Ordlista

Din sökning: A

Abdomen

Anatomisk term för buken eller bukhålan.

Abdominell

Som har att göra med buken eller bukhålan.

Abrasion

Tandslitage som kan orsakas av bl.a. tandgnissling och slipande partiklar i födan.

Abscess

Böld, varfyllt hålrum i vävnad.

Absensepilepsi

synonymt med Petit mal

Absolut neutrofiltal

Absolut neutrofiltal (ANC) är ett mått på hur väl benmärgen fungerar. ANC används bl.a. för att utvärdera olika cellgifters effekt på leukemi, blodcancer.

Absorption

Hur läkemedlet tas upp i kroppen. Läkemedlet måste tas upp av kroppen för att kunna transporteras till det ställe där det ska verka. Upptaget kan bland annat ske genom tarmväggen, huden och slemhinnor.

Abstinens

Olika fysiska och psykiska obehagssymtom (svettningar, oro etc.) som kan uppstå vid avhållsamhet från ett läkemedel eller drog.

Accesoriska ledningsbanor

Extra ställen i hjärtat som kan leda elektriska impulser från förmak till kammare. Normalt kan impulser bara ta sig från förmak till kammare via ett ställe - AV-knutan. Då impulser kan ta sig till kammaren på flera ställen i hjärtat leder det till orytm i hjärtat.

Accesoriska retledningsbanor

ACE-hämmare

Läkemedel som används för att sänka blodtrycket. ACE-hämmare minskar halten av angiotensin. Angiotensin är ett hormon som drar ihop kroppens blodkärl och därmed ökar motståndet i blodomloppet. Då halten angiotensin minskas ökar blodkärlens diameter och blodtrycket sänks.

Acellulär

Något som inte är uppbyggt av celler, t.ex. organismer som virus eller vävnad som tandemalj. Ett acellulärt vaccin innehåller inaktiverade virus.

Acetylering

Adderande av en acetylgrupp till en molekyl.

Acetylkolin

Acetylkolin är en signalsubstans och ett vävnadshormon i kroppen. Acetylkolin frisätts i nervändsluten, synapserna, och förmedlar impulser från nerverna till s.k. kolinerga receptorer. Acetylkolin är ensam förmedlare i det parasympatiska nervsystemet. När acetylkolin frisätts ses effekter som minskad hjärtaktivitet, minskat blodtryck, ökad mag-tarmaktivitet med mera. Acetylkolin har även en viktig funktion i hjärnan och en störd produktion är en del i Alzheimers sjukdom.

Acetylkolinesteras

Enzym som bryter ner signalsubstansen acetylkolin och gör det inaktivt. Acetylkolin är en förmedlare i det parasympatiska nervsystemet.

Acetylsalicylsyra

Acetylsalicylsyra, ASA, hämmar bildningen av prostaglandiner, vilket ger en antiinflammatorisk, smärtstillande och blodförtunnande effekt. ASA är också febernedsättande genom påverkan på värmereglerande centra i centrala nervsystemet. ASA tillhör gruppen NSAID.

Acetyltransferas

synonymt med transferas

Achyli

Bristande produktion av magsaft. Vanligen syftar det till bristande produktion av saltsyra i magsäcken.

Aciditet

Surhetsgrad. Aciditet kan syfta till mängden vätejoner i en lösning vilket mäts med hjälp av pH. Ju fler vätejoner desto surare.

Acidos

Syraförgiftning. Vid acidos sjunker blodets pH-värde under normalvärdet 7,35. Respiratorisk acidos inträffar då kroppen inte kan göra sig av med koldioxid via lungorna och utandningsluften. Koldioxiden ansamlas i blodet och sänker pH-värdet. Respiratorisk acidos kan uppstå vid andningsstillestånd och vid vissa kroniska lungsjukdomar. Metabolisk acidos uppkommer när sura restprodukter från exempelvis fettsyror ansamlas i blodet. Denna typ av acidos uppkommer vid bland annat diabetes och svält på grund av rubbningar i ämnesomsättningen.

Acinetobacter

Acinetobacter baumannii

Bakterie som förekommer normalt hos människan. Den är ofarlig för friska människor men kan orsaka bland annat urinvägsinfektioner hos personer med nedsatt immunförsvar, till exempel aids-smittade och mycket gamla personer. Bakterien är problematisk på så sätt att den är resistent mot flera olika antibiotika.

Acinetobacter spp

Ackommodation

Ögats anpassningsförmåga att kunna se på olika avstånd. Ögats lins är elastisk och ändrar form efter hur mycket den ringformade muskeln, ciliarmuskeln, spänns. Vid långa avstånd slappnar muskeln av och linsen blir då plattare. Vid korta avstånd, till exempel när man läser, spänns muskeln och linsen blir mer buktig.

Ackommodationskramp

Ackommodationsspasm

Kramper i ögats ciliarmuskel, det vill säga den ringformade muskeln som finns runt ögats lins, som gör att muskeln inte kan slappna av och man får svårt att fokusera på objekt på längre avstånd.

Ackumulering

Ansamling.

Acne simplex

synonymt med acne vulgaris

Acne vulgaris

Den vanliga formen av finnar, även kallade ungdomsfinnar.
Om acne vulgaris på 1177 Vårdguidens webbplats.

Acrodermatitis enteropathica

Ovanlig sjukdom som beror på oförmåga att ta upp zink i tarmen. Man får uttalande hudsymtom i form av rodnader och vätskande förändringar kring munnen, på händer och fötter. Kan även ge håravfall och psykisk påverkan.

Actinomyces

Bakterier som förekommer normalt i munhålan och tjocktarmen. Kan orsaka actinomycos (kallades förr strålsvampsjuka) i ansiktet, nedre luftvägarna samt i kvinnliga bäckenet. Infektionen är dock mycket sällsynt idag.

Acyklisk

Ej ring- eller cirkelformad. Avser oftast en molekylär struktur.

Addisons sjukdom

Sjukdom som drabbar binjurebarken och gör att dess funktion blir allt sämre. Dess normala produktion av de viktiga hormonerna aldosteron och kortisol sjunker då. Detta medför bl.a. trötthet, lågt blodtryck, illamående och yrsel. Sjukdomen kan behandlas genom att tillföra hormonerna som läkemedel.
Läs mer om Addisons sjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Additiv effekt

Då två substanser tillsammans ger upphov till en effekt, som motsvarar summan av effekterna som substanserna ger upphov till var för sig.

Adekvat

Tillräckligt eller vad som motsvarar förutbestämda krav i tillräcklig grad.

Adenin

Adenin är molekyl som ingår i DNA och RNA. I DNA sitter adenin parvis med tymin. I DNA finns vår arvsmassa lagrad. RNA används för att omvandla informationen i DNA till proteiner.

Adenocarcinom

synonymt med adenokarcinom

Adenohypofys

Adenohypofysen är den främre loben av en liten körtel under hjärnan som kallas hypofys. Den är bl.a. ansvarig för tillväxten, ämnesomsättning samt regleringen av könshormoner.

Adenokarcinom

Adenokarcinom är elakartade tumörer som drabbar körtlar. Exempel på sådana tumörer är bröst- och prostatacancer.

