FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Repevax

Sanofi AB

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
(homogen, grumlig, vit)

Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio

ATC-kod: J07CA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-09-24.

Indikationer

Repevax (Tdap-IPV) är avsett för

aktiv immunisering mot difteri, stelkramp, kikhosta (pertussis) och poliomyelit hos personer från 3 års ålder, som en boosterdos efter primär-immunisering.


Passivt skydd mot kikhosta hos spädbarn när barnets moder fått vaccinet under graviditeten (se avsnitt Dosering, Varningar och försiktighet, Graviditet och Farmakodynamik).


Repevax ska användas enligt officiella rekommendationer.

Kontraindikationer

 • Repevax ska inte ges till personer med känd överkänslighet:

  • mot vacciner mot difteri, stelkramp, kikhosta eller poliomyelit

  • mot några andra komponenter i vaccinet (se avsnitt Innehåll)

  • mot något restämne som överförts från tillverkningen (formaldehyd, glutaraldehyd, streptomycin, neomycin, polymyxin B och bovint serumalbumin), som kan finnas kvar i icke påvisbara spårmängder.

 • Repevax ska inte administreras till personer som fått encefalopati av okänd etiologi inom 7 dagar efter tidigare vaccination med ett pertussisinnehållande vaccin.

 • Som för andra vacciner ska vaccination med Repevax uppskjutas vid akut svår infektionssjukdom med feber. Lindrig infektion utgör dock ingen kontraindikation.

Dosering

En engångsinjektion av en (0,5 ml) dos rekommenderas för alla berörda åldersgrupper.


Repevax kan ges till ungdomar och vuxna med okänd vaccinationsstatus eller ofullständig vaccination mot difteri eller stelkramp som en del av en vaccinationsserie för att skydda mot kikhosta och polio och i de flesta fall även mot stelkramp och difteri. En ytterligare dos av difteri- och stelkrampsinnehållande (dT) vaccin kan administreras en månad senare, följt av en tredje dos av difteri- eller dT-innehållande vaccin 6 månader efter den första dosen för att optimera skyddet mot sjukdomarna (se avsnitt Farmakodynamik). Antalet doser och administreringstidpunkterna ska avgöras i enlighet med officiella rekommendationer.


Repevax kan användas för revaccination med ett intervall på 5 till 10 år för att stärka immuniteten mot difteri, stelkramp och kikhosta (se avsnitt Farmakodynamik).


Repevax kan användas med eller utan samtidig administrering av tetanusimmunoglobulin vid behandling av skador med risk för stelkramp i enlighet med officiella rekommendationer.


Repevax kan ges till en gravid kvinna under den andra eller tredje trimestern för att spädbarnet ska få ett passivt skydd mot kikhosta (se avsnitt Indikationer, Varningar och försiktighet, Graviditet och Farmakodynamik).


Administreringssätt


En engångsinjektion av en dos (0,5 ml) Repevax ska administreras intramuskulärt, helst i deltoideusmuskeln.


Repevax ska inte administreras i glutealområdet, intradermalt eller subkutant (i undantagsfall kan subkutan administrering övervägas, se avsnitt Varningar och försiktighet).


Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet


Anvisningar om hantering av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet

Repevax ska inte användas för primärimmunisering.


Officiella rekommendationer om intervallet mellan en boosterdos av Repevax och föregående boosterdoser av difteri- och/eller tetanusinnehållande vacciner ska i allmänhet följas. Kliniska studier på vuxna har visat att det inte fanns någon kliniskt relevant skillnad i frekvensen för biverkningar av Repevax, vare sig det administerades så tidigt som 4 veckor eller minst 5 år efter en föregående dos av tetanus- och difteriinnehållande vaccin.


Före vaccination


Vaccinationen ska föregås av en genomgång av personlig anamnes (särskilt tidigare vaccinationer och eventuella biverkningar). Hos personer som tidigare haft en allvarlig eller svår reaktion inom 48 timmar efter en tidigare injektion med ett vaccin innehållande liknande komponenter, måste administrering av Repevax noga övervägas.


Som för alla vacciner för injektion ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas lätt tillgänglig i händelse av en sällsynt anafylaktisk reaktion efter administrering av vaccinet.


