det inaktivt. Acetylkolin är en förmedlare i det parasympatiska nervsystemet.

Acetylsalicylsyra

Acetylsalicylsyra, ASA, hämmar bildningen av prostaglandiner, vilket ger en antiinflammatorisk, smärtstillande och blodförtunnande effekt. ASA är också febernedsättande genom påverkan på värmereglerande centra i centrala nervsystemet. ASA tillhör gruppen NSAID.

Acetyltransferas

synonymt med transferas

Achyli

Bristande produktion av magsaft. Vanligen syftar det till bristande produktion av saltsyra i magsäcken.

Aciditet

Surhetsgrad. Aciditet kan syfta till mängden vätejoner i en lösning vilket mäts med hjälp av pH. Ju fler vätejoner desto surare.

Acidos

Syraförgiftning. Vid acidos sjunker blodets pH-värde under normalvärdet 7,35. Respiratorisk acidos inträffar då kroppen inte kan göra sig av med koldioxid via lungorna och utandningsluften. Koldioxiden ansamlas i blodet och sänker pH-värdet. Respiratorisk acidos kan uppstå vid andningsstillestånd och vid vissa kroniska lungsjukdomar. Metabolisk acidos uppkommer när sura restprodukter från exempelvis fettsyror ansamlas i blodet. Denna typ av acidos uppkommer vid bland annat diabetes och svält på grund av rubbningar i ämnesomsättningen.

Acinetobacter

Acinetobacter baumannii

Bakterie som förekommer normalt hos människan. Den är ofarlig för friska människor men kan orsaka bland annat urinvägsinfektioner hos personer med nedsatt immunförsvar, till exempel aids-smittade och mycket gamla personer. Bakterien är problematisk på så sätt att den är resistent mot flera olika antibiotika.

Acinetobacter spp

Ackommodation

Ögats anpassningsförmåga att kunna se på olika avstånd. Ögats lins är elastisk och ändrar form efter hur mycket den ringformade muskeln, ciliarmuskeln, spänns. Vid långa avstånd slappnar muskeln av och linsen blir då plattare. Vid korta avstånd, till exempel när man läser, spänns muskeln och linsen blir mer buktig.

Ackommodationskramp

Ackommodationsspasm

Kramper i ögats ciliarmuskel, det vill säga den ringformade muskeln som finns runt ögats lins, som gör att muskeln inte kan slappna av och man får svårt att fokusera på objekt på längre avstånd.

Ackumulering

Ansamling.

Acne simplex

synonymt med acne vulgaris

Acne vulgaris

Den vanliga formen av finnar, även kallade ungdomsfinnar.
Om acne vulgaris på 1177 Vårdguidens webbplats.

Acrodermatitis enteropathica

Ovanlig sjukdom som beror på oförmåga att ta upp zink i tarmen. Man får uttalande hudsymtom i form av rodnader och vätskande förändringar kring munnen, på händer och fötter. Kan även ge håravfall och psykisk påverkan.

Actinomyces

Bakterier som förekommer normalt i munhålan och tjocktarmen. Kan orsaka actinomycos (kallades förr strålsvampsjuka) i ansiktet, nedre luftvägarna samt i kvinnliga bäckenet. Infektionen är dock mycket sällsynt idag.

Acyklisk

Ej ring- eller cirkelformad. Avser oftast en molekylär struktur.

Addisons sjukdom

Sjukdom som drabbar binjurebarken och gör att dess funktion blir allt sämre. Dess normala produktion av de viktiga hormonerna aldosteron och kortisol sjunker då. Detta medför bl.a. trötthet, lågt blodtryck, illamående och yrsel. Sjukdomen kan behandlas genom att tillföra hormonerna som läkemedel.
Läs mer om Addisons sjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Additiv effekt

Då två substanser tillsammans ger upphov till en effekt, som motsvarar summan av effekterna som substanserna ger upphov till var för sig.

Adekvat

Tillräckligt eller vad som motsvarar förutbestämda krav i tillräcklig grad.

Adenin

Adenin är molekyl som ingår i DNA och RNA. I DNA sitter adenin parvis med tymin. I DNA finns vår arvsmassa lagrad. RNA används för att omvandla informationen i DNA till proteiner.

Adenocarcinom

synonymt med adenokarcinom

Adenohypofys

Adenohypofysen är den främre loben av en liten körtel under hjärnan som kallas hypofys. Den är bl.a. ansvarig för tillväxten, ämnesomsättning samt regleringen av könshormoner.