Adenom

En godartad tumör som drabbar körtlar. Det är ofta ganska ofarligt i sig, men kan vara ett förstadium till cancer. Ett prostataadenom innebär alltså en godartad förstorning av prostatan.

Adenomatoid

Körteltumörliknande.

Adenosin

Adenosin är en kemisk förening som har flera funktioner i kroppen. Den utgör bl.a. en del av DNA där arvsmassan finns lagrad, och förekommer även i de föreningar som är viktiga i ämnesomsättningen.

Adenyltransferas

synonymt med transferas

ADH

ADHD

ADHD är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och är ett hyperaktivitetssyndrom med debut i barndomen. Symtomen vid ADHD är bl.a. bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist. Det finns tre varianter av ADHD och funktionsnedsättningen är vanligare hos pojkar än hos flickor.

Adherent

Sammanhängande, sammanvuxen, fastklibbande. Beskriver exempelvis hur bakterier binder till cellytor.

Adhesion

Vidhäftning eller sammanväxning.

Adhesionsmolekyler

En grupp av molekylära strukturer, glykoproteiner, som sitter på den yttre cellväggen på till exempel en bakterie. Dessa styr adhesionsprocesser, det vill säga cellernas förmåga att fästa på något, vilket möjliggör vidhäftning på t.ex. en kärlvägg.

Adipocyt

Fettcell. Den celltyp som utgör fettvävnad.

Adjuvans

Medel som förbättrar effekten av ett annat läkemedel eller behandling. Adjuvans förekommer bland annat i vacciner där det höjer vaccinets förmåga att bilda antikroppar.

Adjuvant

synonymt med adjuvans

Administration

Tillförsel av ett läkemedel till kroppen. Läkemedel kan administreras många olika vägar. Peroralt (när läkemedel tas genom munnen), intravenöst (i en ven) och kutant (genom huden) är några exempel.

Administrationsväg

Sättet man ger ett läkemedel. Kan ges på flertalet sätt och exempel är via munnen eller som nålinjektion i muskler och blodkärl.

Administrera

synonymt med administration

Administrering

synonymt med administration

Adrenalin

Adrenalin är ett så kallat stresshormon som insöndras till blodet vid hårt fysiskt arbete, psykisk stress, ilska och lågt blodsocker. Adrenalin bildas i binjuremärgen när det sympatiska nervsystemet aktiveras. Adrenalin gör att hjärtats slagfrekvens och kontraktionskraft ökar, blodflödet till skelettmuskulaturen och hjärtat ökar, andningen blir häftigare och luftrören vidgas, samtidigt som man får stegrade nivåer av socker och fettsyror, det vill säga kroppen gör sig redo för att kunna fly snabbt. Adrenalin som läkemedel används vid hjärtstillestånd, svår astma och allvarliga allergiska reaktioner.

Adrenerg

Som har med neurohormonerna adrenalin och noradrenalin att göra. Dessa två neurohormoner är viktiga förmedlare i det sympatiska nervsystemet

Adrenergika

synonymt med adrenergikum

Adrenergikum

Substans som har samma effekt som de kroppsegna substanserna adrenalin och noradrenalin. Dessa substanser aktiverar det sympatiska nervsystemet och ger effekter såsom sammandragning av blodkärlen, ökat blodtryck, ökad hjärtverksamhet, vidgning av luftrören och ökad muskelspänning.

Adrenon

Kallas också adrenalon. Ett förstadie i bildningen av adrenalin. Används för att efterlikna adrenalins effekter.

Adsorberat

Då ett ämne fäst till en yta.

Adsorption

Innebär att ett ämne fastnar på ytan av ett annat ämne, som kan vara fast eller flytande. Bindningarna kan vara svaga eller starka.

Adstringerande

Sammandragande och avsöndringsminskande medel. Exempelvis har kärlsammadragande medel adstringerande effekt på blodkärlen.

Adynami

Kraftlöshet som kan bero på t.ex. hög ålder eller sjukdom.

Aerob

I närvaro av syre. Inom medicinen anger ordet oftast en egenskap hos bakterier som innebär att de kräver syre i sin livsmiljö för att kunna leva. Motsatsen är anaerob.

Aeromonas

synonymt med Aeromonas spp

Aeromonas spp

Bakterie som trivs i vatten och som kan förekomma naturligt i människans tarm. Den kan också orsaka sjukdomar, till exempel sårinfektioner, blodförgiftning och urinvägsinfektioner.

Aerosol

Finfördelade fasta eller flytande ämnen som blandats med gas, vanligast luft. Exempel på aerosoler är rök, dimma och spray. Vissa läkemedel ges som aerosoler, till exempel nässpray och inhalationsläkemedel.

Aerosolförpackning

Förpackning som innehåller en aerosol d.v.s. ett finfördelat fast eller flytande ämne som blandats med en gas, vanligen luft. Används för läkemedel som inhaleras.

Afaki

Avsaknad av ögonlins.

Afasi

Förlust av talförmågan (motorisk afasi) eller oförmåga att förstå tal och skrift (sensorisk afasi).

Afferent

Tillförande, inåtgående. Syftar ofta till nerver som skickar signaler från ett sinnesorgan till det centrala nervsystemet i hjärnan.
Om nervsystemet på en sida från Sahlgrenska sjukhuset

Affinitet

I läkemedelssammanhang innebär affinitet viljan som molekyler har att reagera med varandra. Ju högre affinitet, desto större vilja att reagera. Begreppet receptoraffinitet innebär hur väl ett läkemedel passar till det ställe i kroppen där det ska utöva sin effekt, även kallat receptor.

Afte

synonymt med stomatit

Agens

Verkande kraft, ämne eller medel som kan orsaka sjukdom. Exempel på agens är bakterier.

Ageusi

Oförmåga att känna smak.

Agitation

Motorisk oro, rastlösa och överdrivna rörelser.

Agonist

Ett ämne som har egenskapen att påverka så att något förändras. I läkemedelssammanhang menar man ett läkemedel som kan förstärka eller påverka vissa aktiviteter som sker i kroppens celler. Det gör läkemedlet genom att binda till något i eller på cellen kallat receptor. Då läkemedlet bundit till bindningsstället (receptorn) påverkas eller förstärks en aktivitet i cellen.

Agorafobi

Agorafobi är ett annat namn för torgskräck, en fobi för offentliga platser. Personer som lider av agorafobi känner en stor olust inför att vistas på platser där det finns mycket folk t.ex. varuhus, tunnelbana eller buss. De kan då drabbas av t.ex. svettningar, hjärtklappning och illamående.

Agranulocytos

Drastisk minskning av antalet granulocyter (en typ av vita blodkroppar). Agranulocytos ger bl.a. stark infektionsbenägenhet vilket kan leda till lunginflammation, hög feber och vävnadsdöd i svalget. Agranulocytos är ett reversibelt, men livshotande, tillstånd.

