Ordlista

Din sökning: K

Kakexi

Kraftig avmagring, ofta orsakad av cancer eller kroniska infektioner.

Kalcium

Kalcium är ett metalliskt grundämne med den kemiska beteckningen Ca. Det är en av huvudbeståndsdelarna i benvävnad som också fungerar som kroppens kalciumreservoar. Kalcium är även nödvändigt för en rad biologiska processer, t.ex. nervsignalsförmedling och reglering av musklernas och därigenom också hjärtats kontraktion.

Kalciumblockerare

Kategori av läkemedel som används för att sänka blodtrycket vid t.ex. högt blodtryck eller kärlkramp. Vissa kalciumblockerare används även vid problem med hjärtats rytm (vissa typer av arytmier). Kalcium behövs för att dra ihop muskulatur runt blodkärlen och i hjärtat. Kalciumblockerare fungerar genom att minska den fria kalciummängden i muskelcellerna vilket leder till att muskulaturen slappnar av och i förlängningen att blodtrycket sänks.

Kalciumkarbonat

Salt som används i läkemedel för att motverka sura uppstötningar. Sura uppstötningar kan orsakas av för mycket syra i magsäcken. Kalciumkarbonat är en bas som neutraliserar syran vilket minskar besvären med sura uppstötningar. Kalciumkarbonat är även ett färgämne som används i läkemedel.
Läs mer om sura uppstötningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Kalciumpantotenat

En del av ett B-vitamin. Vitaminer är nödvändiga för att kroppen ska fungera. Vi måste få i oss vitaminer via maten eftersom kroppen inte kan tillverka dem själv. Brist på kalciumpantotenat kan ge skador på slemhinnor och nervsystem.

Kalciumsensitiserare

Ämne som ökar hjärtmuskelns känslighet för kalcium. Hjärtmuskeln behöver rätt mängd kalcium för att starta kontraktionen under ett slag. Kalciumsensitiserare ökar känsligheten för kalcium och ökar därmed kraften i hjärtslagen.

Kalenderförpackning

Läkemedelsförpackning där veckans dagar finns tryckta på förpackningen, för att hjälpa patienten att komma ihåg att ta sitt läkemedel.

Kalium

Kalium är ett grundämne och tillhör alkalimetallerna. Den kemiska beteckningen är K. Kalium är viktigt för bl.a. muskel-, njur- och nervfunktionen.

Kammararytmi

Hjärtrytmstörning som orsakas av att hjärtats kammare som pumpar ut blodet i kroppen slår oregelbundet.
Läs mer om rytmförändringar i hjärtat i Läkarboken på fass.se

Kammarflimmer

En mycket allvarlig hjärtrytmrubbning som beror på att den elektriska aktiveringen av hjärtkammrarna är oorganiserad och mycket snabb. Detta leder till ett elektriskt kaos i hjärtat vilket gör att det inte förmår att pumpa ut blod. Akut behandling, vanligen med elchock, krävs.
Läs mer om vad som kan orsaka kammarflimmer i Läkarboken på fass.se

Kammarhypertrofi

Kammarhypertrofi betyder hjärtkammarförstoring. Tillståndet innebär att hjärtmuskelcellerna i hjärtats kammarvägg har ökat i tillväxt. Hjärtkamrarna är de rum i hjärtat som pumpar ut blodet till lungorna och till resten av kroppens alla organ. Tillståndet kan förekomma exempelvis vid högt blodtryck eller hjärtsvikt. Förstoringen kommer av att hjärtat arbetar extra hårt under dessa omständigheter.

Kammartakykardi

Kammarvatten

Kammarvatten är en klar vätska i ögats främre och bakre kamrar. Kammarvattnet transporterar näringsämnen till linsen och hornhinnan, och transporterar bort slaggprodukter från de nämnda. Kammarvattnet nybildas hela tiden och transporteras också bort från ögat hela tiden. Denna balans mellan tillflöde och avflöde bestämmer ögats tryck. Ett lagom tryck behåller ögats form och funktion. Sjukdomen grön starr beror på ett för högt tryck i ögat. Grön starr är ett annat ord för glaukom.

Kammarvinkel

Vinkeln mellan iris (regnbågshinnan) och kornea (hornhinnan) som är en den normala avflödesplatsen för ögats kammarvatten.

Kanylampull

Behållare med läkemedel som är avsett att administreras med en kanyl. En kanyl är en ihålig nål som används vid injektion eller infusion (tillförsel under längre tid).

Kapacitanskärl

Vener som har stor förmåga att vidgas och kan på så sätt fungera som blodreservoar och reglera blodflödet inom ett visst område i kroppen.

Kapillär

Kapillärerna är kroppens allra minsta blodkärl. Kapillärernas kärlväggar är så pass tunna så att de möjliggör att blodet kan göra ett utbyte av syre, koldioxid, avfallsprodukter och näringsämnen med kroppens vävnader här. Kapillärerna förbinder det arteriella blodsystemet, det syrerika blodet, med det venösa blodsystemet, det syrefattiga blodet.