Adenokarcinom

Adenokarcinom är elakartade tumörer som drabbar körtlar. Exempel på sådana tumörer är bröst- och prostatacancer.

Adenom

En godartad tumör som drabbar körtlar. Det är ofta ganska ofarligt i sig, men kan vara ett förstadium till cancer. Ett prostataadenom innebär alltså en godartad förstorning av prostatan.

Adenomatoid

Körteltumörliknande.

Adenosin

Adenosin är en kemisk förening som har flera funktioner i kroppen. Den utgör bl.a. en del av DNA där arvsmassan finns lagrad, och förekommer även i de föreningar som är viktiga i ämnesomsättningen.

Adenyltransferas

synonymt med transferas

ADH

ADHD

ADHD är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är ett hyperaktivitetssyndrom med debut i barndomen. Symtomen vid ADHD är bl.a. bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist. Det finns tre varianter av ADHD och funktionsnedsättningen är vanligare hos pojkar än hos flickor.

Adherent

Sammanhängande, sammanvuxen, fastklibbande. Beskriver exempelvis hur bakterier binder till cellytor.

Adhesion

Vidhäftning eller sammanväxning.

Adhesionsmolekyler

En grupp av molekylära strukturer, glykoproteiner, som sitter på den yttre cellväggen på till exempel en bakterie. Dessa styr adhesionsprocesser, det vill säga cellernas förmåga att fästa på något, vilket möjliggör vidhäftning på t.ex. en kärlvägg.

Adipocyt

Fettcell. Den celltyp som utgör fettvävnad.

Adjuvans

Medel som förbättrar effekten av ett annat läkemedel eller behandling. Adjuvans förekommer bland annat i vacciner där det höjer vaccinets förmåga att bilda antikroppar.

Adjuvant

synonymt med adjuvans

Administration

Tillförsel av ett läkemedel till kroppen. Läkemedel kan administreras många olika vägar. Peroralt (när läkemedel tas genom munnen), intravenöst (i en ven) och kutant (genom huden) är några exempel.

Administrationsväg

Sättet man ger ett läkemedel. Kan ges på flertalet sätt och exempel är via munnen eller som nålinjektion i muskler och blodkärl.

Administrera

synonymt med administration

Administrering

synonymt med administration

Adrenalin

Adrenalin är ett så kallat stresshormon som insöndras till blodet vid hårt fysiskt arbete, psykisk stress, ilska och lågt blodsocker. Adrenalin bildas i binjuremärgen när det sympatiska nervsystemet aktiveras. Adrenalin gör att hjärtats slagfrekvens och kontraktionskraft ökar, blodflödet till skelettmuskulaturen och hjärtat ökar, andningen blir häftigare och luftrören vidgas, samtidigt som man får stegrade nivåer av socker och fettsyror, det vill säga kroppen gör sig redo för att kunna fly snabbt. Adrenalin som läkemedel används vid hjärtstillestånd, svår astma och allvarliga allergiska reaktioner.

Adrenerg

Som har med neurohormonerna adrenalin och noradrenalin att göra. Dessa två neurohormoner är viktiga förmedlare i det sympatiska nervsystemet

Adrenergika

synonymt med adrenergikum

Adrenergikum

Substans som har samma effekt som de kroppsegna substanserna adrenalin och noradrenalin. Dessa substanser aktiverar det sympatiska nervsystemet och ger effekter såsom sammandragning av blodkärlen, ökat blodtryck, ökad hjärtverksamhet, vidgning av luftrören och ökad muskelspänning.

Adrenon

Kallas också adrenalon. Ett förstadie i bildningen av adrenalin. Används för att efterlikna adrenalins effekter.

Adsorberat

Då ett ämne fäst till en yta.

Adsorption

Innebär att ett ämne fastnar på ytan av ett annat ämne, som kan vara fast eller flytande. Bindningarna kan vara svaga eller starka.

Adstringerande

Sammandragande och avsöndringsminskande medel. Exempelvis har kärlsammadragande medel adstringerande effekt på blodkärlen.

Adynami

Kraftlöshet som kan bero på t.ex. hög ålder eller sjukdom.

Aerob

I närvaro av syre. Inom medicinen anger ordet oftast en egenskap hos bakterier som innebär att de kräver syre i sin livsmiljö för att kunna leva. Motsatsen är anaerob.

