FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Toujeo DoubleStar

Sanofi AB

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 300 enheter/ml
(klar, färglös)

Insulin och insulinanaloger för injektion, långverkande

Aktiv substans:
ATC-kod: A10AE04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Toujeo

300 enheter/ml DoubleStar injektionsvätska i en förfylld injektionspenna
Insulin glargin. Varje DoubleStar penna ger 2-160 enheter i dossteg om 2 enheter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt  4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Toujeo är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Toujeo
3. Hur du använder Toujeo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Toujeo ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Toujeo är och vad det används för

 

Toujeo innehåller ett insulin som heter ”insulin glargin”. Detta är ett modifierat insulin, mycket likt humaninsulin.


Toujeo innehåller 3 gånger mer insulin i 1 ml än det vanliga insulinet, som innehåller 100 enheter/ml.


Toujeo används för att behandla diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder. Diabetes mellitus är en sjukdom som innebär att kroppen inte producerar tillräckligt med insulin för att hålla din blodsockernivå under kontroll.


Toujeo sänker ditt blodsocker stadigt under en längre tidsperiod. Det ges en gång dagligen. Du kan ändra tidpunkten för din injektion, om du behöver det. Det beror på att detta läkemedel sänker ditt blodsocker under en längre tid (för mer information, se avsnitt 3).


2. Vad du behöver veta innan du använder Toujeo

Använd inte Toujeo

 • Om du är allergisk mot insulin glargin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Toujeo.


Var noga med att följa doseringsinstruktionerna och instruktionerna för kontroll (av blod och urin), diet, fysiska aktiviteter (fysiskt arbete och träning) och injektionsteknik enligt samtal med din läkare.


Var särskilt uppmärksam på följande:

 • För lågt blodsocker (hypoglykemi). Om ditt blodsocker är för lågt, följ råden om behandling av hypoglykemi (se information i rutan i slutet av denna bipacksedel).

 • Om du byter från en annan typ av insulin, ett annat varumärke eller annan tillverkare, kan din insulindos behöva ändras.

 • Pioglitazon. Se ”Användning av pioglitazon tillsammans med insulin”.

 • Se till att du använder rätt insulin. Läkemedelsfel på grund av förväxling mellan insuliner, särskilt mellan långverkande insuliner och snabbverkande insuliner har rapporterats. Du måste alltid kontrollera insulinetiketten före varje injektion, för att undvika att Toujeo förväxlas med andra insuliner.

 • Använd aldrig en spruta för att ta bort Toujeo från din förfyllda DoubleStar-penna. Detta för att undvika doseringsfel och eventuell överdosering, vilket kan leda till lågt blodsocker. Se även avsnitt 3.

 • För att undvika underdosering av insulin ska ett säkerhetstest utföras innan första användning av ny penna samt också innan varje användning av pennan (se steg 3 i bruksanvisningen). Se även avsnitt 3.

 • Om du är blind eller har dålig syn, använd inte den förfyllda sprutan utan hjälp, eftersom du inte kommer att kunna avläsa doseringsfönstret på pennan. Se till att få hjälp av en person med bra syn och som är tränad i att använda denna penna.

Hudförändringar vid injektionsstället

För att förhindra hudförändringar, t.ex. knutor under huden, ska du hela tiden växla injektionsställe. Det kan hända att insulinet inte fungerar lika bra om du injicerar i ett område med knutor (se Hur du använder Toujeo). Kontakta läkaren innan du byter injektionsställe om du för tillfället injicerar i ett område med knutor. Läkaren kan råda dig att kontrollera blodsockret oftare och att justera din insulindos eller dos av andra diabetesläkemedel.


Sjukdomar och skador

I följande situationer kan skötseln av din diabetes kräva extra omsorg (exempelvis blod- och urinprover):

 • Om du är sjuk eller råkar ut för en allvarlig olycka. Din blodsockernivå kan öka (hyperglykemi).

 • Om du inte äter tillräckligt mycket. Din blodsockernivå kan bli för låg (hypoglykemi).

I de flesta fall kommer du att behöva tala med en läkare. Kontakta läkare så snart du känner dig sjuk eller blir skadad.


Om du har typ 1-diabetes och har en sjukdom eller skada

 • Sluta inte med insulinet.

 • Fortsätt att äta tillräckligt med kolhydrater.

Berätta alltid för dem som ser till dig eller behandlar dig, att du har diabetes.


Insulinbehandling kan göra så att kroppen bildar antikroppar mot insulinet (ämnen som reagerar mot insulin). Endast i mycket sällsynta fall krävs en ändring av insulindosen.


Resor

Tala med läkare innan du ger dig ut på resa. Du kan behöva ta upp frågor som:

 • Om ditt insulin finns tillgängligt i landet du besöker.