Kapillära inkilningstrycket

Kapillärt inkilningstryck

Används för att uppskatta trycket i höger förmak. Värdet används för att diagnostisera bland annat hjärtsvikt och för att mäta effekt av läkemedelsbehandling.

Kaposi

synonymt med Kaposis sarkom

Kaposis sarkom

Mycket sällsynt tumörsjukdom som angriper blodkärlen i huden, ibland också inre organ.

Kaptopril

Aktiv substans i läkemedel som används vid exempelvis högt blodtryck och hjärtsvikt.

Karbamid

synonymt med urea

Karbanhydrashämmare

Karbanhydrashämmare minskar aktiviteten av enzymer som kallas karbanhydraser. Karbanhydraser är en grupp av enzymer som finns i olika vävnader i kroppen, exempelvis i ögat. Hämningen av karbanhydras i ögat minskar utsöndring av kammarvatten. Brinzolamid är exempel på läkemedel som är karbanhydrashämmare.

Karboniumjon

En karboniumjon är en kolatom som binder till fem andra atomer, vilket är en mer än normalt. Detta gör att kolet blir positivt laddat. Positivt laddade atomer kallas för joner.

Karboxylera

Koppla en s.k. karboxylsyregrupp till en molekyl.

Karcinogen

Cancerframkallande.

Karcinogenicitet

synonymt med karcinogen

Karcinoid

Tumörtyp som återfinns i hormonproducerande celler. Ofta finns dessa tumörer i tarmväggen.

Kardial

Som hör till hjärtat eller övre magmunnen.

Kardiella blåsljud

Kardiella blåsljud är ljud som uppkommer från blodströmmar i hjärtat och kan tyda på hjärtfel. För att uppfatta blåsljuden måste en undersökning av hjärtat ske med ett stetoskop.

Kardiogen

Något som har med hjärtat att göra.

Kardiologi

Läran om hjärtats normala funktion och sjukdomar.

Kardiomyopati

Generell term för sjukdom i hjärtmuskulaturen.

Kardioplegi

Kardioplegi är en lösning rik på bl.a. magnesium och kalium. Lösningen ges via nål vid operationer och kyler ner hjärtat så att ämnesomsättningen sjunker. Hjärtats behov av syre minskar på så sätt under en operation och risk för skador och syrebrist minskar.

Kardioselektiv

En kardioselektiv läkemedelssubstans verkar huvudsakligen direkt på hjärtat till skillnad från t.ex. kärlselektiva som utövar sin effekt på blodkärl. Beteckningen används främst på s.k. betablockerare och kalciumantagonister som används mot högt blodtryck.

Kardiovaskulär

Med avseende på både hjärta och blodkärl.

Karies

Tandröta. Ett tillstånd som gör att tänderna bryts ner. Orsaken till karies är bakterier som lever på tandytorna. Obehandlad karies kan leda till hål i tänderna som i sin tur kan ge tandvärk.
Läs mer om karies på 1177 Vårdguidens webbplats.

Karpaltunnelsyndrom

Uppstår då underarmens stora nerver utsätts för långvarigt tryck. Symtomen är värk och smärtor i hand och underarm. Även nedsatt känsel i tumme, pek- och långfingrar. Svaghet hos tummens muskler kan också uppkomma. Förekommer framförallt hos kvinnor och i samband med sjukdom, ibland också under graviditet.

Karyotyp

Kromosomuppsättning. Vad man kallar det schema som visar en persons kromosomer. Detta schema kan användas för att påvisa genetiska defekter, i form av avvikande utseende på kromosomerna.

Kastrat

En man som är kastrerad. Kastrering kan dels göras på kemisk väg, d.v.s. med läkemedel, och dels genom att avlägsna testiklarna.

Katabol

Betyder nedbrytande, katabolism är en benämning för kroppens nedbrytande processer. Kroppen använder sig av dessa processer för att utvinna energi. Motsatsen är anabolism, som betyder uppbyggnad.

Katabolism

Nedbrytande processer i kroppen. Motsats till anabolism.

Katalepsi

Stelhetstillstånd i musklerna. Kroppens lemmar kan fastna i onaturliga ställningar. Katalepsi kan ses vid bl.a. schizofreni.

Katalysator

Ett ämne som ökar reaktionshastigheten hos en kemisk reaktion utan att själv förbrukas eller förändras. Katalysatorn sänker aktiveringsenergin.

Katalysera

Påskynda eller utlösa en kemisk reaktion utan att själv förbrukas. Detta sker genom att sänka den energi som krävs för att reaktionen ska kunna ske. I kroppen kan bland annat så kallade enzymer katalysera reaktioner.

Kataplexi

Plötslig orörlighet och hopsjunkande som beror på att muskelspänningen försvinner. Kataplexi kan orsakas av känslostimuli t.ex. glädje, rädsla eller förvåning och kan också förekomma vid narkolepsi.

