Måndag 25 september ca klockan 03:00 kommer Fass att vara otillgängligt i ca 30 min på grund av planerat tekniskt underhåll. Fass appar är dock tillgängliga - via App Store eller Google Play.

Ordlista

Din sökning: E

EBV

synonymt med Epstein Barr

Eckymos

Liten blödning i huden, ger blåmärke.

Eckymoser

synonymt med eckymos

Eclips

Eclips är en typ av inhalator. En inhalator används för att få ner läkemedel i lungorna. Eclips används för att kunna andas in innehållet i särskilda läkemedelskapslar som placeras i inhalatorn.

E. coli

synonymt med Escherichia coli

E coli

synonymt med Escherichia coli

E-coli

synonymt med Escherichia coli

EDTA

En förkortning av etylendiamintetraacetat. EDTA är ett ämne som binder upp metalljoner och bildar mycket starka metallkomplex. Används t.ex. vid metallförgiftning.

EEG

Efedrin

Substans som verkar slemhinneavsvällande och vanligen används i exempelvis näsdroppar och astmamedicin. Efedrin liknar till sin struktur substansen adrenalin och har därmed liknande egenskaper. På grund av en svagt centralstimulerande effekt är efedrin dopingklassat.

Effektduration

synonymt med duration

Efflux

Utflöde. Inom farmakologin handlar det om läkemedel som kastas ut ur celler. Det kan gälla både människoceller och bakterier. Ett exempel på det förra är läkemedel som kastas ut från hjärnceller till blodet, vilket ger en lägre effekt i hjärnan. Ett exempel på det senare är bakterier som har utvecklat resistens mot ett antibiotikum genom att bilda effluxpumpar som kastar ut läkemedelsmolekylerna från bakterierna.

Efterbörd

Efterbörden är moderkakan med hinnor och navelsträng, som kommer ut efter barnet vid förlossningen.

Ehlers-Danlos syndrom

Ehlers-Danlos Syndrom är en bindvävssjukdom vilken resulterar i en överrörlighet i bland annat leder och hud.

E-hypovitaminos

Brist på vitamin E.

Ejakulat

Sädesvätskan som penis slungar ut när mannen får utlösning.

Ejektionsfraktion

Den andel av den vänstra eller högra hjärtkammarens maximala blodvolym som drivs ut ur kammaren vid varje hjärtslag. Används som ett mått på hjärtats pumpförmåga.

EKG

Elektrokardiogram. Undersökning som görs för att se och följa hur hjärtats elektriska aktivitet, som bland annat styr hjärtats rytm, fungerar. Ett hjärtslag har ett typiskt mönster i elektrokardiogrammet. Vid sjukdomar och skador i hjärtat ser man avvikelser i elektrokardiogrammet.

Ekkymos

synonymt med eckymos

Eklampsi

Krampanfall som oftast inträffar före, under eller strax efter en förlossning. Tillståndet karakteriseras av kramper, medvetslöshet, förhöjt blodtryck och ibland hjärnblödningar. Eklampsi uppkommer oftast efter preeklampsi (havandeskapsförgiftning).

Ekokardiografi

Ultraljudsundersökning av hjärtat för att kontrollera hjärtväggens och hjärtklaffarnas läge och rörelser.

Ekologi

Läran om de biologiska sambanden i naturen.

Ekonazol

Aktiv substans i läkemedel som används vid bland annat svampinfektioner i underlivet.

Ekosystem

Växt- och djursamhälle med tillhörande miljö betraktat som funktionell enhet.

Ekotoxikologi

Läran om effekter av gifter i den yttre miljön.

Eksem

Samlingsnamn på ytliga hudinflammationer som oftast är långvariga och icke smittsamma. Oftast får man ett eller flera symptom som rodnad, knottror, småblåsor, förgrovning av huden och fjällning. Eksem kan ha flera orsaker som till exempel ärftliga faktorer eller ämnen som kommer i kontakt med huden till exempel nickel och tvättmedel, så kallat kontakteksem. Eksem behandlas vanligen med kortisonpreparat som till exempel hydrokortison.

