Ordlista

Din sökning: P

P. aeruginosa

synonymt med Pseudomonas

PAF

PAF är en förkortning för platelet activating factor och är en signalsubstans som bildas av olika typer av celler, till exempel mastceller, granulocyter, makrofager och trombocyter. PAF framkallar inflammation genom frisättande av histamin och serotonin, vilket i sin tur kan framkalla astma. PAF kan också aktivera trombocyter (blodplättar) och öka trombocyternas aktivitet vid koagulationsprocessen (blodets levring).

Pagets sjukdom

Benämning på två olika sjukdomar. Den första är en bensjukdom, som yttrar sig i att skelettet urkalkas och deformeras. Det är framför allt de längre skelettbenen som deformeras, medan skallbenet förtjockas. Den andra sjukdomen är en variant av bröstcancer, som yttrar sig i eksem på och/eller runt bröstvårtan.

Palliativ

Lindrande. Palliativ vård är vård som inte avser att bota, utan främst går ut på att lindra en sjukdoms symtom.
Läs mer om palliativ vård på 1177 Vårdguidens webbplats.

Palmar-plantar erytrodysestesi

Kallas även hand-fotsyndromet och är en biverkan som kan uppkomma vid behandling med cytostatika. Symtomen är bl.a. stickningar, svullnad och smärta.

Palpation

Undersökningsmetod då läkaren känner genom patientens kroppsyta med fingrar och händer t.ex. undersökning av levern och mjälten. Palpation är en viktig metod för att studera förändringar i organens storlek och konsistens.

Palpitation

Hjärtklappning. Hjärtat slår hårt, fort eller oregelbundet.

Panarteritis nodosa

Pancreas

synonymt med bukspottkörtel

Pankreas

synonymt med bukspottkörtel

Pankreasinsufficiens

Nedsatt funktion i den del av pankreas, bukspottkörteln, där matspjälkningsenzymer bildas. Detta leder till brist på enzymer i magtarmkanalen, vilket gör att spjälkning av födan försämras. Insufficiensen kan vara en följd av inflammation i bukspottkörteln.

Pankreaspolypeptid

Ett ämne som är uppbyggt av aminosyror och utsöndras i bukspottkörteln. Pankreaspolypeptid gör framför allt så att bukspottkörteln producerar mindre bukspott och insulin.

Pankreatit

Inflammation i bukspottkörteln. Inflammationen kan vara akut eller kronisk. Vid akut pankreatit läcker matsmältningsenzymer ut ur cellerna och angriper bukspottkörtelns egna celler. Kan orsakas av hög alkoholkonsumtion, mycket höga blodfetter eller gallsten. Kronisk pankreatit kan uppkomma efter upprepade akuta inflammationer. Då minskar produktion av enzymer vilket leder till problem med nedbrytning av föda i tarmen.

Pantotensyra

synonymt med kalciumpantotenat

Papegojsjuka

synonymt med Ornitos

Papel

En slags typ av blemma eller blåsa som bildar en avgränsad upphöjning i huden. Kan bl.a. ses efter vätskeansamlingar i vävnad, kallas då ödematösa papler.

Papillom

Papillom är godartade tumörer som drabbar huden eller slemhinnor. Vissa virus orsakar denna typ av tumörer.

Papler

synonymt med papel

Papulopustulös

Som yttrar sig i knottriga och varfyllda blåsor eller blemmor. Papulopustulös används bl.a. om en typ av svår acne.

Paracetamol

Läkemedelssubstans med smärtlindrande och febernedsättande egenskaper.

Parakockidioidomykos

Svampinfektion som vanligtvis startar i lungorna och sedan sprider sig till hud och andra organ. Infektionen ger upphov till feber, hosta, bröstsmärtor och andningssvårigheter och kan obehandlad ha dödlig utgång. Ingen smittorisk finns mellan människor.

Parakrin

När ett ämne verkar parakrint betyder det att ämnet utsöndras från en cell, och sedan påverkar en annan närliggande cell.

Paramagnetisk

Något som kan attraheras av ett magnetfält men som inte själv är magnetiskt är paramagnetiskt. Paramagnetiska ämnen används bl.a. i magnetröntgenapparater.

Paranoia

Ett sjukligt tillstånd med överdriven misstänksamhet, vanföreställningar och förföljelsemani. Paranoia är vanligt hos personer som lider av schizofreni, men även hos missbrukare som har abstinens eller fått en sk snedtändning.

Paranoid

synonymt med Paranoia

Parasympatolytikum

Substans som hämmar eller upplöser impulser i det parasympatiska nervsystemet. Det parasympatiska nervsystemet är en del av det autonoma nervsystemet som reglerar de nerver vi inte kan påverka med viljan, till exempel mag- och tarmkanalens och hjärtats nerver. Som läkemedel används parasympatolytikum som ögondroppar när man vill att pupillen ska vidga sig, till exempel vid en ögonundersökning.

Parasympatomimetikum

synonymt med kolinergikum

Parathormon

synonymt med paratyreoidhormon

Parathyreoidea

synonymt med bisköldkörtel

Paratyfoidfeber

Sjukdom som orsakas av bakterien Salmonella paratyphi, som sprids via födoämnen eller vatten. Sjukdomen kan vara allt från knappt märkbar till mycket allvarlig. De vanligaste symtomen är feber, diarré och buksmärtor, men i allvarliga fall kan patienterna drabbas av tarmblödningar. Paratyfoidfeber, som är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige, behandlas med antibiotika.

Paratyreoidhormon

Hormon som bildas i bisköldkörteln, paratyreoidea, som upprätthåller normala nivåer av kalcium i blodet genom att påverka skelettet, tarmarna och njurarna.

Paratyroidhormon

Hormon som bildas i bisköldkörteln, paratyreoidea, som upprätthåller normala nivåer av kalcium i blodet genom att påverka skelettet, tarmarna och njurarna.

Parenkym

Parenkym är den del av kroppens inre organ som består av de sk arbetande cellerna. T.ex. är det själva levercellerna i levern som utgör parenkym, medan hela levern även består av bl.a. blodkärl, nerver och bindväv.

Parenkymala

synonymt med parenkym

Parenteral

Betyder bokstavligen utanför tarmen. Till exempel är parenteral administrering av läkemedel ett samlingsbegrepp för alla de sätt man kan inta ett läkemedel på utan att det passerar tarmen. Det vanligaste av dessa är att injicera läkemedlet direkt in i en ven (så kallad intravenös administrering).

Parestesi

När man upplever myrkrypningar, stickningar eller liknande i huden. Detta kan bl.a. bero på nervskador.

Parietalcell

Typ av cell i magsäcken som producerar saltsyra. Den delen av cellen som producerar saltsyran kallas protonpump.

Parkinsonism

Symtom som liknar de vid Parkinsons sjukdom t.ex. skakningar, stelhet och kugghjulsrörelser i lederna. Parkinsonism kan förekomma vid olika sjukdomar, men även som en biverkning av läkemedel mot psykos.

