Ordlista

Din sökning: R

Rabdomyolys

Upplösning av muskelvävnad med utfällning av myoglobin som följd vilket kan medföra akut njursvikt. Orsaken är vanligtvis mekanisk skada men kan även vara kemiskt framkallad (vissa gifter, droger och läkemedel).

Racemat

Benämning på en kemisk förening som innehåller lika delar av de molekyler som, i sin tredimensionella struktur, ser ut som varandras spegelbilder.

Racemform

Blandning av lika mängder höger- och vänstervridande isomerer av ett ämne. Kallas även racemat.

Racemisk

synonymt med racemat

Radiojodscintigrafi

Radiojodskintigrafi

En teknik som möjliggör avbildning av sköldkörteln genom att injicera radioaktiva jodpartiklar som kan registreras med hjälp av en särskild kamera.

Radiojodterapi

Radiojodterapi är en typ av strålbehandling. Man äter eller dricker en liten mängd radioaktivt jod, som sedan fördelas ut i kroppen. Då jod främst används i sköldkörteln ansamlas det där och stråldosen blir därmed också högst i dess vävnad. Radiojodterapi används både för att diagnostisera och behandla olika sjukdomar i sköldkörteln.

Radioterapi

Radioterapi är detsamma som strålbehandling. Behandlingen görs m.h.a. radioaktiv strålning, i syfte att döda cancerceller. Anledningen till att strålning används mot cancerceller är att de har ett sämre försvar än friska celler, och på så sätt slås ut lättare. Ofta kombineras strålning med cellgifter, och ibland också med kirurgi.

Radius

Underarmens strålben.

Rakit

Skelettsjukdom som orsakas av brist på kalcium och vitamin D. Kallades förr engelska sjukan. Skelettet blir mjukt och kan forma sig felaktigt. Drabbar ofta barn mellan 0,5 till 1,5 år. Sjukdomen är ovanlig i Sverige idag.

Rakitis

synonymt med rakit

Randomiserad

synonymt med randomisering

Randomisering

Slumpmässig fördelning av patienterna till de olika behandlingsgrupperna vid studier av läkemedel på människor.

Raynauds sjukdom

Kramp i perifera blodkärl, framförallt i fingrarna. Leder till att fingrarna attackvis blir vita och kalla. Orsaken är okänd och det är främst kvinnor som drabbas.
Läs mer om raynauds sjukdom på Reumatikerförbundets webbplats.

Rebound-effekt

synonymt med reboundeffekt

Reboundeffekt

Betyder ungefär rekyleffekt. Om man slutar behandla med ett läkemedel och sjukdomen då blossar upp, så kan man tala om en reboundeffekt.

Rebound-fenomen

synonymt med reboundeffekt

Receptor

Makromolekyl, t.ex. ett protein, som har hög strukturspecificitet. Molekylen binder en ligand t.ex. ett hormon och den uppkomna bindningen ger en specifik effekt.

Receptoragonist

synonymt med agonist

Recidiv

Återinsjuknande.

Recidiverande

synonymt med recidiv

Recipient

Mottagare. Ofta avses en person som fått ett transplanterat organ inopererat.

Rectum

Ändtarmen. Den nedersta delen av tjocktarmen.

Reducerad

Att något reduceras betyder att det minskas.

Reduktion

Ordet i sig betyder minskning, men innebär även en kemisk reaktion där ett ämne tar upp en eller flera elektroner. Motsatsen heter oxidation, där ett ämne istället avger elektroner.

Refluxesofagit

Inflammation i matstrupen orsakat av långvariga problem med sura uppstötningar. Svår esofagit kan leda till att man får en bestående skada på matstrupen vilket kan ge problem med att svälja mat.

Refluxsjukdom

Reflux betyder återflöde. Refluxsjukdom är när övre magmunnen inte kan hålla tätt vilket leder till att magens innehåll stöts tillbaka upp i matstrupen. Uppstötningarna kan ge upphov till halsbränna.

Refraktion

Betyder brytning. Ordet används främst när man pratar om linsers, t.ex. ögonlinsens, brytning av ljus.

