Ordlista

Din sökning: B

Babinski-reflex

synonymt med Babinskis fenomen

Babinskis fenomen

Ofrivillig uppåtböjning av stortån när ett spetsigt föremål stryks längs fotsulan. Ingår i neurologisk undersökning.

Bacteroides

Bacteroides forsythus

Bakterie som kan orsaka tandlossning. Bakterien finns naturligt i munnen hos människan. Vid dålig munhygien ökar antalet bakterier och det bildas beläggningar vid tandköttet, s k plack. Bakterierna kan då börja producera giftiga ämnen som angriper tandköttet och orsakar sjukdomen.

Bacteroides fragilis

Bakterie som finns normalt i människans tarmar, munhåla och könsorgan. Den kan infektera människor främst efter operationer.

Bacteroides melaninogenicus

Bakterie som finns normalt i människans tarmar och luftvägar. Den kan ibland infektera svårläkta sår eller orsaka beninflammation.

Badtillsats

Badtillsats är en läkemedelsform som används för vissa läkemedel som ska ha effekt på huden. Idag finns bara två läkemedel i denna form. Kaliumpermanganat, som verkar uttorkande, samt trioxsalen, som tillsammans med UV-ljus används för behandling av psoriasis och vita fläckar på huden.

Baklobshormon

Baklobshormon är hormon som utsöndras från bakre delen av en körtel under hjärnan som kallas hypofysen. Hypofysens hormoner styr framför allt andra körtlar i kroppen.

Baktericid

Anger att bakterierna avdödas. Ordet används oftast för att beskriva hur ett visst antibiotikum fungerar. Ordet kan jämföras med ett annat ord, bakteriostatisk, som betyder att bakterierna hindras från att föröka sig.

Bakterie

Encellig, mycket liten organism utan cellkärna. Till skillnad från virus kan bakterier föröka sig utan hjälp från andra organismer. Bakterier finns överallt i miljön, på vår hud och inuti oss. Endast vissa bakterier är farliga för oss människor.

Bakterieflora

Bakteriefloran är den uppsättning av bakterier som normalt lever i symbios med vår kropp i ett organ/område. Tarmens bakterieflora är såldes den uppsättning av bakterier som normalt finns i tarmen.

Bakteriemi

Förekomst av bakterier i blodet.

Bakteriolys

Upplösning av bakterier. Detta är ett av flera sätt som bakterier kan dö på. Vissa antibiotika, bland annat penicillinerna, leder till bakteriolys.

Bakteriostatisk

Anger att bakterierna hindras från att växa och föröka sig. Ordet används oftast för att beskriva hur ett visst antibiotikum fungerar. Ordet kan jämföras med ett annat ord, baktericid, som betyder att bakterierna dör.

Bakteriuri

Bakteriuri innebär att ha bakterier i urinen. Detta upptäcks med ett enkelt urinprov.

Bakteroides

Ballongangioplastik

Kärlutvidgning/ballongvidgning av förträngda blodkärl.
Läs mer om ballongvidgning på 1177 Vårdguidens webbplats.

Barbiturat

Barbiturater är en äldre grupp läkemedel som har dämpande effekt på centrala nervsystemet. Dessa har historisk använts vid exempelvis sömnsvårigheter, ångest och epilepsi. Idag är dessa läkemedel mindre vanliga men de används fortfarande i viss utsträckning.

Barretts matstrupe

Barretts matstrupe innebär en slemhinneförändring i matstrupen. Denna förändring beror på att matstrupen anpassar sig efter ökad mängd magsyra i matstrupen vid exempelvis en längre tid med sura uppstötningar.

Barriärmetod

Preventivmetod som hindrar spermierna att nå ägget.

Basal

Grundläggande, underliggande eller icke-stimulerad. Med läkemedel kan kroppens basala funktioner ändras genom läkemedlens påverkan på olika organ.

Basala ganglier

Kärnor av grå hjärnsubstans inne i storhjärnans nedre del. De basala ganglierna är viktiga för samordning av rörelser och modifiering av muskeltonus.

Basalcell

Basalcellerna kallas de celler som finns underst i det översta hudlagret, överhuden. Dessa celler kan skadas av solens strålning, varpå cancer kan uppkomma. Detta är den vanligaste formen av hudcancer, men också den lindrigatse. Basalcellscancer sprider sig inte genom att bilda dottertumörer, utan växer bara i storlek, varför den är relativt lättbehandlad.