Aeromonas

synonymt med Aeromonas spp

Aeromonas spp

Bakterie som trivs i vatten och som kan förekomma naturligt i människans tarm. Den kan också orsaka sjukdomar, till exempel sårinfektioner, blodförgiftning och urinvägsinfektioner.

Aerosol

Finfördelade fasta eller flytande ämnen som blandats med gas, vanligast luft. Exempel på aerosoler är rök, dimma och spray. Vissa läkemedel ges som aerosoler, till exempel nässpray och inhalationsläkemedel.

Aerosolförpackning

Förpackning som innehåller en aerosol d.v.s. ett finfördelat fast eller flytande ämne som blandats med en gas, vanligen luft. Används för läkemedel som inhaleras.

Afaki

Avsaknad av ögonlins.

Afasi

Förlust av talförmågan (motorisk afasi) eller oförmåga att förstå tal och skrift (sensorisk afasi).

Afferent

Tillförande, inåtgående. Syftar ofta till nerver som skickar signaler från ett sinnesorgan till det centrala nervsystemet i hjärnan.
Om nervsystemet på en sida från Sahlgrenska sjukhuset

Affinitet

I läkemedelssammanhang innebär affinitet viljan som molekyler har att reagera med varandra. Ju högre affinitet, desto större vilja att reagera. Begreppet receptoraffinitet innebär hur väl ett läkemedel passar till det ställe i kroppen där det ska utöva sin effekt, även kallat receptor.

Afte

synonymt med stomatit

Agens

Verkande kraft, ämne eller medel som kan orsaka sjukdom. Exempel på agens är bakterier.

Ageusi

Oförmåga att känna smak.

Agitation

Motorisk oro, rastlösa och överdrivna rörelser.

Agonist

Ett ämne som har egenskapen att påverka så att något förändras. I läkemedelssammanhang menar man ett läkemedel som kan förstärka eller påverka vissa aktiviteter som sker i kroppens celler. Det gör läkemedlet genom att binda till något i eller på cellen kallat receptor. Då läkemedlet bundit till bindningsstället (receptorn) påverkas eller förstärks en aktivitet i cellen.

Agorafobi

Agorafobi är ett annat namn för torgskräck, en fobi för offentliga platser. Personer som lider av agorafobi känner en stor olust inför att vistas på platser där det finns mycket folk t.ex. varuhus, tunnelbana eller buss. De kan då drabbas av t.ex. svettningar, hjärtklappning och illamående.

Agranulocytos

Drastisk minskning av antalet granulocyter (en typ av vita blodkroppar). Agranulocytos ger bl.a. stark infektionsbenägenhet vilket kan leda till lunginflammation, hög feber och vävnadsdöd i svalget. Agranulocytos är ett reversibelt, men livshotande, tillstånd.

AIDS

En förkortning för Aquired ImmunoDeficiency Syndrome. AIDS orsakas av HIV-virus och innebär att kroppens immunförsvar blir kraftigt försvagat och risken för att drabbas av infektioner ökar därmed markant. Mikroorganismer som kroppen normalt kan ta hand om och oskadliggöra blir för en AIDS-sjuk ett allvarligt hot mot hälsan. Dessa infektioner kan vara svårbehandlade och livshotande.
Läs mer om AIDS och HIV på 1177 Vårdguidens webbplats.

Akatisi

Motorisk oro, ångest och oförmåga att sitta stilla. Tillståndet är en relativt vanlig biverkan vid behandling med neuroleptika (läkemedel mot psykoser).

Akinesi

Orörlighet, nedsatt rörlighet.

Akne

synonymt med acne vulgaris

Akrochordon

Akrochordon är samma sak som en liten vårta.

Akromegali

Akromegali är en sjukdom som yttrar sig i att händer, fötter och olika delar av ansiktet förstoras. Detta beror oftast på en godartad tumör i en del av hjärnan som kallas hypofysen. Det är där produktionen av tillväxthormon sker. Tumören gör så att det produceras mer tillväxthormon än normalt.

Aktin

Aktin är ett protein som finns i alla kroppens celler. Det bygger upp mikrofilament, som utgör cellernas skelett. Aktin är tillsammans med proteinet myosin dessutom ansvarigt för musklernas sammandragningar.

Aktinisk

Något som har med strålar eller strålning att göra.

Aktinisk keratos

Den vanligaste hudförändringen på ljusexponerade delar av kroppen som kan övergå till hudcancer hos äldre individer.