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom innebär att vissa nerver i hjärnan bryts ner. De vanligaste symtomen är skakningar, rörelsehämning och stelhet. Efter längre tids sjukdom kan man även drabbas av demens och depression.
Läs mer om Parkinsons sjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Parodontal

Något som avser eller hör samman med parodontium d.v.s. de vävnader som håller tandroten i käkbenets hålrum.

Parodontit

En inflammatorisk sjukdom i tandköttet. Är vanligt förekommande hos rökare. Inflammationen orsakas av bakterier som samlas i fickor runt tänderna. Tandköttsinflammationen påverkar och skadar i sin tur underliggande ben vilket leder till tandlossning.

Paronyki

Inflammation i huden vid nagelns infästning.
Läs mer om nagelbandsinfektion på 1177 Vårdguidens webbplats.

Parosmi

Onormal eller felaktig luktförnimmelse som kan bero på skada eller sjukdom i hjärnans luktcentrum.

Parotid

synonymt med parotis

Parotis

Öronspottkörteln. Körtel som producerar saliv som utsöndras i munnen.

Paroxetin

Aktiv substans av typen selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Läkemedel med denna substans används mot depressionssjukdomar.

Paroxysmal

Anfallsvis förekommande symtom. Ett exempel är paryxosmal takykardi som är plötsliga anfall av snabb hjärtrytm.

Paroxysmal nokturn hemogloginuri

Ovanlig blodsjukdom som karaktäriseras av nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi), blodfärgad urin och blodpropp (trombos).

Paroxysmal supraventrikulär takykardi

Hjärtrymstörning som kännetecknas av plötsliga attacker med snabb hjärtrytm och hög puls. Kallas även hjärtrusningsattack.

Partiell

Partiell betyder delvis.

Partiella anfall

Ett epileptiskt anfall där bara vissa delar av hjärnan aktiveras. Symtomen blir olika beroende på vilken del/delar av hjärnan som berörs.
Läs mer om epilepsi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Partiellt anfall

synonymt med Partiella anfall

Partus

Partus betyder förlossning.

Pasta

Läkemedelsberedning med en större mängd fast substans uppblandad i en salvbas. Har ofta mycket fastare konsistens än salvor och krämer.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Pasteurella multocida

En bakterie som kan infektera människor med bettskador, speciellt från katter. En infektion av den här bakterien karakteriseras av man känner av den mycket snabbt, vanligen 3-6 timmar efter bettet. En infektion behandlas i första hand ned penicillin.
Läs mer om bettinfektioner på 1177 Vårdguidens webbplats.

Patientår

Patientår är en term som ofta används i kliniska studier. Det används ofta för att få en helhetsbild av den undersökta populationen istället för att titta på varje enskild deltagare.

Patofysiologi

Läran om levande organismers funktion under sjukdom.

Patogen

Som substantiv används ordet som ett samlingsnamn för alla levande smittämnen, med andra ord för alla bakterier, virus, svampar och parasiter som kan göra oss människor sjuka. Som adjektiv används ordet för att beskriva att en bakterie, svamp, parasit eller ett virus kan orsaka sjukdom hos människor eller djur.

Patogenes

Patogenes är samma sak som en sjukdoms historia, det vill säga hur sjukdomen uppkommer och utvecklas med tiden.

Patogenetisk

synonymt med patogenes

Patologi

Patologi är läran om sjukdomar samt deras orsaker.

Patologisk

Sjuklig.

PBP

PCOS

PCOS är en förkortning för polycystiskt ovariellt syndrom. Det är en sjukdom som ger cystbildning i äggstockarna. Detta leder bl.a. till oregelbundna blödningar och infertilitet.

PDE

synonymt med fosfodiesteras

Pearl index

Pearl index är ett mått på hur säkert ett preventivmedel är. Det anger hur många som skulle bli gravida om 100 par använde sig av preventivmetoden i ett år.

Pediatrik

Läran om barnsjukdomar. En pediatriker är en läkare som är specialist på barnsjukdomar.

Pediatrisk

synonymt med pediatrik

Pediatriska patienter

Pediatriska patienter avser barn.

Pellet

Läkemedelsform som består av små kulor avsedda för inplantering under huden eller för intag genom munnen, i senare fallet ofta försedda med ett hölje som gör dem motståndskraftiga mot magsäckens syra.

Pelvospondylit

synonymt med Mb Bechterew

Pemfigoid

synonymt med pemfigus

Pemfigus

Pemfigus är en ovanlig autoimmun hudsjukdom vilken resulterar i hudutslag och blåsor.

Pemphigoid

synonymt med pemfigus

Penetrationsförmåga

Substanser med god penetrationsförmåga har god genomtränglighet, till exempel över en hinna eller huden.

Penfill

En typ av ampull innehållande läkemedel (insulin) som ska sprutas in under huden. Ampullen används tillsammans med en insulinpenna.

Penicillin

Penicillin är ett ämne som dödar bakterier genom att förhindra dem från att bygga upp cellväggen. Det är den mest använda typen av antibiotika och fungerar mot många olika bakterier. Det har inga allvarliga biverkningar men däremot är vissa personer allergiska mot penicillin.

Penicillinas

Ett ämne som vissa bakterier producerar. Penicillinas bryter ned penicilliner så att de inte längre är verksamma mot bakterierna.

Penicillinbindande protein

Struktur i bakteriernas cellvägg som vissa antibiotika (penicilliner och cefalosporiner) binder till. Om en sådan struktur förändras kan dessa antibiotika inte längre binda och bakterien har blivit resistent.

Penil

Som har med mannens könsorgan, penis, att göra.

Penset

Hjälpmedel för att kunna spruta in läkemedel, vanligtvis insulin, under huden via en nål. Penset ser ut som en penna och dosen kan lätt justeras genom att man vrider på en dosväljare.

Pensling

Påstrykning av läkemedelsberedning med pensel, t.ex. fluorpreparat på tänderna eller vårtmedel på fotvårtor.

Pentagastrin

En ämne som är tillverkat på konstgjord väg för att efterlikna det kroppsliga ämnet gastrin. Pentagastrin används inom sjukvården vid undersökning av magsaften.

Pepsin

Enzym som klyver proteiner i magsäcken. Pepsin bildas från pepsinogen som utsöndras i magsäcken. Vid kontakt med magsaft bildas pepsin som medverkar i matsmältningen genom att klyva proteiner.

Pepsinogensekretion

Utsöndring av pepsinogen. Pepsinogen är en inaktiv form av enzymet pepsin. Pepsinogen utsöndras i magsäcken och bildar enzymet pepsin vid kontakt med magsaftens saltsyra. Pepsin medverkar i matsmältningen genom att klyva proteiner.

Peptid

En kortare kedja av aminosyror. En peptid är alltså ett kort protein. Det finns dock ingen exakt gräns för hur många aminosyror kedjan måste bestå av för att en peptid ska övergå till att vara ett protein.

Peptidoglykan

En så kallad polypeptid (ett väldigt kort protein) med inbyggda sockermolekyler. Peptidoglykanerna hjälper till att bygga upp de flesta bakteriers cellvägg. Många antibiotika, bland annat penicillinerna, verkar genom att förhindra bildningen av peptidoglykanerna.