 • Hur tillgången på insulin, sprutor och andra artiklar ska ordnas.

 • Hur ditt insulin kan förvaras rätt under resan.

 • Tider för måltider och insulinanvändning.

 • Eventuella följder av resor till andra tidszoner.

 • Eventuella hälsorisker i de länder du ska besöka.

 • Vad du ska göra i en nödsituation, om du känner dig dålig eller blir sjuk.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte användas till barn yngre än 6 år. Det finns ingen erfarenhet av användning av Toujeo i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Toujeo

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan ändra blodsockernivån. Det kan betyda att din insulindos måste ändras. Innan du tar ett läkemedel, rådfråga läkare om det kan påverka din blodsockernivå och vad du i så fall ska göra. Du måste också vara försiktig när du slutar ta ett läkemedel.


Din blodsockernivå kan sjunka (hypoglykemi) om du tar:

 • Alla andra läkemedel för diabetesbehandling.

 • Disopyramid - vid vissa hjärtåkommor.

 • Fluoxetin - vid depression.

 • Sulfonamidantibiotika.

 • Fibrater - för att sänka höga halter av blodfetter.

 • MAO-hämmare - vid depression.

 • ACE-hämmare - vid hjärtåkommor eller högt blodtryck.

 • Smärtstillande och febernedsättande läkemedel såsom pentoxifyllin, propoxifen och salicylater (t.ex. acetylsalicylsyra).

 • Pentamidin – vid vissa infektioner orsakade av parasiter. Detta kan förorsaka för lågt blodsocker, vilket ibland följs av för högt blodsocker.

Din blodsockernivå kan höjas (hyperglykemi) om du tar:

 • Kortikosteroider t.ex. kortison - vid inflammationer.

 • Danazol – vid endometrios.

 • Diazoxid – vid högt blodtryck.

 • Proteashämmare - vid HIV.

 • Diuretika - vid högt blodtryck eller om du samlat på dig vätska.

 • Glukagon – vid mycket lågt blodsocker.

 • Isoniazid - vid tuberkulos.

 • Somatropin - ett tillväxthormon.

 • Sköldkörtelhormoner - vid sköldkörtelsjukdomar.

 • Östrogener och progestogener – t.ex. p-piller som används för födelsekontroll.

 • Klozapin, olanzapin och fentiazinderivat - vid psykiska sjukdomar.

 • Sympatomimetika t.ex. adrenalin (epinefrin), salbutamol och terbutalin - vid astma.

Blodsockernivåerna kan ibland öka och ibland minska om du tar:

 • Betablockerare eller klonidin - vid högt blodtryck.

 • Litiumsalter - vid psykiska sjukdomar.

Betablockerare

Betablockerare liksom andra sympatikolytiska läkemedel (såsom klonidin, guanetidin och reserpin – vid högt blodtryck) kan göra det svårare att känna igen varningssignaler om ditt blodsocker är för lågt (hypoglykemi). Det kan dessutom dölja eller stoppa de första tecknen på att ditt blodsocker är för lågt.


Användning av pioglitazon tillsammans med insulin

Vissa patienter med långvarig typ-2-diabetes mellitus och hjärtsjukdom eller tidigare stroke, som behandlades med pioglitazon och insulin, utvecklade hjärtsvikt. Om du får tecken på hjärtsvikt såsom ökad andfåddhet, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem), informera läkare så snart som möjligt.


Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Toujeo.

Toujeo med alkohol

Ditt blodsocker kan antingen höjas eller sänkas om du dricker alkohol. Kontrollera ditt blodsocker oftare än vanligt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Insulindosen kan behöva justeras under graviditeten och efter förlossningen. För barnets skull är det särskilt viktigt att din diabetes hålls under kontroll och att hypoglykemi förhindras.

Tala med läkare om du ammar eftersom din insulindos och diet kan behöva justeras.

Körförmåga och användning av maskiner

För lågt eller för högt blodsocker eller synproblem kan påverka förmågan att köra eller att använda verktyg eller maskiner. Din koncentrationsförmåga kan påverkas. Det kan vara farligt för dig själv och andra.

Fråga läkare om du kan köra om:

 • Ditt blodsocker ofta är för lågt.

 • Du har svårt att känna igen när ditt blodsocker är för lågt.

Viktig information om något hjälpämne i Toujeo

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos. Det innebär att det är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Toujeo

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Fastän Toujeo innehåller samma aktiva substans som insulin glargin 100 enheter/ml, så är dessa läkemedel inte utbytbara mot varandra. Övergången från en insulinbehandling till en annan kräver ett recept, medicinsk övervakning och blodsockerkontroll. Rådgör med läkare för ytterligare information.