AIDS

En förkortning för Aquired ImmunoDeficiency Syndrome. AIDS orsakas av HIV-virus och innebär att kroppens immunförsvar blir kraftigt försvagat och risken för att drabbas av infektioner ökar därmed markant. Mikroorganismer som kroppen normalt kan ta hand om och oskadliggöra blir för en AIDS-sjuk ett allvarligt hot mot hälsan. Dessa infektioner kan vara svårbehandlade och livshotande.
Läs mer om AIDS och HIV på 1177 Vårdguidens webbplats.

Akatisi

Motorisk oro, ångest och oförmåga att sitta stilla. Tillståndet är en relativt vanlig biverkan vid behandling med neuroleptika (läkemedel mot psykoser).

Akinesi

Orörlighet, nedsatt rörlighet.

Akne

synonymt med acne vulgaris

Akrochordon

Akrochordon är samma sak som en liten vårta.

Akromegali

Akromegali är en sjukdom som yttrar sig i att händer, fötter och olika delar av ansiktet förstoras. Detta beror oftast på en godartad tumör i en del av hjärnan som kallas hypofysen. Det är där produktionen av tillväxthormon sker. Tumören gör så att det produceras mer tillväxthormon än normalt.

Aktin

Aktin är ett protein som finns i alla kroppens celler. Det bygger upp mikrofilament, som utgör cellernas skelett. Aktin är tillsammans med proteinet myosin dessutom ansvarigt för musklernas sammandragningar.

Aktinisk

Något som har med strålar eller strålning att göra.

Aktinisk keratos

Den vanligaste hudförändringen på ljusexponerade delar av kroppen som kan övergå till hudcancer hos äldre individer.

Aktionspotential

Den elektriska förändring som sker i en cell med hjälp av joner. Aktionspotential är nödvändigt och stiger då en nerv ska leda en impuls eller då en muskel ska dras samman.

Akut

Den medicinska betydelsen är att en sjukdom uppstår hastigt och varar en kortare tid. Motsatsen är kronisk.

Akut dystoni

En s.k. extrapyramidal biverkning av neuroleptika (läkemedel mot psykos). Symtomen är smärtsamma kramper i ögon- svalg- och halsmusklerna.

Akut lymfoblastisk leukemi

ALL, akut lymfoblastisk leukemi, är en form av blodcancer. Sjukdomen är den vanligaste cancerformen hos barn. Vanliga symtom är plötslig trötthet och blekhet. Sjukdomen behandlas effektivt med cellgifter, ibland i kombination med benmärgstransplantation, vilket leder till att över 80 % av patienterna blir botade.
Läs mer om akut lymfoblastisk leukemi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Akut myeloisk leukemi

AML, akut myeloisk leukemi, är den vanligaste formen av blodcancer hos vuxna. Faktorer som kan bidra till att man drabbas av sjukdomen är ärftlighet, viss strålning samt vissa kemiska ämnen. Vanliga symtom är trötthet och blekhet. Sjukdomen behandlas med kraftiga cellgifter.
Läs mer om leukemi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Akyli

synonymt med achyli

Alaninaminotransferas

Alaninaminotransferas är ett enzym som framför allt finns i leverceller, det förkortas ofta ALAT. För höga nivåer av enzymet i blodet kan ses om patienten har en skada på levern.

ALAT

Förkortning för alanin-aminotransferas. Ett enzym som finns i bland annat lever och muskulatur. Vid exempelvis en hjärtinfarkt eller leverinflammation stiger halten ALAT i blodet. Med ett blodprov kan halten ALAT bestämmas och värdet kan användas för att ställa diagnos.

Albers-Schönbergs sjukdom

synonymt med osteopetros

Alcaligenes

synonymt med Alcaligenes spp

Alcaligenes spp

Bakterie som trivs i vatten och jord. Den är ofarlig för friska personer men kan orsaka sjukdomar, till exempel urinvägsinfektioner och sårinfektioner, hos personer med nedsatt immunförsvar.

Aldosteron

Hormon som bildas i binjurebarken och reglerar nivåerna av natrium och kalium i blodet. Aldosteron gör att kroppen sparar på natrium men gör sig av med kalium. Med natrium följer vatten, vilket innebär mindre vatten försvinner från kroppen via urinen. Mängden vatten i blodet ökar och det leder till förhöjt blodtryck.

Alexitymi

Oförmåga att uppfatta och beskriva sina egna känslor.

Alfa-1-receptorblockerande medel

Alfa-1-receptorblockerande medel verkar genom att binda till och blockera alfa-1-adrenoreceptorer (små mottagare) bl.a. på glatt muskulatur som omger blodkärl, nedre delen av urinblåsan och prostata. Blodkärlen slappnar av och vidgas. Effekten blir att blodtrycket sjunker och urinflödet underlättas.

Alfa-2-agonist

synonymt med alfareceptor

Alfablockerande

synonymt med alfablockerare

Alfablockerare

Läkemedel som blockerar alfareceptorer. Alfareceptorer finns bland annat i vissa blodkärl och glatt muskulatur där stimulering leder till kärlsammandragning. Blockerande av dessa receptorer leder därför till att kärlen slappnar av, motståndet i kärlen minskar och blodtrycket sänks.

Alfareceptor

Alfareceptorerna tillhör de adrenerga receptorerna och är målreceptorer i det sympatiska nervsystemet. Alfareceptorerna indelas i alfa-1-receptorer och alfa-2-receptorer. Alfa-1-receptorerena finns i blodkärlen och en stimulering av dessa ger blodkärlssammandragning vilket leder till högt blodtryck. Alfa-2-receptorerna finns i nervändsluten och vid en stimulering av dessa hämmas frisättningen av signalsubstansen noradrenalin. Noradrenlin har en starkt blodtryckshöjande effekt. Stimulering kan också leda till att pupillerna förstoras.

Alignat

Alignat är ett material som används för att göra avgjutningar.

Alkalisering

synonymt med alkalisk

Alkalisk

Basisk, vilket innebär ett pH över 7. Vissa läkemedel kan påverka pH i kroppen. Exempel är natriumvätekarbonat, eller bikarbonat, som vid kontakt med syror bildar koldioxid och vatten. Natriumvätekarbonat används som läkemedel för att behandla sur urin eller acidos, syraförgiftning.

Alkaloid

Alkaloider är en grupp ämnen som utvinns från växter. Många alkaloider påverkar människokroppen på olika sätt, varför de ibland används som läkemedel. Exempel på alkaloider som används läkemedel är kinin, ergotamin samt atropin.

Alkalos

Rubbning i kroppens syra-basbalans. En sänkt vätejonkoncentration leder till att blodets pH stiger över 7,45.

Alkylering

Kemisk reaktion där ett väte byts ut mot en s.k. alkylgrupp, d.v.s. en grupp bestående av kol- och väteatomer. Vissa cytostatika (cellgifter) verkar genom att alkylera DNA, och på så sätt hindra celldelningen.