Om Guillain-Barrés syndrom har uppkommit inom 6 veckor efter tidigare administrering av ett vaccin som innehåller tetanustoxoid, ska beslutet att ge ett vaccin som innehåller tetanustoxoid, såsom Repevax, baseras på noggrant övervägande av möjliga fördelar och eventuella risker.


Repevax ska inte administreras till personer med progressiv eller instabil neurologisk sjukdom, okontrollerad epilepsi eller progressiv encefalopati förrän en behandlingsregim har fastställts och tillståndet har stabiliserats.


Frekvensen och svårighetsgraden av biverkningar hos mottagare av tetanustoxoidantigener påverkas av antalet tidigare doser och den nuvarande nivån av antitoxiner.


Vaccinets immungenicitet kan minskas genom immunsuppressiv behandling eller nedsatt immunförsvar. Om möjligt, ska vaccinationen skjutas upp tills sådan sjukdom eller behandling har upphört. Vaccination av personer med hiv-infektion eller personer med kroniskt nedsatt immunförsvar, t.ex. aids rekommenderas även om antikroppssvaret kan vara nedsatt.


Försiktighet vid administrering


Får inte administreras intravaskulärt eller intradermalt.


Intramuskulära injektioner ska ges med försiktighet till patienter som får behandling med anti-koagulantia eller som lider av koagulationsrubbningar, eftersom de löper risk för blödning. I dessa fall kan administrering av Repevax genom djup subkutan injektion övervägas, även om det finns en risk för ökade lokala reaktioner.


Synkope (svimning) kan inträffa efter eller till och med före administrering av injicerbara vacciner, såsom Repevax. Rutiner ska finnas på plats för att undvika skada vid fall och hantera reaktioner vid svimning.


Övriga överväganden


Som för alla vacciner uppnås eventuellt inte ett skyddande immunsvar hos alla vaccinerade (se avsnitt Farmakodynamik).


Begränsade data tyder på att antikroppar från modern kan minska immunsvaret på vissa vacciner hos spädbarn vars mödrar vaccinerats med Repevax under graviditeten. Den kliniska relevansen av denna observation är okänd.


En kvarvarande knöl vid injektionsstället kan uppstå med alla adsorberade vacciner, i synnerhet om de administreras ytligt i subkutan vävnad.

Interaktioner

Baserat på resultat från en klinisk prövning på personer i åldern 60 år och äldre kan Repevax administreras samtidigt med en dos inaktiverat influensavaccin.


Repevax kan administreras samtidigt med en dos hepatit B-vaccin.


Repevax kan administreras samtidigt med en dos rekombinant vaccin mot humant papillomvirus (HPV), utan att antikroppssvaret på någon av komponenterna i dessa två vacciner betydligt förändras. En tendens till lägre GMT-nivåer av HPV-antikroppar observerades i gruppen med samtidig administrering. Den kliniska betydelsen av denna observation är inte känd. Detta är baserat på resultaten från en klinisk prövning i vilken Repevax administrerades samtidigt som den första dosen av Gardasil (se avsnitt Biverkningar).


Vaccinerna ska ges i olika armar. Interaktionsstudier med andra vacciner, biologiska produkter eller läkemedel har inte genomförts. I enlighet med allmänna vaccinationsriktlinjer kan dock Repevax, eftersom det är ett inaktiverat vaccin, administreras samtidigt med andra vacciner eller immunglobuliner vid separata injektionsställen.


Vid immunsuppressiv terapi, se avsnitt Varningar och försiktighet.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Ingen teratogen effekt av vacciner som innehåller difteri- eller stelkrampstoxoider eller inaktiverade poliovirus har observerats efter användning hos gravida kvinnor.


Säkerhetsdata från 4 randomiserade kontrollerade studier (310 graviditetsutfall), 2 prospektiva observationsstudier (2 670 graviditetsutfall), 4 retrospektiva observationsstudier (81 701 graviditetsutfall) och från passiv övervakning av kvinnor som fått Repevax eller Triaxis (Tdap-komponenten av Repevax: innehåller samma mängder difteri-, stelkramps- och kikhosteantigener) under den andra eller tredje trimestern har inte visat några vaccinrelaterade biverkningar på graviditeten eller på fostrets/det nyfödda barnets hälsa. Som med andra inaktiverade vacciner förväntas inte vaccination med Repevax skada fostret under någon trimester. Fördelarna och riskerna med administrering av Repevax under graviditeten ska bedömas.


Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter på graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller postnatal utveckling.


Begränsade data har visat en effekt på immunsvaret mot andra antigener (t.ex. difteri, stelkramp, polio, pneumokocker, meningokocker) hos barn vars mödrar vaccinerats med Repevax under graviditeten. I de flesta fall ligger antikroppsnivåerna dock över tröskeln fastställd som skyddande. Den kliniska betydelsen av denna observation är okänd.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Effekten av administrering av Repevax under amning har inte bedömts. Eftersom Repevax innehåller toxoider eller inaktiverade antigener förväntas det inte utgöra någon risk för spädbarn som ammas. Riskerna och fördelarna med att ge Repevax till ammande kvinnor ska bedömas av hälsovårdspersonal.

Fertilitet

Inga fertilitetsstudier med Repevax har utförts.

Trafik

Inga studier har utförts avseende effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Repevax har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen


I kliniska prövningar gavs Repevax till totalt 1 384 personer, inklusive 390 barn i åldern 3 till 6 år, och 994 ungdomar och vuxna. De vanligast rapporterade reaktionerna efter vaccination omfattade lokala reaktioner vid injektionsstället (smärta, rodnad och svullnad). Dessa tecken och symtom var vanligtvis lindriga och uppstod inom 48 timmar efter vaccination (biverkningar har observerats inom 24 timmar och 7 dagar efter vaccination hos barn i åldern 3 till 6 år). Samtliga gick över utan några följder.


Det fanns en tendens till fler lokala och systemiska reaktioner hos ungdomar än hos vuxna. I båda åldersgrupperna var smärta vid injektionsstället den vanligaste biverkningen.
Fördröjda lokala biverkningar (t.ex. en lokal biverkning som uppkom eller vars svårighetsgrad förvärrades 3 till 14 dagar efter immunisering), till exempel smärta, erytem och svullnad vid injektionsstället förekom hos färre än 1,2 %. De flesta biverkningar som rapporterats uppstod inom 24 timmar efter vaccinationen.


En klinisk prövning med 843 friska manliga och kvinnliga ungdomar i åldrarna 11 till 17 år visade att administrering av den första dosen Gardasil samtidigt med Repevax resulterade i högre frekvens av svullnad vid injektionsstället och huvudvärk efter samtidig administrering. De skillnader som observerades var mindre än 10 % och hos flertalet av individerna var det rapporterade biverkningarna lindriga till måttliga i intensitet.


Lista i tabellform över biverkningar

Biverkningar rangordnas under frekvensrubriker på följande sätt:

Mycket vanliga

(≥ 1/10)

Vanliga

(≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga

(≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta

(≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Mycket sällsynta

(< 1/10 000), inklusive enstaka fall

Ingen känd frekvens

kan inte beräknas från tillgängliga data

Tabell 1 presenterar de biverkningar som observerats i kliniska prövningar och innefattar även ytterligare biverkningar som har rapporterats spontant under användning av Repevax efter godkännande för försäljning över hela världen. Biverkningar hos barn samlades in från kliniska prövningar på barn i åldern 3 till 5 år och i åldern 5 till 6 år. Den högsta frekvensen från vardera prövningen anges. Eftersom biverkningar efter godkännande för försäljning rapporteras frivilligt av en population av okänd storlek, är det inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt beräkna deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband med vaccinexponering. Därför anges frekvensen för dessa biverkningar som ”ingen känd frekvens”.


Tabell 1: Biverkningar från prövningar och erfarenhet efter godkännande för försäljing över hela världen

Organsystem

Frekvens

Barn (3 till 6 år)

Ungdomar och vuxna

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Lymfadenopati*

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Anafylaktiska reaktioner, såsom urtikaria, ansiktsödem och dyspné*

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga


Huvudvärk

Vanliga

Huvudvärk


Ingen känd frekvens

Kramper, vasovagal synkope, Guillain-Barrés syndrom, facialispares, myelit, brakialneurit, övergående parestesi//hypoestesi i den vaccinerade armen, yrsel*

