Ordlista

Din sökning: F

FAC

FAC är en förkortning för tre olika cellgiftsläkemedel mot cancer. De används i kombination dels för att minska mängden biverkningar, och dels för att förbättra effekten. De tre substanserna som ingår i en FAC-behandling är 5-fluorouracil, doxorubicin och cyklofosfamid.

Facilitera

Betyder underlätta. Ordet kan användas i flera sammanhang men i fysiologiska sammanhang kan det innebära att man underlättar till exempel en nervimpuls att nå fram genom att förstärka den, att man underlättar ett flöde genom att man minskar motståndet eller att man underlättar något genom att upphäva en hämning.

Facilitet

synonymt med facilitera

Faciliteten

synonymt med facilitera

Faeces

synonymt med fekalier

Fagocytos

När speciella celler i kroppen tar upp främmande ämnen som t.ex. bakterier, och på så sätt oskadliggör dem.

Faktor VIII

En s.k. koagulationsfaktor, vilket betyder att det är ett ämne som är inblandat i kroppens system för att få blodet att stelna vid en blödning. Vid vissa sjukdomar så saknar man denna faktor, vilket gör att det tar längre tid innan blodet stelnar.
Läs mer om blödningssjukdomar på 1177 Vårdguidens webbplats.
Läs mer om blödningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Falsk krupp

Virusinfektion som oftast drabbar småbarn. Symtomen är andningssvårigheter, skällande hosta, heshet samt lite feber. Eftersom virus orsakar sjukdomen kan man inte behandla den, förutom med läkemedel som underlättar andningen.
Läs mer om falsk krupp på 1177 Vårdguidens webbplats.

Farmaceut

synonymt med Farmacevt

Farmacevt

Person med farmacevtisk utbildning, t.ex. apotekare.

Farmaka

synonymt med farmakon

Farmakodynamik

Beskriver sambandet mellan den koncentration en patient har av ett läkemedel i blodet och den effekt läkemedlet ger. Detta bestäms av faktorer som har att göra med hur läkemedlet påverkar kroppen själv eller sjukdomsalstrande organismer i kroppen. Ett exempel på en sådan faktor är hur bra läkemedlet binder till en viss struktur i kroppen.

Farmakodynamisk

synonymt med farmakodynamik

Farmakokinetik

Beskriver sambandet mellan en given dos av ett läkemedel och den koncentration av läkemedlet en patient får i blodet. Detta bestäms av ett antal faktorer som alla har att göra med hur läkemedlet behandlas av kroppen: hur väl det tar sig in i kroppen, hur det fördelas i kroppen samt varifrån och i vilken utsträckning det förs ut ur kroppen.

Farmakokinetisk

synonymt med farmakokinetik

Farmakologi

Läran om läkemedel. Beskriver läkemedels egenskaper, verkningsmekanismer och effekter.

Farmakon

Läkemedel.

Faroanalys

En bedömning av ett ämnes eller en produkts potentiella möjligheter att framkalla skada på hälsa eller miljö (jämför riskanalys).

Faryngeal

Som har med svalget att göra.

Faryngit

Inflammation av svalget som oftast beror på virus och då i regel går över på ett par dagar. Om det däremot är bakterier som är orsaken kan sjukdomen vara längre och även medföra feber. I så fall behandlar man med antibiotika, i första hand penicillin.

Faryngotonsillit

Inflammation i svalget och halsmandlarna orsakad av antingen virus eller bakterier. Karaktäristiskt för sjukdomen är sväljsmärtor i kombination med feber och en allmän sjukdomskänsla. Beror inflammationen på en virusinfektion finns ingen effektiv behandling att tillgå. Om den däremot beror på bakterier går det att behandla med antibiotika.
Läs mer om faryngotonsillit på 1177 Vårdguidens webbplats.

Farynx

Svalget. Ett rörformigt organ som är övergången mellan mun-näshåla och mat-luftstrupe.

Fascikulation

Okontrollerbara ryckningar i enstaka muskelknippen, oftast på tunga, armar och i händerna.

Fas III-studie

En s.k. klinisk prövning, där man undersöker och dokumenterar ett läkemedels effekt och biverkningar på den patientgrupp som läkemedlet ska användas på. Här testas läkemedlet på patienter i varierande åldrar, som har fler sjukdomar samtidigt, samt patienter som äter andra läkemedel samtidigt.

Fatal

synonymt med fatalt

Fatalt

Fatalt är synonymt med dödligt. Något som är fatalt kommer således att vara dödligt alternativt ha förmågan att döda.