Peptisk

Som har att göra med nedbrytningen av föda, eller magen och tarmarna. Används ofta i sambandet peptiskt sår och då avses sår som uppstått av sjuklig orsak i mage eller tarm.

Peptiska sår

synonymt med Ulcus ventriculi

Peptiskt ulcus

synonymt med Ulcus ventriculi

Peptococcus

synonymt med peptokock

Peptococcus niger

synonymt med peptokock

Peptokock

Bakterie som förekommer naturligt hos människan i mun, tarmar och slida. Den orsakar sällan sjukdomar men kan ibland infektera kroppens mjukdelar.

Peptostreptococci

Peptostreptococcus

synonymt med peptostreptokock

Peptostreptococcus spp.

Bakterie som finns normalt hos människan. Den kan också infektera människan och orsaka varbölder på olika ställen i kroppen.

Peptostreptokock

En bakterie som finns normalt hos människan. Den är ofarlig för friska personer men hos personer med nedsatt immunförsvar kan den ge infektioner i mjukdelarna.

Perenn

Något ständigt men ej nödvändigtvis regelbundet återkommande, t.ex. allergisk snuva. Motsatsen till perenn är säsongsbunden.

Perforation

Genomträngning eller bildande av hål. Används exempelvis när man vid sår i mage eller tarm menar att såret går igenom hela väggen.

Perfusion

Genomspolning med vätska av t.ex. ett organ eller blodkärl för att göra det blodfritt vid en transplantation.

Perianal

Som hör samman med trakten kring ändtarmsöppningen.

Periarteritis nodosa

Periarteritis nodosa är en sjukdom med flera namn, bl.a. polyarteritis nodosa samt panarteritis nodosa. Den är mycket ovanlig, och yttrar sig i blodkärlsinflammationer. De vanligaste symtomen är avmagring, feber samt led- och muskelvärk.
Läs mer om periarteritis nodosa på Reumatikerförbundets webbplats.

Periartikulär

Runt, eller i närheten av, en led.

Periartrit

Inflammation runt en led.

Perifer

Motsats till central. Exempelvis är perifer blodcirkulation den ute i händer och fötter, medan central blodcirkulation är den i de större kärlen i buken.

Perifera nervsystemet

Alla delar av kroppens nervsystem som inte tillhör hjärna och ryggmärg. Förkortas ofta PNS. Till PNS hör hela det autonoma nervsystemet, som innefattar nerver till kroppens inre organ. Autonoma nerver kan vi inte själva styra över. De reglerar bland annat tarmarnas och hjärtats arbete. Till PNS hör även nerver som är kopplade till skelettmuskulatur, hud och leder.
Läs mer om nervsystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Perikardiell tamponad

synonymt med hjärttamponad

Perimenopaus

Betyder omkring menopausen. Avser närmaste tiden innan klimakteriet.

Perinatal

Ordet perinatal är grekiska och betyder ”omkring födseln”. Det syftar till att benämna tiden för barnet precis innan, under samt efter förlossningen.

Perineal

Något som avser eller tillhör perineum (bäckenbotten).

Periodontalgel

Gel som används i munnen och appliceras i tandköttsfickor. Innehåller ofta smärtstillande substanser.

Perioperativ

Något som sker under hela operationsförloppet.

Periosteal

Som har att göra med periost, d.v.s. benhinnor.

Peristaltik

Muskelrörelser i mage och tarm som för tarminnehållet från magsäcken till ändtarmen.

Peritendinitis crepitans

Senskideinflammation (ofta i underarmen) som ger upphov till ett knastrande vid rörelse, samt smärta.
Läs mer om senskideinflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Peritoneal

Som har att göra med bukhinnan. Bukhinnan är en hinna som sitter på insidan av buken, och täcker flera av bukhålans organ.

Peritonealdialys

synonymt med Dialys

Peritonealdialysvätska

Vätska som används vid peritonealdialys, d.v.s. en form av dialys där bukhinnan används som dialysmembran. Vätskan pumpas in i bukhålan och det sker ett utbyte av näringsämnen och slaggprodukter över membranet. Vätskan töms efter en tid ut och tar då med sig slaggprodukterna från blodet.

Peritoneum

Peritoneum är ett annat ord för bukhinnan, en dubbel hinna som täcker bukhålans insida. Vid peritonealdialys används patientens bukhinna som membran för att rena blodet.

Peritonit

Inflammation i bukhinnan. Detta allvarliga tillstånd uppkommer i regel på grund av att något organ i bukhålan brister. Vanliga symtom är buksmärtor, feber, illamående och kräkningar. Behandling i form av vätskeersättning och antibiotika bör sättas in så fort som möjligt.

Perkutan

Genom (oskadad) hud. Läkemedel i t.ex. salvor och plåster tas upp perkutant.

Permeabilitet

Permeabilitet betyder genomtränglighet. Ordet används ofta när man pratar om cellmembran, som är semipermeabla. Detta innebär att de släpper igenom vissa ämnen, men inte alla.

Perniciös anemi

Blodbrist som beror på för lite vitamin B12. De vanligaste symtomen är att man blir blek och trött, eftersom kroppen får för lite syre.
Läs mer om perniciös anemi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Peroral

Per oral

Peroral administrering

Läkemedlet tas genom munnen och sväljs. Kan vara fasta läkemedel som tabletter och kapslar men även läkemedel i flytande form.

Per os

Latin för intag genom munnen.

Persistens

Förmåga att stå emot nedbrytning. Ett persistent ämne är svårt att bryta ner.

Persistent

synonymt med persistens

Persistera

synonymt med persistens

Pessar

En pessar kan användas till två saker. Antingen som preventivmedel, genom att mekaniskt hindra spermierna från att nå ägget eller som livmoderring, avsedd att förhindra ett s.k. livmoderframfall.

Petechier

synonymt med Petekier

Petekier

Små punktformiga hudblödningar.

Petit mal

Absensepilepsi, frånvaroattack. Denna form av epilepsi drabbar främst barn. Attackerna är mycket kortvariga och personen blir inte medvetslös eller får kramper, utan är bara orörlig och okontaktbar en kort stund.
Läs mer om epilepsi på 1177 Vårdguidens webbplats.

PH

pH-värdet anger koncentrationen av vätejoner i en lösning. Ett lågt pH-värde, som anger en hög vätejonskoncentration, säger att lösningen är sur. Är pH-värdet högt så är lösningen basisk.

Philadelphiakromosom

Philadelphiakromosomen kallas kromosom 22 när den har ett visst fel som förekommer i cancercellerna vid blodcancersjukdomen KML, kronisk myeloisk leukemi. Eftersom bara cancercellerna har detta kromosomfel har man lyckats ta fram ett läkemedel som, genom att verka på denna kromosom, enbart påverkar cancercellerna.

PH-värde

synonymt med pH

Pigmenterade

synonymt med Pigmentering

Pigmentering

Pigmentering syftar på hudens färg generellt eller på vissa ställen. Det pigment som färgar hår och hud kommer från melanocyter och kallas melanin.

Pigmentglaukom

Pigmentglaukom är en variant av glaukom, grön starr. Denna form av glaukom är ovanlig och drabbar vanligen yngre, mörkt pigmenterade män.