Hur mycket du ska ta

Toujeo DoubleStar förfylld penna kan leverera doser om 2 till 160 enheter för varje injektion, i dossteg om 2 enheter. Pennan rekommenderas för patienter som behöver minst 20 enheter insulin per dag (se även avsnitt 2).

Doseringsfönstret på DoubleStar-pennan visar antalet enheter av Toujeo, som ska injiceras. Räkna inte om dosen.


Beroende på din livsstil, resultatet av ditt blodsockertest och tidigare insulinbehandling kommer läkaren att berätta:

 • Hur mycket Toujeo du kommer att behöva varje dag och vid vilken tidpunkt på dagen.

 • När du ska kontrollera blodsockernivån och om du måste göra ett urintest.

 • När du kan bli tvungen att öka eller minska dosen.

Toujeo är ett långverkande insulin. Läkaren kan ordinera det i kombination med ett snabbverkande insulin eller andra läkemedel mot för högt blodsocker.


Om du använder mer än ett insulin, försäkra dig om att du tar rätt insulin genom att kontrollera insulinetiketten före varje injektion. Läkemedelsfel på grund av förväxling mellan insuliner, särskilt mellan långverkande insuliner och snabbverkande insuliner har rapporterats. Styrkan är markerad i honungsgult på etiketten på din förfyllda Toujeo DoubleStar-penna. Fråga läkare eller apotekspesonal om du är osäker.


Det är många faktorer som kan påverka blodsockernivån. Dessa faktorer måste du känna till för att kunna reagera rätt när blodsockernivån förändras och för att förhindra att nivån blir för hög eller för låg. Se rutan i slutet av denna bipacksedel för mer information.


Flexibel tidpunkt för administrering

 • Använd Toujeo en gång dagligen, helst vid samma tidpunkt varje dag.

 • Vid behov kan du injicera Toujeo upp till 3 timmar före eller efter den vanliga doseringstidpunkten.

Användning hos äldre patienter (65 år och äldre)

Tala med läkare om du är 65 år eller äldre, eftersom du då kan behöva en lägre dos.


Om du har njur- eller leverproblem

Tala med läkare om du har njur- eller leverproblem, eftersom du då kan behöva en lägre dos.


Innan du injicerar Toujeo

 • Läs bruksanvisningen som medföljer bipacksedeln.

 • Om du inte följer alla anvisningar, kan du få för mycket eller för lite insulin.

 • Utför ett säkerhetstest enligt beskrivningen i steg 3 i bruksanvisingen. Om du inte gör detta kommer inte hela din dos att levereras. Om detta sker, bör du kontrollera blodglukosnivåerna oftare samt du kan även behöva administrera ytterligare insulin. Se också avsnitt 2.

Hur du injicerar

 • Toujeo injiceras under huden (subkutan användning, s.c.).

 • Ge injektionen på framsidan av låren, i överarmarna eller på framsidan av midjan (buken).

 • Variera injektionsstället inom det område av huden som du använder för injektion varje dag. Det minskar risken för att huden ska skrumpna eller förtjockas (för mer information, se ”Övriga biverkningar” i avsnitt 4).

För att förhindra eventuell överföring av sjukdom, ska injektionspennorna aldrig användas till mer än en person, även om man byter injektionsnål.


Sätt alltid fast en ny steril nål före varje injektion. Återanvänd aldrig nålar. Om du återanvänder en nål ökar risken för att den ska bli igentäppt och att du får för mycket eller för lite insulin.


Kassera den använda nålen i en punktionssäker behållare eller enligt gällande rutiner.


Använd inte Toujeo

 • I en blodåder. Det skulle förändra sättet det fungerar på och orsaka för lågt blodsocker.

 • I en insulininfusionspump.

 • Om det finns partiklar i insulinet. Lösningen ska vara klar, färglös och vattenliknande.

Använd aldrig en spruta för att ta ut Toujeo från en DoubleStar-penna. Det kan leda till allvarlig överdosering. Se även avsnitt 2.


Om DoubleStar-pennan är skadad eller inte har förvarats på rätt sätt, om du är osäker på om den fungerar som den ska eller om du märker att din blodsockerkontroll oväntat har försämrats:

 • Kassera pennan och använd en ny.

 • Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tror att du har problem med pennan.

Om du använt för stor mängd av Toujeo 

Om du har injicerat för mycket av detta läkemedel, kan blodsockernivån bli för låg. Kontrollera ditt blodsocker och ät mer mat för att förhindra att blodsockret blir för lågt. Om ditt blodsocker blir för lågt, läs råden i rutan i slutet av denna bipacksedel.

Om du har glömt att använda Toujeo

Vid behov kan Toujeo injiceras upp till 3 timmar före eller efter den tidpunkt, vid vilken du brukar injicera det.


Om du har glömt en dos Toujeo eller om du inte har injicerat tillräckligt med insulin kan blodsockernivån bli för hög (hyperglykemi).