Fæces

synonymt med fekalier

Feces

synonymt med fekalier

Fekal

Som har att göra med avföringen.

Fekalier

Avföring.

Fenotyp

En fenotyp är en organisms märkbara egenskaper, det vill säga det som syns utåt. Dessa egenskaper uppkommer genom en samverkan mellan arvsanlaget, DNA, och miljön. I vissa fall påverkar inte miljöfaktorer en ärftlig egenskap, till exempel vilken blodgrupp och ögonfärg man har, och i dessa fall bestäms fenotypen direkt av genotypen. En genotyp är således en ärftlig egenskap oavsett påverkan från miljön.

Fenoximetylpenicillin

Antibiotiskt läkemedel som används vid behandling av exempelvis halsfluss, tandinfektioner och bihåleinflammation.

Fentanyl

Aktiv substans av typen opioid vilken används i smärtstillande läkemedel. Fentanyl har kraftigt smärtstillande effekt.

Fenylefrin

Fenylefrin är ett hjärtstimulerande medel och används om blodtrycksfall inträffar i samband med operationer eller vid överkänslighetsreaktioner (ex, vid getingstick). Fenylefrin binder till receptorer (små sensorer) på blodkärl som svarar med att dras samman. Blodtrycket kommer att stiga och återupprättar blodflödet till hjärnan och andra organ. Då blodtrycket stiger kommer hjärtat reflexmässigt att svara med att sänka hjärtfrekvensen. Fenylefrin kan på så sätt också användas då hjärtat slår för fort.

Fenytoin

Aktiv substans vilken används i läkemedel för att behandla vissa typer av epilepsi genom att motverka krampanfallen.

Feokromocytom

En oftast godartad tumör i binjuremärgen. Tumören gör så att onormalt mycket adrenalin och noradrenalin produceras. Detta medför bl.a. ett höjt blodtryck i kroppen.

Fermentering

Jäsning. Fermentering är en process där mikroorganismer tillväxer genom att förbruka näringsämnen i deras omgivning

Ferritin

Ett protein som kroppen använder för att lagra järn.

Ferrofumarat

Kemisk förening som innehåller järn. Ferrofumarat finns i mediciner som används mot järnbrist.

Fertil

Fruktsam. Är man fertil så kan man få barn. Motsatsen är infertil, som är detsamma som steril.

Fertilitet

synonymt med fertil

Fertiliteten

synonymt med fertil

Fetal

Avser något som har med fetus, d.v.s. fostret, att göra.

Fetotoxisk

synonymt med fetotoxiskt

Fetotoxiskt

Ett ämne som är fetotoxiskt är skadligt för foster. Ordet härstammar från ordets två delar, feto- vilket betyder foster samt toxiskt vilket betyder giftigt/skadligt. Beteckningen sätts på läkemedel eller kemikalier för att varna gravida från att använda läkemedlet eller arbeta med kemikalien, då det kan vara skadligt för fostret.

Fettlever

Ökat innehåll av fett i levercellerna, ett tecken på begynnande leverskada.

FEV

Förkortning för forcerad expiratorisk volym. FEV är ett mått på lungfunktionen och mäts vid kraftig utandning. Genom att mäta FEV kan läkaren bedöma lungfunktionen hos patienten. Detta för att dels gradera en lungsjukdoms svårighetsgrad och dels för att se vilken effekt en behandling har.

Fibrin

Trådformigt protein som bildas genom spjälkning av fibrinogen vid blodlevring (koagulation).

Fibrinolys

Nedbrytning av fibrin och fibrinogen i koagel och/eller blodproppar.

Fibrinolytika

Läkemedel som stimulerar omvandlingen av plasminogen till plasmin. Plasmin bryter ner fibrin i blodproppen, samt bryter ner fibrinogen och andra proteiner.

Fibroblast

En fibroblast är ett förstadium till en bindvävscell, en s.k. fibrocyt. Fibroblaster tillverkar proteinet kollagen, som bygger upp bindväven i kroppen.

Fibromyalgi

Fibromyalgi är ett kroniskt sjukdomstillstånd med smärta och värk. Sjukdomen innebär ofta muskelvärk, trötthet samt ökad smärtkänslighet.

Fibronektin

Ett s.k. glykoprotein, som finns på vissa cellers ytor. Fibronektin gör så att dessa celler kan fästa till andra celler, vävnader och liknande. Fibronektin förekommer även fritt i blodet.

