Kolestipol

Beskrivning:

Kopolymer av dietylentriamin och 1-kloro-2,3-epoxipropan. Högmolekylärt, starkt korsbundet, basiskt anjonbytarharts
Kolestipol benämns även:
  • Colestipol (engelska)