Piller

Äldre form av läkemedelsberedning i form av små kulor som tillverkades för hand på apotek. Dessa har nu praktiskt taget helt ersatts av maskintillverkade tabletter. Uttrycket lever kvar i exempelvis p-piller.

Pipett

Litet glasrör som används för att suga upp och dosera mindre vätskevolymer.

Pityriasis capitis

Pityriasis rubra pilaris

Sjukdom som drabbar ytterhuden, som inte bildas på normalt sätt. Stora områden med fjällande hud kan uppstå och handflator och fotsulor är särskilt drabbade. Symtomen liknar psoriasis, men har inget med den sjukdomen att göra.

Pityriasis versicolor

En vanlig svampinfektion som främst drabbar huden på bålen. Ger fjällande gråbruna fläckar.
Läs mer om pityriasis versicolor på 1177 Vårdguidens webbplats.

Pityrosporum obiculare

Jästsvamp som kan orsaka hudinfektioner.

Pityrosporum orbiculare

synonymt med Malassezia furfur

Pityrosporum ovale

En jästsvamp som ger upphov till hudinfektionen Pityriasis versicolor. Denna hudinfektion ger missfärgade fläckar i huden.
Läs mer om pityriasis versicolor på 1177 Vårdguidens webbplats.

Pivotal studie

Nyckelstudie. En pivotal studie är den studie som är viktigast vid registreringen av ett nytt läkemedel.

PK/PD

Förkortning för engelskans pharmacokinetics/pharmacodynamics, vilket på svenska heter farmakokinetik/farmakodynamik. Detta är ett ämnesområde inom läkemedelsforskning som syftar till att fastställa samband mellan den dos som ges av ett visst läkemedel, den koncentration man får i blodet och den effekt man får av läkemedlet.

Placebo

Avser oftast en tablett utan något aktivt läkemedel, en s.k. blindtablett. Placeboeffekt är alltså den effekt som inte beror på läkemedel, utan på förväntningarna man har då man tar ett läkemedel. Placebo används i s.k. kliniska prövningar där man testar nya läkemedel för att kontrollera deras effekt.

Placenta

Placenta är detsamma som moderkaka. Dess främsta funktion är att vara en koppling mellan fostret och mamman. Då mammans och fostrets blodomlopp är helt skilda så behövs det något som sammanlänkar dem men som även fungerar som en barriär.

Plack

synonymt med plaque

Plaque

Begränsad upphöjd förtjockning i huden som ofta ses vid psoriasis.
Läs mer om psoriasis på Psoriasisförbundets webbplats.

Plasma

Vätskedelen av blodet. I denna rör sig blodkroppar och andra beståndsdelar. Ren plasma kan man få fram om man låter ett blodprov centrifugeras så att blodkropparna hamnar på botten.

Plasmaprotein

synonymt med plasmaproteiner

Plasmaproteiner

Plasmaproteiner är ett samlingsnamn för en stor mängd olika typer av proteiner som cirkulerar i blodomloppet. Proteinerna har olika funktioner i blodet och flertalet av dessa bildas i levern. Exempel på olika typer av plasmaproteiner är transportproteiner (exempelvis albumin), skyddsproteiner samt koaguleringsproteiner (fibrinogen).

Plasmid

Arvsmassa hos bl.a. bakterier som ligger utanför kromosomerna, i form av små ringar. Då plasmiderna är mycket mindre än kromosomerna så kan generna i plasmiderna lättare överföras mellan bakterier. T.ex. så kan egenskaper som antibiotikaresistens spridas med hjälp av dessa plasmider, mellan olika bakterier.

Plasmidburen

synonymt med plasmidmedierad

Plasmidkodad

En egenskap hos ett protein som innebär att den genetiska koden för just det proteinet sitter på en så kallad plasmid. Plasmider är små paket med arvsmassa som framförallt bakterier kan utväxla med varandra.

Plasmidmedierad

Beskriver ett sätt som antibiotikaresistens kan uppstå på. Plasmider är små paket med arvsmassa som bakterier kan skicka till andra bakterier. Vissa plasmider innehåller arvsmassa som gör bakterierna resistenta mot något antibiotikum. När en sådan plasmid skickas runt i en grupp bakterier sprids resistensegenskapen effektivt.

Plasminogenaktivator

Plasminogenaktivator är ett ämne som aktiverar plasminogen. Plasminogen är ett förstadium till proteinet plasmin, som löser upp koagulerat blod i kroppen.

Plastampull

En liten läkemedelsbehållare av plast som innehåller en injektionsvätska. Behållaren och förslutningen är gjorda i ett stycke för att bevara läkemedlet sterilt.

Platinaläkemedel

Platinaläkemedel är en grupp läkemdel som bl.a. består av grundämnet platina. Dessa substanser hämmar celltillväxt, varför de används mot cancersjukdomar. Exempel på sådana substanser är cisplatin, karboplatin och oxaliplatin.

Pletysmografi

Mätmetod för att studera volymförändringar i en viss del av kroppen, t.ex. p.g.a. blodtillförsel.

Pleural

Som har att göra med den s.k. lungsäcken. Lungsäcken är en tunn hinna som omsluter lungorna.

Plexus

Nätlik struktur mellan kärl eller nerver.

Plåster

Självhäftande förband för mindre sår och skador på huden, men kan även innehålla läkemedelssubstanser som tränger genom huden. Exempel på sådana produkter är nikotinplåster för rökavvänjning och åksjukeplåster.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Pneumocystis carinii pneumoni

PCP, eller Pneumocystis carinii pneumoni, är en lunginflammation orsakad av mikroben Pneumocystis carinii. Den kallas dock numera för Pneumocystis jiroveci. Pneumocystis jiroveci orsakar endast lunginflammation hos immunsvaga, som t.ex. aidssjuka eller patienter som behandlas med cellgifter.

Pneumokock

Pneumokocker

Pneumoni

Inflammation av lungan som oftast beror på bakterier. Det är vanligt att drabbas av feber i samband med en lunginflammation. Cirka 1% av befolkningen drabbas varje år av lunginflammation.
Läs mer om lunginflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Pneumonit

Lunginflammation med annan orsak än bakteriell infektion, t.ex. kemisk påverkan, överkänslighetsreaktion, strålning eller vid reumatisk sjukdom.

Poliklinisk

I öppenvården.

Politzerblåsning

synonymt med Politzers prov

Politzers prov

Test som prövar funktionen hos örontrumpeten genom luftinblåsning.

Pollakiuri

Onormalt täta urineringsbehov.

Pollenallergi

synonymt med allergi

Polyarteritis nodosa

Polyartikulär

Som har att göra med flera leder. En polyartikulär sjukdom innebär alltså att den kan drabba flera olika leder.

Polycystiskt ovariesyndrom

synonymt med PCOS

Polycytemi

Polycytemi innebär en förhöjd halt av röda blodkroppar.

Polycytemia vera

S.k. äkta polycytemi, där antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar stiger. Det är främst antalet röda blodkroppar som ökar. Sjukdomen kan utvecklas till blodcancersjukdomen kronisk myeloisk leukemi. Behandlingen består i åderlåtning samt ibland cellhämmande medel.