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Diarré

Illamående

Vanliga

Kräkningar,

illamående

Diarré, kräkningar


Ingen känd frekvens

Smärta i buken

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Utslag


Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga


Artralgi/ledsvullnad, myalgi

Vanliga

Artralgi/ledsvullnad


Ingen känd frekvens

Smärta i armen som vaccinerats*

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mycket vanliga

Trötthet/asteni,

feber†

Trötthet/asteni, frossa

Smärta vid injektionsstället, svullnad vid injektionsstället,

erytem vid injektionsstället

Vanliga

Irritabilitet, dermatit vid injektionsstället, erytem vid injektionsstället, klåda vid injektionsstället

Feber†

Ingen känd frekvens

Allmän sjukdomskänsla§, blekhet*, omfattande svullnad i extremiteterna‡, induration vid injektionsstället*

Biverkningar efter godkännande för försäljning

† Feber mättes som temperatur ≥ 37,5 °C i barngrupper och > 38 °C i ungdoms- och vuxengruppen

‡ Se avsnitt C)

§ observerades ha en frekvens som mycket vanliga hos ungdomar och vuxna, i studier med Triaxis (samma Tdap-komponent som Repevax; innehåller samma mängd difteri-, stelkramps- och kikhosteantigener)


Beskrivning av utvalda biverkningar


Omfattande svullnad i extremiteterna som kan sträcka sig från injektionsstället och bortom en eller båda lederna, och ofta är förknippad med erytem och ibland med blåsor, har rapporterats efter administrering av Repevax. Majoriteten av dessa reaktioner uppkom vanligtvis inom 48 timmar efter vaccination och försvann spontant i genomsnitt inom 4 dagar utan några följder.


Risken verkar bero på antalet föregående doser av d/DTap-vaccin, med en större risk efter den fjärde och femte dosen.


Pediatrisk population


Säkerhetsprofilen för Repevax hos 390 barn i åldern 3 till 6 år som presenteras i tabell 1 är baserad på data från två kliniska prövningar.

 • I en klinisk prövning där 240 barn gavs primärimmunisering vid 3, 5 och 12 månaders ålder med ett DTaP-vaccin utan ytterligare dos under det andra levnadsåret. Dessa barn fick Repevax i åldern 5 till 6 år.

 • 150 barn som gavs primär immunisering vid 2, 3 och 4 månaders ålder med ett DTwP-vaccin (utan ytterligare dos under det andra levnadsåret) fick Repevax vid 3 till 5 års ålder.

I båda prövningarna var frekvensen för de flesta systemiska biverkningar inom 7 till 10 dagar efter vaccination lägre än 10 %. Endast feber (≥ 37,5 °C) och trötthet rapporterades hos fler än 10 % av prövningsdeltagarna i åldern 3 till 6 år. Därtill rapporterades irritabilitet hos fler än 10 % av prövningsdeltagarna i åldern 3 till 5 år. (se tabell 1).


Övergående svår svullnad i den överarm där injektionen getts rapporterades hos < 1 % av barnen i åldern 5 till 6 år.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Ej relevant.

Farmakodynamik

Kliniska prövningar


Immunsvaren hos vuxna, ungdomar och barn i åldern 3 till 6 år en månad efter vaccination med Repevax visas i tabellen nedan. Användningen av Repevax hos barn i åldern 3 till 5 år är baserad på studier där Repevax gavs som den fjärde dosen (första boosterdosen) av difteri-, stelkramps- kikhoste- och poliomyelitvaccin.


Tabell 2: Immunsvar 4 veckor efter vaccination

Immunsvar 4 veckor efter vaccination

Säkerheten och immungeniciteten av Repevax hos vuxna och ungdomar visade sig vara jämförbara med dem som observerats med en engångsboosterdos av Td-adsorberat eller Td Polio-adsorberat vaccin innehållande en liknande mängd stelkramps- och difteritoxoider och inaktiverade poliovirus av typ 1, 2 och 3.


Det lägre svaret på difteritoxoider hos vuxna berodde förmodligen på att vissa deltagare hade en obekräftad eller ofullständig immuniseringshistoria.


Serologiska motsvarigheter för skydd mot kikhosta har inte fastställts. Vid jämförelse av data från Sweden I-pertussiseffektprövningarna som genomfördes mellan 1992 och 1996, i vilka primärvaccination med DTaP-formulering med acellulär pertussiskomponent (Sanofi Pasteur) för spädbarn bekräftade en skyddseffekt på 85 % mot kikhosta, anses Repevax ha framkallat ett skyddande immunsvar.