Basalcellscarcinom

synonymt med basaliom

Basaliom

Vanligaste formen av hudcancer, drabbar hudens basalceller.
Läs mer om basalcellscancer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Baseline

Uttryck som används för tidpunkten då en klinisk studie startar.

Basofil

synonymt med granulocyt

B-cell

B-celler, eller B-lymfocyter som de också kallas, är en av två typer av s.k. lymfocyter (vita blodkroppar). Lymfocyterna utgör en viktig del av immunförsvaret. B-cellerna bildas i benmärgen, och deras huvuduppgift är att bilda antikroppar, mot specifika mål. Dessa specifika mål kan t.ex. vara bakterier eller virus.

Benign

Godartad. Används t ex om tumörer som inte skadar kringliggande vävnad eller sprider sig i kroppen. Motsatsen är malign.

Benmärg

Benmärgen är den substans som finns inne i skelettbenen. Det finns två sorters benmärg. Röd benmärg, som står för produktionen av blodkroppar, samt gul benmärg som består av fett. Med ökande ålder minskar mängden röd benmärg, medan den gula ökar.

Benresorption

Nedbrytning av skelettvävnad. Det är en naturlig process men vid vissa sjukdomar sker nedbrytningen snabbare än normalt.

Bensodiazepin

Bensodiazepiner är en läkemedelsgrupp som har lugnande, sövande samt kramplösande egenskaper. Det är dock stor risk för att utveckla beroende för dessa typer av läkemedel och det är därför väldigt viktigt att fasa ut dessa läkemedel när behandlingen skall avslutas.

Bensodiazepiner

synonymt med bensodiazepin

Benzoxonium klorid

Benzoxoniumklorid är en förening som används i desinfektionsmedel.

Benzydamin

Smärtstillande och antiinflammatoriskt läkemedel som främst används lokalt i mun och svalg.

Beredning

Samma sak som läkemedelsform, det vill säga på vilket sett ett läkemedel är utformat. Exempel på olika läkemedelsberedningar är tabletter, kapslar, mixturer, salvor, krämer och droppar. Beredning kan även avse färdigställandet av t.ex. en infusionslösning.

Beredningssats

En beredningssats används vid beredning, det vill säga tillverkning/blandning av ett läkemedel, och är den förpackning läkemedlet transporteras i. Denna typ av beredning är vanlig för många typer av flytande antibiotika som blandas färdigt på apotek, som annars skulle haft väldigt kort hållbarhet om det hade blandats på läkemedelsföretaget. Cytostatika, cancerläkemedel, kommer också oftast i form av beredningssatser till apoteket.

Beri-beri

synonymt med beriberi

Beriberi

Sjukdom som uppkommer vid B-vitaminbrist. Sjukdomen kan ge upphov till förlamningar, förvirring och försvagat hjärta. Behandlas med B-vitamintillskott.

Beta-1-adrenerg

synonymt med betareceptor

Beta-1-receptor

synonymt med betareceptor

Beta-2-receptor

synonymt med betareceptor

Betablockerande

synonymt med betablockerare

Betablockerare

Betablockerare är samma sak som betareceptorblockerare. Det finns två typer av betareceptorer, 1 och 2. Betareceptorblockerare används för att behandla sjukdomar som högt blodtryck, kärlkramp, glaukom med flera.

Beta-blockerare

synonymt med betablockerare

Betacell

synonymt med beta-cell

Beta-cell

En typ av celler som finns i bukspottkörteln och producerar insulin. Vid diabetes är beta-cellerna helt eller delvis ur funktion.

Betahemolytisk

Någonting som sönderdelar blodkroppar. Till exempel finns det bakterier, nämligen vissa streptokocker, som är betahemolytiska. Detta kan utnyttjas för att komma fram till om just dessa bakterier har gjort en människa sjuk.

Betalaktam

Betalaktamantibiotika

Betalaktamantibiotikum

Antibiotikum som innehåller en kemisk struktur som kallas för betalaktamring. De allra flesta betalaktamantibiotika är antingen penicilliner eller cefalosporiner.
Läs mer om antibiotika på 1177 Vårdguidens webbplats.

Betalaktamas

Ett ämne som vissa bakterier producerar. Betalaktamas bryter ned vissa typer av antibiotika (penicilliner och cefalosporiner) så att de inte längre är verksamma mot bakterierna.