Polydipsi

Intag av stora mängder vätska, sjuklig törstkänsla.

Polyfarmaci

Polyfarmaci är då en patient står på flertalet läkemedel samtidigt. Ju fler läkemedel som administreras desto mer komplex blir behandlingen då risken för interaktioner mellan de olika läkemedlen ökar.

Polykemoterapi

Polykemoterapi innebär att man kombinerar flera olika cellgifter till en behandling. Genom att göra det så minskar man oftast besvären från biverkningar, samtidigt som man kan få en bättre effekt av läkemedlen.

Polymer

En kemisk förening som består av många likadana enheter som bildar en kedja.

Polymikrobiell

Som innehåller flera olika arter av bakterier.

Polyneuropati

synonymt med neuropati

Poly-neuropati

synonymt med neuropati

Polynoxylin

Förening bildad av formaldehyd och urea som används för att oskadliggöra svampar och bakterier.

Polyp

synonymt med polyper

Polypektomi

Genom operation borttagande av polyper.
Läs mer om polyper på 1177 Vårdguidens webbplats.

Polypeptid

En polypeptid består av minst 10-20 aminosyror och är en grundenhet i alla proteiner. Aminosyrorna bildar långa kedjor med hjälp av peptidbindningar. Polypeptider som bygger upp proteiner har oftast en molekylvikt på flera tusen Dalton (enhet för atommassa).

Polyper

Liten utväxt på slemhinnan. I kroppen finns slemhinnor på många ställen där det kan utvecklas polyper, till exempel i tarmarna, näsan, munhålan och urinblåsan.

Polysomnografi

Metod för att mäta flera parametrar under sömnen t.ex. hjärtaktiviteten, hjärnaktiviteten, kroppsrörelser och ögonrörelser. Elektriska signaler tas upp i elektroder som sätts fast på kroppen och signalerna skickas vidare till en dator för registrering.

Polyuri

När kroppen producerar onormalt mycket urin.

Pompes sjukdom

Sjukdom som leder till att glykogen, en sockerart som främst finns i levern och musklerna, ansamlas. Symtomen visar sig i form av muskelsvaghet och påverkan på andningsmuskulaturen, vilket kan leda till svårighet att andas. Vid vissa former av sjukdomen ses symtom på hjärtsvikt eftersom hjärtat förstoras.

Porfyri

Samlingsnamn för en grupp ärftliga rubbningar i biosyntesen av hem (häm), som ingår i hemoglobin och olika enzymer. Rubbningarna gör att porfyriner inte kan omvandlas till hem och det sker då en ansamling av porfyriner. Symtomen är många och kan vara mycket svåra. Sjukdomen har fått sitt namn av att urinen färgas röd (purpur).

Porphyromonas asaccharolytica

Bakterie som förekommer normalt hos människan. Den kan även orsaka infektioner, bland annat i nedre luftvägarna och munhålan.

Porphyromonas gingivalis

Bakterie som kan orsaka tandlossning genom att producera skadliga ämnen som angriper tandköttet. Bakterien finns naturligt i munnen men kan bilda beläggningar på kanten mellan tandköttet och tanden om tänderna inte sköts ordentligt. Dessa beläggningar kan sedan orsaka tandlossningen.
Läs mer om tandlossning på 1177 Vårdguidens webbplats.

Porta

synonymt med vena porta

Portacath

synonymt med Port-a-cath

Port-a-cath

Port-a-cath är ett medicinskt hjälpmedel vilket sätts in precis under huden så att den står i kontakt med ven. Utrustningen kan dels användas för att snabbt ta blodprover på patienten men också för att snabbt kunna injicera läkemedelslösningar direkt till blodomloppet.

Post-coital

Efter samlag. Post-coital antikonception innebär alltså att man förhindrar en befruktning efter genomfört samlag. Kan göras med s.k. akut p-piller.
Läs mer om akut p-piller och andra preventivmetoder på 1177 Vårdguidens webbplats.

Postexpositionsprofylax

Behandling, t ex vaccination, efter känd eller förmodad smittoexponering.

Post-hoc

I efterhand.

Postkoital

synonymt med post-coital

Postmenopausal

Avser tiden efter att en kvinna slutat menstruera.

Postnatal

Postnatal avser tiden direkt efter ett barns födsel. Ordet härstammar från latin och översätts till efter födseln.

Postoperativ

Efter att en operation utförts.

Postpartal

synonymt med post partum

Postpartum

synonymt med post partum

Post partum

Post partum betyder efter födseln.

Postpartumblödning

synonymt med post partum

Postprandial

Efter intagande av föda.

Postprandiell

synonymt med postprandial

Posttraumatisk

Efter ett trauma (fysisk skada eller psykiskt men).

Posttraumatisk stress

Psykiska besvär som uppkommer efter en traumatisk händelse såsom en svår olycka, en naturkatastrof eller någon form av övergrepp.

Posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom kan drabba personer som varit utsatta för en traumatisk situation t.ex. våldtäkt, misshandel, olycka eller krig. Symtomen är bl.a. ökad vaksamhet på yttre händelser, sömnstörningar, skuldkänslor, minnessvårigheter och undvikande av allt som påminner om traumat.
Läs mer om posttraumatiskt stressyndrom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Postural hypotension

Sänkt blodtryck vid ändring av kroppsläget t.ex. vid uppresning från liggande till stående ställning. Beror på att blodet omfördelas från kroppens övre delar till dess nedre p.g.a. tyngdkraften. Hjärnan får då för lite blod, vilket kan leda till att man svimmar.
Läs mer om lågt blodtryck på 1177 Vårdguidens webbplats.

Potent

Beskriver hur stor kraft något har. Ett potent läkemedel förväntas vara kraftfullt, alltså högeffektivt. Ett potent läkmedel har fördelen att det kan ges i lägre dos än ett lågpotent läkemedel men ändå ge samma effekt som det lågpotenta.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Potentiera

Att förstärka. Ett läkemedel kan exempelvis potentiera ett annat läkemedel, dvs förstärka det andra läkemedlets effekt.

P-piller

Preventivpiller, ett preventivmedel för kvinnor i form av tabletter som intas oralt.

PQ-tid

PQ-tiden i ett EKG beskriver tiden det tar för en elektrisk signal att starta i hjärtats förmak tills att den tar sig till hjärtats kammare. PQ-tiden inkluderar att impulsen bildas i sinusknutan, sprids i och depolariserar hjärtats förmak till att den tar sig in i kammaren genom AV-knutan.

Prader-Williss syndrom

Prader-Willis syndrom

Medfött syndrom orsakat av en kromosomskada. De vanligaste symtomen är utvecklingsstörning, dålig motorik samt oförmåga att känna mättnad.
Läs mer om prader-willis syndrom på Socialstyrelsens webbplats.

Praxis

Vedertagen och traditionsenlig. Handlande eller agerande efter en vana eller oskrivna lagar.

Precipitat

Beläggning på hornhinnans baksida som kan uppkomma vid inflammation i ögat.
Läs mer om ögoninflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Prediktion

Förutsägelse.

Predisponera

synonymt med predisposition

Predisposition

Mottaglighet, anlag.

