FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hedexin

Sana Pharma Medical AS

Sirap
(Brun, opalescent vätska med söt smak, möjligen med lätt sediment i botten.)

Expektorantia, exkl. mukolytika. Murgröna, blad.

ATC-kod: R05CA12
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sana Pharma Medical AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Hedexin

Sirap. Extrakt av murgröna.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagars användning.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hedexin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hedexin
3. Hur du använder Hedexin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hedexin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hedexin är och vad det används för

Hedexin är ett växtbaserat läkemedel använt för att underlätta upphostning vid hosta med segt slem.

Produkten innehåller ett torrt extrakt av blad från murgröna (Hedera helix L.).


Hedexin är avsett för vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.


Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagars användning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Hedexin

Använd inte Hedexin

- om du är allergisk mot murgröna, andra araliaväxter eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- till barn under 2 års ålder på grund av risk för försämring av symtom från luftvägarna.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Hedexin.

Vid andnöd, feber eller variga upphostningar ska läkare kontaktas omedelbart.


Om du har magproblem, såsom halsbränna, sveda i maggropen, magsmärta, illamående eller magsår, bör du kontakta läkare innan du tar Hedexin.


Vid första tecken på en allvarlig allergisk reaktion, ska du omedelbart sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare (se avsnitt 4).

Barn och ungdomar

Barn i åldrarna 2-4 år som lider av långvarig eller återkommande hosta, ska utredas av läkare före behandling.

Andra läkemedel och Hedexin

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Det finns inga rapporter om att Hedexin påverkar eller påverkas av andra läkemedel. Samtidig användning av Hedexin och andra läkemedel har inte studerats.

Hedexin med mat, dryck och alkohol

Inga effekter av samtidigt intag av mat, dryck eller alkohol har rapporterats.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Hedexin under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier av effekten på förmågan att köra bil och att använda maskiner har genomförts.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hedexin innehåller hjälpämnen

Sorbitol är en källa till fruktos. Om din läkare har sagt att du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter eller om du har fått diagnosen ärftlig fruktosintolerans (HFI), en sällsynt genetisk avvikelse som medför att man inte kan bryta ner fruktos, tala med din läkare innan du (eller ditt barn) tar detta läkemedel.


Barn kan uppleva obehag från mage-tarm och en milt laxerande effekt.

3. Hur du använder Hedexin

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna och ungdomar från 12 år: 6 ml sirap två gånger dagligen.

Barn 6 – 11 år: 4 ml sirap två gånger dagligen.

Barn 2 – 5 år: 2 ml sirap två gånger dagligen.


Användning till barn

Barn i åldrarna 2-4 år som har långvarig eller återkommande hosta, ska utredas av läkare före behandling.

Hedexin ska inte ges till barn under 2 år (se avsnitt “Använd inte Hedexin”).


Administreringssätt

Hedexin sirap ska sväljas.

Använd den medföljande mätskeden med graderingar på 2 och 4 ml.

Dosen på 6 ml tas lämpligen med en full mätsked (4 ml) + en halv mätsked (2 ml).

Skaka flaskan före användning.


Användningstid

Tala med en läkare om du inte mår bättre eller om du känner dig sämre efter 7 dagar.  


Om du har tagit för stor mängd av Hedexin

Överdosering kan framkalla illamående, kräkning, diarré och oro.


Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Hedexin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar kan förekomma under behandling med Hedexin:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- Illamående, kräkning, diarré

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- Allergiska reaktioner (nässelfeber, hudutslag, anafylaktisk reaktion, andnöd)


Vid första tecken på en allvarlig allergisk reaktion, ska du omedelbart sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Hedexin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C efter första öppnandet.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är ett torrt extrakt av murgröna. 1 ml sirap innehåller 8,25 mg torrt extrakt av murgröna (Hedera helix L.) folium, motsvarande 33-66 mg torkat blad från murgröna. Extraktionsmedel: etanol 36 % V/V (30 % m/m).

- Övriga innehållsämnen är flytande sorbitol (icke-kristalliserande) (E 420), kaliumsorbat, xantangummi, vattenfri citronsyra och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Hedexin sirap är en brun, opalskimrande vätska med söt smak som kan ha lite bottensats.


Förpackningen innehåller en brun glasflaska med 100 ml Hedexin sirap, samt en mätsked (med gradering på 2 ml och 4 ml).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63 – 040 Nowe Miasto nad Wartą,

Polen

Tel.: + 48 61 28 68 700

Fax: + 48 61 28 68 709


Lokal företrädare:

Sana Pharma Medical AS, Philip Pedersens vei 20, 1366 Lysaker, Norge


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-11-17

Hitta direkt i texten
Av