Katarakt

Benämning på ögonsjukdomen grå starr. Grå starr är en vanlig sjukdom hos äldre. Vid grå starr blir ögonlinsen grumlig vilket gör att ljuset inte når fram till näthinnan och man får en långsamt försämrad synskärpa.
Läs mer om grå starr på 1177 Vårdguidens webbplats.

Kataraktextraktion

synonymt med linsextraktion

Kataraktkirurgi

Katarral

Som avser eller hör ihop med katarr, exempelvis en katarral infektion. Katarr är en inflammation i någon av kroppens slemhinnor.

Katekolamin

Katekolaminer är en grupp av substanser som bl.a. innefattar signalsubstanserna adrenalin, noradrenalin samt dopamin. Det är ämnen involverade i signalöverföring mellan nerver i både centrala nervsystemet, d.v.s. hjärnan och ryggmärgen, och det perifera nervsystemet, d.v.s. nerverna ute i kroppen.

Kateter

Rörformat medicinskt instrument, som har flera viktiga användningsområden. Det används framför allt till att tömma olika organ, ex. urinblåsan, men även till att föra in läkemedel, näringslösningar etc.

Katjon

Positivt laddad jon.

Kaudal

Anatomisk term som anger att något är beläget nedåt i kroppen, mot svanskotan. Motsatsen till kranial.

Kausal

Har med orsaken att göra. Exempelvis innebär kausal behandling att den riktar sig direkt mot sjukdomens orsak och inte dess symptom.

Kausal terapi

Behandling som riktar sig mot sjukdomsorsaken och inte bara mot sjukdomens symtom.

Kavern

Hålighet i ett organ.

Kavitet

Håla eller hålrum. Kan t.ex. användas om karies, d.v.s. hål i tänderna, eller i sammansatta ord som i livmoderkavitet. Livmoderkaviteten avser det hålrum som finns i livmodern, där fostret ligger efter befruktning.

Kelat

En förening bestående av en molekyl (kelator) bunden till metalljoner, oftast i syfte att oskadliggöra dem.

Kelatkomplexbildare

synonymt med Kelat

Kelator

synonymt med Kelat

Kemos

Kraftig svullnad i bindehinnan vid inflammation i ögat.
Läs mer om ögoninflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Kemotaktisk

synonymt med kemotaxi

Kemotaxi

Beskriver fria cellers och bakteriers dragningskraft till vissa kemiska och lösta ämnen i kroppen. Positiv kemotaxi innebär att de dras till hög koncentration lösta ämnen. Negativ kemotaxi betyder då att cellerna och bakterierna stöts bort från de höga koncentrationerna.

Kemoterapeutika

synonymt med kemoterapi

Kemoterapeutikum

synonymt med kemoterapi

Kemoterapeutisk

synonymt med kemoterapi

Kemoterapi

Behandling av infektions- och tumörsjukdomar med syntetiskt tillverkade läkemedel. Normalt avses cellgiftsbehandling vid cancer.

Keratinisering

Bildandet av hudens yttre lager, hornlagret.

Keratinocyt

Celltyp som bildar hudens yttre lager, hornlagret.

Keratit

Keratit är detsamma som inflammation i ögats hornhinna.

Keratoconjunctivitis fotoelectrica

synonymt med svetsblänk

Keratoconjunctivitis sicca

Torr horn- och bindhinneinflammation. Det sker en förändring i hornhinnans randzon, den del av blodströmmen som går närmast kärlväggen, när det inte bildas någon tårvätska från tårkörtlarna. Horn- och bindhinnorna drabbas då av en inflammatorisk reaktion. Denna inflammation kallas även siccasyndromet och är en del i Sjögrens syndrom.
Läs mer om Sjögrens syndrom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Keratolytisk

Ett ämne som är keratolytiskt avlägsnar döda celler från hudens yttersta lager (hornlagret).

Keratopati

Allmän term för hornhinnesjukdom som är icke-inflammatorisk.

Keratos

En förtjockning i hornlagret som kan uppträda i t.ex. hud och hornhinna.

Ketoacidos

Ketoacidos innebär att blodets surhetsgrad ökar (pH i blodet minskar) som en följd av att antalet ketonkroppar (metaboliter vid fettförbränning) ökar kraftigt under kort tid. En kraftig försurning av blodet kan vara livshotande.

Ketogenes

Bildande av s.k. ketonkroppar. Ketonkroppar kan bildas när nedbrytning av fett och aminosyror inte är fullständig. Exempel på tillstånd med ökad ketogenes är diabetes och svält.

Ketogrupp

En molekyldel bestående av en kolatom och en dubbelbunden syreatom.

Ketokonazol

Aktiv substans i läkemedel som motverkar svampinfektioner.

Ketolid

Grupp antibiotika med liknande verkningsmekanism som makrolider, endast den kemiska strukturen skiljer dem åt. Ketoliderna används mot olika luftvägsinfektioner och har till skillnad från makrolider en baktericid effekt på Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes och Staphylococcus aureus.

