FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xonvea

CampusPharma

Enterotablett 10 mg/10 mg
(Vit, rund, filmdragerad tablett med en rosa bild på en gravid kvinna på en sida.)

Aminoalkyletrar

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: R06AA59
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från CampusPharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Xonvea

10 mg/10 mg enterotabletter
doxylaminvätesuccinat/pyridoxinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.      

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xonvea är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Xonvea
3. Hur du tar Xonvea
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xonvea ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xonvea är och vad det används för

Vad Xonvea är

Xonvea innehåller två läkemedel (aktiva substanser): doxylaminvätesuccinat och pyridoxinhydroklorid.

 • Doxylamin tillhör läkemedelsgruppen antihistaminer.

 • Pyridoxinhydroklorid är ett annat namn för vitamin B6.

Vad Xonvea används för

Xonvea används mot illamående och kräkningar hos gravida kvinnor. Det används när kost eller andra icke-medicinska behandlingar inte har fungerat.


Doxylaminvätesuccinat och pyridoxinhydroklorid som finns i Xonvea kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Xonvea

Ta inte Xonvea

 • om du är allergisk mot doxylaminvätesuccinat eller andra antihistaminer (t.ex. difenhydramin), pyridoxinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du tar monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) för att behandla depression.

Ta inte Xonvea om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Xonvea.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Xonvea om du har eller har haft:

 • astma

 • förhöjt ögontryck

 • en ögonsjukdom som kallas trångvinkelglaukom

 • magsår

 • tarmstopp, dvs. ett hinder mellan magsäcken och tunntarmen

 • hinder i urinblåsans hals.


Tala också med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Xonvea om:

 • du tar läkemedel mot förkylning eller hosta, sömnläkemedel eller vissa smärtstillande läkemedel

 • du har druckit alkohol.


Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Xonvea.


Om du drabbas av kraftigt graviditetsillamående och -kräkningar, ett tillstånd som kallas hyperemesis gravidarum, måste du behandlas av en specialist.


Om du lämnar urin för ett drogtestkan vissa testmetoder ge falskt positivt resultat för metadon, opiater och fencyklidinfosfat (PCP) när du har tagit Xonvea. Om detta sker kan ett test med bättre specificitet användas.


Rapportering av biverkningar

 • Xonvea kan få dig att känna dig sömning. Kör inte bil, cykla inte och använd inte verktyg eller maskiner medan du tar detta läkemedel. Utför inte heller aktiviteter som kräver din fulla uppmärksamhet, såvida inte din läkare har sagt att det går bra.

 • Ta inte Xonvea medan du tar läkemedel mot hosta och förkylning, sömnläkemedel, vissa smärtstillande läkemedel eller om du har du har druckit alkohol. Intag av Xonvea med andra läkemedel som påverkar centrala nervsystemet kan göra dig mycket trött, vilken kan orsaka fallolyckor eller andra olyckor.

 • Xonvea innehåller spårmängder av azofärgämnet E129. Detta färgämne kan orsaka allergiska reaktioner.


Sluta inte att ta Xonvea utan att först rådgöra med läkare. Om du avbryter behandlingen med detta läkemedel plötsligt kan illamåendet och kräkningarna komma tillbaka. Din läkare talar om för dig hur du långsamt trappar ned läkemedlet för att undvika detta.

Barn och ungdomar

Xonvea är inte avsett för barn under 18 år. Det är inte känt om Xonvea är säkert och effektivt i denna åldersgrupp.


B-vitamin

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar ytterligare B-vitaminer. Detta kan vara via mat, från kosttillskott eller multivitaminer.

Andra läkemedel och Xonvea

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och växtbaserade läkemedel.


Det är särskilt viktigt att du inte tar Xonvea och att du talar om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar något av följande:

 • monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) för att behandla depression. Användning av dessa läkemedel tillsammans med Xonvea kan göra biverkningar värre och mer långvariga.

 • läkemedel som host- och förkylningsläkemedel, sömnläkemedel och vissa smärtstillande läkemedel (s.k. CNS-depressiva medel). Användning av dessa tillsammans med Xonvea kan göra dig mycket trött. Detta kan orsaka fall eller andra olyckor.