 • Injicera inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

 • Kontrollera blodsockret och injicera sedan nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

 • För information om behandling av hyperglykemi, se rutan i slutet av denna bipacksedel.

Om du slutar att använda Toujeo

Sluta inte att ta detta läkemedel utan att tala med läkare. Om du slutar ta läkemedlet kan det leda till mycket högt blodsocker och ansamling av syra i blodet (ketoacidos).


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du märker att ditt blodsocker blir för lågt (hypoglykemi), vidta genast åtgärder för att höja blodsockernivån (se rutan i slutet av denna bipacksedel).

Hypoglykemi kan vara väldigt allvarligt och är väldigt vanligt vid insulinbehandling (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer).

 • Lågt blodsocker betyder att det inte finns tillräckligt med socker i ditt blod.

 • Om din blodsockernivå blir för låg kan du svimma (bli medvetslös).

 • Mycket lågt blodsocker kan förorsaka hjärnskada och kan vara livshotande.

 • För mer information, se rutan i slutet av denna bipacksedel.

Allvarlig allergisk reaktion (sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer). Symtomen kan omfatta utslag och klåda över hela kroppen, svullnad av hud och mun, andnöd, svimningskänsla (blodtrycksfall) med snabba hjärtslag och svettningar. Allvarlig allergisk reaktion mot insulin kan vara livshotande. Kontakta genast läkare om du märker tecken på allvarlig allergisk reaktion.


Övriga biverkningar

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du märker någon av följande biverkningar:

 • Hudförändringar på injektionsstället:

  Om du injicerar insulin för ofta på samma ställe, kan huden antingen komma att skrumpna (lipoatrofi) (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) eller förtjockas (lipohypertrofi) (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer). Knutor under huden kan också orsakas av ansamling av ett protein som kallas amyloid (kutan amyloidos. Hur ofta detta förekommer är inte känt). Det kan hända att insulinet inte fungerar lika bra om du injicerar i ett område med knutor. Byt injektionsställe för varje injektion för att förhindra dessa hudförändringar.

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

 • Hudbiverkningar och allergiska reaktioner vid injektionsstället: Reaktionerna kan omfatta rodnad, ovanligt intensiv smärta vid injektion, klåda, nässelutslag, svullnad och inflammation. Dessa reaktioner kan sprida sig runt injektionsstället. De flesta mindre allvarliga insulinreaktioner brukar vanligen försvinna inom några dagar till några veckor.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer

 • Synpåverkan: En markant förändring (förbättring eller försämring) av blodsockerkontrollen kan försämra din synförmåga. Om du har en ögonsjukdom i samband med diabetes som kallas proliferativ retinopati kan attacker av mycket lågt blodsocker förorsaka tillfällig förlust av synförmågan.

 • Svullnad i vader och vrister, orsakad av tillfällig ansamling av vatten i kroppen.

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

 • Smakförändringar (dysgeusi).

 • Muskelsmärta (myalgi).

Informera läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du märker någon av ovanstående biverkningar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Toujeo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatumet som anges på kartongen och på pennans etikett efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Före första användning

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Får ej frysas eller förvaras i direktkontakt med frysfack eller kylklamp.

Förvara den förfyllda injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Efter första användning eller om den tas med som reserv

Förvara inte injektionspennan i kylskåp. Pennan kan förvaras maximalt 6 veckor under 30°C och i skydd mot direkt värme och direkt ljus. Kassera pennan efter denna tidsperiod. Lämna inte kvar insulinet i en bil en ovanligt varm eller kall dag. Låt alltid skyddslocket sitta på injektionspennan, när du inte använder den, för att skydda mot ljus.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är insulin glargin. Varje ml lösning innehåller 300 enheter insulin glargin (motsvarande 10,91 mg). Varje DoubleStar injektionspenna innehåller 3 ml injektionsvätska, motsvarande 900 enheter.

 • Övriga innehållsämnen är: zinkklorid, metakresol, glycerol, vatten för injektionsvätskor samt natriumhydroxid (se avsnitt 2 ”Viktig information om något innehållsämne i Toujeo”) och saltsyra (för pH-justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Toujeo är en klar och färglös lösning.

Varje DoubleStar injektionspenna innehåller 3 ml injektionsvätska (motsvarande 900 enheter).

Förpackningar om 1, 3, 6 (2 förpackningar a`3), 9 (3 förpackningar a`3) och 10 förfyllda injektionspennor finns tillgängliga.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D‑65926 Frankfurt am Main, Tyskland.


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-11-22

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


HYPERGLYKEMI OCH HYPOGLYKEMI


Om du använder insulin ska du alltid bära med dig följande:

 • Socker (minst 20 gram).

 • Upplysningar så att andra vet att du har diabetes.

