Etoricoxib

Kemiskt namn:

5-Kloro-6'-metyl-3-[p-(metylsulfonyl)fenyl]-2,3'-bipyridin
formelbild
Etoricoxib benämns även:
  • Etoricoxib (engelska)

Etoricoxib (19)