Refraktionsbestämning

Undersökning av ögat där man bestämmer, fastställer eller mäter ögats förmåga att bryta inkommande ljus. Refraktion betyder ljusbrytning.

Refraktärperiod

Period då cellen ej kan stimuleras till nya elektriska förändringar, aktionspotentialer. Hjärtmuskelcellen har en lång refraktärperiod som uppstår direkt efter depolarisering i cellen och varar under hela muskelns sammandragning. Refraktärperioden är viktigt för att hjärtat ej ska krampa och för att rytmrubbningar i hjärtat ej ska uppstå.

Refraktärtid

synonymt med refraktärperiod

Regim

Riktlinjer för t.ex. läkemedelsanvändning och kost. En läkare lägger upp en regim för sina patienter.

Regnbågshinna

synonymt med iris

Regress

Tillbakabildning eller återgång. T.ex. så kan det hos en cancersjuk efter cellgiftsbehandling bli en regress av tumören/tumörerna, vilket alltså betyder att de minskar.

Rehydrering

Återställande av vätskebalansen.

Reinfektion

Infektion som är orsakat av ett smittämne som tidigare drabbat patienten. Motsatsen är primärinfektion.

Rekombinant

synonymt med rekombinant DNA

Rekombinant DNA

DNA skapat på konstgjord väg för att kunna föras in i en cell och där ge en signal om att ändra cellfunktionen. T.ex. har man lyckats få en viss bakterie att skapa insulin.

Rektalspruta

Hjälpmedel för att kunna spruta in läkemedel in i blodet via ändtarmen (rektum).

Rektoskopi

En undersökningsmetod för att titta på slemhinnan i ändtarmen, rectum. Ett litet instrument utrustat med kamera och belysning förs in i ändtarmen. Metoden gör det möjligt att ta ett vävnadsprov och studera den i mikroskop.

Rektum

synonymt med rectum

Relaps

synonymt med recidiv

Remission

Tillfällig förbättring av sjukdomstillstånd. Motsats till exacerbation.

REM-sömn

REM är en förkortning för Rapid Eye Movement och är det sömnstadium då hjärnan är som mest aktiv. REM-sömnen varar 5-10 minuter under 3-5 perioder per natt och kännetecknas av snabba ögonrörelser och regelbunden andning. REM-sömnen anses viktig för inlärningsprocesser.

Renal

Som har att göra med njurarna.

Renal osteodystrofi

Tillstånd där benvävnaden i kroppen inte växer och utvecklas fullständigt. Kan orsakas av sjukdomar i njurarna eller ett fel i omsättningen av fosfat och kalcium. Behandlas med tillskott av vitamin D.

Renin

Enzym som bildas i njurarna när blodtrycket blir för lågt. Renin omvandlar angiotensinogen till angiotensin I, som är ett steg i ledet att höja blodtrycket i kroppen.

Replikation

DNA-spiralerna, vår arvsmassa, sitter ihop med kemiska bindningar. DNA är det kemiska ämne som finns i cellens kärna och som bär på den ärftliga informationen. När DNA-spiralen replikeras bryts dessa bindningar och man får två kopior av en DNA-molekyl, ungefär som ett blixtlås. Dessa kopior fungerar sedan som mallar så att man ska kunna bygga upp två nya DNA-molekyler. Replikationen är en förberedelse för att cellen ska kunna dela sig så att man i slutändan får två identiska celler.

Repolarisation

Återbildning av vilopotential. Normalt finns en spänningsskillnad mellan in- resp. utsidan av en cell. Hela tiden sker ett flöde av joner (elektriskt laddade atomer) in och ut ur cellen. Då en signal ska ledas, t.ex. när en muskel ska dras ihop, förändras detta flöde vilket leder till att laddningen mellan cellens insida och utsida förändras, detta kallas depolarisering. Då signalen förts fram sker en repolarisering, det vill säga att flödet återgår till det normala och spänningen mellan cellens insida och utsida likaså.

Repolarisering

synonymt med repolarisation

Resecerbar

synonymt med resektabel

Resektabel

Möjlig att operera bort.