Ketonkropp

En ketonkropp är ett samlingsnamn för metaboliter som produceras när kroppens fettvävnad bryts ned (sker exempelvis vid svält). Dessa ketonkroppar kan i hög koncentration sänka blodets pH vilket kan vara skadligt för kroppen.

Ketoprofen

Aktiv substans i läkemedel med inflammationshämmande och smärtstillande effekt. Substansen andvänds bland annat i läkemedel mot reumatiska sjukdomar.

Ketos

När kroppen bildar onormalt mycket s.k. ketonkroppar. Detta sker främst vid diabetes eller svält. Ketonkroppar gör så att pH-värdet i blodet sjunker, och alltså blir surare.

Kinas

Enzym som överför fosfor från en energirik fosforinnehållande förening, till exempel ATP, till andra molekyler eller till proteiner. När detta händer förändras proteinets aktivitet och på detta sätt kan kinaserna reglera cellens funktioner.

Kinetik

synonymt med farmakokinetik

Kinetos

Ett annat ord för åksjuka eller sjösjuka.

Kinidin

Aktiv i beståndsdel i vissa läkemedel mot störningar i hjärtrytmen.

Kinolon

Kinolonerna är en typ av antibiotika med bakteriedödande effekt. Kinolonerna motverkar bakteriernas tillväxt genom att hämma deras DNA-tillverkning. Främst tar kinolonerna död på s.k. gramnegativa bakterier och används bl.a. vid urinvägsinfektioner.

Kiral

Om en molekyl är kiral betyder det att den inte är identisk med sin spegelbild även om atomsammansättningen i sig är densamma. En bra jämförelse är höger och vänster hand som ju inte är identiska med varandra utan just varandras spelgelbilder.

Kirurg

synonymt med kirurgi

Kirurgi

Kirurgi betyder hantverk, men inom medicinen avses den del som sysslar med operativa ingrepp. En kirurg är alltså en läkare som specialiserat sig på operation.

Klamydia

Klass IA

Klass I antiarytmika

Klass I antiarytmikum

Läkemedel som påverkar hjärtats rytm, antiarytmika, delas in i olika klasser enligt Vaughan Williams klassificeringssystem som baseras på hur de verkar i kroppen och påverkar hjärtrytmen. Det finns fyra huvudklasser: I, II, III och IV. Klass I antiarytmika delas även in i undergrupper (a-c).

Klass I B

Klass Ic

Klass I C

Klavulansyra

Antibiotikum som motverkar det ämne, betalaktamas, som vissa bakterier använder för att skydda sig mot en del antibiotika (penicilliner och cefalosporiner). Denna egenskap gör att klavulansyra ibland ges tillsammans med ett annat antibiotikum för att öka effekten.

Klebsiella

Släkte av bakteriearter som alla förekommer naturligt i människans tarmar. De arter som finns i Sverige och som kan infektera människan orsakar till exempel lunginflammation och urinvägsinfektion. Behandling med antibiotika finns tillgänglig i båda fallen.
Läs mer om urinvägsinfektion på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om lunginflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Klebsiella oxytoca

Bakterie som finns normalt i människans tarmar men som också kan orsaka sjukdomar. De två vanligaste sjukdomarna som den här bakterien orsakar är lunginflammation och urinvägsinfektion. Behandling med antibiotika finns tillgänglig i båda fallen.
Läs mer om lunginflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om urinvägsinfektion på 1177 Vårdguidens webbplats.

Klebsiella pneumoniae

Bakterie som finns normalt i människans tarmar men som också kan orsaka sjukdomar. De två vanligaste sjukdomarna som den här bakterien orsakar är lunginflammation och urinvägsinfektion. Behandling med antibiotika finns tillgänglig i båda fallen.
Läs mer om urinvägsinfektion på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om lunginflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Klebsiella spp

synonymt med Klebsiella

Kliniska läkemedelsprövningar

synonymt med klinisk prövning

Kliniska prövningar

synonymt med klinisk prövning

Kliniska studier

synonymt med klinisk prövning

Klinisk läkemedelsprövning

synonymt med klinisk prövning

Klinisk prövning

Innan ett läkemedel börjar säljas på apotek måste det noggrant testas för att fastställa vilka effekter och bieffekter det har, vilken dos som är lämplig med mera. Denna utprovning görs i form av kliniska prövningar. Kliniska prövningar består av olika faser och ett läkemedel måste genomgå alla faser för att kunna lanseras som en färdig produkt. Inledningsvis provas läkemedlet på djur och friska försökspersoner (säkerhetsstudier). I slutet av prövningen ges läkemedlet till patienter (effektstudier).
Läs mer om kliniska prövningar på Läkemedelsverkets webbplats.
Läs mer om kliniska prövningar på Läkemedelsindustriföreningens, LIF:s hemsida

Klinisk studie

synonymt med klinisk prövning

KLL

Klon

En klon är en individ som har identisk arvsmassa som en annan individ. Kloner är alltså inte en följd av sexuell fortplantning.