Betareceptor

Det finns två typer av betareceptorer, beta-1 och beta-2. Beta-1-receptorerna finns bland annat i hjärtat och aktivering av dessa leder till ökad slagfrekvens och ökad sammandragningskraft. Beta-2-receptorerna hittas bland annat i lungorna och i livmodern. Vid aktivering av dessa receptorer vidgas luftrören och muskulaturen i livmodern blir avslappnad.

Beta-receptorblockerande

Läkemedel med betareceptorblockerande effekter binder till kroppens betareceptorer och blockerar så att kroppsegna substanser som normalt stimulerar betareceptorerna ej kan utöva sin effekt. Betareceptorer finns huvudsakligen i hjärtat, blodkärl och luftvägar. Betareceptorblockering utnyttjas i många olika läkemedel med olika syften. Man kan bland annat se att betareceptorblockerare minskar blodtrycket och minskar hjärtats belastning genom att minska slaghastigheten och minska hjärtslagens styrka.

Betareceptorblockerare

Betastimulerande

synonymt med betastimulerare

Betastimulerare

En betastimulerare är detsamma som en betareceptorstimulerare, det vill säga en substans som stimulerar kroppens betareceptorer. Betareceptorer finns i bland annat i hjärta, blodkärl, luftvägar, tarmens och andra inre organs muskler. Vid stimulering av betareceptorerna vidgas luftrören och de används därför mot astma.

Betatalassemi major

Bifasisk

Som har två faser. Kan t.ex. användas om ett läkemedel som innehåller två olika verksamma ämnen som har olika verkningstid.

Bikarbonat

synonymt med bikarbonatjon

Bikarbonatjon

Bikarbonat är detsamma som vätekarbonat. Vätekarbonatjonerna är viktiga för att upprätthålla syra-basbalansen i kroppen genom att vätekarbonat kan neutralisera det som är surt.

Bilirubin

Gult gallfärgämne.

Bilirubinkonjugat

Förening av gallsyran bilirubin och annan biologiskt viktig substans. Återfinns i gallan.

Biliär cirros

Skrumplever. Biliär cirros kan vara antingen primär eller sekundär. Primär biliär cirros ger en bestående och förstörande cirros, d.v.s. ärrig lever. Orsaken är okänd, men kan bero på att antikroppar attackerar cellerna och förstör dem. Sekundär biliär cirros drabbar främst kvinnor och uppstår av att galla täpper till gallgången.

Bindehinna

synonymt med bindhinna

Bindhinna

Det latinska namnet för ögats bindhinna är konjunktivan. Bindhinnan är den tunnare yttre hinnan som bekläder ögats främre del och som också klär insidan av ögonlocken. Bindhinnan innehåller många små blodkärl och är mycket smärtkänslig.

Bindhinneinfektion

synonymt med bindhinna

Bindhinnepåsen

Fickan mellan ögats slemhinna (bindhinnan) och nedre ögonlock.

Bindningskonstant

Ett mått på styrkan hos en bindning mellan två molekyler. Ju högre konstant desto starkare bindning.

Binjure

Binjurarna är körtlar som är belägna ovanpå njurarna. Binjurarna består av binjurebark och binjuremärg. Barken producerar bl.a. hormonerna kortisol och aldosteron, medan märgen producerar arenalin och noradrenalin. Hormonerna som binjurarna producerar reglerar livsviktiga funktioner som omsättning av socker och salt, samt blodtryck och puls.

Binjurebark

Binjurebarken är en del av binjuren, som är en körtel som ligger vid toppen av njurarna. Binjurarna producerar en del hormoner, som bl.a. påverkar sockeromsättningen och immunförsvaret.

Bioackumulation

Substansers förmåga att lagras i levande vävnader. En indikation på ett ämnes bioackumulerbarhet erhålles genom ämnets fördelningskoefficient mellan tvåfassystemet oktanol (som simulerar fettvävnad) och vatten.

Bioackumuleras

synonymt med Bioackumulation

Bioackumulering

synonymt med Bioackumulation

Bioaktivering

När en substans metaboliseras, det vill säga bryts ner, ska den helst omvandlas till en för kroppen mindre skadlig produkt genom att enzymer bryter ner substansen så att den sedan kan utsöndras. Detta kallas för att substansen detoxifieras. I värsta fall sker ingen detoxifiering utan istället bioaktiveras substansen vilket innebär att det bildas reaktiva metaboliter som är mer skadliga än vad ämnet var från början. Dessa giftiga metaboliter kan sedan binda till DNA och proteiner vilket kan vara mycket skadligt för cellen.