Fibroplasi

Bindvävsbildning vid t.ex. sårläkning. En trådig ärrvävnad bildas.

Fibros

Sjuklig bildning av bindväv från annan vävnad. Detta kan bl.a. drabba levern hos alkoholister, där leverns normala vävnad övergår i bindväv.

Fibrotisk

Som avser eller hör ihop med sjukdomen fibros. Fibros är en sjuklig bindvävstillväxt där omvandling normal bindväv till fast bindväv sker.

Filmdragera

Ibland filmdragerar man tabletter, vilket betyder att man förser dem med ett tunt hölje, en film. Det finns flera anledningar till att filmdragera, bl.a. för att underlätta nedsväljning av tabletten samt för att dölja dålig smak.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Fissur

Anatomisk term som betyder spricka, springa eller fåra. Kan beskriva mindre sprickor i ben, fåror i organ eller sår i huden.

Fistel

Onormal förbindelse mellan ihåliga organ i kroppen som tarmar, gallblåsa och urinblåsa. Ibland kan fistelgången mynna på huden. Fistlar kan uppkomma genom sjukdom eller operation.

Fistlar

synonymt med fistel

Fistulerande

Som bildar fistlar. Fistlar är gångar mellan två organ, och uppkommer antingen av sjukdom eller operation. Ett exempel på en sjukdom som kan orsaka fistlar är Crohns sjukdom.

Flatulens

Gasspänning i tarmen, väderspänning.

Flavobacterium spp

Släkte av olika bakteriearter som förekommer normalt i jord och vatten. Den mest intressanta arten är Flavobacterium meningosepticum (numera omdöpt till Chryseobacterium meningosepticum) som i sällsynta fall kan orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos nyfödda. Den är resistent mot de flesta antibiotika.

Flebit

Inflammation i en ven.

Flekainid

Aktiv beståndsdel i vissa läkemedel som motverkar orytm i hjärtat, antiarytmiska läkemedel. Flekainid används för att förebygga olika takykardier, hjärtrytmstörningar som karaktäriseras av en ökad hjärtverksamhet.

Flerdospenna

En flerdospenna är ett hjälpmedel för att injicera läkemedel i kroppen. Flerdospennor används främst vid insulinbehandling.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Flukonazol

Aktiv substans som används vid svampinfektioner i munhåla, hud, slida etc.

Flunitrazepam

Aktiv substans av typen bensodiazepin i läkemedel som används vid sömsvårigheter.

Fluorerat

När en eller flera fluoratomer har kopplats till en molekyl.

Fluorescein

Fluorescein är ett färgämne som utsänder ljus av en annan våglängd än det ljus som det belyses med. Man säger att ämnet fluorescerar. Om man misstänker att man har fått en skada på ögats hornhinna kan läkaren använda detta färgämne vid diagnostiken för att upptäcka en sådan skada.

Fluoresceinangiografi

Fluoresceinangiografi förkortas FAG och är en undersökningsmetod för att undersöka blodcirkulationen i ögats näthinna (retina) och åderhinna (choroidea) som innebär att man sprutar in färgämnet fluorescein i en ven i kroppen, vanligtvis en armven. Man fotograferar sedan ögonbotten och studerar fotografierna för att se om det finns sjukliga förändringar ögonens blodkärl. Denna metod kan även användas på andra kroppsområden.

Fluorescens

När en atom eller molekyl absorberar ljusenergi som gör att den i sin tur sänder ut ljus med en annan färg.

Fluorescera

Ett ämnes förmåga att utsända ljus av annan våglängd än det som det belyses med, till exempel ultraviolett ljus eller röntgenstrålar.

Fluorlösning

Lösning för att skölja munnen med, och på så sätt förebygga uppkomsten av hål i tänderna, karies.
Läs mer om flourbehandling på 1177 Vårdguidens webbplats.

Fluorokinolon

synonymt med kinolon

Fluoxetin

Aktiv substans som ingår i antidepressiva läkemedel. Substansen är av typen selektiv serotoninåterupptagningshämmare (SSRI).

Flush

Värmevallning. När huden plötsligt hettar p.g.a. vidgade ytliga blodkärl. Kan bl.a. bero på en speciell tumörsjukdom, eller på hormonomställningar som drabbar kvinnor i klimakteriet.

Flutikason

Aktiv substans i läkemedel som används vid behandling av exempelvis kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och bronkialastma.