Klonidin

Klonidin binder till och aktiverar receptorer (små sensorer) vilka dämpar det sympatiska nervsystemets påverkan på blodkärlen. Blodkärlen slappnar av och vidgas, och blodtrycket sänks. Klonidin sänker även hjärtfrekvensen.

Klorhexidin

Klorhexidin är ett antiseptiskt medel som hindrar tillväxt av bakterier.

Klorhexidinglukonat

En mer vattenlöslig form av det bakteriedödande medlet klorhexidin.

Klysma

Flytande läkemedel som tillförs kroppen via ändtarmen.

Klåda

Irritation på huden som kan utlösas av vissa substanser och som gör att histamin frisätts. Denna histaminfrisättning är ett första led i en allergisk reaktion. Klåda är ett vanligt symptom vid eksem, solbränna, diabetes och torr hud m.m.

Koagel

Levrat (stelnat) blod.

Koagulasnegativ

En egenskap hos bakterier (främst stafylokocker) som innebär att de inte kan producera ämnet koagulas. Genom att testa huruvida en okänd bakteriestam är koagulasnegativ eller inte kan man få fram information om vilken sorts bakterier man har att göra med.

Koagulation

När blod stelnar. Vid en blödning koagulerar blodet oftast till en sårskorpa.

Koagulationsfaktor

Ämnen som behövs för att blodet ska kunna levra sig (koagulera) normalt. De viktigaste faktorerna är faktor I-XIII.

Koagulationsförmåga

Blodets förmåga att levra sig.

Koagulopati

Koagulationsrubbning, störning i blodets levringsförmåga.

Koccidioidomykos

Svampinfektion som orsakas av mögelsvampen Coccidioides. Sprids genom inandning av mögelsporer och ger upphov till långvariga förkylningslika besvär. Andra symtom kan vara trötthet, ledbesvär och avmagring. Vanlig i Nord-, Mellan- och Sydamerika.

Kodein

Läkemedelssubstans av typen opioid vilken används i läkemedel som avser lindra smärta.

Koenzym

Co-enzymer är ämnen som behövs för eller underlättar enzymernas aktivitet i kroppen. Enzymer påskyndar olika kemiska reaktioner.

Kognition

Våra intellektuella funktioner, såsom att kunna tänka, minnas, förstå och bli varse det våra sinnen förmedlar.

Kognitiv

synonymt med kognition

Kohort

Annat ord för observationsstudie. Inom medicinen en statistisk term som beskriver en studie där exponering av olika riskfaktorer studeras i relation till sjukdomar som utvecklas över en viss tidsperiod. Vanligt är att studera långtidseffekter av exempelvis olika levnadsvanor, långvarig läkemedelsexponering, faktorer i arbetsmiljön etc. Ofta löper en kohortstudier över flera år.

Koldioxid

Koldioxid är en lukt- och färglös gas. En koldioxidmolekyl består av en kolatom och två syreatomer. I kroppen bildas koldioxid som en restprodukt vid cellandningen, och försvinner ut ur kroppen genom utandningsluften.

Kolecystektomi

Operativt borttagande av gallblåsan.

Kolecystokinin

Hormon som finns i tarmens slemhinna där det ökar tömningen av galla till tarmen samt produktionen av bukspott. Galla och bukspott behövs för matsmältningen.

Kolelitiasis

Gallsten.

Kolesterol

Kolesterol är ett fettliknande ämne som förekommer naturligt i kroppen. Det är bl.a. viktigt för att cellerna ska hålla rätt form, samt för produktion av livsviktiga ämnen som vissa hormoner och vitaminer. Det kan dock vara skadligt att ha för höga halter av kolesterol i blodet. Detta behandlas både med läkemedel och med ändrad livsstil, som t.ex. ändrad kost och motion.
Läs mer om blodfettsrubbningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Kolik

Smärtsamt kramptillstånd i tjocktarmen som kan bero på gasansamling eller hinder i tarmpassagen.

Kolinerg

Som avser acetylkolin. Acetylkolin är en signalsubstans i de kolinerga nerverna, vilka är en del av det parasympatiska nervsystemet.

Kolinergikum

En typ av läkemedel som verkar genom att stimulera det parasympatiska nervsystemet. Dessa läkemedel utövar samma effekt som det kroppsegna ämnet acetylkolin. Vid stimulering av det parasympatiska nervsystemet ses effekter som minskad hjärtverksamhet, ökad mag-tarmaktivitet, sammandragning av urinblåsan och pupillen med flera. Kolinergikum kallas även parasympatomimetikum.

Kolinerg receptor

Receptor som reagerar på ämnet acetylkolin. Dessa receptorer finns i vissa av kroppens nervceller och när acetylkolin kommer i kontakt med receptorn skickas en signal genom nervcellen. Nerver med kolinerga receptorer påverkar kroppsfunktioner som vi inte kan styra över med viljan, exempelvis muskulatur i hjärtat, magen och tarmarna.

Kolinesteras

Kolit

Inflammation i tjocktarmen.