Prednisolon

Aktiv substans av typen kortisonpreparat. Denna substans används bland annat vid reumatiska sjukdomar, inflammationer och astma.

Preeklampsi

Havandeskapsförgiftning.

Preexpositionsprofylax

Förebyggande behandling, t ex vaccination, inför känd eller förmodad smittoexponering.

Pre-kirurgisk

synonymt med Prekirurgisk

Prekirurgisk

Före operation.

Preklinik

synonymt med preklinisk

Preklinisk

Syftar till studier som utförs på ett potentiellt blivande läkemedel innan det testas på människor. I prekliniska studier studeras bl.a. substansers verkningar och metabola omsättning m.h.a. djurförsök.

Prekursorlösning

Lösning innehållande radioaktiva ämnen för att kunna märka olika substanser radioaktivt för att användas i exempelvis cancerbehandling.

Preload

Trycket i någon av hjärtats kammare strax före blodet pumpas ut antingen i lungkretsloppet (höger kammare) eller ut i blodomloppet (vänster kammare). Preload ökas bland annat vid ökat blodtryck. Preload minskas bland annat då pulsen ökar för att tiden då kammrarna blodfylls minskas.

Prematur

Omogen eller för tidig. Används ofta om för tidigt födda barn.

Preoperativ

Innan operation.

Prepubertal

Som har att göra med tiden som föregår puberteten. Puberteten är detsamma som könsmognad, och inträffar ofta i de tidiga tonåren.
Läs mer om puberteten på 1177 Vårdguidens webbplats.

Pressoreffekt

Om ett läkemedel har en blodtryckshöjande effekt. Motsatsen är depressoreffekt, vilket betyder att läkemedlet sänker blodtrycket.

Prevalens

Den andel individer i en befolkning som har en viss sjukdom vid en bestämd tidpunkt.

Prevention

Förhindra, förebygga. Inom medicinen förhindra eller förebygga sjukdom.

Prevotella intermedia

Bakterie som kan orsaka tandlossning. Bakterien finns naturligt i munnen. Om man inte sköter munhygienen kan antalet bakterier öka och bilda beläggningar vid tandköttet, s k plack. Bakterierna kan då börja producera skadliga ämnen som angriper tandköttet och orsakar sjukdomen.
Läs mer om tandlossning på 1177 Vårdguidens webbplats.

Prevotella melaninogenicus

Prevotella spp.

Släkte av bakteriearter som alla finns i människans luftvägar och tarmar. Några arter orsakar bäckeninfektioner och andra ses vid till exempel sårinfektioner.

Primär ciliär dyskinesi

Primär ciliär dyskinesi (PCD) är ett samlingsnamn för en grupp ärftliga sjukdomar som påverkar kroppens flimmerhår (cilier) så att slem samlas i luftvägarna med ökad risk för infektioner.

Primärtumör

Ursprungstumör, den tumör som i en cancersjuk uppkom först, och kanske gett upphov till dottertumörer, s.k. metastaser.

PR-intervall

PR-intervallet i ett EKG är tiden från att hjärtats förmak börjar dras samman och pumpa in blod till kammaren, tills dess att allt blod är inne i kammaren och den börjar dras samman för att pumpa ut blod i kroppen. Ett normalt PR-intervall är ungefär 0,16 sekunder långt. Kallas även PQ-intervall.

Prodrom

Förebådande tecken av kommande sjukdom.

Prodrug

En läkemedelssubstans som kräver någon form av omvandling i kroppen för att bli aktiv. Anledningen till att använda en prodrug istället för en substans som är aktiv redan från början kan vara till exempel att öka upptaget in i kroppen eller att skapa en beredning som varar lång tid.

Profas

Profasen är den inledande fasen i celldelningen.

Profylaktisk

synonymt med profylax

Profylax

Behandling i förebyggande syfte.

Progenitorcell

Progenitorceller utvecklas från stamceller, och har en del liknande egenskaper som dessa. T.ex kan de dela sig själva, samt utvecklas till ett antal olika specialiserade celler, precis som stamceller. Skillnaden är att progenitorceller inte kan dela sig obegränsat antal gånger, samt att de bara kan utvecklas till ett visst antal olika celltyper.

Progesteron

Progesteron är ett signalämne (hormon) som även kallas gulkroppshormon. Progesteron förbereder livmoderns slemhinna för graviditet. Det gör även så att fostret hålls vid liv, samt förhindrar en ägglossning.
Läs mer om befruktningen på 1177 Vårdguidens webbplats.

Prognos

Bedömande förutsägelse om t.ex. en sjukdoms framtida utveckling.

Progrediera

Används inom medicinen för att beskriva något som utvecklas, tillväxer eller framåtskrider. En sjukdom kan exempelvis ha ett progredierande förlopp.

Progredierande

synonymt med progressiv

Progressiv

Fortskridande, gradvis stigande.

Prohormon

Ett prohormon är ett förstadium till ett hormon. Hormoner är signalämnen, som kan frisättas från ett organ eller en körtel, för att förmedla en signal till en annan del av kroppen.

Proinflammatorisk

Pro- betyder före och proinflammation är detsamma som före inflammation. Man kan prata om proinflammatoriska substanser och dessa substanser är de som startar inflammationen, till exempel histamin.

Prokainamid

Aktiv beståndsdel i vissa läkemedel mot störningar i hjärtrytmen.

Proktalgi

Smärta i ändtarmen eller anus.

Proktit

Ändtarmsinflammation. Att slemhinnan i tarmen är inflammerad kan bero på infektioner och andra inflammatoriska sjukdomar såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Tillståndet visar sig genom att man måste gå på toaletten ofta och det är vanligt att man har blod och slem i avföringen.
Läs mer om inflammatoriska tarmsjukdomar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Proktosigmoidit

Inflammation i ändtarmen och en del av tjocktarmen samtidigt. Kan bl.a. drabba personer med ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller patienter som genomgått strålbehandling.

Prolaktin

Prolaktin är ett s.k. amningshormon, som frisätts när barnet suger på mammans bröst. Detta ämne stimulerar mjölkbildningen i brösten.

Prolaktinom

När den s.k. hypofysen drabbas av en tumör. Hypofysen är en liten del av hjärnan, som ansvarar för reglering av många av kroppens körtlar. Prolaktinom ger ofta upphov till menstruella störningar hos kvinnor, och impotens hos män.

Proliferation

Tillväxt av celler. En normal cellproliferation finns hela tiden i kroppen i vävnader som omsätts ofta. Exempel på sådana vävnader är hud och slemhinnor.

Proliferativ

synonymt med proliferation

Prolin

synonymt med aminosyra

Prolongatum

synonymt med retard

Propafenon

Aktiv komponent i vissa läkemedel som motverkar rytmrubbningar i hjärtat.

Propionibacterium

Släkte av bakteriearter som alla finns normalt på människans hud. Den vanligaste arten är Propionibacterium acnes, som kan orsaka akne.
Läs mer om akne på 1177 Vårdguidens webbplats.

Propionibacterium acnes

Bakterie som finns normalt i huden. Den kan medföra en ökad tillverkning av ett ämne som heter keratin i hudens talgkörtlar, vilket leder till akne. Detta är en av flera orsaker till akne.
Läs mer om akne på 1177 Vårdguidens webbplats.