Xonvea med alkohol

Drick inte alkohol medan du tar Xonvea. Se avsnitt 3 för information om hur du tar Xonvea.

Graviditet, amning och fertilitet

Xonvea är avsett för användning hos gravida kvinnor.


Om du ammar ska ett beslut fattas i samråd med din läkare om du ska avbryta amningen eller behandlingen. Orsaken till detta är att Xonvea kan passera över i bröstmjölk och kan skada ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil, cykla inte och använd inte redskap eller maskiner medan du tar detta läkemedel. Detta beror på att du kan känna dig trött efter att ha tagit Xonvea. Om detta händer ska du inte utföra aktiviteter som kräver din fulla uppmärksamhet, såvida inte din läkare har sagt att det går bra.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Xonvea innehåller karnaubavax, kroskarmellosnatrium, hypromellos (E464), indigokarmin aluminiumlack (E132), makrogol (400, 8000) (E1521), magnesiumsterat, magnesiumtrisilikat, metakrylsyra–etylakrylatsampolymer (1:1), mikrokristallin cellulosa, allurarött AC aluminiumlack (E129), polysorbat 80 (E433), propylenglykol (E1520), kolloidal, vattenfri kiseldioxid, shellack, simetikonemulsion, natriumbikarbonat (E500), natriumlarylsulfat (E487), talk (E553b), titandioxid (E171), trietylcitrat.


3. Hur du tar Xonvea

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Hur mycket du ska ta

Läkaren kommer att inleda behandlingen med en låg dos som eventuellt höjs, beroende på hur pass väl läkemedlet fungerar för dig.


Hur behandling med Xonvea inleds och hur dosen vid behov höjs:

 • Dag 1  

 • Ta 2 tabletter via munnen vid sängdags.


 • Dag 2  

 • Ta 2 tabletter via munnen vid sängdags.

 • Om illamåendet och kräkningarna har blivit bättre eller är under kontroll dag 2, fortsätt att ta 2 tabletter varje kväll vid sängdags. Detta kommer att vara din vanliga dos såvida inte läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska säger annorlunda.


 • Dag 3  

 • Om du fortfarande upplevde illamående och kräkningar dag 2, ta 3 tabletter via munnen dag 3 (1 tablett på morgonen och 2 tabletter vid sängdags).


 • Dag 4

 • Om illamåendet och kräkningarna var bättre eller under kontroll dag 3, fortsätt att ta 3 tabletter varje dag (1 tablett på morgonen och 2 tabletter vid sängdags). Detta kommer att vara din vanliga dos såvida inte läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska säger annorlunda.

 • Om du fortfarande upplevde illamående och kräkningar dag 3, ta 4 tabletter via munnen varje dag (1 tablett på morgonen, 1 tablett mitt på dagen och 2 tabletter vid sängdags).


Ta inte mer än 4 tabletter varje dag (1 på morgonen, 1 mitt på dagen och 2 vid sängdags).


Så här ska du ta detta läkemedel

 • Ta Xonvea på fastande mage.

 • Svälj tabletten hel med ett glas vatten.

 • Tabletten ska inte krossas, tuggas eller delas före nedsväljning.


Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du inte kan svälja Xonvea-tabletterna hela.

Om du har tagit för stor mängd av Xonvea

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta läkemedelsförpackningen med dig. Följande effekter kan förekomma: rastlöshet, sömnighet eller yrsel, muntorrhet, förstorade pupiller, förvirring och snabb hjärtfrekvens.


Om mängden läkemedel i din kropp är mycket hög kan du också få krampanfall, muskelvärk eller muskelsvaghet, eller plötsliga allvarliga njurproblem. Dessa kan till och med vara livshotande. Om du har dessa tecken – sluta ta Xonvea och kontakta läkare eller sjukhus omgående.