I en senare studie observerades starka immunsvar efter en enkeldos av Repevax hos barn i Storbritannien i åldern 3,5 till 4,0 år som tidigare fått primärimmunisering med antingen ett kombinationsvaccin med acellulärt pertussis (DTaP-IPV-Hib) eller ett helcellsvaccin (DTwP/Hib) och OPV.


Varaktighet av antikroppssvar


Nyckelstudier utfördes med Triaxis för att få serologiska uppföljningsdata från 3, 5 och 10 år hos personer som tidigare hade immuniserats med en boosterdos av Triaxis. Varaktighet av seroskydd mot difteri och stelkramp och seropositivitet för kikhosta är sammanfattad i tabell 3.


Tabell 3: Varaktighet av seroskydd/seropositivitet hos barn, ungdomar och vuxna vid 3, 5 och 10 år efter en dos av Triaxis (Tdap-komponent av Repevax (PPI-population1)

Varaktighet av seroskydd/seropositivitet hos barn, ungdomar och vuxna vid 3, 5 och 10 år efter en dos av Triaxis

I serologiska uppföljningsstudier genomförda med Repevax upprätthölls seroskyddande antikroppnivåer (≥ 1:8 spädning) för varje poliovirus (typ 1, 2 och 3) hos 95 % till 100 % av barnen, ungdomarna och de vuxna 5 år efter vaccination, och hos 100 % av ungdomarna 10 år efter vaccination.


Immungenicitet efter revaccination


Immungeniciteten av Triaxis efter revaccination 10 år efter en tidigare dos av Triaxis eller Repevax har utvärderats. En månad efter vaccination hade minst 98,5 % av prövningsdeltagarna uppnått seroskyddande antikroppsnivåer (≥ 0,1 IE/ml) mot difteri och tetanus och minst 84 % hade nått boostersvar på pertussisantigener. (Boostersvaret på pertussis definierades som en antikroppskoncentration efter vaccination på ≥ 4 gånger LLOQ (nedre gräns för kvantifiering) om nivån före vaccination var < LLOQ; ≥ 4 gånger nivån före vaccination om nivån var ≥ LLOQ men < 4 gånger LLOQ, eller ≥ 2 gånger nivån före vaccination om nivån var ≥ 4 gånger LLOQ).


Baserat på den serologiska uppföljningen och data om revaccination kan Repevax användas i stället för ett difteri- och tetanusvaccin (dT) eller dT-IPV-vaccin för att stärka immuniteten mot kikhosta, utöver difteri, stelkramp och polio.


Immungenicitet hos icke-vaccinerade personer


Efter administrering av en dos Repevax till 330 vuxna i åldern ≥ 40 år som inte hade fått något difteri- och stelkrampsinnehållande vaccin under de senaste 20 åren:

 • ≥ 95,8 % av de vuxna var seropositiva (≥ 5 IE/ml) för antikroppar för alla pertussisantigener som vaccinet innehåller

 • 82,4 % och 92,7 % var seroskyddade mot difteri vid en tröskel på ≥ 0,1 och ≥ 0,01 IE/ml, respektive

 • 98,5 % och 99,7 % var seroskyddade mot stelkramp vid en tröskel på ≥ 0,1 och ≥ 0,01 IE/ml, respektive

 • och ≥ 98,8 % var seroskyddade mot polio (typ 1, 2 och 3) vid en tröskel på ≥ 1:8 spädning.

Efter administrering av två ytterligare doser av difteri-, stelkramps- och polioinnehållande vaccin hos 316 prövningsdeltagare, en och sex månader efter den första dosen var nivåerna för seroskydd mot difteri 94,6 % och 100 % (≥ 0,1 och ≥ 0,01 IE/ml, respektive), mot stelkramp 100 % (≥ 0,1 IE/ml) och mot polio (typ 1, 2 och 3) 100 % (≥ 1:8 spädning) (se tabell 4).