Allergi

Överkänslighet, onormal känslighet, mot ett visst främmande ämne. Det är kroppens immunförsvar som känner igen och reagerar på det främmande ämnet som kallas för allergen. Vanliga allergen är pollen, mögel, pälsdjur och olika livsmedel till exempel mjölk, ägg och nötter. När kroppen kommer i kontakt med allergenet frisätter immunförsvaret substansen histamin, vilka utlöser reaktioner som snuva, nysningar, svullnad, röda ögon och andra reaktioner i kroppen.
Läs mer om allergi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Allergisk reaktion

Kroppslig reaktion i form av svullnad, rodnad, klåda, snuva och andningssvårigheter när kroppen utsätts för något den är allergisk mot, till exempel pollen, vissa livsmedel och pälsdjur. En allvarlig allergisk reaktion kan leda till en allergichock, en så kallad anafylaktisk chock med symtom som feber, hudutslag, svullnad och blodtrycksfall. En sådan chock är livshotande om man inte sätter in läkemedelsbehandling i form av antihistaminer och adrenalin.

Allergitest

Ett allergitest tar reda på orsaken till en allergisk reaktion när man inte vet orsaken sedan tidigare. Vanligtvis görs ett så kallat pricktest. Det går ut på att man utsätter kroppen för det allergiframkallande ämnet på en liten yta av huden genom ett litet nålstick på armens undersida eller ryggen. Om en reaktion i form av svullnad och rodnad uppstår vid en speciell prick säger man att testet är positivt och personen är alltså allergisk mot just det ämnet.

Allogen

Att något är allogent betyder att det kommer från någon av samma art, men ej samma individ. Motsatsen är autolog, som betyder att det är från samma individ.

Allograft

Celler, organ eller vävnader som transplanterats från en individ till en annan inom samma art, t.ex. mellan två människor. Kan jämföras med xenograft som är transplantat från en art till en annan, t.ex. från gris till människa.

Allylamin

Organisk kemisk förening som används i svampdödande produkter.

Alopeci

Håravfall, avsaknad av hår på kroppen där det normalt borde finnas. Den vanligaste orsaken till håravfall är ärftliga anlag, men håravfallet kan även orsakas av bl.a. bakterieinfektioner och autoimmuna reaktioner.

Alprostadil

Alprostadil finns naturligt i kroppen och kallas då prostaglandin E1. Alprostadil gör så att kärl ute i kroppen öppnas upp. Alprostadil används främst av män som har oförmågan att få och behålla tillräcklig erektion för samlag. Vidare hindrar alprostadil att blodplättar ska klumpa ihop sig och orsaka blodpropp. Alprostadil används även hos nyfödda, som föds med hjärtfel. Innan operation tillförs barnen aprostadil för att säkerställa att vissa blodkärl är öppna.

ALS

Alzheimers

Alzheimers demens

Alzheimers sjukdom

Vid Alzheimers sjukdom bryts nervcellerna i hjärnan ner snabbare än normalt. Orsaken är fortfarande oklar. Man har även brist på signalsubstansen acetylkolin. Symtom vid Alzheimers sjukdom är bl.a. minnesstörningar, talsvårigheter och svårigheter med tidsuppfattningen. Utmärkande för sjukdomen är att symtomen kommer successivt.
Läs mer om Alzheimers sjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Ambulant

Gående. Med ambulant vård menas vård där patienten själv tar sig till sin behandling på t.ex. en vårdcentral, och inte är intagen på sjukhus.

Amenorré

När menstruationen uteblir under mer än sex månader.
Läs mer om amenorré i Läkarboken på Fass.se

Amid

En funktionell grupp där ett dubbelbundet syre och en amin (ett kväve med två väten bundna till sig) sitter ihop med ett kol. Gruppen finns i t.ex. vissa bedövningsmedel.

Aminoglykosid

En aminoglykosid är ett antibiotikum som dödar bakterier genom att förhindra dem från att tillverka sina proteiner. Aminoglykosiderna är aktiva mot många olika bakterier.

Aminosyra

Aminosyror är molekyler som bygger upp proteiner. Vissa aminosyror kan vi tillverka själva, men andra måste vi få i oss genom födan.

Aminosyror

synonymt med aminosyra

Amiodaron

Aktiv beståndsdel i vissa hjärtläkemedel som används mot olika störningar i hjärtats rytm. Amiodaron verkar genom att bromsa hastigheten på de elektriska signaler som får hjärtat att slå och dämpar därmed hjärtrytmen.

Amlexanox

Amlexanox hämmar bildning och/eller frisättningen av inflammatoriska ämnen (histamin och leukotriener) från kroppens immunförsvararande celler. Genom att hämma dessa ämnen kan både allergiska och inflammatoriska reaktioner dämpas.

Amnesi

Minnesförlust. Det kan syfta på både en minneslucka eller en varaktig minnesstörning.

Amorf

Ämne vars molekyler befinner sig i ett oordnat mönster (motsats till kristallin uppbyggnad). Detta bidrar bl.a. till att det blir svårt att bestämma vid vilken temperatur ämnet smälter.

Amorft

Ämne vars molekyler befinner sig i ett oordnat mönster (motsats till kristallin uppbyggnad). Detta bidrar bl.a. till att det blir svårt att bestämma vid vilken temperatur ämnet smälter.

Ampull

En ampull är en typ av läkemedelsbehållare/förpackning som består av en liten glasbehållare som inte har någon öppning. Ampullen öppnas istället genom att man bryter av halsen på ampullen. Läkemedel som måste bevaras sterila brukar man förpacka i ampuller. Ampuller förpackas med en exakt mängd vätska eller pulver vilket underlättar när läkemedlet ska ges till patienten.

Ampulla recti

Den utvidgade delen i slutet av ändtarmen.

Amygdala

Amygdala är en del av hjärnan som bland annat har en viktig funktion vad gäller psykiskt välbefinnande samt psykiska sjukdomstillstånd. Amygdala har fått sitt namn från dess mandelform.

Amöba

Encellig organism som tillhör riket protister (även kallade urdjur).

Amöbiasis

Ett annat ord för amöbainfektion, en tarmsjukdom som orsakas av parasiten Entamoeba histolytica. Parasiten sprids via förorenat vatten och sjukdomsfall i Sverige beror nästan alltid på smitta utomlands. Infektionen är allvarlig och kan i värsta fall leda till döden om den inte behandlas.
Läs mer om amöbiasis på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Läs mer om amöbiasis på 1177 Vårdguidens webbplats.

Anabol

synonymt med anabolism

Anabolism

Betyder uppbyggnad, men är en benämning för kroppens uppbyggande processer, som är en del av ämnesomsättningen. Exempel på en uppbyggande process är tillverkningen av proteiner av mindre byggstenar, så kallade aminsosyror. Anabola ämnen är sådana ämnen som stimulerar de anabola processerna.

Anaerob

Betyder generellt syrefri. Inom medicinen anger ordet oftast en egenskap hos bakterier som innebär att de kan leva även om det inte finns något syre i deras livsmiljö. Motsatsen är aerob.

Anafylaktisk reaktion

En akut och kraftig allergisk reaktion. En allergisk reaktion är när kroppens immunförsvar reagerar på ett egentligen relativt ofarligt ämne. I värsta fall kan det resultera i en anafylaktisk chock, vilket innebär att man bl.a. drabbas av andningssvårigheter och kraftigt blodtrycksfall.
Läs mer om anafylaktisk reaktion på 1177 Vårdguidens webbplats.