Aktionspotential

Den elektriska förändring som sker i en cell med hjälp av joner. Aktionspotential är nödvändigt och stiger då en nerv ska leda en impuls eller då en muskel ska dras samman.

Akut

Den medicinska betydelsen är att en sjukdom uppstår hastigt och varar en kortare tid. Motsatsen är kronisk.

Akut dystoni

En s.k. extrapyramidal biverkning av neuroleptika (läkemedel mot psykos). Symtomen är smärtsamma kramper i ögon- svalg- och halsmusklerna.

Akut lymfoblastisk leukemi

ALL, akut lymfoblastisk leukemi, är en form av blodcancer. Sjukdomen är den vanligaste cancerformen hos barn. Vanliga symtom är plötslig trötthet och blekhet. Sjukdomen behandlas effektivt med cellgifter, ibland i kombination med benmärgstransplantation, vilket leder till att över 80 % av patienterna blir botade.
Läs mer om akut lymfoblastisk leukemi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Akut myeloisk leukemi

AML, akut myeloisk leukemi, är den vanligaste formen av blodcancer hos vuxna. Faktorer som kan bidra till att man drabbas av sjukdomen är ärftlighet, viss strålning samt vissa kemiska ämnen. Vanliga symtom är trötthet och blekhet. Sjukdomen behandlas med kraftiga cellgifter.
Läs mer om leukemi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Akyli

synonymt med achyli

Alaninaminotransferas

Alaninaminotransferas är ett enzym som framför allt finns i leverceller, det förkortas ofta ALAT. För höga nivåer av enzymet i blodet kan ses om patienten har en skada på levern.

ALAT

Förkortning för alanin-aminotransferas. Ett enzym som finns i bland annat lever och muskulatur. Vid exempelvis en hjärtinfarkt eller leverinflammation stiger halten ALAT i blodet. Med ett blodprov kan halten ALAT bestämmas och värdet kan användas för att ställa diagnos.

Albers-Schönbergs sjukdom

synonymt med osteopetros

Alcaligenes

synonymt med Alcaligenes spp

Alcaligenes spp

Bakterie som trivs i vatten och jord. Den är ofarlig för friska personer men kan orsaka sjukdomar, till exempel urinvägsinfektioner och sårinfektioner, hos personer med nedsatt immunförsvar.

Aldosteron

Hormon som bildas i binjurebarken och reglerar nivåerna av natrium och kalium i blodet. Aldosteron gör att kroppen sparar på natrium men gör sig av med kalium. Med natrium följer vatten, vilket innebär mindre vatten försvinner från kroppen via urinen. Mängden vatten i blodet ökar och det leder till förhöjt blodtryck.

Alexitymi

Oförmåga att uppfatta och beskriva sina egna känslor.

Alfa-1-receptorblockerande medel

Alfa-1-receptorblockerande medel verkar genom att binda till och blockera alfa-1-adrenoreceptorer (små mottagare) bl.a. på glatt muskulatur som omger blodkärl, nedre delen av urinblåsan och prostata. Blodkärlen slappnar av och vidgas. Effekten blir att blodtrycket sjunker och urinflödet underlättas.

Alfa-2-agonist

synonymt med alfareceptor

Alfablockerande

synonymt med alfablockerare

Alfablockerare

Läkemedel som blockerar alfareceptorer. Alfareceptorer finns bland annat i vissa blodkärl och glatt muskulatur där stimulering leder till kärlsammandragning. Blockerande av dessa receptorer leder därför till att kärlen "slappnar av", motståndet i kärlen minskar och blodtrycket sänks.

Alfareceptor

Alfareceptorerna tillhör de adrenerga receptorerna och är målreceptorer i det sympatiska nervsystemet. Alfareceptorerna indelas i alfa-1-receptorer och alfa-2-receptorer. Alfa-1-receptorerena finns i blodkärlen och en stimulering av dessa ger blodkärlssammandragning vilket leder till högt blodtryck. Alfa-2-receptorerna finns i nervändsluten och vid en stimulering av dessa hämmas frisättningen av signalsubstansen noradrenalin. Noradrenlin har en starkt blodtryckshöjande effekt. Stimulering kan också leda till att pupillerna förstoras.

Alignat

Alignat är ett material som används för att göra avgjutningar.

Alkalisering

synonymt med alkalisk

Alkalisk

Basisk, vilket innebär ett pH över 7. Vissa läkemedel kan påverka pH i kroppen. Exempel är natriumvätekarbonat, eller bikarbonat, som vid kontakt med syror bildar koldioxid och vatten. Natriumvätekarbonat används som läkemedel för att behandla sur urin eller acidos, syraförgiftning.