Resektion

Resektion betyder borttagande eller avlägsnande. När man resekterar en tumör eller ett organ så tar man alltså bort delar av det genom kirurgi. Total resektion betyder att hela tumören eller organet tas bort.

Resektionskirurgi

Borttagande av en del av ett organ.

Residualurin

Resturin. Det som blir kvar i urinblåsan efter att man urinerat.

Resistanskärl

Kärl med högt motstånd vars uppgift är att reglera blodgenomströmningen i ett visst område.

Resistens

Betyder allmänt motståndskraft. Inom medicinen handlar det väldigt ofta om bakterier som är resistenta mot ett eller flera antibiotika. Att bakterier blir resistenta kan motverkas genom att antibiotika används förnuftigt. Exempelvis kan den enskilde patienten bidra genom att fullfölja en ordinerad kur även om personen i fråga känner sig tillfrisknad redan efter någon dag. En del bakterier kan ha överlevt detta till trots och kan sedan utveckla resistens och återkomma som en mer svårbehandlad infektion.

Resistent

synonymt med resistens

Resorption

Återupptag eller upptag av ämnen till blod eller annan vävnad i kroppen. T.ex. utsöndras gallsalter med gallan till tarmen för att sedan genom resorption återgå till blodet. Ett annat exempel är när en stor del vätska och salter från primärurin (enkelfiltrerad urin) återgår till blodet i njurarna. Ett finfördelat läkemedel har en snabbare resorption. Snabb resorption ger innebär att mer läkemedel på kort tid kommer från tarmen in i blodet och till kroppens vävnader. Det är viktigt att inte dela tabletter som skall sväljas hela, eftersom det kan medföra biverkningar om upptaget av läkemedel är för snabbt.

Respirationscentrum

Andningscentrum. Nervcellerna som finns i den förlängda märgen och som huvudsakligen styr andningen.

Respiratorisk

Som har att göra med andningen eller andningsvägarna.

Respiratorisk insufficiens

Respiratoriskt syncytievirus

Ett virus som ger upphov till förändringar och inflammation i luftvägarna. Viruset tillhör virusfamiljen paramyxovirus och gör så att epitelcellerna i luftvägarna går sönder och cellerna förlorar sin funktion. Tillståndet ger upphov till inflammation i bronkernas förgreningar och medför andnöd, försvårad utandning hosta och feber. Vanligtvis drabbas små barn och behandling i respirator är ofta nödvändig.

Respiratory burst

Respiratory burst är ett engelskt uttryck för när speciella celler i immunförsvaret släpper ut fria syreradikaler. Immunförsvarscellerna gör det när de t.ex. bekämpar bakterier. Fria syreradikaler har bakteriedödande verkan.

Retard

Retard, Depot eller Prolongatum i ett läkemedelsnamn betyder att beredningen har en fördröjd frisättning av den aktiva substansen. Denna depåeffekt gör att läkemedlet tas upp lite i taget under en längre tid än normalt och att man därmed inte behöver ta läkemedlet lika ofta.

Retbarhetsnedsättande

Retbarhetsnedsättande läkemedel påverkar hjärtat på så sätt att färre elektriska signaler som får hjärtat att slå startas. Detta ger en lugnare och jämnare hjärtfrekvens.

Retikulocyt

Ett förstadium till en mogen röd blodkropp. Kallas även för nätcell.

Retikuloendotel

Retikuloendoteliala systemet, RES, är en äldre benämning på monocyt-makrofagsystemet, MPS. MPS är ett system i kroppen omfattande celler som har till uppgift att äta upp främmande partiklar (t.ex. bakterier) i blodet och lymfan. Dessa celler utgör en viktig del av kroppens immunförsvar.

Retikuloendoteliala celler

synonymt med retikuloendotel

Retina

Ögats näthinna. Här sker omvandling av det inkommande ljuset till nervsignaler som sedan går till syncentrum i hjärnan där det infallande ljuset omvandlas till en bild så att vi uppfattar vad vi ser.
Läs mer om ögats anatomi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Retinal

Som avser eller hör ihop med ögats näthinna. Den medicinska termen för ögats näthinna är retina.

Retinit

Ett annat ord för inflammation i ögats näthinna.