Anafylaxi

Analfissur

Liten spricka eller bristning i ändtarmsöppningens slemhinna.
Läs mer om analfissurer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Analgesi

Smärtlöshet, upphävd smärtförnimmelse genom bedövning, exempelvis i samband med en operation.

Analgetika

synonymt med analgetikum

Analgetikum

Smärtlindrande läkemedel.

Analgetisk

Smärtlindrande, eller som har att göra med smärtlindring i allmänhet.

Analog

Analog betyder likartad. I läkemedelssammanhang talar man om analoga läkemedel, vilket betyder att de har samma effekt. De kan dock se lite olika ut i strukturen.

Anamnes

En patients sjukdomshistoria. Då patienten själv berättar för läkaren om vad han/hon söker vård för. Vilka symtom som sjukdomen uppvisar och när dessa symtom uppkom.

Anaplastiskt astrocytom

En relativt elakartad hjärntumör, som utgår från s.k. astrocyter. Astrocyterna bygger upp stödjevävnaden i hjärnan. Tumören behandlas ofta med kirurgi, med efterföljande cellgiftsbehanldling och/eller strålning.

Anastomos

Förbindelse mellan två hålrum, t ex mellan två delar i tarmkanalen. Kan vara naturlig eller anlagd genom operation.

Andningsdepression

Nedsatt andningsfunktion, vilket gör det svårt för kroppen att upprätthålla syrekoncentrationen och avledningen av koldioxid från blodet. Opiater är ett exempel på ämnen som har biverkningen andningsdepression.
Läs mer om blodomloppet på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om andningssystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Andningsdeprimerande

Andningsinsufficiens

Oförmåga att upprätthålla normal syrekoncentration och avledning av koldioxid från blodet. Orsakas ofta av sjukdomar i andningsapparaten så som astma eller KOL. Kan även bero på att något fastnat i luftvägarna.
Läs mer om blodomloppet på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om andningssystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om KOL på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om astma på 1177 Vårdguidens webbplats.

Androgen

Androgener är manliga könshormoner. Detta innebär att de i kroppen ger upphov till bl.a. tillväxt av det manliga könsorganet, kroppsbehåring, skäggväxt samt mörkare röst.

Androgenblockad

Androgenblockad innebär att man stoppar effekten av androgener, d.v.s. de manliga könshormonerna. Total androgenblockad erhålls om man dels genomför en kastration, samt blockerar de ställen i kroppen där de manliga könshormonerna utövar sin effekt. Detta är bl.a. användbart vid prostatacancer, där tumörerna ofta stimuleras av de manliga könshormonerna.

Anemi

En minskning av antalet röda blodkroppar eller halten blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. orsakas av blodförlust eller ärftliga faktorer.

Anergi

När kroppens försvar inte visar någon reaktion på en främmande organism eller ämne.

Anesteserande

synonymt med anestesi

Anestesi

Bedövning. Utnyttjas ofta vid operationer eller smärtsamma undersökningar.

Anestetika

synonymt med anestetikum

Anestetikum

Bedövningsmedel.

Anestetisk

synonymt med anestesi

Aneurysm

En utvidgning och försvagning av en blodkärlsvägg. Detta kan i värsta fall leda till att blodkärlet brister och blödning uppstår.

Angina pectoris

Kärlkramp. Orsaken är minskat blodflöde i hjärtats kranskärl som beror på förträngningar. Symtomen är bröstsmärtor som strålar ut mot bl.a. nacke och armar samt trötthet och andfåddhet.
Läs mer om kärlkramp på 1177 Vårdguidens webbplats.

Angiogenes

Tillväxt eller nybildning av blodkärl. Kan bl.a. ske i ny vävnad och i tumörer.

Angiografi

Röntgen av blodkärl med hjälp av kontrastmedel. Används för att studera blockeringar och förträngningar i kärlen.
Läs mer om angiografi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Angiogram

synonymt med Angiografi

Angiokardiografi

Metod för att diagnostisera fel i hjärtats kammare, klaffar och blodkärl. Röntgenkontrastmedel sprutas in hjärtat via slangar i blodkärl (kateter) och med hjälp av röntgen kan sjukliga förändringar i hjärtat ses.

Angioneurotiskt ödem

synonymt med Quinckes ödem

Angiotensin

Angiotensin är ett peptidhormon som ingår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omvandlas till angiotensin II med hjälp av enzymet ACE. Angiotensin II reglerar insöndringen av aldosteron i blodet samt höjer blodtrycket genom att kontrahera blodkärl.

Angiotensinamid

Angiotensinamid används vid blodförluster och vid felmedicinering av blodtryckssänkande mediciner. Angiotensinamid liknar ett ämne som finns naturligt i kroppen och höjer blodtrycket genom att dra samman blodkärlen. Angiotensinamid verkar också på njuren där salter och vatten kommer att sparas vilket ger en större blodvolym och ett högre blodtryck. Blodförsörjningen av hjärnan och andra organ kommer på så sätt att säkerställas.

Angiotensin-II-receptorblockerare

Läkemedelstyp som används för att sänka blodtrycket. Angiotensin är ett hormon som drar ihop kroppens blodkärl och därmed ökar motståndet i blodomloppet. Angiotensin-II-receptorblockerare är en klass läkemedel som blockerar effekten av angiotensin vilket leder till att blodkärlens diameter ökar och blodtrycket sänks.

Angioödem

Svullnad i huden, ofta i ansiktet, i ögonen eller på läpparna. Angioödem kan uppkomma vid allergi, men även t.ex. värme, solljus och tryck kan vara utlösande faktorer. Ibland uppkommer symtomen vid läkemedelsbehandling.

Anhedoni

Likgiltighet, frånvaro av lustkänsla, i synnerhet sexuell lustkänsla.

Anisokori

Olika stora pupiller som kan orsakas av bl.a. regnbågshinneinflammation.
Läs mer om regnbågshinneinflammation på S:t Eriks sjukhus webbsida

Anjon

Negativt laddad jon.

Ankyloserande spondylit

synonymt med Mb Bechterew

Anogenital

Används för att beskriva något som har med ändtarmen och könsorganen att göra.

Anomali

Avvikelse från det normala, vanliga.

Anorektal

Används för att beskriva något som har att göra med ändtarmen och dess mynning.

Anorexi

Ätstörning med aptitlöshet eller nedsatt aptit.

Anorexia nervosa

Ätstörning med extrem viktminskning, utebliven menstruation och nedsatt ämnesomsättning på grund matvägran och aptitlöshet. Sjukdomen som också innefattar en störd kroppsuppfattning drabbar framför allt flickor och unga kvinnor.

Anosmi

Avsaknad av luktsinne.

Anovulation

När en kvinnas ägglossning uteblir.

Antagonist

När man pratar om läkemedel är en antagonist ett ämne som förhindrar verkan av något annat ämne. Detta sker genom att det binder till något som kallas receptor. Receptorer finns bl.a. på celler, där de styr en viss aktivitet. Denna aktivitet kan på så sätt hämmas m.h.a. en antagonist.

Antegrad

Framåt i tiden. Motsats till retrograd.

Antiallergikum

Läkemedel mot allergier, till exempel antihistaminer.

