Bazedoxifen

Kemiskt namn:

1-[[4-[2-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)etoxi]fenyl]metyl]-2-(4-hydroxi-fenyl)-3-metyl-1H-indol-5-ol
formelbild
Bazedoxifen benämns även:
  • Bazedoxifene (engelska)