FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Comirnaty

Pfizer

Injektionsvätska, dispersion 30 mikrog/dos
(Tillhandahålls ej) (Vaccinet är en vit till benvit dispersion)

Vacciner, vacciner mot virusinfektioner

Aktiv substans:
ATC-kod: J07BN01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

Comirnaty

30 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion Vuxna och ungdomar från 12 år mRNA-vaccin mot covid‑19 tozinameran

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Comirnaty är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Comirnaty
3. Hur du får Comirnaty
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Comirnaty ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Comirnaty är och vad det används för

Comirnaty 30 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion är ett vaccin som används för att förebygga covid‑19 orsakad av SARS-CoV‑2.


Comirnaty ges till vuxna och ungdomar från 12 år.


Vaccinet får immunsystemet (kroppens egna försvar) att börja bilda antikroppar och blodkroppar som verkar mot viruset, så att man skyddas mot covid‑19.


Eftersom Comirnaty inte innehåller viruset som ger immunitet kan du inte få covid-19 av det.


Detta vaccin ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.


2. Vad du behöver veta innan du får Comirnaty

Comirnaty ska inte ges

 • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du ges vaccinet om:

 • du någonsin har fått en svår allergisk reaktion eller andningsproblem efter andra vaccininjektioner eller efter att du har fått detta vaccin tidigare

 • du känner dig nervös inför vaccinationen eller om du någonsin har svimmat efter en nålinjektion

 • du har en allvarlig sjukdom eller infektion med hög feber. Det går dock bra att få vaccinet om du har lätt feber eller en lindrig övre luftvägsinfektion som förkylning

 • du har en blödningsrubbning, lätt får blåmärken eller använder läkemedel mot blodproppar

 • du har ett nedsatt immunsystem, på grund av en sjukdom som t.ex. hiv eller använder läkemedel som t.ex. kortikosteroider som påverkar immunsystemet.

Det finns en ökad risk för myokardit (inflammation i hjärtmuskeln) och perikardit (inflammation i hjärtsäcken) efter vaccination med Comirnaty (se avsnitt 4). Dessa tillstånd kan utvecklas bara några dagar efter vaccinationen och har främst inträffat inom 14 dagar. De har observerats oftare efter den andra vaccinationen och oftare hos tonårspojkar och yngre män. Risken för myokardit och perikardit verkar vara lägre hos barn i åldern 5 till 11 år jämfört med åldern 12 till 17 år. De flesta återhämtar sig från myokardit och perikardit. I vissa fall krävs intensivvård och dödsfall har setts. Efter vaccination ska du vara uppmärksam på tecken på myokardit och perikardit, såsom andfåddhet, hjärtklappning och bröstsmärta, och omedelbart söka läkarvård om dessa skulle uppstå.


Liksom alla vacciner ger Comirnaty eventuellt inte fullt skydd till alla personer som får det och det är inte känt hur länge skyddet kvarstår.


Effekten av Comirnaty kan vara lägre hos personer med nedsatt immunförsvar. Om du har nedsatt immunförsvar kan du komma att få extra doser av Comirnaty. I detta fall ska du fortsätta med de fysiska försiktighetsåtgärderna avsedda att förebygga covid‑19. Dina nära kontakter ska dessutom vara vaccinerade där så är möjligt. Diskutera lämpliga individuella rekommendationer med läkaren.

Barn

Comirnaty 30 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion rekommenderas inte till barn yngre än 12 år.


Det finns särskilda vacciner för spädbarn som är 6 månader och äldre och barn under 12 år. Mer information finns i bipacksedlarna för de andra vaccinerna.


Vaccinet rekommenderas inte till spädbarn yngre än 6 månader.

Andra läkemedel och Comirnaty

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra vacciner.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du får detta vaccin.


Comirnaty kan användas under graviditet. En stor mängd information från gravida kvinnor som har vaccinerats med Comirnaty under den andra och tredje trimestern har inte visat några negativa effekter på graviditeten eller det nyfödda barnet. Även om information om effekter på graviditet eller det nyfödda barnet efter vaccination under den första trimestern är begränsad, har man inte sett någon förändring av risken för missfall.