Flyktighet

synonymt med Lättflyktighet

Foci

synonymt med Focus

Folat

synonymt med folsyra

Follikel

Betyder liten blåsa och avser ofta de blåsor som finns i äggstocken och innehåller förstadium till ägg. Vid ägglossning brister en follikel och en mogen äggcell vandrar ner i äggledaren.

Folliklar

synonymt med follikel

Follikulit

Inflammation i hårsäckar, den del av överhuden som omsluter roten av ett hårstrå.

Folsyra

Folsyra är ett B-vitamin som förekommer främst i lever, kött och vissa grönsaker. Lågt folsyreintag ger upphov till blodbrist, men kan även skada fostret under en graviditet.

Fonofobi

Ljudkänslighet, rädsla för starka ljud och oväsen.

Fontanell

En fontanell är ett mjukt parti i spädbarnets hjässa där skallbenet inte är sammanvuxet utan istället täcks av bindväv. Det finns två större fontaneller i barnets skalle vilket underlättar förlossningen. Dessa luckor växer samman under barnets två första levnadsår.

Forcerad vitalkapacitet

Den luftvolym en människa kan andas ut vid en snabb och fullständig utandning.

Formatio reticularis

Det retikulära systemet som är ett nätverk av nervceller i hjärnstammen. Formatio reticularis funktioner är kontroll av bl.a. vakenhetsgraden, andningen och blodtrycket.

Forte

Forte betyder stark på latin och används ibland för att beteckna en högre styrka av ett läkemedel.

Fosfat

Fosfater är salter och estrar av fosforsyra. Inom organisk kemi är fosfatgruppen en vanlig funktionell grupp. Fosfatgruppen återfinns i bland annat ATP, DNA och RNA. Om en förening innehåller en fosfatgrupp säger man att det är en monofosfat. Om den innehåller två fosfatgrupper blir det en difosfat, och en innehållande tre fosfatgrupper blir således en trifosfat.

Fosfodiesteras

Fosfodiesteraser är en grupp s.k. enzymer som förekommer rikligt i människa. Enzymer påskyndar omvandlingen av ett ämne till ett annat. Vissa läkemedel verkar genom att påverka dessa enzymer.

Fosforsyra

Fosforsyra är en medelstark syra. Tandläkare använder fosforsyra för att rensa tandytan innan en fyllning. Inom livsmedelsindustrin används fosforsyra bl.a. som konserveringsmedel. Inom läkemedelstillverkning används fosforsyra som en buffert, för att hålla ett visst pH-värde.

Fosforylas

En grupp s.k. enzymer, d.v.s. ämnen som påskyndar kemiska reaktioner. Fosforylaser är bl.a. involverade i nedbrytningen av lagrat glukos (glykogen) till glukos som sedan kan användas som energi i kroppen.

Fotofobi

Ljuskänslighet.

Fotopsi

Upplevelse av ljus t.ex. ljusblixtar, utan att ögat stimuleras av ljus. Fotopsi kan vara ett tecken på ögonsjukdom.

Fotosensibilitet

Överkänslighet mot solljus.

Fotosensitivitet

synonymt med fotosensibilitet

Fototoxicitet

Fototoxicitet innebär att huden efter behandling av t.ex. en kräm, kan bli ljuskänslig. Detta beror på att ljuset då orsakar s.k. fototoxiska reaktioner, som alltså är skadliga för huden. Detta utnyttjas även som behandlingsmetod, kallat fotodynamisk terapi. Fotodynamisk terapi är en relativt ny behandlingsform men används redan bl.a. vid vissa hudcancersjukdomar.

Fototoxisk

synonymt med fototoxicitet

Fototransduktion

När ljus omvandlas till elektriska signaler i speciella celler i ögats näthinna.

Fotsvamp

Svampinfektion på fötterna som oftast yttrar sig som ett fjällande utslag mellan tårna. Smittar ofta genom offentliga duschar, bassänger eller bastu.

Fraktion

Del av en större mängd eller massa.

Fraktur

Skelettbrott i ben eller brosk. Beror oftast på att benet utsätts för en alltför stor belastning än det orkar med. De vanligaste symtomen är smärta och svullnad.
Läs mer om frakturer på Vårdguiden Stockholms läns landsting

Francisella tularensis

En bakterie som orsakar sjukdomen harpest (även kallad tularensis). Det är en allvarlig sjukdom som endast drabbar några hundra personer i Sverige varje år. Människor smittas i regel antingen genom insektsbett eller genom kontakt med döda harar som är infekterade med bakterien.
Läs mer om harpest på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Läs mer om harpest på statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) webbplats.