Antiallergisk

Något som motverkar allergi.

Antiangiogenetisk

Antiangiogenetiska ämnen motverkar nybildningen av kärl i kroppen. Detta kan vara användbart vid t.ex. behandling mot tumörer, som är beroende av kärlnybildning för att kunna växa.

Antiarytmika

Läkemedel som reglerar hjärtrytmen och motverkar orytm i hjärtats arbete.

Antiarytmikum

synonymt med antiarytmika

Antiarytmisk behandling

synonymt med antiarytmika

Antibakteriell

Som motverkar bakterier. Detta sker antingen direkt genom att döda bakterierna eller indirekt genom att hindra dem från att föröka sig.

Antibakteriella

synonymt med antibakteriell

Antibiotika

synonymt med antibiotikum

Antibiotikum

Läkemedel som motverkar bakterier antingen direkt genom att döda dem eller indirekt genom att förhindra dem från att föröka sig.

Antidiuretika

synonymt med antidiuretikum

Antidiuretikum

Läkemedel som hämmar urinutsöndringen.

Antidiuretiskt hormon

Även kallat vasopressin. Ett hormon som utsöndras från den nedersta delen i mellanhjärnan (hypotalamus) via körteln som sitter på mellanhjärnans nedre del (hypofysen). Hormonet minskar bland annat urinutsöndringen, koncentrerar upp urinen samt ökar blodtrycket genom att verka på kärlmuskulaturen.
Läs mer om hormonsystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Antidot

Motgift.

Antidoter

synonymt med antidot

Antiemetikum

Medel som dämpar illamående.

Antiemetisk

synonymt med antiemetikum

Antiepileptika

synonymt med Antiepileptikum

Antiepileptikum

Läkemedel mot epilepsi.

Antiflogistisk

Inflammationsdämpande.

Antigen

Ett antigen är ett för kroppen främmande ämne, som immunförsvaret reagerar på. Detta genom att bilda antikroppar som sedan kan aktivera vita blodkroppar som oskadliggör det främmande ämnet.

Antigonadotrop

Som minskar mängden av hormonerna som påverkar könskörtlarna. Könskörtlarna är äggstockar hos kvinnan, och testiklarna hos mannen. Antigonadotropa läkemedel används bl.a. vid prostatacancer.

Antihistamin

Substansgrupp som förhindrar eller lindrar symtom vid allergiska reaktioner. Hjälper främst mot besvär från näsa och ögon.

Antihypertensiv

Som motverkar högt blodtryck.

Antiinflammatorisk

Inflammationshämmande. Som motverkar inflammation, det vill säga minskar svullnad, rodnad och värk.

Antikatabolt

Något som hämmar de katabola processerna, de processer kroppen använder sig av för att bryta ner ämnen och därigenom utvinna energi.

Antikoagulans

synonymt med antikoagulantia

Antikoagulantia

Läkemedel som används för att blodet ska koagulera långsammare. Ges bl.a. när det finns en ökad risk för proppbildning.

Antikoagulantium

synonymt med antikoagulantia

Antikoagulerande

Motverkar blodets naturliga förmåga att levra sig.

Antikolinergikum

Ett antikolinergikum motverkar en del av ämnet acetylkolins effekter. Detta innebär att det bl.a. ger vidgade pupiller, ökad puls, mindre salivproduktion samt mindre aktivitet hos tarmarna. Det kan ges som läkemedel mot vissa sjukdomar, t.ex. astma och Parkinsons sjukdom.
Läs mer om Parkinsons sjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om astma på 1177 Vårdguidens webbplats.

Antikolinergisk

synonymt med antikolinergikum

Antikonception

Förhindrande av befruktning. Antikonceptionella metoder och medel är t.ex. kondom, p-piller etc.

Antikonceptionell

synonymt med antikonception

Antikonvulsiv

Antikropp

Antikroppar, även kallade immunglobuliner, tillverkas av immunförsvarets vita blodkroppar. Antikropparnas uppgift är att känna igen och oskadliggöra främmande ämnen i kroppen.

Antimetabolit

Antimetaboliter är en grupp läkemedel, som genom att störa ämnesomsättningen i celler hämmar deras tillväxt. Dessa läkemedel är alltså s.k. cytostatika, cellgifter. Antimetaboliter används vi behandling av tumörer. Ett exempel på en sådan substans är metotrexat, som bl.a. används mot blod- och bröstcancer.

Antimikrobiell

Används för att beskriva en behandling eller substans som har verkan mot bakterier, svampar, parasiter eller andra mikroorganismer.

Antimikrotubulär

Antimikrotubulära substanser är läkemedel som fungerar som cellgifter, genom att påverka den delen av cellen som heter mikrotubuli. Mikrotubuli fungerar som cellens skelett, samt som ett transportsystem. Exempel på antimikrotubulära substanser är paklitaxel och docetaxel.

Antimykotika

synonymt med antimykotikum

Antimykotikum

Läkemedel som är verksamt mot svamp.

Antimykotisk

synonymt med antimykotikum

Antineoplastisk

Antineoplastisk används bl.a. om cellgifter, och innebär att något hämmar en sjukligt snabb nybildning av vävnad. Denna sjukligt snabba nybildning av vävnad sker bl.a. i tumörer.

Antiparatyreoideahormon

En läkemedelsgrupp som innefattar läkemedel som motverkar effekten av paratyreoideahormon. Dessa hormoners normala effekt består i att reglera kalciumhalten i blodet, genom att påverka skelettet, njurarna och tarmen. Antiparatyreoideahormon hämmar nedbrytningen av skelett, varför de bl.a. används mot sjukdomar där skelettet är försvagat.

Antiparkinsoneffekt

Effekt av t.ex. ett läkemedel som innebär att symtomen av Parkinsons sjukdom (skakningar, stelhet etc.) dämpas.

Antiproliferativ

Något som har antiproliferativa egenskaper hämmar celldelning. Läkemedel med antiproliferativ effekt är användbara vid bl.a. cancer, då man vill hämma celldelningen i tumören.

Antipruriginös

Verka mot klåda. Pruritus betyder klåda utan hudförändringar och är ett symtom för många sjukdomar och även en biverkan av vissa läkemedelsbehandlingar.

Antipruritisk

Klådstillande.

Antipsykotikum

Läkemedel mot psykos. Synonymt med neuroleptikum.

Antipyretisk

Antiretroviral

Avser något som motverkar så kallade retrovirus. Antiretrovirala medel används främst för att behandla en HIV-infektion.

Antiseptika

synonymt med antiseptikum

Antiseptikum

Medel som dödar eller hämmar bakterier och andra mikroorganismer på kroppsytor. Ett antiseptikum används för att förebygga att en infektion uppkommer på huden eller i sår.

Antiseptisk

synonymt med antiseptikum

Antitrombotisk

Förhindra att blodproppar bildas samt att lösa upp befintliga blodproppar.

Antitumoral

Ett läkemedel med antitumorala egenskaper påverkar tumörer. Dessa läkemedel kallas cytostatika eller cellgifter, och används främst mot cancer.