Eksematös

Eksemliknande.

Ektomi

Avlägsnande av organ eller del av organ genom operation.

Ekvivalens

Likvärdighet.

Ekvivalent

synonymt med ekvivalens

Elektroencefalografi

Elektroencefalografi är detsamma som EEG. Det är en metod att registrera små elektriska spänningsvariationer i hjärnan, genom att placera elektroder på olika ställen på huvudet. EEG görs t.ex. om man misstänker epilepsi och medvetandestörningar.

Elektrofysiologiska effekter

Läkemedel som har elektrofysiologiska effekter påverkar celler genom att förändra den elektriska spänningen som finns mellan in- och utsidan av en cell.

Elektrokardiogram

synonymt med EKG

Elektrolyt

Elektrolyter är ämnen som i vatten delas upp i två elektriskt laddade delar, s.k. joner. Jonernas laddning gör så att lösningen leder elektrisk ström.

Elimination

Läkemedelselimination är den process där ett läkemedel bryts ned och/eller utsöndras. Ett mått på elimination är clearance eller halveringstid (t½).

Eliminera

Utsöndra eller ta bort något.

Eliminering

Utsöndrandet eller avlägsnandet av ett ämne från kroppen.

Elimineringsväg

Den väg ett läkemedel utsöndras från kroppen. Organen inblandade i eliminering av läkemedel är främst levern och njurarna.

Embryo

Embryo är det man kallar fostret under de två första graviditetsmånaderna.

Emerita

Ordet emerita härstammar från latin och betyder, ”den som har tjänat”. Titeln emerita tillfaller således den som har innehaft en yrkesroll (eller motsvarande). Exempelvis får en pensionerad (kvinnlig) professor titeln professor emerita. Den manliga motsvarigheten är professor emeritus.

Emeritus

Ordet emeritus härstammar från latin och betyder, ”den som har tjänat”. Titeln emeritus tillfaller således den som har innehaft en yrkesroll (eller motsvarande). Exempelvis får en pensionerad (manlig) professor titeln professor emeritus. Den kvinnliga motsvarigheten är professor emerita.

Emesis

Kräkning.

Emetogen

Som framkallar kräkning.

Emfysem

synonymt med lungemfysem

Empirisk

Något som är grundat på egna erfarenheter och iakttagelser.

Emulgator

Tillsätts vid tillverkning av en emulsion för att stabilisera den. En emulsion är droppar av en vätska som befinner sig i en annan vätska. Ett exempel på en emulsion är mjölk, där fettdroppar befinner sig i vatten.

Emulgerbar

Med emulgerbar menas att det går att göra en emulsion av ämnet i fråga. En emulsion är en blandning av fett och vatten, där det ena ämnet ligger som små droppar i det andra.

Emulsion

Emulsioner är en blandning av olja och vatten, där ena ämnet ligger som små droppar i det andra. Ett exempel på en emulsion är en välskakad dressing. Då fördelar sig oljan som små droppar i vinägern. Emulsioner används även som läkemedelsform, bl.a. som hudlotioner.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Enalapril

Läkemedelssubstans som används vid behandling av exempelvis högt blodtryck och hjärtsvikt.

Enantem

Utslag på slemhinnor.

Enantiomer

En av två kemiska strukturer, som i sin tredimensionella struktur är den andra molekylens spegelbild.

Encefalit

Hjärninflammation.

Encefalomyelit

Inflammation i både hjärna och ryggmärg.

Encefalopati

Hjärnskada eller hjärnsjukdom.

Encephalomyelit

synonymt med encefalomyelit

Endocervikalgel

En endocervikalgel är en läkemedelsform som är avsedd att användas i livmoderhalsen. Denna läkemedelsform används bl.a. för att ge läkemedel som stimulerar till förlossning.