Hyperglykemi (höga blodsockernivåer)


Om ditt blodsocker är för högt (hyperglykemi), har du kanske inte injicerat tillräckligt med insulin.


Orsaker till varför hyperglykemi kan uppkomma:

Exempelvis om:

 • Du inte har injicerat insulinet eller inte injicerat tillräckligt.

 • Ditt insulin har blivit mindre effektivt – t.ex. på grund av felaktig förvaring.

 • Din insulinpenna inte fungerar som den ska.

 • Du motionerar mindre än vanligt.

 • Du är stressad – t.ex. känslomässig stress eller upprördhet.

 • Du har fått en skada, har en infektion eller feber eller genomgått en operation.

 • Du tar eller har tagit vissa andra läkemedel (se avsnitt 2, "Andra läkemedel och Toujeo").

Varningstecken på hyperglykemi

Törst, ökat urineringsbehov, trötthet, torr hud, ansiktsrodnad, aptitminskning, lågt blodtryck, ökad hjärtrytm samt glukos och ketonkroppar i urinen. Magvärk, snabb och djup andhämtning, att känna sig sömnig eller svimma (bli medvetslös) kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd (ketoacidos) till följd av brist på insulin.


Vad du ska göra om du får hyperglykemi

 • Testa blodsockernivån och urinen för ketoner, så snart du upptäcker något av ovanstående tecken.

 • Kontakta genast läkare om du har svår hyperglykemi eller ketoacidos. Dessa tillstånd måste alltid behandlas av läkare, vanligen på sjukhus.

Hypoglykemi (låga blodsockernivåer)


Om ditt blodsocker sjunker för mycket kan du svimma (bli medvetslös). Allvarlig hypoglykemi kan orsaka en hjärtattack eller hjärnskada och vara livshotande. Du bör lära dig att känna igen tecknen på när ditt blodsocker sjunker för mycket - så att du kan reagera på rätt sätt och förhindra att det blir värre.


Orsaker till varför hypoglykemi kan uppkomma:

Exempelvis om:

 • Du injicerar för mycket insulin.

 • Du hoppar över måltider eller senarelägger dem.

 • Du inte äter tillräckligt eller äter mat som innehåller mindre socker (kolhydrater) än vanligt - konstgjorda sötningsmedel är inte kolhydrater.

 • Du dricker alkohol - särskilt om du inte har ätit så mycket.

 • Du förlorar kolhydrater till följd av kräkning eller diarré.

 • Du tränar mer än vanligt eller bedriver en annan typ av fysisk aktivitet.

 • Du håller på att återhämta dig från en skada, operation eller annan stress.

 • Du håller på att återhämta dig från sjukdom eller feber,

 • Du tar eller har slutat ta vissa andra läkemedel (se avsnitt 2, "Andra läkemedel och Toujeo").

Hypoglykemi uppkommer också mer sannolikt om:

 • Du just har påbörjat insulinbehandlingen eller ställt om till ett annat insulin – om hypoglykemi uppstår är det mer sannolikt att det inträffar på morgonen.

 • Blodsockernivåerna är nära de normala eller instabila.

 • Du byter injektionsområde, t.ex. från lår till överarm.

 • Du har allvarlig njur- eller leversjukdom eller vissa andra sjukdomar som hypotyreos (sjukdom i sköldkörteln).

Varningstecken på hypoglykemi

De första tecknen kommer vanligen från kroppen. Exempel på tecken som visar att din blodsockernivå faller för mycket eller för snabbt inkluderar: svettning, klibbig hud, ängslighet, snabb eller oregelbunden hjärtrytm, högt blodtryck och hjärtklappning. Dessa symtom uppträder ofta före symtomen på en låg sockernivå i hjärnan.


Symtom från din hjärna inkluderar: huvudvärk, intensiv hunger, illamående eller kräkningar, trötthet, sömnighet, rastlöshet, sömnstörningar, aggressivt uppträdande, koncentrationssvårigheter, långsam reaktion, depression, förvirring, talsvårigheter (ibland total förlust av talförmågan), synförändringar, skakningar, att inte kunna röra sig (förlamning), stickningar i händer och armar, domningar och stickningar ofta runt munnen, yrsel, förlorad självbehärskning, oförmåga att sköta sig själv, kramper, svimning.


När de första tecknen på hypoglykemi är mindre tydliga:

De första varningstecknen på hypoglykemi kan förändras, vara svagare eller helt utebli om:

 • Du är äldre.

 • Du har haft diabetes länge.

 • Du har en viss typ av nervsjukdom (autonom diabetesneuropati).

 • Du har nyligen haft för lågt blodsocker (t.ex. föregående dag).

 • Ditt låga blodsocker uppkommer långsamt.

 • Du har nästan normala eller avsevärt förbättrade blodsockernivåer.