Antityreoid

Ett läkemedel med antityreoid/tyreostatisk effekt hämmar sköldkörtelns produktion av s.k. tyreoideahormon. Sådana läkemedel är användbara vid för hög produktion av tyreoideahormoner, s.k. hypertyreos.

Antiviral

Substans som motverkar att virus kan föröka sig. Antivirala läkemedel riktar sig mot virusinfektioner.

Antracyklin

En grupp läkemedel som fungerar cytotoxiskt, vilket innebär att de hämmar cellernas tillväxt. Daunorubicin, epiubicin och mitoxantron är exempel på antracykliner. Dessa substanser används bl.a. mot olika tumörsjukdomar.

Antral

Som har att göra med någon av kroppens håligheter eller hålrum, antrum.

Antrax

Ett annat ord för mjältbrand. Antrax är en infektionssjukdom orsakad av bakterien Bacillus anthracis. Infektionen yttrar sig i hudblåsor med en svart skorpa och kan leda till livshotande blodförgiftning. Sjukdomen är mycket smittsam och har hög dödlighet.
Läs mer om mjältbrand på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Antrum

Håla eller hålrum. Inom medicinen syftar man ofta på nedre delen av magsäcken.

Anuri

Upphörd eller nästan upphörd urinutsöndring (mindre än 100 ml/dygn). Kan förekomma efter en svår akut njurskada eller vid njursjukdomar.

Anxiolytika

synonymt med Anxiolytikum

Anxiolytikum

Ångestdämpande och lugnande läkemedel.

Anxiolytisk

synonymt med Anxiolytikum

Aorta

Stora kroppspulsådern. Kroppens största artär. Då hjärtat pumpar ut syresatt blod når det först aorta. Aortan förgrenar sig sedan i mindre blodkärl som når hela kroppen.

Apati

Likgiltighet och känslolöshet. Apati kan förekomma vid bl.a. depressioner, krisreaktioner och schizofreni.

Aplastisk anemi

Grav blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen.

Apné

Tillfälligt, övergående andningsstillestånd.

Apnésyndrom

synonymt med apné

Apolipoprotein

Proteiner i blodet vars uppgift är att transportera fetter, t.ex. triglycerider och kolesterol.

Apoptos

Apoptos betyder programmerad celldöd av antingen gamla, skadade, eller på annat sätt onödiga celler. Detta innebär en kontrollerad nedmontering av cellen, så att den lätt kan tas om hand om av omgivande celler. Icke programmerad celldöd, s.k. nekros, kan bl.a. ge upphov till en inflammation vilket skadar omkringliggande celler.

Appendicit

Inflammation i blindtarmsbihanget. Orsaken är ofta okänd. Sjukdomen medför typiska smärtor som börjar vid naveln och vandrar nedåt åt höger. Man behandlar appendicit genom att ta bort blindtarmsbihanget kirurgiskt.
Läs mer om blindtarmsinflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Appendix testis

En embryologisk rest mellan testikeln och bitestikeln som är olika väl tillbakabildad hos olika män.

Applanationstonometri

Undersökningsmetod för bestämning av trycket i ögat med hjälp av en applanationstonometer. Vid en sådan undersökning bedövas först ögat och därefter trycks en kon av plast mot hornhinnan. Den kraft som krävs för att plana av hornhinnans yta motsvarar det tryck man har inuti ögat. Ett normalt tryck ligger mellan 10-20 mmHg.

Applikator

Hjälpmedel för att underlätta applicering av till exempel ett läkemedel.

Arcanobacterium haemolyticum

Ovanlig bakterie som kan orsaka svalginfektioner och rodnad som liknar den som ses vid scharlakansfeber. Patienter som drabbas har oftast redan ett försvagat immunsystem, orsakat av exempelvis diabetes, cancer etc. Infektionen kan behandlas med antibiotika.

Arginin

Arginin är en s.k. essentiell aminosyra, vilket innebär att vi inte kan tillverka den själva, utan måste få i oss den genom födan. Som alla aminosyror utgör den en byggsten i proteiner.

Aromatas

Aromatas är ett s.k. enzym, som omvandlar manliga könshormon till kvinnliga. Aromatas finns i en viss celltyp i det kvinnliga könsorganet som heter granulosaceller.

Aromatisk

Betyder i allmänhet väldoftande. Inom kemin har ordet en annan betydelse, nämligen att en förening innehåller en speciell typ av ringformad kedja av kolatomer.

Arteria carotis

Stora halspulsådern.

Arteriell

Som har med artärer att göra. Artärerna är de blodkärl som leder syresatt blod bort från hjärtat och syrefattigt blod till lungorna.

Arteriol

Mindre artärer. Artärer är de blodkärl som transporterar syrerikt blod från hjärtat ut i kroppens vävnader.

Arterioskleros

Åderförkalkning.

Artralgi

Ledvärk.

Artrit

Ledinflammation.

Artrografi

Röntgenundersökning av led efter injektion av kontrastmedel i ledhålan.

Artropati

Ledsjukdom som är en mindre svår form av kronisk ledgångsreumatism.

Artros

Nedbrytning av det släta ledbrosket som finns på ytan av ett ben i anslutning till en led. Nedbrytningen kan bero på slitage, skada eller sjukdom och kan göra det smärtsamt att röra leden. Artros uppkommer främst hos äldre personer. Vanligast är att knäleder, höftleder, fingerleder eller fotleder drabbas.
Läs mer om knäledsartros på 1177 Vårdguidens webbplats.
Reumatikerförbundets sida om artros.

Artroskop

Nålkikare, ett instrument för att inspektera leder, i synnerhet knäleder.

Artär

Artärer är de blodkärl som leder bort från hjärta och lungor. Blodet i dessa kärl är nyss syresatt och därför syrerikt. Motsatsen är vener, blodkärl som leder syrefattigt blod tillbaka till hjärta och lungor.

Artäremboli

Blodpropp i artär. Symtomen är bl.a. smärta och blekhet.
Läs mer om artäremboli på internetmedicin.se

Arytmi

Oregelbundenhet i rytm. Syftar oftast på oregelbundenhet i hjärtats slagarbete.
Läs mer om arytmier på 1177 Vårdguidens webbplats.

Arytmikum

synonymt med antiarytmika

ASAT

Ascites

Ansamling av vätska i buken.

Askorbinsyra

Askorbinsyra är detsamma som C-vitamin. C-vitamin är bl.a. viktigt för bildningen av kollagen och fungerar även som en antioxidant.

Aspartataminotransferas

Aspartataminotransferas är ett enzym som framför allt finns i leverceller och hjärtceller. Förkortas ofta ASAT. Förhöjda nivåer av enzymet i blodet kan ses om patienten har en skada på levern eller hjärtat.

Aspergillos

Svampinfektion orsakad av mögelsvamp som normalt finns i vår närmiljö. Svampen är vanligt förekommande och återfinns i matjord, kompost, husdamm etc. Risken för att drabbas av aspergillos är liten för en normalt frisk människa. Den som drabbas har oftast nedsatt immunförsvar på grund av annan underliggande sjukdom, exempelvis AIDS eller cancer.
Läs mer om aspergillos på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Asteni

Kraftlöshet, svaghet.