Kollagen

Det protein som bildar starka trådiga fibrer som i sin tur bygger upp bland annat ben, senor, brosk, hud och naglar.

Kollagenas

Kollagenas är ett ämne som bryter ner kollagen. Kollagen i sig bygger upp exempelvis hud, hår, senor etc.

Kolloid

Ett ämne som är mycket finfördelat i ett annat medium. Består ofta av makromolekyler, t.ex. proteiner.

Kolloidal

synonymt med Kolloid

Kolon

synonymt med colon

Kolorektal

Som har att göra med tjock- och ändtarmen. Till exempel är kolorektal cancer den i Sverige tredje vanligaste tumörsjukdomen med cirka 5600 nya fall varje år.

Koloskopi

Undersökning av tjocktarmen. Läkaren använder sig av ett långsmalt instrument som förs in via ändtarmen. Instrumentet har belysning och kamera så att läkaren kan följa instrumentets väg i tarmen. Det finns också möjlighet att ta vävnadsprov som sedan kan studeras i mikroskop.

Kolostomi

Konstgjord tarmöppning, där tjocktarmen opereras så att dess öppning sitter på nedre delen av magen. Runt tarmöppningen fäster man en platta. På plattan fästs sedan en stomipåse som samlar upp tarminnehållet.

Koma

Djup medvetslöshet.

Kombinationsterapi

Läkemedelsbehandling där flera läkemedel med liknande effekt kombineras. Oftast uppnås bättre effekt på sjukdomen än vid behandling med endast ett läkemedel. Kombinationsterapi utnyttjas även när man har läkemedel som ger svåra biverkningar i höga doser. Då kan man istället ge två läkemedel i lägre dos.

Komedon

Kallas även pormask och är en vidgning och igenproppning av talgkörtlarnas utförsgångar. Komedoner förekommer oftast vid akne och det finns både mörka och vita komedoner.

Komorbid

synonymt med Komorbiditet

Komorbiditet

Samsjuklighet, flera samtidigt pågående sjukdomar. Begreppet används oftast när man talar om långvariga eller livslånga sjukdomar.

Kompetitiv

Konkurrerande. Läkemedel som verkar kompetitivt på en receptor konkurrerar med kroppens egna ämnen om att binda till samma bindningsställe på receptorn. När ett ämne har bundit till en receptor på en cell kan receptorn skicka signaler in i cellen om att producera andra ämnen. Exempelvis kan det kroppsliga ämnet histamin påverka en viss typ av receptorer i magsäcken så att cellerna börjar producera magsyra. Ett läkemedel som hämmar kompetitivt förhindrar alltså kroppens ämnen från att utöva sin effekt på kroppen.

Kompress

Gasväv eller annat absorberande material som är ihopvikt flera gånger och som används till att lägga på sår.

Kondylom

Vårtor på de yttre könsorganen orsakade av ett virus. Överförs genom sexuell kontakt.
Läs mer om kondylom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Konfusion

Förvirring som orsakas av störningar i hjärnans funktion. Tids- och rumsorienteringen samt minnesförmågan försämras och den drabbade kan bli orolig och aggressiv. Vid svår konfusion kan hallucinationer förekomma.

Kongenital

Medfödd.

Kongestion

Blodstockning, lokal ansamling av blod.

Konjunktiva

synonymt med bindhinna

Konjunktival

Som hör samman eller avser ögats bindhinna. Ett annat ord för ögats bindhinna är konjunktiva.

Konjunktivit

Inflammation i ögats bindhinna. Bindhinnan är den klara vattenklara hinnan som täcker insidan av ögonlocket och ögats vita del. Konjunktivit orsakas bland annat av bakterier, virus eller naturligt åldrande av ögat.

Konsekutiv

Efterföljande. T.ex. kan man säga konsekutiva dagar, som alltså innebär måndag, tisdag, onsdag etc.

Konserveringsmedel

Ett konserveringsmedel är ett ämne som man kan tillsätta till exempelvis mat, dryck och läkemedel för att förlänga hållbarheten och bevara det längre från nedbrytning.

Konstriktion

Sammandragning. Kramp i luftrören orsakar en förträngning som leder till andnöd, exempelvis vid astma och KOL.
Läs mer om astma på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om KOL på 1177 Vårdguidens webbplats.

Kontaktdermatit

Ett utslag eller rodnad på huden som orsakas av kontakt med ett allergiframkallande ämne.

Kontinuerlig

Sammanhängande eller fortlöpande utan avbrott.

Kontraceptiv

Kontraceptiva medel hindrar en befruktning (graviditet) vid sexuellt umgänge. Exempel på kontraceptiva läkemedel är p-piller.

Kontrahera

synonymt med kontraktion

Kontraindicerad

synonymt med kontraindikation

Kontraindicerade

synonymt med kontraindikation

Kontraindicerat

synonymt med kontraindikation

Kontraindikation

Medicinsk term för att två saker inte passar ihop på grund av vissa omständigheter, till exempel att ett läkemedel inte ska ges om man har en viss sjukdom. Ett exempel på en enkel kontraindikation är att man inte ska ta ett visst läkemedel om man vet med sig sedan tidigare att man är allergisk mot just det läkemedlet.