 • Du har nyligen bytt från ett djurinsulin till ett humaninsulin, som Toujeo.

 • Du tar eller har tagit vissa andra läkemedel (se avsnitt 2, "Andra läkemedel och Toujeo").

I sådana fall riskerar du att utveckla allvarlig hypoglykemi (och till och med att svimma) innan du vet vad som händer. Var alltid vaksam på dina varningssymtom. Om det är nödvändigt kan du behöva kontrollera ditt blodsocker oftare. Det kan hjälpa dig att upptäcka milda hypoglykemiska episoder. Om du tycker att det är svårt att känna igen dina varningssymtom, ska du undvika situationer (t.ex. bilkörning) där du eller andra kan utsättas för risker p.g.a. din hypoglykemi.


Vad ska du göra om du får hypoglykemi?

 1. Injicera inte insulin. Ta omedelbart 10-20 g socker – t.ex. glukos, sockerbitar eller en sockerhaltig dryck. Drick eller ät inte mat som innehåller konstgjorda sötningsmedel (t.ex. dietdrycker). De har inte någon effekt på lågt blodsocker.

 2. Ät sedan något (t.ex. bröd eller pasta) som höjer ditt blodsocker under en längre tid. Fråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker på vilken mat du bör äta. Med Toujeo kan återhämtningen från lågt blodsocker ta längre tid, eftersom insulinet är långverkande.

 3. Om hypoglykemin återkommer tar du ytterligare 10-20 g socker.

 4. Kontakta genast läkare om du inte klarar av att kontrollera hypoglykemin eller om den återkommer.

Vad andra personer bör veta om du får hypoglykemi


Tala om för dina anhöriga, vänner och nära kollegor att de omedelbart måste skaffa läkarhjälp om du inte kan svälja eller om du svimmar (blir medvetslös).

Du kommer att behöva en glukos- eller glukagoninjektion (läkemedel som ökar blodsockret). Dessa injektioner ska ges även om det inte är säkert att du har hypoglykemi.

Du bör testa blodsockret omedelbart efter glukosintaget, för att kontrollera att du verkligen har hypoglykemi.


Toujeo 300 enheter/ml injektionsvätska i en förfylld injektionspenna (DoubleStar)

BRUKSANVISNING


Läs detta först


Toujeo DoubleStar innehåller 300 enheter/ml insulin glargin i en ml förfylld penna för engångsbruk

 • Återanvänd aldrig nålar. Om du skulle återanvända en nål kan det hända att du inte får hela dosen (underdosering) eller får för mycket (överdosering), eftersom nålen kan vara igentäppt.

 • Använd aldrig en spruta för att ta ut insulin från din penna. Du får i så fall för mycket insulin. Skalan på de flesta sprutor är endast avsedd för insulin med lägre koncentration.

 • Dosväljaren på din Toujeo DoubleStar penna vrider i dossteg om 2 enheter.

Viktig information


Rött kryss Dela aldrig pennan med någon annan – den är endast avsedd för dig

Rött kryss Använd aldrig pennan om den är skadad eller om du är osäker på om den fungerar som den ska.

Grön bock Gör alltid ett säkerhetstest innan du använder en ny penna för första gången, ska göras tills du ser insulin på nålspetsen (se steg 3). När du ser insulin komma från nålspetsen är pennan redo att användas. Om du inte ser insulin komma ut innan du tar din dos, kan du få för lite insulin eller inget insulin alls. Detta kan leda till högt blodsocker.

Grön bock För att säkerställa att pennan och nålen fungerar korrekt, utför alltid innan varje injektion säkerhetstestet tills du ser insulin komma ur nålspetsen (se steg 3). Om du inte utför säkerhetstestet innan varje injektion, kan du få för lite insulin.

Grön bock Ta alltid med dig en extra penna och extra nålar om de skulle komma bort eller sluta fungera.


Att lära sig injicera

 • Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om hur man injicerar, innan du använder pennan.

 • Denna penna rekommenderas inte till personer som är blinda eller har synnedsättning utan hjälp från annan person som tränats i hur pennan ska används.

 • Läs alla instruktioner innan du använder pennan. Om du inte följer alla instruktioner kan du få för mycket eller för lite insulin.

Be om hjälp?


Om du har några frågor om din penna eller om diabetes, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska eller ring Sanofis nummer på framsidan av denna bipacksedel.


Andra artiklar som du kommer att behöva:

 • en ny steril nål (se STEG 2).

 • en punkteringssäker behållare för använda nålar och pennor.

Injektionsställen

Injektionsställen


Lär känna din penna

Lär känna din penna


STEG 1: Kontrollera din penna

Grön bockTa ut en ny penna ur kylen minst 1 timme innan du ska injicera. Kallt insulin är mer smärtsamt att injicera.