Proprioception

En individs proprioception innebär dess förmåga att avgöra hur dennes kropp är positionerad. Med hjälp av receptorer kring muskler och senor får hjärnan information om hur de olika kroppsdelarna är positionerade. Detta är bland annat viktigt för balansen.

Prospektiv

Framåtblickande. Används framför allt om kliniska studier, vilket innebär att de fall man ska studera inte har inträffat vid studiens start.

Prostacyklin

Substans som tillhör prostaglandinerna. Prostacykliner bildas i endotelcellerna och hämmar aggregationen av blodplättar (trombocyter), samt utvidgar de mindre blodkärlen.

Prostaglandin

Prostaglandinerna omfattar en grupp hormonliknande ämnen som förekommer i de flesta vävnader och organ i kroppen. Prostaglandinerna påverkar bl a blodtryck, muskelspänning, fettvävnad samt immunförsvaret.

Prostaglandinanalog

Substans som ger upphov till samma effekter i kroppen som prostaglandinerna men har inte samma kemiska struktur. Trots detta påverkar de samma receptorer och ger effekter som vidgade blodkärl, stimulering av glatt muskulatur, påverkan på fettvävnad, nedsättande effekt på immunförsvaret och sänker trycket i ögat. Prostaglandinanaloger kan användas som läkemedel vid exempelvis glaukom då man har ett förhöjt tryck i ögat.

Prostaglandinsyntes

Kroppens bildning av prostaglandiner.
Läs mer om prostaglandiner på gravid.se

Prostanoider

Ett samlingsnamn för de ämnen i kroppen som kallas prostaglandiner, prostacykliner och tromboxaner.

Prostata

Blåshalskörteln. En körtel belägen runt urinröret, under urinblåsan hos män. Dess uppgift är att förse sädesvätskan med ett sekret, som är nödvändigt för att spermierna ska kunna befrukta ägget.

Prostataektomi

synonymt med prostatektomi

Prostatahyperplasi

Förstoring av den del av prostata som ligger omedelbart an mot urinrörets övre del.

Prostatahypertrofi

Prostatektomi

När man opererar bort hela eller en del av prostatan. Detta ingrepp görs vanligen om man lider av förstorad prostata.

Prostatit

Inflammation i prostata.

Proteas

Proteas är detsamma som peptidas, ett enzym som används i kroppen till att bryta ner proteiner till mindre segment. Dessa kallas aminosyror och kan i sin tur användas till att bygga upp nya proteiner. Flera olika läkemedel verkar genom att hämma olika proteaser, t.ex. en grupp läkemedel mot HIV.
Läs mer om behandlingar mot HIV på 1177 Vårdguidens webbplats.

Proteashämmare

Läkemedel som används vid behandling av HIV-infektion. Proteashämmare verkar genom att bromsa virusets förmåga att föröka sig och därmed minskar virusets spridning i kroppen. Med hjälp av proteashämmare kan immunförsvaret återhämta sig och sjukdomsförloppet bromsas.
Läs mer om HIV-infektioner på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Proteasom

Proteasomer är proteaser som sitter i en grupp och bryter ner proteiner. Aminosyrorna, som proteinerna bryts ner till, kan kroppen sedan använda till att bygga nya proteiner.

Protein

Proteiner är molekyler som finns i allt levande. Proteiner är stora molekyler som består av aminosyror i långa kedjor. Proteinerna har många olika funktioner i kroppen, till exempel som enzymer, hormoner och antikroppar.

Proteinas

Proteinaser är enzymer som bryter ner proteiner. Exempel på proteinaser är trypsin och pepsin. Enzymer är ämnen som påskyndar kemiska reaktioner.

Proteinuri

Utsöndring av protein i urinen. Övergående proteinuri kan ses vid urinvägsinfektion, feber, hjärtsvikt och fysisk aktivitet. Permanent proteinuri kan bero på nedsatt filtrationsförmåga i njurarna eller annan njurskada.

Proteoglukan

synonymt med proteoglykan

Proteolys

När proteiner bryts ner till aminosyror m.h.a. proteaser. Proteaser är s.k. enzymer, som påskyndar dessa reaktioner. Aminosyrorna används sedan till att bygga upp nya proteiner.

Protes

Konstgjord ersättning för förlorad eller icke-fungerande kroppsdel, t.ex. arm, ben, öga eller tänder.

Proteus

synonymt med Proteus spp.

Proteus mirabilis

En bakterie som finns normalt i människans tarmar. Den kan även ge upphov till infektioner, till exempel blåskatarr. Bakterien är speciell på så sätt att den kan bilda stenar. En infektion behandlas i regel med antibiotika.
Läs mer om blåskatarr på 1177 Vårdguidens webbplats.

Proteus rettgeri

Proteus spp.

Släkte av olika bakteriearter där Proteus mirabilis är den vanligaste. Det är en bakterie som finns normalt i människans tarmar. Den kan även ge upphov till infektioner, till exempel blåskatarr. Bakterien är speciell på så sätt att den kan bilda stenar. En infektion behandlas i regel med antibiotika.
Läs mer om blåskatarr på 1177 Vårdguidens webbplats.

Proteus vulgaris

En bakterie som finns normalt i människans tarmar. Den kan även ge upphov till infektioner, till exempel blåskatarr. Bakterien är speciell på så sätt att den kan bilda stenar. En infektion behandlas i regel med antibiotika.
Läs mer om blåskatarr på 1177 Vårdguidens webbplats.

Protofilament

Protofilament är kedjor som bygger upp s.k. mikrotubuli i celler. Mikrotubuli utgör förutom ett sorts skelett även ett transportsystem i cellen.

Protonisera

Tillförsel av vätejoner. I sura miljöer finns mycket vätejoner, exempel på en sådan miljö är magsäcken. När tabletten man sväljer kommer till magsäcken kan dessa vätejoner binda sig till läkemedlet. Läkemedlet har då protoniserats.

Protonisering

synonymt med protonisera

Protonpump

synonymt med H+,K+-ATPas

Protonpumpshämmare

Läkemedel som minskar produktionen av syra i magsäcken. Protonpumpar finns i magsäckens parietalceller och bidrar till produktion av magsyra. Protonpumpshämmare används vid magsår, då magsyraproduktionen är förhöjd.

Protozo

Urdjur, encellig organism. Kan orsaka infektionssjukdomar, s.k. protozosjukdomar.

Protozoer

Encelliga urdjur som betraktas som de första djuren på jorden. Kan ge upphov till sjukdomar såsom malaria och kraftig diarré.

Protrahera

Dra ut något på längden eller dra ut något på tiden. Förlänga eller fördröja något. Ett läkemedel med protraherad effekt har en förlängd effekt.

Providencia

synonymt med Providencia spp.

Providencia rettgeri

Bakterie som förekommer i ganska litet antal i människans tarmar. Den orsakar i sällsynta fall infektioner, till exempel urinvägsinfektioner hos patienter som redan ligger på sjukhus.

Providencia spp.