Biokemi

Läran om de kemiska processerna i levande organismer.

Biologi

Läran om de levande organismerna.

Biologisk aktivitet

En molekyls förmåga att ge upphov till en specifik biologisk effekt.

Biopsi

Metod för att ta prov på levande vävnad från kroppen. Med så kallad nålbiopsi tar man vävnad med en nål. Vävnaden studeras sedan i mikroskop.

Biosyntes

Bildandet av kemiska substanser i en levande organism.

Biotillgänglighet

Hur stor del av ett läkemedel som tas upp i blodomloppet i sin ursprungliga kemiska form. Orsaker till låg biotillgänglighet är bland annat dåligt upptag i tarmen, nedbrytning innan upptag och nedbrytning i lever direkt efter upptag (så kallad första passage-metabolism).

Biotillgängligheten

Biotransformation

Kemisk förändring eller biologisk omvandling av ett kroppseget ämne eller ett ämne som tillförs utifrån, till exempel ett läkemedel. Biotransformationen sker med hjälp av enzymer. Enzymernas uppgift är att omvandla läkemedlet till ett mer vattenlösligt och mindre giftigt ämne som kan utsöndras ur kroppen. Ordet biotransformation är inom farmakologin synonymt med metabolism.

Biotransformering

synonymt med biotransformation

Bipolär sjukdom

Kallas även för manodepressiv sjukdom och karakteriseras av återkommande perioder av omväxlande mani och depression. Symtomen vid mani är en förhöjd sinnesstämning, minskat sömnbehov och överaktivitet. Vid en svår mani kan patienten även bli aggressiv. Symtomen vid depression är nedstämdhet och trötthet. Mellan sjukdomsperioderna är patienten så gott som symtomfri.
Läs mer om bipolär sjukdom på 1177 Vårdguidens webbplats.

Bisköldkörtel

Bisköldkörtlarna sitter bakom sköldkörteln och producerar parathormon. Parathormon reglerar mängden fosfat och kalcium i kroppen.

Biverkning

Effekt av ett läkemedel som inte förväntas eller som är oönskad när man tar läkemedlet så som det är avsett att tas och i den dos som är rekommenderad. Vanligtvis är dessa effekter negativa.

Blandning

En blandning är en sammansättning som består av två eller fler substanser som inte är bundna till varandra kemiskt genom olika bindningar. Om blandningen är homogen kan man inte urskilja de olika substanserna från varandra som man kan i en heterogen blandning. Lite förenklat skulle man kunna säga att müsli är en heterogen blandning och luft är en homogen blandning som består av främt syre och kväve.

Blastkris

Blastkris är ett akut tillstånd som uppträder när cancersjukdomen KML (kronisk myeloisk leukemi) är så långt gången att kroppen inte längre kan hantera den. Då produceras onormalt mycket lymfoblaster, som är en typ av omogna blodceller. Detta tillstånd är väldigt svårbehandlat.
Läs mer om leukemi - blodcancer på 1177 Vårdguidens webbplats.

Blastocyst

Blastocyst är ett förstadium till embryo, och används som benämning på det befruktade ägget från ca 4-5 dagar efter befruktningen. Det befruktade ägget bäddas in i livmoderslemhinnan ca 3-4 dagar efter befruktning, och det är då det bildar en blastocyst.

Blastomykos

Sjukdom orsakad av jästsvampen Blastomyces som finns i Nord- och Sydamerika. Svampen finns i jord och infekterar människa genom inandning av sporer. Infektion ses vanligast i munhåla och hud. Sjukdomen kan bli kronisk och påverka flera av kroppens organ om den inte behandlas.
Läs mer om blastomycos på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Blefarit

Inflammation i ögonlocken, framförallt i ögonlocksränderna. Eksemliknande utslag som sitter i rötterna på ögonfransarna.
Läs mer om blefarit på 1177 Vårdguidens webbplats.

Blefarospasm

Kramp i ögonlocken. Kan förekomma vid skador och inflammationer som en skyddsmekanism.

Blodbrist

synonymt med Anemi

Bloddyskrasi

Obalans i blodets sammansättning som kan bero på till exempel en bakterieinfektion.