Retinoblastom

Retinoblastom är en elakartad tumör som kan förekomma i näthinnan hos små barn. I vissa fall kan man behandla sjukdomen med precisionsstrålning, medan man i allvarligare fall måste ta bort hela ögat. Ibland behandlar man också med cellgifter. Idag blir mer än 95 % av de drabbade friska.

Retinoider

Ämnen som liknar A-vitamin och som ofta används för att behandla hudjukdomar som psoriasis och acne.

Retinopati

Sjukliga förändringar i ögats näthinna och dess små blodkärl.

Retractor penis

En muskel belägen i penis. Vid sexuell upphetsning så slappnar muskeln av, och blod kan strömma in och fylla upp svällkropparna, vilket ger upphov till stånd.

Retrograd

Bakåt i tiden. Motsatsen till antegrad.

Retrospektiv

Som blickar tillbaka i tiden. Kan bl.a. användas om studier, där man samlat in material under en längre tid, som sedan sammanställs och analyseras.

Retrovirus

Virus som har den speciella egenskapen att föröka sig genom att använda cellens egna produktionsmekanismer. Viruset använder ett speciellt enzym, omvänt transkriptas, för att föra in sin genetiska information i cellens DNA. På detta sätt får viruset kroppen att producera nya virus. Det finns olika retrovirus och de delas in efter den sjukdom de orsakar, ett av de mer kända är HIV-viruset.
Läs mer om HIV-infektioner på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Läs mer om HIV på 1177 Vårdguidens webbplats.

Reumatoid artrit

Kallas också för ledgångsreumatism. Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom i lederna som ger ledvärk. Ofta börjar problemen i händernas eller fötternas småleder men man kan också få inflammation i andra leder. Ben och brosk kan också ändra form efter en längre tid. Reumatoid artrit är 2-3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Det är vanligast att drabbas vid 55-60 års ålder.
Läs mer om reumatoid artrit på Reumatikerförbundets webbplats.

Revascularisering

synonymt med revaskularisering

Reversibel

Betyder i allmänhet omvändbar. Inom farmakologin talar man om reversibel bindning, vilket innebär att ett läkemedel som bundit till någon struktur i kroppen också kan lossna från den strukturen. Detta kan ske om något annat ämne, ett läkemedel eller en kroppsegen substans, också tar sig fram till strukturen och konkurrerar om att binda till den. Motsatsen är irrreversibel.

Reversibla

synonymt med reversibel

Revorm

synonymt med Tinea corporis

R-faktor

Resistensfaktor eller resistensplasmid. Plasmider är små paket med arvsmassa som bakterier kan skicka till andra bakterier. Vissa plasmider innehåller arvsmassa som gör bakterierna resistenta mot något antibiotikum. När en sådan plasmid skickas runt i en grupp bakterier sprids resistensegenskapen effektivt.

Rhabdomyolys

synonymt med Rabdomyolys

Rhabdomyosarkom

En speciell och ovanlig typ av sarkom, d.v.s. tumörsjukdom som utgår från stödjevävnad. Det finns tre olika varianter av sjukdomen, där den första drabbar yngre barn, den andra äldre barn och den tredje drabbar äldre personer. Tack vare cytostatika (cellgifter), kirurgi och strålning så kan sjukdomen idag behandlas mycket bättre än tidigare.

Rhinoskopi

Undersökning av näsans håligheter med hjälp av ett optiskt instrument.

Rhodopsin

synonymt med synpurpur

Ribonukleinsyra

synonymt med RNA

Ribonukleotidreduktas

Ribonukleotidreduktas är ett enzym som påskyndar tillverkningen av vissa byggstenar till DNA, som lagrar vår arvsmassa. Vissa anticancerläkemedel verkar genom att hämma detta enzym, då cancercellerna behöver detta enzym för att kunna dela sig.

Ribosom

Cellorgan som sätter ihop aminosyror till proteiner.