Comirnaty kan ges under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Några av biverkningarna av vaccinationen som nämns i avsnitt 4 (Eventuella biverkningar) kan tillfälligt påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Vänta tills dessa effekter har försvunnit innan du framför fordon eller använder maskiner.


3. Hur du får Comirnaty

Comirnaty ges som en injektion på 0,3 ml i en muskel i överarmen.


Du kommer att få 1 injektion, oavsett om du har fått ett covid-19-vaccin förut eller inte.


Om du har vaccinerats med ett covid-19-vaccin tidigare bör du inte få en dos Comirnaty förrän det har gått minst 3 månader sedan din senaste dos.


Om du har nedsatt immunförsvar kan du komma att få extra doser av Comirnaty.


Om du har ytterligare frågor om användningen av Comirnaty, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla vacciner kan Comirnaty orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

 • vid injektionsstället: smärta, svullnad

 • trötthet, huvudvärk

 • muskelvärk, ledvärk

 • frossa, feber

 • diarré

En del av dessa biverkningar förekom oftare hos ungdomar i åldern 12 till 15 år än hos vuxna.


Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

 • rodnad vid injektionsstället

 • illamående, kräkningar

 • förstorade lymfkörtlar (förekommer oftare efter en boosterdos)

Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

 • sjukdomskänsla, svaghetskänsla eller brist på energi/sömnighet

 • smärta i armen

 • sömnlöshet

 • klåda vid injektionsstället

 • allergiska reaktioner såsom hudutslag eller klåda

 • minskad aptit

 • yrsel

 • kraftiga svettningar, nattliga svettningar

Sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

 • tillfällig ensidig ansiktsförlamning

 • allergiska reaktioner såsom nässelutslag eller ansiktssvullnad

Mycket sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

 • inflammation i hjärtmuskeln (myokardit) eller inflammation i hjärtsäcken (perikardit) som kan leda till andfåddhet, hjärtklappning eller bröstsmärta

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • svår allergisk reaktion

 • omfattande svullnad av den vaccinerade armen

 • ansiktssvullnad (kan uppträda hos patienter som har använt hudfillers i ansiktet)

 • hudreaktion som orsakar röda prickar eller fläckar på huden, som kan se ut som en måltavla eller ett ”tjuröga” med en mörkröd mitt, omgiven av blekare röda ringar (erythema multiforme)

 • ovanlig känsla i huden, t.ex. stickningar eller myrkrypningar (parestesi)

 • nedsatt känsel eller känslighet, särskild i huden (hypestesi)

 • kraftig menstruationsblödning (de flesta fall föreföll inte vara allvarliga, och övergående)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Comirnaty ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Följande information om förvaring, utgångsdatum samt användning och hantering är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i djupfryst tillstånd vid ‑90 °C till ‑60 °C.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Vaccinet tas emot i djupfryst tillstånd vid ‑90 °C till ‑60 °C. Fryst vaccin kan förvaras vid antingen ‑90 °C till ‑60 °C eller 2 °C till 8 °C efter mottagande.


Endosinjektionsflaskor: Vid förvaring djupfryst vid ‑90 °C till ‑60 °C kan förpackningar med 10 endosinjektionsflaskor tinas upp vid antingen 2 °C till 8 °C i 2 timmar eller så kan enstaka injektionsflaskor tinas upp i rumstemperatur (upp till 30 °C) i 30 minuter.


Flerdosinjektionsflaskor: Vid förvaring djupfryst vid ‑90 °C till ‑60 °C kan förpackningar med 10 injektionsflaskor tinas upp vid antingen 2 °C till 8 °C i 6 timmar eller så kan enstaka injektionsflaskor tinas upp i rumstemperatur (upp till 30 °C) i 30 minuter.


Upptinade injektionsflaskor: Efter att den tagits ut ur frysen kan den oöppnade injektionsflaskan förvaras och transporteras i kylskåp vid 2 °C till 8 °C upp till 10 veckor; utan att passera det tryckta utgångsdatumet (EXP). Ytterkartongen ska märkas med det nya utgångsdatumet vid 2 °C till 8 °C. Efter upptining får vaccinet inte frysas in på nytt.


Före användning kan oöppnade injektionsflaskor förvaras i upp till 12 timmar vid temperaturer på 8 °C till 30 °C.


Upptinade injektionsflaskor kan hanteras i rumsbelysning.