Astenisk

synonymt med Asteni

Astenopi

Trötthet och irritation i och runt ögonen.

Astigmatisk

synonymt med Astigmatism

Astigmatism

Brytningsfel, en onormal och oregelbunden ljusbrytning i ett öga, särskilt hornhinna och lins.

Astma

Anfall av andnöd med försvårad utandning på grund av kramp och inflammation i luftrören. Anfallen kan utlösas av ansträngning eller om man andats in ett irriterande ämne. Symtomen vid astma är pip i luftrören och trånghetskänsla i bröstet i samband med andnöd och hosta.
Läs mer om astma på 1177 Vårdguidens webbplats.

Asymptomatisk

Symtomfri. En asymptomatisk sjukdom förlöper utan tecken på sjukdom.

Asymtomatisk

synonymt med asymptomatisk

Ataraktika

Samlingsnamn för lugnande och ångestdämpande medel.

Ataxi

Koordinationsrubbningar i muskelrörelserna.

ATC-kod

En bokstavskombination som kodar för olika grupper av läkemedel uppdelade efter läkemedlets verkningsmekanism. Det är oftast den första bokstaven i det engelska ordet för gruppen. Bokstäverna bildar ett ATC-register (anatomiskt, terapeutiskt, kemiskt klassificeringssystem) med 14 huvudgrupper indelade i undergrupper efter terapeutisk, kemisk eller farmakologisk funktion. ATC-systemet används av alla nordiska länder och i WHO:s internationella rapportering av biverkningar.

Aterektomi

Metod att avlägsna förträngningar (plack) i blodkärl.

Aterotrombos

Bildning av blodproppar i åderförkalkade blodkärl.

Aterotrombotisk

synonymt med Aterotrombos

Atetos

Ofrivilliga, långsamma återkommande rörelser i särskilt fingrar och tår. Förekommer bl.a. vid cerebral pares, CP.

Atoni

Utan tonus, d.v.s. utan muskelspänning.

Atopiskt eksem

Även kallat böjveckseksem. Eksem som främst drabbar barn och ger symtom i form av klåda och utslag, ofta i böjveck som arm- och knäveck. Blir ofta mildare med åren och följer sällan med till vuxen ålder.

ATP

ATP, adenosintrifosfat, är en energirik molekyl som utgör en viktig del i kroppens energiomsättning. Genom att spjälka av en fosfatgrupp från molekylen frigörs energi som kan användas till exempelvis muskelarbete.

Atriell hypertrofi

Atriell hypertrofi betyder förmaksförstoring. Förmaken är två rum i hjärtat som tar emot blodet som kommer från kroppen och lungorna.

Atrioventrikulärknutan

synonymt med AV-knuta

Atrofi

Atrofi betyder förtvining eller tillbakagång. Det kan drabba muskler, organ eller andra vävnader. Atrofi beror oftast på bristande näringsintag eller något sjukdomstillstånd. Exempel på sådana sjukdomar är olika infektioner samt cancer.

Atypisk

Något som avviker från det typiska eller normala. Kan exempelvis syfta till ett sjukdomsförlopp.

Atyreos

Avsaknad av sköldkörteln. Eftersom sköldkörteln ansvarar för produktionen av de hormoner som reglerar ämnesomsättningen så måste man tillföra sköldkörtelhormoner som läkemedel för att ämnesomsättningen ska fungera normalt. En person utan sköldkörtel kallas för en atyreot person.

AUC

Förkortning av engelskans Area Under the Curve. AUC anger koncentrationen av en läkemedelssubstans i blodplasma under en viss tid. AUC kan användas när man studerar hur fort ett läkemedel bryts ner och utsöndras ur kroppen.

Audiogram

Grafisk registrering i form av en kurva av hörselförmågan vid olika ljudfrekvenser.

Aura

Synrubbningar såsom blixtar, lysande prickar eller andra mönster som pågår ett par minuter upp till en timma före ett anfall av migrän. Ibland kan också en kroppsdel domna bort, exempelvis en hand eller halva ansiktet.
Läs mer om migrän på 1177 Vårdguidens webbplats.

Autism

Ett allvarligt psykiskt funktionshinder som framträder i tidig ålder och som beror på en medfödd eller förvärvad störning i hjärnan. Personer med autism har svårt att utveckla och förstå information och sätta samman informationen till ett sammanhang. De har också svårt att förstå andra människors tankar och känslor.
Läs mer om autism på Riksföreningen Autisms hemsida
Läs mer om autism på 1177 Vårdguidens webbplats.

Autoimmun

Autoimmun betyder att kroppens immunförsvar reagerar på kroppens egna ämnen eller vävnader. Detta leder till olika sjukdomar, beroende på vad immunförsvaret reagerar på. Exempel på autoimmuna sjukdomar är diabetes och multipel skleros (MS).

Autoimmunt

synonymt med autoimmun

Autolog

Något som kommer från samma individ. Motsatsen är allogen, som betyder att det kommer från en annan individ (av samma art).

Automaticitet

Förmågan hos vissa celler i hjärtat att regelbundet, utan stimuli, skapa impulser. Det är dessa impulser som framkallar hjärtats sammandragningar som får hjärtat att pumpa ut blodet i kroppen.

Autonoma nerver

Autonoma nervsystemet

Det autonoma nervsystemet består av nerver som vi inte kan styra över med viljan, t.ex. de som reglerar hjärtats aktivitet, mag-tarmkanalens motorik och blodets cirkulation. Det autonoma nervsystemet delas in i två delar, det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Förenklat kan man säga att när det sympatiska nervsystemet aktiveras gör sig kroppen redo för att fly - hjärtfrekvensen ökar och blodtrycket ökar. Vid aktivering av det parasympatiska nervsystemet ses de raka motsatta effekterna: hjärtats verksamhet sjunker, blodtrycket sjunker, mag-tarmkanalens motorik ökar med mera.
Läs mer om nervsystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.

AV-block

Atrioventrikulära block. Störning i de nervtrådar som sprider de signaler som behövs för att de olika delarna av hjärtmuskeln ska dra ihop sig i rätt följd. Kan delas in i tre svårighetsgrader där 1 är måttligt hinder och 3 är totalt hinder.
Läs mer om hjärtats uppbyggnad på 1177 Vårdguidens webbplats.

Avdelad

En avdelad dos är en förutbestämd mängd av en större mängd läkemedel som avdelas innan man tar det, till exempel när man vrider på en astmainhalator får man en del av dosen vilket är en avdelad dos.

AVK

Vitamin K-antagonister.

AV-knuta

Atrioventrikulär knuta. En grupp speciella hjärtmuskelceller som finns i hjärtat mellan förmaket och kammaren och leder elektriska impulser från förmak till kammare. De elektriska impulserna stimulerar hjärtat till att dra ihop sig så att blod pumpas ut i kroppen.

AV-nod

synonymt med AV-knuta

Axial

Belägen i kroppens centrallinje.

Azoospermi

När sädesvätskan inte innehåller några levande spermier alls. Kan bero på ett antal olika saker bl.a. dålig funktion hos testiklarna eller blockerade sädesledare.

Azygos

synonymt med vena azygos