A Kontrollera namn och utgångsdatum på pennans etikett.

 • Se till att du har rätt insulin. Det är särskilt viktigt om du använder andra injektionspennor.

 • Använd aldrig pennan efter utgångsdatum.

Kontrollera namn och utgångsdatum på pennans etikett


B Dra av skyddslocket.

Dra av skyddslocket


C Kontrollera att insulinet är klart.

 • Använd inte pennan om insulinet är grumligt, färgat eller om det innehåller partiklar.

Kontrollera att insulinet är klart


STEG 2: Sätt fast en ny nål


Grön bockAnvänd alltid en ny nål för varje injektion. Det förebygger igentäppta nålar, nedsmutsning och infektion.

Grön bockAnvänd alltid nålar som är avsedda för användning med Toujeo DoubleStar (t.ex. nålar från BD, Ypsomed, Artsana eller Owen Mumford) som är 8 mm långa eller kortare.


A Ta en ny nål och ta av skyddsförseglingen.

Ta en ny nål och ta av skyddsförseglingen


B Håll nålen rakt och skruva fast den på pennan. Dra inte åt för hårt.

Håll nålen rakt och skruva fast den på pennan. Dra inte åt för hårt.


C Dra av det yttre nålskyddet. Spara det för senare användning.

Dra av det yttre nålskyddet. Spara det för senare användning.


D Dra av det inre nålskyddet och kasta det.

Dra av det inre nålskyddet och kasta det.


InformationHantering av nålar

 • Var försiktig när du hanterar nålar – för att förhindra stickskador och infektion.


STEG 3: Gör ett säkerhetstest


Grön bockGör alltid ett säkerhetstest före varje injektion – för att:

 • kontrollera att din penna och nål fungerar som de ska.

 • säkerställa att du får rätt insulindos.

Grön bockOm pennan är ny måste du innan första användning utföra säkerhetstest tills du ser insulin komma ur nålspetsen. När du ser insulin komma från nålspetsen är pennan redo att användas. Om du inte ser insulin komma ut innan du tar din dos, kan du få för lite insulin eller inget insulin alls. Detta kan leda till högt blodsocker.


A Välj 4 enheter genom att vrida på dosväljaren tills dospekaren visar på den 4de markeringen.

Välj 4 enheter genom att vrida på dosväljaren tills dospekaren visar på den 4de markeringen.


B Tryck in injektionsknappen helt

 • När insulin syns på på nålspetsen, så fungerar din penna som den ska.

Tryck in injektionsknappen helt. När insulin syns på på nålspetsen, så fungerar din penna som den ska.


C Upprepa detta steg om inget insulin syns:

 • Om du använder en ny penna för första gången , kan du behöva upprepa detta steg upp till 6 gånger innan insulin syns.

  • Använd inte din penna om det fortfarande inte kommer ut något insulin från nålspetsen. Använd en ny penna.

 • För alla injektioner, om inget insulin kommer ut, nålen kan vara igentäppt. Om detta händer:

  • byt nål (se STEG 6 och STEG 2),

  • upprepa därefter säkerhetstestet (STEG 3A och STEG 3B).

  • Använd inte pennan om det fortfarande inte kommer ut något insulin på nålspetsen. Använd en ny penna.

 • Använd aldrig en spruta för att avlägsna insulin från pennan.


InformationOm du ser luftbubblor

 • Det är möjligt att du ser luftbubblor i insulinet. Det är normalt, de kommer inte att skada dig.


STEG 4: Ställ in dosen


Rött kryssStäll aldrig in en dos eller tryck på injektionsknappen utan att en nål sitter på. Det kan skada din penna.


Toujeo DoubleStar är utformad att leverera det antal insulinenheter som din läkare har förskrivit. Dosomräkningen ska därför ej göras.


A Se till att nålen sitter på och att dosen är inställd på ”0”.

Se till att nålen sitter på och att dosen är inställd på ”0”.


B Vrid på dosväljaren tills dospekaren är i rak linje med din dos

 • Ställ in dosen genom att vrida dosväljaren till ett streck i doseringsfönstret. Varje streck motsvarar 2 enheter.

 • Räkneverket klickar när du vrider det.

 • Ställ inte in din dos genom att räkna “klick”. Du kan ställa in fel dos. Detta kan leda till att du får för mycket eller inte tillräckligt med insulin.

 • Kontrollera alltid antalet i doseringsfönstret för att säkerställa att du har ställt in rätt dos.

 • Om du vrider förbi din dos, så kan du vrida tillbaka.

 • Om det inte finns tillräckligt med enheter kvar i din penna, så kommer dosväljaren att stanna på det antal enheter som finns kvar.

