Glimepirid

Kemiskt namn:

1-[p[2(3-Etyl-4-metyl-2-oxo-3-pyrrolin-1-karboxamido)etyl]fenylsulfonyl]-3-(4-metylcyklohexyl)karbamid
formelbild
Glimepirid benämns även:
  • Glimepiride (engelska)

Glimepirid (20)