Tabell 4: Serologisk immunstatus (nivåer seroskydd/serosvar och GMC/GMT) före vaccination och efter varje dos av ett 3-dos-vaccinationsschema inklusive Repevax (dos 1) följt av 2 doser av Revaxis 1 och 6 månader senare (dos 2 och 3) hos prövningsdeltagare vaccinerade i enlighet med prövningsplanen (FAS)


Serologisk immunstatus (nivåer seroskydd/serosvar och GMC/GMT) före vaccination och efter varje dos av ett 3-dos-vaccinationsschema inklusive Repevax (dos 1) följt av 2 doser av Revaxis 1 och 6 månader senare (dos 2 och 3) hos prövningsdeltagare vaccinerade i enlighet med prövningsplanen (FAS)


Passivt skydd av nyfödda och spädbarn mot kikhosta


Baserat på fynd från flera studier där Repevax och Triaxis administrerats till gravida kvinnor i huvudsak under den andra och tredje trimestern:

 • är antikroppssvaren mot kikhosta i allmänhet liknande hos gravida kvinnor och icke-gravida kvinnor

 • kvarstår moderns antikroppar mot kikhosteantigener i 2 till 4 månader efter födelsen. Detta kan vara associerat med en minskning av spädbarnets immunsvar vid aktiv immunisering mot kikhosta (se avsnitt Varningar och försiktighet)

 • har effektiviteten av moderns immunisering mot kikhosta bedömts vara > 90 % under spädbarnets första 3 levnadsmånader.

Tabell 5: Vaccineffektivitet (VE) mot kikhosta hos spädbarn vars mödrar vaccinerats med Repevax eller Triaxis under graviditeten i 3 retrospektiva studier.

Vaccineffektivitet (VE) mot kikhosta hos spädbarn vars mödrar vaccinerats med Repevax eller Triaxis under graviditeten i 3 retrospektiva studier.

Farmakokinetik

Utvärdering av farmakokinetiska egenskaper krävs inte för vacciner.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

1 dos (0,5 ml) innehåller:

Difteritoxoid ................................................

inte mindre än 2 IE* (2 Lf)

Tetanustoxoid..............................................

inte mindre än 20 IE* (5 Lf)

Pertussisantigener

Pertussistoxoid............................................

2,5 mikrogram

Filamentöst hemagglutinin ........................

5 mikrogram

Pertaktin......................................................

3 mikrogram

Fimbria typ 2 och 3 ....................................

5 mikrogram

Poliovirus (Inaktiverat)**

Typ 1.............................................................

40 D-antigenenheter

Typ 2.............................................................

8 D-antigenenheter

Typ 3.............................................................

32 D-antigenenheter

Adsorberat på aluminiumfosfat ................

1,5 mg (0,33 mg aluminium)

* Som nedre konfidensgräns (p = 0,95) för aktivitet mätt enligt den analys som beskrivs i den europeiska farmakopén.

** Framställt i veroceller.


Repevax kan innehålla spår av formaldehyd, glutaraldehyd, streptomycin, neomycin, polymyxin B och bovint serumalbumin, som används under tillverkningsprocessen (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).


Hjälpämnen: Fenoxietanol, polysorbat 80, vatten för injektioner.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Bordetella pertussis, filamentöst hemagglutinin

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Bordetella pertussis, fimbrieadhesin typ 2 och 3

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Bordetella pertussistoxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Clostridium tetanitoxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Corynebacterium diphtheriae toxoid

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Pertaktin

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

Even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Poliovirus typ 1, stam Mahoney, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Poliovirus typ 2, stam MEF-1, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Poliovirus typ 3, stam Saukett, inaktiverat

Miljörisk: Användning av vacciner bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CHMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment.

However, even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet


3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Får ej frysas. Fruset vaccin ska kasseras.

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Bruksanvisning


Parenterala produkter ska kontrolleras visuellt med avseende på främmande partiklar och/eller missfärgning före administrering. Om något av ovanstående observeras ska läkemedlet kasseras.


Vaccinets normala utseende är en homogen grumlig vit suspension som kan få en bottensats vid förvaring. Skaka den förfyllda sprutan väl så att suspensionen fördelas jämnt innan vaccinet administreras.


För sprutor utan nål ska nålen tryckas fast ordentligt i änden på den förfyllda sprutan och roteras 90 grader.


Destruktion


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Skyddshättan ska inte sättas tillbaka på kanyler.

Förpackningsinformation

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta (homogen, grumlig, vit)
10 styck förfylld spruta (fri prissättning), EF

Hitta direkt i texten
Av