Rickettsia

Samlingsnamn för några besläktade arter av bakterier som orsakar olika former av tyfus. Gemensamt för alla bakterierna är att människor smittas via löss, loppor eller fästingar. Den enda typ av tyfus som funnits i Sverige kallas fläckfeber eller fläcktyfus. Det är en mycket allvarlig sjukdom som påverkar den drabbade kraftigt och som obehandlad leder till döden i mer än 10% av fallen. Sjukdomen är numera väldigt ovanlig.

Rigiditet

Stelhet i lederna.

Ringmuskel

Speciell typ av muskel som är ringformad och kan dra ihop en öppning. Ringmusklerna kallas också sfinktrar. Sfinktrarna finns på olika ställen i kroppen. Regnbågshinnan (iris) i ögat som reglerar pupillens storlek, läpparna, övre magmunnen och ändtarmen är olika exempel på sfinktrar.

Ringorm

synonymt med Tinea corporis

Rinit

Inflammation i näsans slemhimma, vilket yttrar sig som nästäppa, snuva, nysningar, klåda och huvudvärk.

Rinnoré

Tunt slemflöde ur näsan.

Rinorré

Rinnsnuva.

Rinosinuit

Inflammation i näsan och bihålorna. Rinosinuit kan utlösas av bakterier, virus eller vara allergiorsakad. Det är också vanligt att man inte finner någon bakomliggande orsak. Gröngul snuva, huvudvärk, tryck och värk över bihålorna är vanliga symtom. Symtomen går ofta över av sig själva men besvären kan lindras med hjälp av avsvällande nässprayer och smärtstillande läkemedel.

Rinoskopi

synonymt med rhinoskopi

Riskanalys

Då resultaten från en faroanalys vägs samman med ytterligare information (användning, dosering, utspädning etc.) för att bedöma sannolikheten för att skada skall uppkomma samt bedöma skadans omfattning.

Risperidon

Aktiv substans som används vid behandling av bland annat schizofreni och okontrollerad upprymdhet (mani),

RNA

RNA, eller ribonukleinsyra som förkortningen betyder på svenska, är stora molekyler som ansvarar för omvandling av informationen lagrad i DNA, d.v.s. arvsmassan, till proteiner.

Rodnad

Tillfällig rödfärgning av huden som beror på att hudens ytliga blodkärl vidgas. Rodnad kan vara ett tecken på inflammation i huden och beror på att kärlvidgande substanser som histamin frisatts i huden eller kan uppstå p.g.a. psykologiska orsaker som nervositet.

Rodopsin

synonymt med synpurpur

Rosacea

Kronisk hudsjukdom som drabbar huden på näsa, kinder och haka. Karaktäriseras av hudrodnad och små knottror och varblåsor. Orsaken till sjukdomen är okänd och den drabbar oftast medelålders och äldre personer.

Rostral

Anatomisk term för att beskriva att något ligger framåt i kroppen. Ordet kommer från latinets rostrum som på svenska betyder näbb.

Rotplaning

Tilljämning av en tands rotyta med hjälp av ett vasst instrument.

R-plasmid

synonymt med R-faktor

RSV

Ruptur

Annat ord för bristning av vävnad eller organ på grund av tryck eller slitning, exempelvis muskelbristning.

Rupturera

synonymt med ruptur

Rupturerad

synonymt med ruptur

Röda blodkroppar

synonymt med röd blodkropp

Röd blodkropp

Ett annat ord för röda blodkroppar är erytrocyter. De röda blodkropparna är de vanligaste blodcellerna i blodet och är mycket små till storleken. Till utseendet är de runda och platta, saknar cellkärna och cellorganeller och saknar därför egen ämnesomsättning. De röda blodkropparna innehåller hemoglobin. Hemoglobinet transporterar ut syre till hela kroppen och kan också transportera koldioxid till lungorna som vi sedan kan andas ut. En röd blodkropp lever i cirka 120 dagar.
Läs mer om blodet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Röntgenkontrastmedel

Ämnen som kan ges till patienten innan en röntgenundersökning för att göra organ och andra strukturer mer synliga på röntgenbilden.

Rörben

Rörben är en speciell typ av skelettben som finns i armar och ben. Som namnet antyder är de formade som rör. Inuti benen finns ett utrymme som kallas märghåla som innehåller gul benmärg.