Endocytos

Process där en cell tar in material från omgivningen genom att innesluta det med cellmembranet.

Endoftalmit

Infektion eller inflammation i ögats inre delar.

Endogen

Endogen är detsamma som kroppsegen. En endogen substans är alltså ett ämne som tillverkats i kroppen.

Endokardit

Inflammation i hjärtats klaffar som beror på en bakterieinfektion. Det krävs en liten skada på klaffarna för att en infektion ska kunna inträffa, men när den väl gjort det har kroppen svårt att göra sig av med den. Detta kan leda bland annat till hjärtsvikt eller problem i andra delar av kroppen, till exempel hjärnan. Sjukdomen behandlas med antibiotika. I Sverige drabbas varje år cirka 500 personer.
Information om endoradit från internetmedicin.se

Endokrin

synonymt med endokrinologi

Endokrina

Hormonrelaterade.

Endokrinologi

Läran om de endokrina organen, dvs körtlar som utsöndrar hormoner (budbärarsubstanser) i blodet, samt de sjukdomar som drabbar dem. Exempel på sådana sjukdomar är diabetes och struma.

Endometrie

synonymt med endometrium

Endometriehyperplasi

När livmoderslemhinnan växer och blir förtjockad, vilket kan leda till cancer. Kan drabba kvinnor i klimakteriet som behandlas med östrogen.

Endometrios

När endometriet, d.v.s. livmoderslemhinnan, börjar växa utanför livmodern. Bl.a. kan den börja växa på äggstockarna eller i äggledarna. Det ger bl.a. upphov till kraftig smärta vid menstruation.
Läs mer om endometrios på 1177 Vårdguidens webbplats.

Endometrium

Livmoderslemhinna. Blödningen som kvinnor får i samband med menstruationen är livmoderslemhinnan som stöts ut.
Läs mer om menstruation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Endomycium

Endomycium betyder inom muskel och syftar till den vävnad som omger varje muskelfiber.

Endosbehållare

En endosbehållare är precis som det låter en behållare innehållande en dos av ett läkemedel. En fördel med endosbehållare är att man använder allt innehåll vid ett tillfälle, vilket medför att konserveringsmedel kan uteslutas. Detta kan vara bra bl.a. vid samtidig användning av ögondroppar och linser, som annars missfärgas.

Endoskopi

En undersökningsmetod för att studera insidan av kroppen. Man använder sig av ett endoskop vilket är ett meterlångt, rörformat instrument som är försett med kamera och belysning. Genom att koppla endoskopet till en skärm kan man studera kroppens olika organ och vävnader. Endoskop används bland annat för att undersöka bukhåla, magsäck samt foster inne i livmodern. Undersökningar av magtarmkanalen med hjälp av endoskop kallas gastroskopi.

Endospipett

En endospipett är en behållare innehållande en dos av ett läkemedel i flytande form. Fördelen med endospipetter är att man inte behöver ha konserveringsmedel i beredningen. Detta kan vara bra vid överkänslighet mot konserveringsmedel, eller vid samtidigt bruk av ögonlinser och ögondroppar.

Endosspruta

En endosspruta är en spruta med en dos läkemedel i. Den stora fördelen, förutom att läkemedlet redan är doserat, är att man inte behöver använda konserveringsmedel. Konserveringsmedel kan bl.a. framkalla överkänslighetsreaktioner.

Endostal

Beläget inuti benvävnaden.

Endotel

Det tunna lager av sammanhängande celler som bekläder insidan av blod- och lymfkärlens väggar, hjärnhinnorna och hjärtats insida och beklädnanden i de stora kroppshålornas insida.

Endoteliala

synonymt med endotel

Endotelinreceptorantagonist

Läkemedel som motverkar effekten av endotelin. Endotelin är ett ämne i kroppen som drar ihop blodkärlen, ökar cellnybildning, ökar bildandet av bindväv (fibros) och ökar inflammation. Vid förhöjd endotelinnivå kommer blodkärlen att dra ihop sig och blodtrycket öka. En endotelinreceptorantagonist sänker således bland annat blodtrycket.