Freunds adjuvans

Freunds adjuvans är en tillsats som man kan använda för att få försöksdjur att producera mer antikroppar mot ett visst främmande ämne. Freunds adjuvans retar immunförsvaret och gör så att det producerar mer antikroppar mot det ämne som man samtidigt ger djuret. Antikroppar är proteiner som kroppens immunförsvar producerar för att ta hand om främmande ämnen som kommer in i kroppen.

Frisättning

Frisättning är namnet på den process när läkemedel frigörs från t.ex. en tablett. Frisättningshastigheten avgör hur fort läkemedlet kan tas upp i kroppen, och således ge effekt.

Fruktosintolerans

Ärftligt betingad rubbning av kroppens förmåga att ta hand om sockerarten fruktos.

Frystorka

Vissa läkemedel frystorkas under tillverkningsprocessen, i syfte att avlägsna vatten från substansen. Substansen fryses först ner, och placeras sedan i ett vakuum på, vilket gör att vatten avgår som ånga. Detta är en väldigt skonsam metod, varför det används för värmekänsliga substanser.

Frystorkning

synonymt med frystorka

FSH

Follikelstimulerande hormon, d.v.s. ett ämne i kroppen som stimulerar bildningen av en s.k. äggblåsa (follikel). Det är i äggblåsan ägget ligger tills det blir ägglossning då blåsan spricker. Hos män påverkar FSH spermiebildningen.

Fulminant

Plötsligt/akut och kraftigt insättande. Ordet härstammar från det latinska ordet fulminare vilket har betydelsen som blixten.

Fundus

Beskriver den del av ett hålorgan som är beläget längst bort från organets öppning. Ofta synonymt med fundus gastricus vilket är den övre vänstra delen av magsäcken.

Fungicid

Svampdödande. Läkemedel med fungicid effekt används för att behandla olika typer av svampinfektioner.

Fungiostatisk

Ett fungiostatiskt ämne hämmar tillväxt av svamp utan att ha en dödande effekt.

Fungistatisk

Hindrar svamp från att växa och föröka sig.

Furosemid

Vätskedrivande läkemedelssubstans. Läkemedel med denna substans används mot högt blodtryck och för att befria kroppen från överflödig vätska (ödem).

Furunkulos

Hudsjukdom som kännetecknas av förekomst av djupa inflammationer i huden, ofta i hårfolliklar. Orsakas av bakterier.

Fusobacterium

Dessa bakterier förekommer normalt i munhålan, svalget och tjocktarmen. Kan orsaka infektioner som börjar i munhåla eller tarm, exempelvis halsböld.

Fusobacterium nucleatum

Bakterie som förekommer normalt hos människan i munhåla, tarm och könsorgan. Tillsammans med andra bakterier kan den orsaka infektioner och gingivit. Infektionerna kan yttra sig genom varbildning runt halsmandlarna och i buken.

Fusobacterium spp

synonymt med Fusobacterium

Fusobakterie

synonymt med Fusobacterium

Fysiologi

Läran om de levande organismerna och hur de fungerar.

Fällning

Fasta eller svårlösliga ämnen som bildas i en lösning som från början inte innehöll några fasta partiklar. Fällning kan bildas när två lösningar blandas som i och med blandningen reagerar med varandra och bildar en olöslig produkt.

Fönstertittarsjuka

Fördröjd överkänslighetsreaktion

En allergisk reaktion som uppträder mellan 6 och 96 timmar efter kontakten med det allergiframkallande ämnet.
Läs mer om immunförsvaret på 1177 Vårdguidens webbplats.

Förlängda märgen

Nedre delen av hjärnstammen, vilken utgör förbindelsen mellan hjärnan och ryggmärgen (lat. medulla oblongata).
Läs mer om nervsystemet på 1177 Vårdguidens webbplats.

Förmaksfladder

Störning i hjärtrytmen där aktiviteten i förmaken, hjärtats främre rum, är mycket hög och slår med en hastighet upp till 350 impulser per minut. Tillståndet ger en förhöjd puls.
Läs mer om förmaksfladder under kapitlet Hjärt - Kärlsjukdomar i Läkarboken på fass.se

Förmaksflimmer

Den vanligaste formen av hjärtrytmstörning som beror på att hjärtats främre rum, förmaken, aktiveras oregelbundet vilket leder till att hjärtat dras samman med ojämna mellanrum. Vanliga symtom är hjärtklappning och oregelbunden puls.
Läs mer om förmaksflimmer på 1177 Vårdguidens webbplats.