Släkte av olika bakteriearter som alla förekommer i ganska litet antal i människans tarmar. De orsakar i sällsynta fall infektioner, till exempel urinvägsinfektioner hos patienter som redan ligger på sjukhus.

Providencia stuartii

Bakterie som förekommer i ganska litet antal i människans tarmar. Den orsakar i sällsynta fall infektioner, till exempel urinvägsinfektioner hos patienter som redan ligger på sjukhus.

Provokationsstudie

Studie eller test där man framkallar en sjukdoms symtom avsiktligt, dels för att fastställa orsaken till ett symtom men också för att se hur patienter reagerar. Ett provokationstest är vanligt vid allergiundersökningar för att fastställa orsaken till allergin. Dessa tester utförs under kontrollerade former så att sjukvårdspersonal och läkemedel finns till hands om patienten skulle få en kraftig reaktion.

Pruritus

Medicinsk term för klåda.

Pruritus ani

Klåda i ändtarmens mynning.

Pseudofaka

synonymt med pseudofaki

Pseudofaki

Pseudofaki ett tillstånd i ögats lins när man istället för en frisk och normal lins har en trådig (fibrös) massa.

Pseudokrupp

synonymt med falsk krupp

Pseudomonas

Bakterie som främst gör oss sjuka genom att infektera sår. En sådan infektion kännetecknas av att varet blir grönaktigt. Bakterien kan även bland annat orsaka urinvägsinfektion hos patienter som redan ligger på sjukhus.
Läs mer om bensår på 1177 Vårdguidens webbplats.

Pseudomonas aeruginosa

synonymt med Pseudomonas

Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa är en bakterie som tillhör de gramnegativa stavbakterierna. Bakterien återfinns i vatten och jord och är därför svår att undvika. Är man frisk klarar kroppen av att ta hand om bakterien och man blir inte sjuk. Men om man sen tidigare har ett dåligt immunförsvar, till exempel patienter med svåra brännskador, leukemi eller AIDS, kan man få allvarliga infektioner. Personer med cystisk fibros råkar ofta ut för kroniska lunginflammationer av Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa är resistent mot de flesta antibiotika och en infektion är därför besvärlig att bli av med.

Pseudotumor cerebri

För högt tryck i centrala nervsystemet. Detta kan leda till synförändringar, kräkningar, tinnitus, nackvärk, ljuskänslighet och i sällsynta fall vakenhetssänkning.

Psittakos

synonymt med ornitos

Psoriasis

Hudsjukdom som ger röda hudfläckar som fjällar och ibland kliar. Orsaken är en inflammation i de övre hudlagren. För de flesta är besvären lindriga, men för vissa kan de bli så stora att det sociala livet påverkas. Sjukdomen går i skov vilket innebär att man i perioder kan ha små eller inga besvär alls, för att sedan ha perioder när utslagen blir värre.

Psoriatiker

Psykofarmaka

Samlingsnamn för läkemedel vid psykiska störningar, t ex neuroleptika, antidepressiva läkemedel och litium.

Psykogen

Något som kommer från psyket. Psykogena symtom/sjukdomar har alltså psykiska orsaker.

Psykomotorisk

Psykiska företeelsers inverkan på muskelrörelser.

Psykos

Allvarlig psykisk störning där man lider av hallucinationer, störd verklighetsuppfattning, förvirring och vanföreställningar. Psykoser kan uppkomma vid enstaka tillfällen eller vara regelbundet återkommande. Schizofreni är en form av psykos.

PTCA

Ptos

Nedfall av det övre ögonlocket. Kan orsakas av bl.a. inflammation eller försvagad ögonmuskel.
Läs mer om ptos i Läkarboken på fass.se

Pubertas praecox

Medicinskt uttryck för tidig pubertet. För tidig pubertet orsakar ofta kortväxthet, samt psykologiska problem.

Pudendal

Som avser eller hör samman med de yttre könsdelarna hos man eller kvinna.

Puerperal

Något som rör barnsängstiden, vilket innebär 6-8 veckor efter födseln.

Pulmonal

Som på något sätt har att göra med lungorna.

Pulmonell

synonymt med pulmonal

Pulmonella

synonymt med pulmonal

Pulmonära

synonymt med pulmonal

Puls

Pulsen är ett mått på hur fort hjärtat slår. Oftast när ska beskriva sin puls anger man hur många gånger hjärtat slår på en minut. Det finns olika pulser beroende på personens ansträngningsgrad. Pulsen i vila heter vilopuls, vid maximal ansträngning mäter man maxpuls och pulsen man har vanligtvis i vardagen när man sitter och står heter arbetspuls.

Pupill

Pupillen är den öppning i iris (regnbågshinnan) där ljuset tar sig in till ögat. Pupillens storlek varierar med hur ljus omgivningen är så att rätt mängd ljus träffar ögat.

Pupillkonstriktion

synonymt med mios

Pupillmuskel

synonymt med ciliarmuskel

Pupillsammandragning

synonymt med mios

Purin

Puriner är en grupp ämnen som är vanligt förekommande i människans celler. Puriner återfinns bl.a. i DNA och RNA samt energiinnehållande molekyler som ATP. Exempel på puriner är adenin, guanin och koffein.

Purkinjefibrer

Trådar i hjärtats kammare som överför elektriska impulser till kammarens muskulatur. Impulserna sprids snabbt i kammarmuskulaturen, får hjärtat att dra ihop sig och pumpa ut blod i kroppen.

Purpura fulminans

Små blödningar i hud och slemhinnor. Är ett svårt sjukdomstillstånd och är ofta ett tecken på blodsjukdom.

Purulent

Som har med var att göra.

Pus

Medicinsk term för var.

Pustler

Ansamling av var i små blåsor på huden.

Pustulos

Sjukdom, ofta ansedd som en form av psoriasis, där små varfyllda blåsor uppträder på huden.
Läs mer om pustulos på 1177 Vårdguidens webbplats.

Pustulös

Som har att göra med små varfyllda blåsor, s.k. pustula.

Putamen

Den yttre delen av hjärnans linskärna.

PWS

Pyelonefrit

Inflammation i njurbäckenet orsakad av bakterier. De vanligaste symtomen är hög feber och ömhet över njurarna. Sjukdomen behandlas alltid med antibiotika.
Läs mer om pyelonefrit på 1177 Vårdguidens webbplats.

Pylorus

Nedre magmunnen, skiljer magsäcken från tolvfingertarmen.

Pyoderma gangraenosum

Ovanlig typ av bensår som är kroniskt, vilket innebär att det inte går att bota. Såren sitter oftast på benen men kan uppstå på andra ställen. Sjukdomen drabbar oftare personer med inflammatorisk tarmsjukdom, ledgångsreumatism eller blodcancer.
Läs mer om bensår på 1177 Vårdguidens webbplats.

Pyodermi

Varig hudinflammation.

Pyrexi

Feber, tillstånd som är förknippade med feber.

Pyridoxin

En typ av B-vitamin, vitamin B6. Vitaminer är ämnen som är nödvändiga för att olika funktioner i kroppen ska fungera normalt. Vitaminer måste intas med födan eller som kosttillskott eftersom kroppen inte kan tillverka dem själv.