Olaparib

Kemiskt namn:

4-[[3-[4-(Cyklopropylkarbonyl)piperazin-1-karbonyl]-4-fluorofenyl]metyl]ftalazin-1(2H)-on
formelbild
Olaparib benämns även:
  • Olaparib (engelska)