Blodhjärnbarriär

Lager av celler som utgör en barriär mellan blodet i hjärnans kärl och nervvävnad. Denna barriär styr ämnesutbytet mellan blod och hjärnvävnaden. Syre och näringsämnen kan passera obehindrat medan giftiga ämnen och vissa läkemedel inte kan passera. Blodhjärnbarriären fungerar alltså som en skyddsmekanism för nervsystemet.

Blod-hjärnbarriär

Blod-kammarvattenbarriären

Blod-kammarvattenbarriären är den fysiologiska spärren mellan blodet och kammarvattnet i ögat så att dessa inte ska blandas med varandra, men små molekyler kan fortfarande passera denna barriär. I kroppen finns det flera liknande barriärer som förhindrar att olika sorters kroppsvätskor blandar sig med varandra, till exempel blod-hjärnbarriären som är en barriär mellan blodet och ryggmärgsvätskan.

Blodkropp

Ett begrepp som innefattar flera olika celltyper i blodet. De olika celltyperna är erytrocyter (röda blodkroppar), som transporterar syre, trombocyter (blodplättar) som styr blodets koagulering, samt leukocyter (vita blodkroppar) som är en del av immunförsvaret.

Blodplättar

synonymt med trombocyter

Blodtransfusion

Överföring av blod eller blodkomponenter från en givare till en mottagare (oftast via en blodbank).

Blodtryck

Blodtrycket är det tryck som blodet åstadkommer på blodkärlsväggarna. När hjärtat slår pumpar hjärtats vänster kammare ut blodet till hela kroppen. Detta är det högsta trycket, också kallat det systoliska trycket. Mellan hjärtslagen fås det lägsta trycket och det heter med ett annat ord diastoliskt blodtryck. När man anger en människas blodtryck brukar man ange båda blodtrycken, till exempel 130/80 som utläses 130 över 80. Det högre värdet är då det systoliska blodtrycket och det lägre värdet är det diastoliska. För högt blodtryck är inte bra och bör behandlas med läkemedel och/eller kostrådgivning. Högt blodtryck anses vara 140/90 i vila.
Läs mer om högt och lågt blodtryck på 1177 Vårdguidens webbplats.

B-lymfocyt

synonymt med B-cell

Blåshalskörteln

synonymt med prostata

Blåskatarr

synonymt med cystit

Blåsljud

Blödarsjuka

synonymt med hemofili

Blöjdermatit

Hudinflammation som uppstår hos barn p.g.a. fukt och värme i det område som täcks av blöjan.
Läs mer om blöjeksem på 1177 Vårdguidens webbplats.

BMD

BMD är en förkortning för benmineraldensitet och är ett mått på hur hållbart skelettet är. Man mäter det genom att röntga skelettet. BMD-måttet används för att undersöka om man lider av benskörhet.

BMI

synonymt med body mass index

Body mass index

Mått som används för att bedöma en persons vikt i förhållande till sin längd. Förkortas ofta BMI. Beräknas genom att dividera kroppsvikten i kilo med kvadraten på kroppslängden i meter. Med ett BMI-värde mellan 18,5 och 25 räknas som normalt. Ett värde mellan 25 och 30 klassas som övervikt och över 30 klassas som fetma.
Läs mer om BMI på 1177 Vårdguidens webbplats.

Bolus

En bolusdos är en dos som injiceras snabbt i blodet. Syftet med en bolusdos är att snabbt nå en hög koncentration av läkemedlet i blodet, och på så sätt få effekt.

Bolusdos

synonymt med bolus

Bone crisis

Benvävnadsdöd.

Boostervaccin

En extra mängd vaccin som ges efter första vaccindosen för att förbättra vaccinets effekt.

Borderline

Personlighetsstörning som bidrar till att personen har svårt att reglera sina känslor och är emotionellt instabil.

Borderlinestörning

synonymt med borderline

Bordetella pertussis

Mycket smittsam bakterie som orsakar kikhosta hos barn. Det är en allvarlig sjukdom för barn under ett år och för äldre barn som även har andra sjukdomar. Sjukdomen behandlas i regel inte, men antibiotika kan ges i förebyggande syfte till barn som varit i kontakt med smittade barn.
Läs mer om kikhosta på 1177 Vårdguidens webbplats.