Endotoxin

Giftiga ämnen som frigörs när vissa typer av bakterier sönderfaller (lyserar).

Engraftment

Engraftment är ett begrepp som används om transplanterade organ. Det innebär att kroppen som man transplanterar in organet i accepterar det nya organet, utan att stöta bort det.

Enteral

Som har med tarmarna att göra.

Enterit

Inflammation i tarmen orsakad av en infektion av virus eller bakterier. Typiska symtom är diarré, illamående, kräkningar och buksmärtor. Ibland förekommer också feber.
Om diarré i läkarboken på fass.se

Enterobacter

Bakteriesläkte med två arter av intresse. De förekommer båda normalt i människans tarmar och kan ibland ge infektioner, främst i urinvägar och sår.

Enterobacter aerogenes

Bakterie som finns normalt i människans tarmar. Den kan orsaka infektioner främst i urinvägar och sår hos personer med nedsatt immunförsvar, till exempel aids-smittade och mycket gamla personer.

Enterobacter cloacae

Bakterie som finns normalt i människans tarmar. Den kan ibland ge infektioner, främst i urinvägar och sår.

Enterobacteriaceae

Familj av många olika bakterier som alla har det gemensamt att de finns normalt i människans tarmar. Bland bakterierna finns både de som kan orsaka infektioner och de som är helt ofarliga.

Enterococci

synonymt med enterokock

Enterococcus faecalis

Bakterie som hör till de så kallade enterokockerna. Den finns normalt i människans tarm men kan också orsaka infektioner, främst i urinvägarna och i hjärtklaffarna. Infektionerna går att behandla med antibiotika.
Läs mer om urinvägsinfektion på 1177 Vårdguidens webbplats.

Enterococcus faecium

Bakterie som hör till de så kallade enterokockerna. Den finns normalt i människans tarm men kan också orsaka infektioner, främst i urinvägarna och i hjärtklaffarna. Bakterien är ofta resistent mot de flesta antibiotika, men i Sverige är den fortfarande känslig mot vankomycin.
Om urinvägsinfektion i läkarboken på fass.se

Enterococcus spp.

synonymt med enterokock

Enterodepotgranulat

Enterodepotgranulat är små korn, med läkemedel i. Storleken på kornen är vanligtvis så små att de snabbt åker genom magen och vidare in i tarmen. Väl där löses de upp sakta vilket gör att lite läkemedel frisätts under längre tid. På så sätt får man en förlängd effekt av en dos.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Enterogranulat

Enterogranulat är små korn, med läkemedel i. Storleken på kornen är vanligtvis så små att de snabbt åker genom magen och vidare in i tarmen. Dessutom är de försedda med ett hölje som gör att löser upp sig först i tarmen. På så sätt skyddas läkemedlet mot magsyran, som gör att vissa läkemedel inte fungerar.

Enterohepatiska kretsloppet

Beskriver gallans cirkulation i kroppen. Gallan behövs för att man ska kunna bryta ner fett i maten till fria fettsyror som kan tas upp av kroppen. Gallsalter bildas i levern och bildar galla i gallblåsan. Gallan utsöndras via gallgången till tarmarna. När gallan når slutet av tarmkanalen tas större delen upp i blodet, i form av gallsalter, och transporteras tillbaka till levern.

Enterokapsel

En enterokapsel är en kapsel överdragen med ett skyddande hölje. Höljet gör så att kapseln löses upp först i tarmen, och inte i magsäcken. Anledningen kan bl.a. vara att läkemedlet ska verka i tarmen, att det retar magsäcken, eller att magsyra påverkar läkemedlet.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Enterokock

Bakterie som finns normalt i människans tarmkanal. Den kan i vissa fall infektera urinvägarna och ge till exempel övre urinvägsinfektion, en sjukdom som medför bland annat hög feber och ömhet över njurarna. En infektion av den här bakterien går att behandla med antibiotika.
Läs mer om urinvägsinfektion på 1177 Vårdguidens webbplats.

