FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Abiraterone medac

Medac

Filmdragerad tablett 500 mg
(violetta, ovala, bikonvexa (19 mm långa x 11 mm breda), märkta med ”500” på en sida och omärkta på andra sidan)

Endokrin terapi, övriga antihormoner och relaterade medel

Aktiv substans:
ATC-kod: L02BX03
Läkemedel från Medac omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Abiraterone medac

500 mg filmdragerade tabletter
abirateronacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Abiraterone medac är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Abiraterone medac
3. Hur du tar Abiraterone medac
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Abiraterone medac ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Abiraterone medac är och vad det används för

 

Abiraterone medac innehåller ett läkemedel som kallas för abirateronacetat. Det används för att behandla vuxna män för prostatacancer som har spridits till andra delar av kroppen. Abiraterone medac gör att din kropp slutar producera testosteron. Det kan göra att tillväxten av prostatacancer sker långsammare.


När Abiraterone medac ordineras för det tidiga sjukdomsskedet där sjukdomen fortfarande svarar på hormonbehandling används det tillsammans med en behandling som sänker testosteronnivåerna (androgen deprivationsterapi).


När du tar detta läkemedel ordinerar läkaren också ett annat läkemedel som kallas för prednison eller prednisolon. Detta görs för att minska risken för att få högt blodtryck, för mycket vatten i kroppen (vätskeretention) eller minskade nivåer av ämnet kalium i blodet.


Abirateronacetat som finns i Abiraterone medac kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Abiraterone medac

Ta inte Abiraterone medac

 • om du är allergisk mot abirateronacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är kvinna, speciellt inte om du är gravid. Abiraterone medac ska endast användas av manliga patienter.

 • om du har svår leverskada.

 • i kombination med Ra-223 (som används för att behandla prostatacancer).

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel:

 • om du har leverproblem.

 • om du har fått veta att du har högt blodtryck eller hjärtsvikt eller lågt kaliumvärde i blodet (lågt kaliumvärde kan öka risken för problem med hjärtrytmen).

 • om du har haft andra hjärt- eller blodkärlsproblem.

 • om du har oregelbunden eller snabb puls.

 • om du har andnöd.

 • om du snabbt har gått upp i vikt.

 • om du har svullna fötter, anklar eller ben.

 • om du tidigare tagit ett läkemedel som heter ketokonazol mot prostatacancer.

 • om behovet av att ta detta läkemedel tillsammans med prednison eller prednisolon.

 • om hur läkemedlet kan påverka skelettet.

 • om du har högt blodsocker.

Tala om för läkare om du har fått veta att du har hjärt- eller kärlsjukdomar, inklusive problem med hjärtrytmen (arytmi), eller om du får behandling med läkemedel för dessa tillstånd.


Tala om för läkare om du har gulfärgning av huden eller ögonen, mörkfärgning av urinen eller kraftigt illamående eller kräkningar, eftersom detta kan vara tecken eller symtom på leverproblem. I sällsynta fall kan levern sluta att fungera (kallas akut leversvikt) vilket kan leda till döden.


Minskat antal röda blodkroppar, minskad sexlust (libido), muskelsvaghet och/eller muskelsmärta kan förekomma.


Abiraterone medac får inte ges i kombination med Ra-223 på grund av en eventuellt förhöjd risk för skelettfraktur eller dödsfall.


Om du planerar att ta Ra-223 efter behandling med Abiraterone medac och prednison/prednisolon måste du vänta 5 dagar innan behandlingen med Ra-223 påbörjas.


Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Blodprovskontroll

Abiraterone medac kan påverka din lever utan att du får några symtom. När du tar detta läkemedel kontrollerar läkaren ditt blod med jämna mellanrum för att se om det finns några effekter på din lever.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel är inte avsett att användas av barn och ungdomar. Uppsök omedelbart sjukhus om ett barn eller en ungdom intagit Abiraterone medac av misstag. Ta med bipacksedeln för att visa läkaren.

Andra läkemedel och Abiraterone medac

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är viktigt eftersom Abiraterone medac kan öka effekten av ett antal läkemedel såsom hjärtmediciner, lugnande medel, vissa läkemedel mot diabetes, (traditionella) växtbaserade läkemedel (t.ex. johannesört) och andra läkemedel. Din läkare vill kanske ändra dosen av dessa läkemedel.

Dessutom kan vissa läkemedel öka eller minska effekten av Abiraterone medac. Detta kan leda till biverkningar eller till att Abiraterone medac inte fungerar så bra som det borde.


Androgen deprivationsterapi (hormonbehandling) ökar risken för problem med hjärtrytmen. Tala om för läkare om du tar läkemedel som:

 • används för behandling av problem med hjärtrytmen (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol)

 • är kända att öka risken för problem med hjärtrytmen (t.ex. metadon [används för smärtlindring och för avgiftning vid drogmissbruk], moxifloxacin [ett antibiotikum], antipsykotika [används för att behandla allvarlig psykisk sjukdom]).

Tala om för din läkare om du tar några av de läkemedel som listas ovan.