Öppnade injektionsflaskor: Efter första punktion, förvara vaccinet vid 2 °C till 30 °C och använd inom 12 timmar, vilket inkluderar upp till 6 timmars transporttid. Kassera allt oanvänt vaccin.


Använd inte vaccinet om det innehåller partiklar eller är missfärgat.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen heter tozinameran och är ett mRNA-vaccin mot covid‑19 (nukleosidmodifierat).

  • En endosinjektionsflaska innehåller 1 dos à 0,3 ml med 30 mikrogram tozinameran.

  • En flerdosinjektionsflaska innehåller 6 doser à 0,3 ml med 30 mikrogram tozinameran vardera.

 • Övriga innehållsämnen är:

  • ((4‑hydroxibutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2‑hexyldekanoat) (ALC‑0315)

  • 2‑[(polyetylenglykol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamid (ALC‑0159)

  • 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfokolin (DSPC)

  • kolesterol

  • trometamol

  • trometamolhydroklorid

  • sackaros

  • vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Detta vaccin är en vit till benvit dispersion (pH: 6,9‑7,9) som tillhandahålls i antingen:

 • en endosinjektionsflaska med 1 dos i en 2 ml genomskinlig injektionsflaska (typ I-glas) med en gummipropp och ett grått snäpplock med en aluminiumförsegling, eller

 • en flerdosinjektionsflaska med 6 doser i en 2 ml genomskinlig injektionsflaska (typ I-glas) med en gummipropp och ett grått snäpplock med en aluminiumförsegling.


Förpackningsstorlek, endosinjektionsflaska: 10 injektionsflaskor.


Förpackningsstorlek, flerdosinjektionsflaska: 10 injektionsflaskor eller 195 injektionsflaskor


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

BioNTech Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12

55131 Mainz

Tyskland

Tfn: +49 6131 9084-0

Fax: +49 6131 9084-2121

service@biontech.de


Tillverkare

BioNTech Manufacturing GmbH

Kupferbergterrasse 17‑19

55116 Mainz

Tyskland


Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

Puurs-Sint-Amands, 2870

Belgien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

 • België/Belgique/Belgien, Luxembourg/Luxemburg: Pfizer S.A./N.V., Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

 • България: Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон, България, Teл: +359 2 970 4333

 • Česká republika: Pfizer, spol. s r.o., Tel: +420 283 004 111

 • Danmark: Pfizer ApS, Tlf: +45 44 201 100

 • Deutschland: BioNTech Manufacturing GmbH, Tel: +49 6131 90840

 • Eesti: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal, Tel: +372 666 7500

 • Ελλάδα: Pfizer Ελλάς A.E., Τηλ.: +30 210 6785 800

 • España: Pfizer, S.L., Tel: +34914909900

 • France: Pfizer, Tél +33 1 58 07 34 40

 • Hrvatska: Pfizer Croatia d.o.o., Tel: +385 1 3908 777

 • Ireland: Pfizer Healthcare Ireland, Tel: 1800 633 363 (toll free), +44 (0)1304 616161

 • Ísland: Icepharma hf, Simi: +354 540 8000

 • Italia: Pfizer S.r.l., Tel: +39 06 33 18 21

 • Κύπρος: Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch), Tηλ: +357 22 817690

 • Latvija: Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā,Tel.: +371 670 35 775

 • Lietuva: Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje, Tel. +370 52 51 4000

 • Magyarország: Pfizer Kft, Tel: +36 1 488 3700

 • Malta: Vivian Corporation Ltd., Tel: +35621 344610

 • Norge: Pfizer AS, Tlf: +47 67 526 100

 • Nederland: Pfizer BV, Tel: +31 (0)10 406 43 01

 • Österreich: Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H, Tel: +43 (0)1 521 15-0

 • Polska: Pfizer Polska Sp. z o.o., Tel.: +48 22 335 61 00

 • Portugal: Laboratórios Pfizer, Lda., Tel: +351 21 423 5500

 • România: Pfizer Romania S.R.L, Tel: +40 (0) 21 207 28 00

 • Slovenija: Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana, Tel.: +386 (0) 1 52 11 400

 • Slovenská republika: Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka, Tel: +421 2 3355 5500

 • Suomi/Finland: Pfizer Oy, Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

 • Sverige: Pfizer AB, Tel: +46 (0)8 550 520 00

 • United Kingdom (Northern Ireland): Pfizer Limited, Tel: +44 (0) 1304 616161


Denna bipacksedel ändrades senast 05/2024

Övriga informationskällor

Skanna följande kod för att få bipacksedeln på andra språk.