Enterokolit

Inflammation i både tunntarm och tjocktarm.

Enteropatogen

Ämne som orsakar tarmsjukdomar, ofta bakterier och virus. Exempel på enteropatogener är E. coli, stafylokocker och Salmonella.

Enterotablett

En enterotablett är en tablett med ett hölje som gör att tabletten löses upp först i tarmen. Anledningen till att man gör detta är bl.a. att läkemedlet kan vara skadligt för magsäcken, att läkemedlet ska verka i tarmen eller att magsyran påverkar läkemedlet.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Entesopati

Entesopati innebär inflammation i fästen för sen- och/eller ledband.

Enures

Urininkontinens, d.v.s. när man har svårt att kontrollera urinavgången.

Enzym

Enzymer är ämnen som, utan att förbrukas själva, påskyndar olika reaktioner. Utan enzymer skulle många livsviktiga reaktioner i kroppen ej kunna ske.

Enzymatiskt

Något som sker via, tillhör, avser eller påverkas av enzymer.

Enzymhämning

När ett enzym hämmas hindras detta från att vara aktiv i den process där den normalt har sin effekt. Substanser som har förmåga att hindra enzymet från att vara verksamt kallas inhibitorer.

Eosinofil

Typ av vit blodkropp, leukocyt, som har en viktig roll i den allergiska reaktionen. Eosinofilerna har fått sitt namn efter att dess granula, små korn, kan färgas röda av eosin. Eosinofilerna bildas i benmärgen men när de har mognat återfinns de i blodet där de bland annat kan fagocytera, det vill säga ta upp, främmande partiklar. De små kornen i eosinofilerna innehåller också ett ämne som har skadlig effekt på en del parasiter men även på kroppens egna celler, framförallt vid allergi.

Eosinofili

Ökad förekomst av den typ av vita blodkroppar som kallas eosinofila granulocyter. Tillståndet förekommer bl.a. vid allergiska reaktioner och parasitinfektioner.

Epidermal

Används för att beskriva något som har med överhuden (epidermis) att göra.

Epidermis

Överhuden. Denna del av huden består av hornlagret - den yttersta delen av huden som skyddar mot mekanisk skada, kemiska ämnen och mikroorganismer - och pigmentbildande celler som ger huden dess färg samt immunceller.

Epidermisk

synonymt med epidermis

Epidermofyton

synonymt med Epidermophyton

Epidermophyton

Svampsläkte som kan infektera naglar och hudens yttre del.

Epidermophyton floccosum

synonymt med Epidermophyton

Epididymis

Epididymis är detsamma som bitestikel. Bitestiklarna utgör en förbindelse mellan testiklarna och sädesledarna, som leder ut i penis. I bitestiklarna både mognar och lagras spermierna.

Epidural

Utrymme som är beläget utanför hjärn- och ryggmärgshinnan.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Epiduralanestesi

En form av lokalbedövning där bedövningmedel injiceras i det s.k. epiduralrummet, beläget utanför den hårda ryggmärgshinnan i ryggradskanalen.

Epidural injektion

Tillförsel av läkemedel direkt till utrymmet utanför ryggmärgs- eller hjärnhinnan. Vid till exempel förlossning då kraftig bedövning vill uppnås, tillförs bedövningsmedel utrymmet utanför ryggmärgshinnan.
Läs mer om olika läkemedelsformer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Epiduralrummet

synonymt med epidural

Epifora

Tårande ögon, ökat tårflöde.
Läs mer om epifora på 1177 Vårdguidens webbplats.

Epifysbrosk

Ett brosk som återfinns i en typ av skelettben som kallas rörben. I epifysbrosket sker nybildningen av benet.

