Kromoglicinsyra

Kemiskt namn:

5,5¢-(2-Hydroxitrimetylendioxi)bis(4-oxo-4H-kromen-2-karboxylsyra)
formelbild
Kromoglicinsyra benämns även:
  • Cromoglicic acid (engelska)

Natriumkromoglikat (17)