Alkaloid

Alkaloider är en grupp ämnen som utvinns från växter. Många alkaloider påverkar människokroppen på olika sätt, varför de ibland används som läkemedel. Exempel på alkaloider som används läkemedel är kinin, ergotamin samt atropin.

Alkalos

Rubbning i kroppens syra-basbalans. En sänkt vätejonkoncentration leder till att blodets pH stiger över 7,45.

Alkylering

Kemisk reaktion där ett väte byts ut mot en s.k. alkylgrupp, d.v.s. en grupp bestående av kol- och väteatomer. Vissa cytostatika (cellgifter) verkar genom att alkylera DNA, och på så sätt hindra celldelningen.

Allergi

Överkänslighet, onormal känslighet, mot ett visst främmande ämne. Det är kroppens immunförsvar som känner igen och reagerar på det främmande ämnet som kallas för allergen. Vanliga allergen är pollen, mögel, pälsdjur och olika livsmedel till exempel mjölk, ägg och nötter. När kroppen kommer i kontakt med allergenet frisätter immunförsvaret substansen histamin, vilka utlöser reaktioner som snuva, nysningar, svullnad, röda ögon och andra reaktioner i kroppen.
Läs mer om allergi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Allergisk reaktion

Kroppslig reaktion i form av svullnad, rodnad, klåda, snuva och andningssvårigheter när kroppen utsätts för något den är allergisk mot, till exempel pollen, vissa livsmedel och pälsdjur. En allvarlig allergisk reaktion kan leda till en allergichock, en så kallad anafylaktisk chock med symtom som feber, hudutslag, svullnad och blodtrycksfall. En sådan chock är livshotande om man inte sätter in läkemedelsbehandling i form av antihistaminer och adrenalin.

Allergitest

Ett allergitest tar reda på orsaken till en allergisk reaktion när man inte vet orsaken sedan tidigare. Vanligtvis görs ett så kallat pricktest. Det går ut på att man utsätter kroppen för det allergiframkallande ämnet på en liten yta av huden genom ett litet nålstick på armens undersida eller ryggen. Om en reaktion i form av svullnad och rodnad uppstår vid en speciell prick säger man att testet är positivt och personen är alltså allergisk mot just det ämnet.

Allogen

Att något är allogent betyder att det kommer från någon av samma art, men ej samma individ. Motsatsen är autolog, som betyder att det är från samma individ.

Allograft

Celler, organ eller vävnader som transplanterats från en individ till en annan inom samma art, t.ex. mellan två människor. Kan jämföras med xenograft som är transplantat från en art till en annan, t.ex. från gris till människa.

Allylamin

Organisk kemisk förening som används i svampdödande produkter.

Alopeci

Håravfall, avsaknad av hår på kroppen där det normalt borde finnas. Den vanligaste orsaken till håravfall är ärftliga anlag, men håravfallet kan även orsakas av bl.a. bakterieinfektioner och autoimmuna reaktioner.

Alprostadil

Alprostadil finns naturligt i kroppen och kallas då prostaglandin E1. Alprostadil gör så att kärl ute i kroppen öppnas upp. Alprostadil används främst av män som har oförmågan att få och behålla tillräcklig erektion för samlag. Vidare hindrar alprostadil att blodplättar ska klumpa ihop sig och orsaka blodpropp. Alprostadil används även hos nyfödda, som föds med hjärtfel. Innan operation tillförs barnen aprostadil för att säkerställa att vissa blodkärl är öppna.

ALS

Alzheimers

Alzheimers demens

Alzheimers sjukdom

Vid Alzheimers sjukdom bryts nervcellerna i hjärnan ner snabbare än normalt. Orsaken är fortfarande oklar. Man har även brist på signalsubstansen acetylkolin. Symtom vid Alzheimers sjukdom är bl.a. minnesstörningar, talsvårigheter och svårigheter med tidsuppfattningen. Utmärkande för sjukdomen är att symtomen kommer successivt.
Läs mer om Alzheimers sjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Ambulant

Gående. Med ambulant vård menas vård där patienten själv tar sig till sin behandling på t.ex. en vårdcentral, och inte är intagen på sjukhus.

Amenorré

När menstruationen uteblir under mer än sex månader.
Läs mer om amenorré i Läkarboken på Fass.se

Amid

En funktionell grupp där ett dubbelbundet syre och en amin (ett kväve med två väten bundna till sig) sitter ihop med ett kol. Gruppen finns i t.ex. vissa bedövningsmedel.