Scanningkod

URL: www.comirnatyglobal.com


Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Injicera Comirnaty intramuskulärt som en enkeldos på 0,3 ml oavsett tidigare vaccination mot covid-19.


Till individer som har vaccinerats mot covid-19 tidigare ska Comirnaty administreras minst 3 månader efter den senaste dosen covid-19-vaccin.


Ytterligare doser kan ges till personer som är kraftigt immunsupprimerade.


Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras.


Hanteringsanvisningar innan användning

Comirnaty ska beredas av hälso- och sjukvårdspersonal med aseptisk teknik för att säkerställa att färdigberedd dispersion är steril.

 • Verifiera att injektionsflaskan har ett grått plastlock och att produktnamnet är Comirnaty 30 mikrogram/dos injektionsvätska, dispersion (12 år och äldre).

 • Om injektionsflaskan har ett annat produktnamn på etiketten hänvisas till produktresumén till det vaccinet.

 • Om injektionsflaskan har förvarats fryst måste den tinas upp före användning. Frysta injektionsflaskor ska flyttas till kylskåp (2 °C till 8 °C) för upptining. Säkerställ att injektionsflaskorna har tinat helt före användning.

  • Endosinjektionsflaskor: Det kan ta 2 timmar för en förpackning med 10 endosinjektionsflaskor att tina.

  • Flerdosinjektionsflaskor: Det kan ta 6 timmar för en förpackning med 10 flerdosinjektionsflaskor att tina.

 • När injektionsflaskor flyttas till förvaring i kylskåp vid 2 °C till 8 °C ska utgångsdatumet på kartongen uppdateras.

 • Oöppnade injektionsflaskor kan förvaras i upp till 10 veckor vid 2 °C till 8 °C; utan att passera det tryckta utgångsdatumet (EXP).

 • Som alternativ kan enstaka frysta injektionsflaskor tinas upp i 30 minuter vid temperaturer upp till 30 °C.

 • Före användning kan oöppnad injektionsflaska förvaras i upp till 12 timmar vid temperaturer upp till 30 °C. Upptinade injektionsflaskor kan hanteras i rumsbelysning.

Beredning av 0,3 ml-doser

 • Blanda genom att vända varsamt på injektionsflaskan 10 gånger. Får ej skakas.

 • Före blandning kan den upptinade dispersionen innehålla vita till benvita ogenomskinliga amorfa partiklar.

 • Efter blandning ska vaccinet vara en vit till benvit dispersion utan synliga partiklar. Använd inte vaccinet om det innehåller partiklar eller är missfärgat.

 • Kontrollera om injektionsflaskan är en endos- eller flerdosinjektionsflaska och följ gällande hanteringsanvisningar nedan:

  • Endosinjektionsflaskor

   • Dra upp en 0,3 ml engångsdos vaccin.

   • Kassera injektionsflaskan och kvarvarande volym.

  • Flerdosinjektionsflaskor

   • Flerdosinjektionsflaskor innehåller 6 doser à 0,3 ml vardera.

   • Använd aseptisk teknik för att rengöra injektionsflaskans propp med en antiseptisk servett för engångsbruk.

   • Dra upp 0,3 ml Comirnaty.

Sprutor och/eller nålar med låg dödvolym ska användas för att kunna extrahera 6 doser från en och samma injektionsflaska. Spruta–nålkombinationen ska ha en dödvolym på högst 35 mikroliter. Om standardnålar och -sprutor används räcker volymen eventuellt inte för att extrahera en sjätte dos ur en och samma injektionsflaska.

 • Varje dos måste innehålla 0,3 ml vaccin.

 • Om kvarvarande mängd vaccin i injektionsflaskan inte räcker till en full dos på 0,3 ml, kassera injektionsflaskan och kvarvarande volym.

 • Anteckna tillämpligt datum och tillämplig tidpunkt. Kassera allt oanvänt vaccin inom 12 timmar efter första punktion.

Kassering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Hitta direkt i texten
Av