Borrelia

Borrelia burgdorferi

Bakterie som orsakar sjukdomen borrelia. Bakterien infekterar människor i samband med fästingbett. Karaktäristiskt för infektionen är att det bildas en röd ring runt fästingbettet. Efter den första infektionen i huden kan bakterien sprida sig till nervsystemet, vilket kallas neuroborrelios och är ganska allvarligt. Borrelia kan behandlas effektivt med antibiotika.
Läs mer om borrelia på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Läs mer om borrelia på 1177 Vårdguidens webbplats.

Borreliainfektion

Infektion av Borrelia burgdorferi, en bakterie som orsakar sjukdomen borrelia. Bakterien infekterar människor i samband med fästingbett. Karaktäristiskt för infektionen är att det bildas en röd ring runt fästingbettet. Efter den första infektionen i huden kan bakterien sprida sig till nervsystemet, vilket kallas neuroborrelios och är ganska allvarligt. Borrelia kan behandlas effektivt med antibiotika
Läs mer om borrelia på Folkhälsomyndighetens webbplats.
Läs mer om borrelia på 1177 Vårdguidens webbplats.

Bosentan

Bosentan binder till och blockerar receptorer (små sensorer i kroppen) som normalt är mottagare för det kroppsegna ämnet endotelin-1. Effekten blir att endotelin inte kan dra samman kärlen i lungorna och ett för högt blodtryck i lungan motverkas. Bosentan har också effekt i fingrar och tår och kan förbättra blodcirkulationen i dessa.

BPH

Bradykardi

Långsam hjärtverksamhet. Definieras ofta som mindre än 60 slag per minut. Motsatsen kallas takykardi.

Bradykinesi

Långsamma rörelser.

Bredspektrum

Stort användningsområde, t.ex. verksamt mot flera olika arter av mikroorganismer som svampar, bakterier och parasiter.

Bredspektrumantibiotikum

Antibiotikum som är verksamt mot flera olika arter av bakterier. Tetracyklinerna är exempel på bredspektrumantibiotika.

Bronk

Bronkerna är större luftrör och är en del av luftrörsträdet. Detta träd börjar med luftstrupen (trachea). Luftstrupen förgrenar sig sedan i en högerbronk och en vänsterbronk, det vill säga en till varje lunga. Både dessa bronker förgrenar sig sedan i ytterligare bronker och kallas sedan bronkioler när diametern på bronken blir mindre än 1 mm. I änden av dessa bronkioler finns alveolerna. I alveolerna sker gasutbytet mellan syre och koldioxid.

Bronkdilatation

Vidgning av luftrören, motsats till bronkkonstriktion. Vid en astmaattack är målet med läkemedelsbehandling att vidga luftrören och på så sätt göra det lättare att andas.
Läs mer om astma på 1177 Vårdguidens webbplats.

Bronkdilaterande

synonymt med bronkdilatation

Bronkdilaterare

Medel som vidgar luftrören.

Bronkialastma

synonymt med astma

Bronkit

Inflammation av lungans bronker, det vill säga de grövsta luftvägarna i lungan. Kronisk bronkit, som nästan alltid beror på rökning, är en besvärlig sjukdom med mycket utdragna inflammationer i luftvägarna som ger hosta. Akut bronkit betyder hos barn andningssvårigheter i samband med en luftvägsinfektion och hos vuxna en tillfällig försämring av kronisk bronkit.

Bronkkonstriktion

Sammandragning av luftrören. Detta är en del av sjukdomsförloppet vid bland annat astma där luftrören drar ihop sig vilket gör att det blir svårare att andas.
Läs mer om astma på 1177 Vårdguidens webbplats.

Bronkobstruktion

Kramp i luftvägarna vid astmabesvär som gör att luftrören tillsnörs och det blir svårare att andas. Vanliga symtom är pipande, väsande andning.
Läs mer om astma på 1177 Vårdguidens webbplats.

Bronkografi

Röntgenmetod som används för undersökning av luftrören. Används bl.a. för att diagnostisera lungcancer.

Bronkoskopi

Undersökning av luftrören med hjälp av ett rörliknande instrument som man för ner för att studera och/eller ta prov från luftrörens väggar.
Läs mer om bronkoskopi på 1177 Vårdguidens webbplats.

Bronkospasm

synonymt med bronkobstruktion

Brosk

En vävnadstyp som kan utgöra ledytor eller som benvävnad kan växa på.