Abiraterone medac med mat

Detta läkemedel får inte tas tillsammans med mat (se avsnitt 3, ”Intag av läkemedlet”).

Intag av Abiraterone medac tillsammans med mat kan ge biverkningar.

Graviditet och amning

Abiraterone medac är inte avsett att användas av kvinnor. Detta läkemedel kan skada fostret om det tas av kvinnor som är gravida.

Om du har sex med en kvinna som kan bli gravid, använd kondom och ett annat effektivt preventivmedel.

Om du har sex med en gravid kvinna, använd kondom för att skydda fostret.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att detta läkemedel påverkar din förmåga att köra bil och använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Abiraterone medac innehåller laktos och natrium

 • Abiraterone medac innehåller laktos (en typ av socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller 23 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per dos bestående av två tabletter om 500 mg. Detta motsvarar 1,2 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur du tar Abiraterone medac

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur mycket du ska ta

Rekommenderad dos är 1 000 mg (två tabletter) en gång om dagen.

Intag av läkemedlet

 • Ta detta läkemedel genom munnen.

 • Ta inte Abiraterone medac tillsammans med mat.
  Ta Abiraterone medac minst en timme före eller minst två timmar efter att du har ätit
  (se avsnitt 2, ”Abiraterone medac med mat”).

 • Svälj tabletterna hela med vatten.

 • Dela inte tabletterna.

 • Abiraterone medac tas tillsammans med ett läkemedel som kallas för prednison eller prednisolon. Ta alltid prednison eller prednisolon enligt läkarens anvisningar.

 • Du behöver ta prednison eller prednisolon varje dag under tiden du tar Abiraterone medac.

 • Den mängd prednison eller prednisolon du tar kan behöva ändras om du råkar ut för en medicinsk akutsituation. Läkaren talar om för dig om du behöver ändra den mängd prednison eller prednisolon som du tar. Sluta inte ta prednison eller prednisolon utan att din läkare sagt till dig att du ska göra det.

Läkaren kan även ordinera andra läkemedel samtidigt som du tar Abiraterone medac och prednison eller prednisolon.

Om du har tagit för stor mängd av Abiraterone medac

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Abiraterone medac

Om du glömmer att ta Abiraterone medac eller prednison eller prednisolon, ta din vanliga dos nästa dag.

Om du glömmer att ta Abiraterone medac eller prednison eller prednisolon i mer än en dag, tala med läkare utan dröjsmål.

Om du slutar att ta Abiraterone medac

Sluta inte ta Abiraterone medac eller prednison eller prednisolon utan att läkare sagt till dig att du ska göra det. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Abiraterone medac och uppsök läkarvård omedelbart om du märker något av följande:

 • Muskelsvaghet, muskelryckningar eller bultande hjärtslag (hjärtklappning). Det kan vara tecken på att kaliumnivån i ditt blod är låg.

Övriga biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Vätska i ben eller fötter, lågt kaliumvärde i blodet, förhöjda levervärden, högt blodtryck, urinvägsinfektion, diarré.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Höga nivåer av blodfetter, bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer), hjärtsvikt, snabb puls, allvarlig infektion så kallad blodförgiftning, benfrakturer, matsmältningsbesvär, blod i urinen, hudutslag.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Problem med binjurarna (relaterat till problem med salt och vatten), onormal hjärtrytm (arytmi), muskelsvaghet och/eller muskelsmärta.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Irritation i lungorna (också kallad allergisk alveolit). Akut leversvikt

Ingen känd frekvens (förekommer hos ett okänt antal användare):

Hjärtinfarkt, förändringar i EKG (QT-förlängning) och allvarliga allergiska reaktioner med svälj- eller andningssvårigheter, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals, eller kliande utslag.


Benförlust kan förekomma hos män som behandlas för prostatacancer. Abiraterone medac i kombination med prednison eller prednisolon kan öka benförlusten.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Abiraterone medac ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är abirateronacetat. Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg abirateronacetat.

 • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, hypromellos (typ 2910),  kolloidal vattenfri kiseloxid och natriumlaurilsulfat (se avsnitt 2, ”Abiraterone medac innehåller laktos och natrium”. Filmdrageringen innehåller svart järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), makrogol-poly (vinylalkohol)-ympsampolymer, talk och titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 • Abiraterone medac filmdragerade tabletter är violetta, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter som är märkta med ”500” på en sida och är omärkta på andra sidan.

 • Tabletterna är förpackade i blister i kartonger som innehåller 56 eller 60 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Tel.:               +49 (0) 4103 8006-0

Fax:               +49 (0) 4103 8006-100


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark, Tjeckien

Abirateron medac

Italien, Norge

Abiraterone medac

Slovakien

Abiraterone medac 250 mg tablett

Abiraterone medac 500 mg filmom obalené tablett

Sweden         

Abiraterone medac

Tyskland

Abirateron medac 250 mg Tabletten

Abirateron medac 500 mg Filmtabletten


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-04-25

Hitta direkt i texten
Av