Kontraktilitet

synonymt med kontraktion

Kontraktion

Kontraktion betyder sammandragning. Framför allt används ordet när man menar musklernas sammandragning.

Kontraktionskraft

Kontralateral

Är något kontralateralt betyder det att det är beläget på den andra sidan av kroppen. Exempelvis kan man säga att vänster ben är beläget kontralateralt mot höger ben.

Kontrastvätska

Vätska som ges oralt eller via injektion till patient innan en röntgenundersökning för att göra bilden skarpare.

Konvalescens

Tillfrisknande efter sjukdom.

Konvektion

Väremöverföring i en vätska eller gas genom cirkulation av upphettade partiklar.

Koriokarcinom

Koriokarcinom är cancer i livmodern. Sjukdomen är väldigt ovanlig i Sverige, men vanligare i t.ex. Indien och Sydamerika. Tack vare cellgifter har man idag lyckats sänka dödligheten till ca 15 %.

Kornea

synonymt med hornhinna

Kornealsår

Sår på hornhinnan. Hornhinna på latin heter kornea, därav namnet kornealsår.
Läs mer om kornealsår på 1177 Vårdguidens webbplats.

Koronarartärsjukdom

synonymt med koronarsjukdom

Koronarkärl

De blodkärl som försörjer hjärtmuskeln med syre. Kallas även kranskärl.

Koronarsjukdom

Kranskärlssjukdom. Sjukdom i de blodkärl som finns runt hjärtat och försörjer hjärtmuskulaturen med syre. Dessa blodkärl kallas kranskärl eller koronarkärl. Kranskärlssjukdomar orsakas av igentäppning, åderförkalkning, av kranskärlen vilket försämrar syretransporten till hjärtmuskulaturen. Exempel på kranskärlssjukdomar är hjärtinfarkt och kärlkramp.

Korsresistens

En egenskap som sjukdomsalstrande mikroorganismer (bakterier, virus, svampar eller parasiter) kan besitta. Korsresistens innebär att en organism blir resistent mot ett eller flera läkemedel som liknar det läkemedel som verkligen användes mot organismen. Korsresistens är ett problem bland annat inom behandlingen av hiv-infektioner.

Kortikal

Som har att göra med hjärnbarken.

Kortikosteroid

Samlingsnamn för de steroider som utsöndras från binjurebarken. Kortikosteroider kan också tillverkas syntetiskt och används bland annat vid behandling av inflammatoriska tillstånd såsom astma och olika former av allergi.

Kortikotropin

Ett hormon som stimulerar binjurebarken att producera bl.a. kortisol. Kortisol är också ett hormon, som främst undertrycker immunsförsvaret samt påverkar sockeromsättningen.

Kortisol

Hormon som bildas i binjurarna, kallas även hydrokortison. Kortisol trycker ner immunförsvaret och höjer nivåerna av socker i blodet. Produktionen av kortisol ökar vid stress.

Kortison

Egentligen namn på en specifik steroid som i kroppen omvandlas till hormonet kortisol. Ordet används även som samlingsnamn för substansgruppen kortikosteroider som används som läkemedel för att behandla en mängd olika tillstånd.

Kovalent

Kovalenta bindningar mellan atomer innebär att de delar på ett eller flera elektronpar, och på så sätt hålls samman. Denna bindning är relativt stabil.

Kranial

Som har att göra med kraniet. Kranium är ett annat ord för skalle.

Kreatinin

synonymt med Clearance

Kreatininclearance

Ett mått på njurarnas funktion. Kreatinin är ett ämne som bildas i musklerna och endast kan föras ut ur kroppen via filtration i njurarna.

Kromoblastomykos

Kronisk svampinfektion som ger upphov till vårtlika utslag på huden. Infektionen orsakas av mögelsvamp och drabbar vanligtvis benen.

Kromosomal

Som har med kromosomerna att göra. Kromosomerna är bärarna av arvsanlaget i varje cell. Bland bakterierna talar man ibland om kromosomal resistens, vilket innebär att de gener som kodar för resistensegenskapen sitter i kromosomerna och inte i så kallade plasmider.

Kromosomkodad

En egenskap hos ett protein som innebär att den genetiska koden för just det proteinet sitter i arvsmassan och inte någon annanstans hos organismen. Koden har alltså inte kommit utifrån, till exempel via en plasmid.

Kronisk

Att en sjukdom är kronisk innebär att den varar länge. För att en sjukdom ska kallas kronisk ska den i de flesta fall pågå minst sex månader. Däremot finns ingen övre gräns, vilket betyder att en kronisk sjukdom i värsta fall kan vara livslång. Motsatsen är akut.