 • Om du inte kan välja hela den förskrivna dosen, så dela upp dosen på två injektioner eller använd en ny penna. Om du använder enny penna, utför ett säkerhetstest (se STEG 3).

Vrid på dosväljaren tills dospekaren är i rak linje med din dos


Hur du läser av doseringsfönstret

Dosväljaren ställs in i dossteg om 2 enheter. Varje streck i doseringsfönstret motsvarar ett jämnt antal.


60 enheter har valts

58 enheter har valts


InformationAntal insulinenheter i pennan

 • Din penna innehåller totalt 900 enheter insulin. Du kan välja doser från 2 till 160 enheter i dossteg om 2 enheter. Varje penna innehåller mer än en dos.

 • Du kan se ungefär hur många enheter insulin som finns kvar, genom att se var kolvstången befinner sig på insulinskalan.


STEG 5: Injicera dosen


Rött kryssOm du tycker att det är svårt att trycka in injektionsknappen, tvinga den inte eftersom din penna då kan gå sönder. Se avsnittet Information nedan för vägledning.


A  Välj ut ett ställe att injicera på, som bilden under rubriken “Injektionsställen” visar på.


B Stick in nålen i huden som din läkare eller sjuksköterska har visat dig.

 • Rör inte injektionsknappen än.

Stick in nålen i huden som din läkare eller sjuksköterska har visat dig. Rör inte injektionsknappen än.


C Placera tummen på injektionsknappen. Tryck sedan in den helt och håll kvar.

 • Håll inte tummen snett när du trycker – din tumme kan hindra dosväljaren från att vridas.

Placera tummen på injektionsknappen. Tryck sedan in den helt och håll kvar. Håll inte tummen snett när du trycker – din tumme kan hindra dosväljaren från att vridas.

D Håll injektionsknappen intryckt hela vägen in och när du ser “0” i doseringsfönstret, räkna långsamt till 5.

 • Detta säkerställer att du får hela dosen.

Håll injektionsknappen intryckt hela vägen in och när du ser “0” i doseringsfönstret, räkna långsamt till 5.


E Efter att ha hållit in knappen och sakta räknat till 5, släpp injektionsknappen. Ta därefter bort nålen från huden.


InformationOm du tycker att det är svårt att trycka in injektionsknappen:

 • Byt nål (se STEG 6 och STEG 2) gör därefter ett säkerhetstest (se STEG 3).

 • Om du fortfarande tycker att den är svår att trycka in, använd en ny penna.

 • Använd aldrig en spruta för att ta ut insulin från din penna.


STEP 6: Avlägsna nålen


Grön bockVar försiktig när du hanterar nålar – för att förhindra nålstick och infektion.

Rött kryssSätt aldrig tillbaka det inre nålskyddet.


A Sätt tillbaka det yttre nålskyddet på nålen och använd det till att skruva av nålen från pennan.

 • För att minska risken för oavsiktlig stickskada, sätt aldrig tillbaka det inre nålskyddet.

 • Om injektionen ges av en annan person eller om du ger någon annan en injektion, måste särskild försiktighet iakttas när nålen avlägsnas och kasseras.

 • Följ rekommenderade säkerhetsåtgärder vid avlägsnande och kassering av nålar (kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska) för att minska risken för oavsiktliga stickskador och överföring av smittsamma sjukdomar.

Sätt tillbaka det yttre nålskyddet på nålen och använd det till att skruva av nålen från pennan.


B Kassera den använda nålen i en punktionssäker behållare eller enligt gällande rutiner.

Kassera den använda nålen i en punktionssäker behållare eller enligt gällande rutiner.


C Sätt tillbaka skyddslocket på pennan.

 • Lägg inte tillbaka pennan i kylen.

Sätt tillbaka skyddslocket på pennan.


Används före

 • Använd endast pennan i högst 6 veckor efter första användning.


Hur pennan ska förvaras


Före första användning

 • Förvara nya pennor i kylen, vid 2°C till 8°C.

 • Får ej frysas.

Efter första användning

 • Förvara pennan i rumstemperatur, under 30°C.

 • Lägg aldrig tillbaka pennan i kylen.

 • Förvara aldrig pennan med nålen fastsatt.

 • Förvara pennan med skyddslocket på.

 • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Hur du ska sköta din penna


Hantera pennan med omsorg

 • Tappa inte pennan eller slå den mot hårda ytor.

 • Om du tror att din penna kan vara skadad, så försök inte laga den. Använd en ny penna.

Skydda din penna från damm och smuts

 • Du kan rengöra utsidan av pennan genom att torka av den med en fuktig trasa. Blötlägg, tvätta eller smörj inte in pennan – detta kan skada den.

Kassering av pennan

 • Avlägsna nålen innan du kasserar pennan.

 • Kassera pennan enligt gällande rutiner.

Hitta direkt i texten
Av