Brucella

En bakterie som kan orsaka en sjukdom vid namn brucellos (andra namn är undulantfeber eller maltafeber). Bakterien smittar människor genom kontakt med smittade djur eller via opastöriserade mejeriprodukter. Sjukdomen finns just nu inte i Sverige, men varje år smittas några svenskar utomlands. En infektion med den här bakterien ger bland annat en besvärlig feber, men det finns bra behandling i form av antibiotika.

Brucella spp

synonymt med Brucella

Brucellos

Brucellos är en sjukdom som i första hand angriper djur, främst i länderna kring Medelhavet. Brucellos har dock förmågan att spridas från djur till människor och kallas i de fallen ofta för undulatfeber eller maltafeber.

Brusgranulat

Läkemedelsberedning bestående av små korn som löses upp i ett glas vatten innan intagandet. Brusgranulat är bra för den som har svårt att svälja vanliga tabletter och kapslar.

Bruspulver

Läkemedelsberedning där läkemedlet består av pulver, som är avsett att lösas upp i ett glas vatten innan intagandet. Bruspulver är bra för den som har svårt att svälja vanliga tabletter och kapslar.

Brustablett

Typ av läkemedelsberedning som ska lösas upp i vatten innan man tar den. När man löser upp en brustablett i ett glas vatten får man en kolsyrad lösning i glaset. Brustabletter är bra för den som har svårt att svälja vanliga tabletter eller kapslar. En annan fördel med brustabletter är man får ett snabbare upptag av den aktiva substansen i kroppen än av vanliga tabletter som sväljs. Vanliga läkemedel som säljs i brustabletter är vitaminer och värktabletter.

Brytampull

synonymt med ampull

Bråck

En utträngning av ett organ eller vävnad genom den muskelvävnad eller membran som normalt håller det på plats. Pulsåderbråck är då en försvagning i bindväven runt kroppspulsådern leder till att den utvidgas och därmed får en större diameter. Ett pulsåderbråck behöver inte ge några symtom men kan med tiden behöva opereras.

Buckaltablett

Tablett som är avsedd att appliceras innanför kinden.

Buffert

En lösning som håller ett konstant pH-värde trots att syra eller bas tillsätts. pH är ett mått på hur sur en lösning eller ett biokemiskt system är. Exempel på ett biokemiskt system är blodet.

Buffra

synonymt med buffert

Buffrande

synonymt med buffert

Bukspottkörtel

Bukspottkörteln, eller pancreas, är en körtel belägen intill magsäcken. Bukspottskörteln har två uppgifter. Dels att producera bukspott till tarmen, som bl.a. innehåller s.k. enzymer som bryter ner föda, och dels att insöndra olika hormoner (bl.a. insulin) till blodet.

Bulimi

En ätstörning som kännetecknas av att personen hetsäter och sedan försöker bli av med den intagna födan genom att framkalla kräkningar eller använda laxermedel. Andra symtom är bl.a. oro, ångest, skuldkänslor, tandröta, inflammation i matstrupen och mensrubbningar.

Burkholderia cepacia

Bakterie som trivs i fuktiga miljöer. Den kan ge sjukdomar som till exempel urinvägsinfektion hos patienter med nedsatt immunförsvar eller cystisk fibros.

Bursit

Inflammation som uppstått i en slemsäck. Slemsäcken ska normalt minska friktionen mellan skelettet och andra vävnader i anslutning till kroppens leder. Det är vanligt med bursit i knäleden där det finns många slemsäckar.
På Reumatikerförbundets hemsida finns att läsa mer om bursit.
Läs mer om slemsäcksinflammation på 1177 Vårdguidens webbplats.

Bypass

Ett kirurgiskt ingrepp där man anlägger en förbiledning för exempelvis blodkärl eller tarmar. Ofta syftar termen bypass till bypass-operation då blodet leds förbi en förträngning i blodkärl som ska syresätta hjärtat.

Bältros

synonymt med zoster

Bärarmolekyl

Kemisk förening som kan binda olika ämnen för att underlätta transport av dessa i kroppen. Ett exempel är hemoglobin som finns i blodet och fungerar som bärarmolekyl för syre och koldioxid.

Bärarprotein

Bärarprotein finns i blodet och binder till många typer av fettlösliga ämnen i kroppen. Bärarproteiner binder dessutom till läkemedel och fungerar som transportör av läkemedlet till kroppens olika organ. Kroppens vanligaste bärarprotein är albumin.