Kroniska

synonymt med kronisk

Kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi är en form av blodcancer. Sjukdomen är mindre allvarlig än de akuta leukemierna, och behandling sätts in först när man märker av symtomen. De vanligaste symtomen är blodbrist (med trötthet och infektionskänslighet som följd), mjältförstoring och svullna lymfkörtlar. Behandlingen består av cellgifter, kortison och ibland även borttagande av mjälten.
Läs mer om leukemi - blodcancer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Kronisk myelogen leukemi

KML, eller kronisk myelogen leukemi, är en form av blodcancer. Sjukdomen utvecklas efter några år till AML, akut myelogen leukemi, som är dödlig. Behandlingen består ofta av cellgifter, ibland i kombination med benmärgstransplantation. Transplantation kan bota sjukdomen helt.
Läs mer om leukemi - blodcancer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Kronisk myeloisk leukemi

Kronisk obstruktiv lungsjukdom

Kronisk obstruktiv lungsjukdom. KOL är ett samlingsnamn för kronisk bronkit och lungemfysem. Sjukdomen innebär att luftrören blir inflammerade och trånga samt att lungorna blir mindre spänstiga och det därmed blir svårare att andas. KOL går inte att bota men det går att bromsa sjukdomens förlopp.
Läs mer om KOL på 1177 Vårdguidens webbplats.

Kronotop

Kronotopa effekter är förändringar av hastigheten på hjärtats sammandragningar. Stimuleringar av till exempel läkemedel kan ge olika kronotropa effekter. Positiv kronotrop effekt ger en ökad hjärtverksamhet dvs. ökad sammandragningsfrekvens och där med en ökad puls. Negativ kronotrop effekt är det motsatta, dvs. förlångsammad hjärtverksamhet och därmed minskad puls.

Krusta

Sårskorpa som består av levrat blod och vävnadsvätska.

Kryoterapi

Behandling av sjukdom med hjälp av kyla.

Kryptokockmeningit

Hjärnhinneinflammation orsakad av Cryptococcus neoformans, en svamp som vanligtvis angriper hud och lungor. Cryptococcus neoformans kan orsaka hjärnhinneinflammation hos personer med nedsatt immunförsvar, exempelvis personer med AIDS eller patienter som behandlas för cancer.

Kryptokockos

Svampinfektion som orsakas av Cryptococcus neoformans, en mikroskopisk svamp som är vanligt förekommande i andra delar av världen men ovanlig i Sverige. Svampen angriper hud och lungor men kan även leda till hjärnhinneinflammation, som framför allt drabbar patienter med nedsatt immunförsvar.

Kryptorkism

När en eller båda testiklarna ej vandrat ner i pungen under fosterutvecklingen. Kryptorkism ökar risken för testikelcancer och sterilitet varför det bör åtgärdas tidigt. Det behandlas antingen med hormon eller genom en operation.

Kräm

Beredning som består av antingen vatten i fett, eller fett i vatten. En kräm bestående av vatten i fett är en trögflytande kräm. En kräm som är baserad på fett i vatten är mindre trögflytande och mer kylande.

Krämbas

Huvudbeståndsdelen i en kräm. Är en beredning som består av antingen vatten i fett, eller fett i vatten. I krämbasen kan läkemedel tillsättas för att få en kräm verksam mot olika besvär.

Kupera

Avbryta en pågående sjukdom eller förhindra att en sjukdom bryter ut.

Kurativ

Kurativ behandling

Behandling som syftar till att bota en sjukdom. Kan jämföras med symtomatisk behandling vilket tillämpas när sjukdomen inte kan botas, t ex virusinfektioner.

Kutan

Som har med huden att göra.

Kvaddel

En snabbt uppkommande och snabbt försvinnande välavgränsad vit eller röd upphöjning i huden. Kvaddlar kallas de utslag som bland annat ses vid nässelfeber eller insektsbett och orsakas av en histaminfrisättning i huden.

Kvävesenapsgas

Kvävesenapsgaser är en grupp ämnen som har cellhämmande effekt. Idag finns flera läkemedel i denna ämnesgrupp, som används som cellgifter vid bl.a. vissa cancersjukdomar. Dessa läkemedel kallas senapsgasanaloger.

Kylomikroner

Fettransporterande partiklar i blodet och lymfan. Består främst av lipoproteiner (fett och protein).

Kärl

I kroppen går kanaler som transporterar runt blod eller lymfvätska, och dessa kallas blodkärl respektive lymfkärl. Kärlen förgrenar sig till kroppens alla olika delar. Kärl kan avse någon form av behållare.

Könskörtel

Könskörtlarna är de organ i människan som tillverkar könsceller, d.v.s. spermie- och äggceller. Könskörtlarna heter testiklar hos män och äggstockar hos kvinnor.
Läs mer om könsorgan och fortplantning på 1177 Vårdguidens webbplats.

Könskörtlar

synonymt med könskörtel

Körtel

Ett organ som producerar något ämne som utsöndras. Det finns ett antal olika körtlar i kroppen, bl.a. talgkörtlar, svettkörtlar, bukspottskörteln samt sköldkörteln.

Körtelektomi

Operation där man avlägsnar någon typ av körtel.

Körtlar

synonymt med körtel