Epigastralgi

Äldre uttryck för besvär från maggropen, epigastrium.

Epikondylit

Inflammation i ett muskelfäste runt armbågen. Olika varianter finns, som i vardagligt tal kallas tennisarmbåge och golfarmbåge.

Epikutantest

Ett s.k. lapptest för att testa hudens reaktion mot ett visst ämne. Detta gör man genom att applicera det direkt på huden.

Epilepsi

Sjukdom där vissa av hjärnans nervceller är överaktiva, vilket gör att man kan få olika typer av anfall med kramper och medvetandeförlust.

Epinefrin

Epinefrin är samma sak som adrenalin. Adrenalin bildas i binjurarna. Adrenalin utsöndras vid ansträngning eller stress. Gemensamt för adrenalins alla effekter är att de ökar kroppens förmåga att prestera.

Epistaxis

Näsblödning.

Epitel

Epitelet är det lager med celler som ligger ytterst i till exempel huden och slemhinnor. Epitelet utgör ofta en skyddande barriär mot omgivningen.

Epstein-Barr

synonymt med Epstein Barr

Epstein Barr

Virus som tillhör familjen herpesvirus. Epstein Barr-virus ger upphov till körtelfeber. Symtomen som uppvisas vid körtelfeber är bl.a. halsont, feber och trötthet. Sjukdomen behandlas symtomatiskt, vilket betyder att man inte behandlar själva virusangreppet utan endast symtomen som infektionen ger upphov till. Vaccin mot viruset saknas.
Läs mer om körtelfeber på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Läs mer om körtelfeber på 1177 Vårdguidens webbplats.

Epstein-Barr-virus

synonymt med Epstein Barr

Epstein Barr-virus

synonymt med Epstein Barr

Eradikation

Utrotning, till exempel av en sjukdom eller en mikroorganism som orsakar en sjukdom. Det som avses är utrotning hos en enskild patient och inte av en sjukdom i stort. Ett konkret exempel är bakterien Helicobacter pylori, som ökar risken för att drabbas av magsår.

Eradikera

synonymt med eradikation

Eradikering

synonymt med eradikation

Erektil dysfunktion

synonymt med impotens

Erektion

Ansvällning. När någon kroppsdel blodfylls och styvnar. När män blir sexuellt upphetsade så blir penis erigerad, medan det hos kvinnor bl.a. yttrar sig som erigerade bröstvårtor.

Ergosterol

Ett ämne som när det utsätts för ultraviolett strålning (finns i vanligt solljus) omvandlas till vitamin D.

Ergotamin

Läkemedelssubstans med kärlsammandragande effekt. Denna egenskap är önskvärd vid migrän och används för anfallsbehandling av migrän.

Erosion

Ytligt sår.

Erosiv

Som orsakar ytliga sår.

Erytem

Diffus rodnad av huden.

Erytema migrans

synonymt med erythema migrans

Erythem

synonymt med erytem

Erythema migrans

Ett tidigt symtom på sjukdomen borrelia, som beror på en infektion av olika typer av borreliabakterier. Bakterierna sprids i Sverige med fästingar. Om det uppträder visar sig detta symtom som hudrodnader med klåda, ofta i form av en ring runt fästingbettet.

Erytrocyt

synonymt med röd blodkropp

Erytrodermi

Samlingsnamn för sjukdomar med röda utslag på huden, t.ex. mässling.

Erytrodermisk

synonymt med erytrodermi

Erytropoes

Bildning av röda blodkroppar, sker främst i benmärgen.

Erytropsin

synonymt med synpurpur

Escherichia coli

Bakterie som är mycket vanlig i människans tjocktarm. Den kan också ge infektioner, främst i urinvägarna, och är till och med den vanligaste orsaken till urinvägsinfektioner.
Läs mer om urinvägsinfektion på 1177 Vårdguidens webbplats.

Esofageal

Som har med matstrupen att göra.

