Atorvastatin

Kemiskt namn:

[R-(R*,R*)]-3-Fenyl-4-[(fenylamino)karbonyl]-2-(4-fluorofenyl)-3,5-dihydroxi-5-(1-metyletyl)-1H-pyrrolheptansyra
formelbild
Atorvastatin benämns även:
  • Atorvastatin (engelska)

Atorvastatinkalcium, amorft (19)


Atorvastatinkalciumtrihydrat (36)