Midazolam

Kemiskt namn:

6-(o-Fluorofenyl)-8-kloro-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin
formelbild
Midazolam benämns även:
  • Midazolam (engelska)

Midazolam (8)


Midazolamhydroklorid (11)