Esofagit

Inflammation i matstrupen. Den vanligaste orsaken är återflöde (reflux) av surt magsäcksinnehåll.
Läs mer om esofagit på 1177 Vårdguidens webbplats.

Esofagoskopi

Undersökning av matstrupen med hjälp av ett optiskt instrument (esofagoskop). Med instrumentet kan även prov av matstrupen tas för vidare undersökningar.

Esofagusobstruktion

Hinder för passage genom matstrupen.

Esofagusstriktur

Förträngning av matstrupen.

Esofagusvaricer

Åderbråck i matstrupen. Hänger ofta ihop med alkoholism och skrumplever, vilket gör att blodet får svårare att passera levern. Trycket blir då högre i venerna i matstrupen, och ger upphov till åderbråck.

Essentiell

Livsviktig.

Ester

Kemisk förening som bildas genom reaktion mellan en syra och en alkohol. Estrar används ofta industriellt som smak- eller luktämnen.

Estrogen

synonymt med östrogen

Etanol

Etanol är en relativt vattenlöslig alkohol eftersom den har en kort kolkedja. Etanol i hög koncentration är giftigt för mikroorganismer och används för desinfektion.

Etilefrin

Etilefrin är ett hjärtstimulerande läkemedel och används vid ortostatisk hypotension, d.v.s. blodtrycksfall. Blodtrycksfall kan uppstå vid, exempelvis, snabba lägesändringar och kan bero på sjukdom eller läkemedelsbiverkan. Etilefrin verkar både på receptorer (små sensorer) i hjärtat och på kärlen. Då etilefrin aktiverar receptorer i hjärtat ökar dess verksamhet och blodtrycket ökar, aktiverar de receptorer på kärlen dras de samman vilket leder till att mer blod kommer till hjärtat. Effekten att mer blod kommer till hjärtat och att blodtrycket stiger kommer att resultera i att hjärnan effektivare försörjs med blod trots snabba lägesförändringar.

Etiologi

Betyder i allmänhet läran om sjukdomars orsaker. Det kan också betyda sjukdomsorsak i synnerhet, det vill säga orsaken till en viss sjukdom.

Etyliker

Medicinsk term för alkoholmissbrukare.

Eubacterium

Bakterie som finns normalt i människans tarmar och munhåla. Den kan i sällsynta fall orsaka sjukdomar, till exempel sårinfektioner och varbölder.

Eufomani

synonymt med narkomani

Eufori

Känsla av välbefinnande som kan framkallas vid intag av vissa läkemedel som t.ex. opioider.

Eugenol

Eugenol är en klar oljig vätska som extraheras från eteriska oljor från framförallt kryddnejlika, muskot, kanel och lagerblad. Eugenol hämmar tillväxten av bakterier redan i mycket låga koncentrationer, den är starkt antiseptisk. Den är också lokalbedövande.

Eukaryot

Eukaryota organismer har celler som innehåller cellkärna. Till eukaryoterna räknas bl.a. människor, djur, växter och svampar. Motsatsen är protister, d.v.s organismer vars celler inte har cellkärna. Hit räknas bl.a. bakterier.

Eutyreoid

synonymt med eutyreoidism

Eutyreoidism

När sköldkörtelns hormonproduktion är normal. Sköldkörtelns hormoner, de s.k. tyreoideahormonerna, styr ämnesomsättningen. För lite produktion gör att kroppen går på sparlåga, medan för hög produktion gör att kroppen går på högvarv.

Ewings sarcom

synonymt med Ewings sarkom

Ewings sarkom

En form av skelettcancer. Sjukdomen drabbar främst yngre män och yttrar sig först i värk, och sedan svullnad. Behandlingen har tack vare cytostatika (cellgifter) i kombination med kirurgi blivit bättre på senare år. Även strålning används för att bekämpa sjukdomen.
Läs mer om sarkom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Exacerbation

Betyder i allmänhet att ett sjukdomsförlopp förvärras. Ett vanligt specialfall är när sjukdomar som varar länge tillfälligt flammar upp, vilket brukar kallas för skov. Motsatsen är remission.