Om du slutar att ta Xonvea

Sluta inte att ta Xonvea utan att först rådgöra med läkare. Om du avbryter behandlingen med detta läkemedel plötsligt kan illamåendet och kräkningarna komma tillbaka. Din läkare kommer att tala om för dig hur du trappar ned läkemedlet långsamt för att undvika detta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • kraftig sömnighet


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • yrsel

 • trötthet

 • muntorrhet


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • överkänslighet (allergisk reaktion)

 • oroskänsla, sömnsvårighet (insomni), mardrömmar, desorientering

 • huvudvärk eller migrän

 • stickningar, kittlingar och domningar i huden

 • rastlöshet och ett behov att vara i konstant rörelse

 • problem med synen eller dimsyn

 • en känsla av att omgivningen snurrar

 • andningssvårighet, hjärtklappning eller ökad hjärtfrekvens

 • känsla av mättnad eller uppsvälld mage, magsmärta, förstoppning eller diarré

 • kraftiga svettningar, hudreaktioner såsom klåda eller hudutslag

 • svårt att kissa eller att det gör ont när man kissar

 • obehag i bröstet

 • allmänt obehag eller irritabilitet


Andra biverkningar rapporterade med läkemedel i samma läkemedelsgrupp som doxylamin

 • Antikolinerga effekter (blockering av aktivitet i organ som får nervimpulser via signalsubstansen acetylkolin): torrhet i mun, näsa och svalg; svårighet att kissa eller att det gör ont när man kissar; yrsel; synsvårigheter eller dimsyn; dubbelseende (diplopi); öronringningar eller öronsusningar (tinnitus); inflammation i innerörat som uppträder hastigt (akut inneröreinflammation); sömnsvårighet (insomni); skakningar (tremor) och nervositet; irritabilitet samt ofrivilliga repetitiva rörelser (dyskinesi) i ansiktet. Därutöver har trånghetskänsla i bröstet; tjock slem i lungorna (lungsekret); högfrekvent pipljud ofta tillsammans med andningssvårigheter (andningsljud); nästäppa; svettningar och frossbrytningar; tidig menstruation; förändrat sinnestillstånd som till exempel hallucinationer, vanföreställningar, förvirring och tankestörningar (toxisk psykos); huvudvärk; stickningar, kittlingar och domningar i huden samt svimfärdighet rapporterats.

 • Sällsynta fall av lågt antal vita blodkroppar (agranulocytos), minskad blodvolym i kroppen på grund av ökad nedbrytning av blodkroppar (hemolytisk anemi), minskat antal blodplättar (trombocytopeni), minskat antal röda och vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni) samt ökad aptit, ibland med viktökning har rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Xonvea ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är doxylaminvätesuccinat (ett antihistamin) och pyroxinhydroklorid (vitamin B6). Varje tablett innehåller 10 mg doxylaminvätesuccinat och 10 mg pyridoxinhydroklorid.

 • Övriga innehållsämnen är: Karnaubavax, kroskarmellosnatrium, hypromellos (E464), indigokarmin aluminiumlack (E132), makrogol (400, 8000) (E1521), magnesiumsterat, magnesiumtrisilikat, metakrylsyra–etylakrylatsampolymer (1:1), mikrokristallin cellulosa, allurarött AC aluminiumlack (E129), polysorbat 80 (E433), propylenglykol (E1520), kolloidal, vattenfri kiseldioxid, shellack, simetikonemulsion, natriumbikarbonat (E500), natriumlarylsulfat (E487), talk (E553b), titandioxid (E171), trietylcitrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 • Xonvea enterotabletter är vita, runda och filmdragerade tabletter med en rosa bild på en gravid kvinna på en sida.


 • Xonvea finns tillgänglig i blisterkartor innehållande 20, 30 eller 40 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning och Tillverkare

CampusPharma AB

Karl Gustavsgatan 1A

411 25 Göteborg

SverigeDetta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Förenade kungariket (Nordirland) under namnen


Danmark                                                   Xonvea 10 mg/10 mg enterotablett

Finland                                                      Xonvea 10 mg/10 mg enterotabletit

Förenade kungariket             Xonvea 10 mg/10 mg gastro-resistant tablets

Irland                                                        Xonvea 10 mg/10 mg gastro-resistant tablets

Island                                                       Xonvea 10 mg/10 mg magasýruþolnar töflur

Nerländerna                         Xonvea 10 mg/10 mg maagsapresistente tabletten

Norge                                                        Xonvea 10 mg/10 mg enterotablett

Sverige                                                      Xonvea 10 mg/10 mg enterotablett


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-08-22

Hitta direkt i texten
Av