Aminoglykosid

En aminoglykosid är ett antibiotikum som dödar bakterier genom att förhindra dem från att tillverka sina proteiner. Aminoglykosiderna är aktiva mot många olika bakterier.

Aminosyra

Aminosyror är molekyler som bygger upp proteiner. Vissa aminosyror kan vi tillverka själva, men andra måste vi få i oss genom födan.

Aminosyror

synonymt med aminosyra

Amiodaron

Aktiv beståndsdel i vissa hjärtläkemedel som används mot olika störningar i hjärtats rytm. Amiodaron verkar genom att bromsa hastigheten på de elektriska signaler som får hjärtat att slå och dämpar därmed hjärtrytmen.

Amlexanox

Amlexanox hämmar bildning och/eller frisättningen av inflammatoriska ämnen (histamin och leukotriener) från kroppens immunförsvararande celler. Genom att hämma dessa ämnen kan både allergiska och inflammatoriska reaktioner dämpas.

Amnesi

Minnesförlust. Det kan syfta på både en minneslucka eller en varaktig minnesstörning.

Amorf

Ämne vars molekyler befinner sig i ett oordnat mönster (motsats till kristallin uppbyggnad). Detta bidrar bl.a. till att det blir svårt att bestämma vid vilken temperatur ämnet smälter.

Amorft

Ämne vars molekyler befinner sig i ett oordnat mönster (motsats till kristallin uppbyggnad). Detta bidrar bl.a. till att det blir svårt att bestämma vid vilken temperatur ämnet smälter.

Ampull

En ampull är en typ av läkemedelsbehållare/förpackning som består av en liten glasbehållare som inte har någon öppning. Ampullen öppnas istället genom att man bryter av halsen på ampullen. Läkemedel som måste bevaras sterila brukar man förpacka i ampuller. Ampuller förpackas med en exakt mängd vätska eller pulver vilket underlättar när läkemedlet ska ges till patienten.

Ampulla recti

Den utvidgade delen i slutet av ändtarmen.

Amygdala

Amygdala är en del av hjärnan som bland annat har en viktig funktion vad gäller psykiskt välbefinnande samt psykiska sjukdomstillstånd. Amygdala har fått sitt namn från dess mandelform.

Amöba

Encellig organism som tillhör riket protister (även kallade urdjur).

Amöbiasis

Ett annat ord för amöbainfektion, en tarmsjukdom som orsakas av parasiten Entamoeba histolytica. Parasiten sprids via förorenat vatten och sjukdomsfall i Sverige beror nästan alltid på smitta utomlands. Infektionen är allvarlig och kan i värsta fall leda till döden om den inte behandlas.
Läs mer om amöbiasis på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Läs mer om amöbiasis på 1177 Vårdguidens webbplats.

Anabol

synonymt med anabolism

Anabolism

Betyder uppbyggnad, men är en benämning för kroppens uppbyggande processer, som är en del av ämnesomsättningen. Exempel på en uppbyggande process är tillverkningen av proteiner av mindre byggstenar, så kallade aminsosyror. Anabola ämnen är sådana ämnen som stimulerar de anabola processerna.

Anaerob

Betyder generellt syrefri. Inom medicinen anger ordet oftast en egenskap hos bakterier som innebär att de kan leva även om det inte finns något syre i deras livsmiljö. Motsatsen är aerob.

Anafylaktisk reaktion

En akut och kraftig allergisk reaktion. En allergisk reaktion är när kroppens immunförsvar reagerar på ett egentligen relativt ofarligt ämne. I värsta fall kan det resultera i en anafylaktisk chock, vilket innebär att man bl.a. drabbas av andningssvårigheter och kraftigt blodtrycksfall.
Läs mer om anafylaktisk reaktion på 1177 Vårdguidens webbplats.

Anafylaxi

Analfissur

Liten spricka eller bristning i ändtarmsöppningens slemhinna.
Läs mer om analfissurer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Analgesi

Smärtlöshet, upphävd smärtförnimmelse genom bedövning, exempelvis i samband med en operation.

Analgetika

synonymt med analgetikum

Analgetikum

Smärtlindrande läkemedel.

Analgetisk

Smärtlindrande, eller som har att göra med smärtlindring i allmänhet.

Analog

Analog betyder likartad. I läkemedelssamma