Salmeterol

Kemiskt namn:

2-[[6-(4-Fenylbutoxi)hexyl]amino]-1-[4-hydroxi-3-(hydroximetyl)fenyl]etanol
formelbild
Salmeterol benämns även:
  • Salmeterol (engelska)

Salmeterolxinafoat (79)