Excision

När man opererar bort delar av vävnad eller organ.

Excitabilitet

Retbarhet. Förmågan hos en nerv- eller muskelcell att efter en depolarisering, minskning av spänningsskillnaden utanför och inuti en cell, utlösa en aktionspotential - en så pass stor elektrisk förändring i cellen att en nervimpuls eller muskelsammandragning sker. Ju högre excitabilitet en cell har desto lägre depolarisering behövs för att en nervimpuls eller muskelsammandragning ska uppstå.

Excitation

Inom nervfysiologin talar man om att nervceller exciteras vilket innebär att de aktiveras och för vidare nervimpulser till nästa nervcell. Motsatsen till att nervcellerna exciteras är att de hämmas. Excitation kan också innebära ett stimulerat och uppjagat sinnestillstånd ofta kombinerat med en stark oro.

Excitatorisk

synonymt med excitation

Exkoriation

Riv-/skavsår, hudavskrapning.

Exkretion

Utsöndring.

Exocytos

Avsöndring av produkter från en cell, genom att produkterna packas in i vesiklar (blåsor) som förs till cellmembranet och smälter samman med detta. Produkterna töms då ut ur cellen.

Exoftalmus

Exoftalmus betyder utstående ögonglob. Kommer från grekiskans ”opthalmos” som betyder öga.

Exogen

Som härstammar eller har bildats utanför kroppen. Motsatsen är endogen, det vill säga kroppsegen.

Exokrin

Exokrin utsöndring är när något utsöndras via en kanal eller gång. Både saliv och svett utsöndras via exokrin utsöndring. Motsatsen är endokrin utsöndring, vilket betyder att något utsöndras direkt in i blodet.

Expektorantia

Slemlösande och hostbefrämjande läkemedel.

Expektorerande

Slemlösande och hostbefrämjande.

Exploration

Undersökning av kroppens inre, t.ex. via en kroppsöppning.

Exsudat

Vätska som kan utsöndras från ställen i kroppen som är inflammerade. Exempel på exsudat är snor och var.

Exsudation

Inflammatorisk utsöndring eller utsippring av vätska och blodceller genom blodkärlsväggarna.

Extempore

Apotekstillverkade läkemedel som tillverkas för ett speciellt behov.

Ex tempore

synonymt med extempore

Extracellulär

Utanför cellerna. Till exempel kan en bakterie vara extracellulär i människroppen, vilket betyder att den stannar utanför cellerna. Motsatsen är intracellulär.

Extracorporeal

Beläget utanför kroppen.

Extradural

Utanför den hårda hjärnhinnan.

Extraintestinal

Syftar till något som är beläget utanför tarmarna.

Extrakapsulär

Kapsulär betyder kapselformad eller något som hör till en kapsel. Prefixet extra- betyder utanför-. Extrakapsulär betyder således utanför kapseln och syftar till kapslar i kroppen och inte läkemedelsberedningen kapsel. Man har till exempel kapselformade strukturer i ögat, prostatan och knäet.

Extrakorporeal

synonymt med Extracorporeal

Extrakorporeal stötvågslitotripsi

Metod som används för att ta sönder gallstenar och njursten i kroppen. Med hjälp av ultraljud eller laser smulas stenarna sönder och kan därefter sköljas ut. Förkortas ESVL och kallas även stenkross.

Extrapulmonell

Syftar till något som sker eller befinner sig utanför lungorna. Motsats till intrapulmonell.

Extrasystolier

Extraslag som kan uppträda i hjärtats förmak och/eller kammare. Nästan alla människor kan få extraslag utan känd orsak.
Läs mer om extrasystolier på 1177 Vårdguidens webbplats.

Extravaginal

Avser något som är beläget utanför vaginan.

Extremitet

Avser utstickande del av kroppen så som ben eller arm.