Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Trecondi

Medac

Pulver till infusionsvätska, lösning 5 g

Aktiv substans:
ATC-kod: L01AB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Medac omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Trecondi

Trecondi 1 g pulver till infusionsvätska, lösning, Trecondi 5 g pulver till infusionsvätska, lösning treosulfan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.


I denna bipacksedel finns information om följande:


1. Vad Trecondi är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du ges Trecondi

3. Hur Trecondi används

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Trecondi skal förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Trecondi och vad används det för?
2. Innan du använder Trecondi
3. Hur du använder Trecondi
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Trecondi

Vad innehåller Trecondi?

Trecondi innehåller den aktiva substansen treosulfan, som hör till en läkemedelsgrupp som kallas alkylerande medel.


1. VAD ÄR TRECONDI OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Vad används Trecondi för?

Treosulfan används för att förbereda patienter för benmärgstransplantation (hematopoetisk stamcellstransplantation). Treosulfan förstör benmärgscellerna och möjliggör transplantation av nya benmärgsceller, så att kroppen kan tillverka friska blodkroppar.


Trecondi används som behandling före blodstamcellstransplantation hos vuxna med cancer och andra sjukdomar (icke-maligna sjukdomar) och hos ungdomar och barn över en månads ålder med cancer.
2. INNAN DU ANVÄNDER TRECONDI

Använd inte Trecondi

 • om du är allergisk mot treosulfan

 • om du har en aktiv okontrollerad infektion

 • om du har en svår hjärt-, lung-, lever- eller njursjukdom

 • om du har ärftlig DNA‑reparationsbrist, som är ett tillstånd som minskar förmågan att reparera DNA (som innehåller din genetiska information)

 • om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.

Var särskilt försiktig med Trecondi:

Varningar och försiktighet


Trecondi är ett celldödande (cytotoxiskt) läkemedel som används för att minska antalet blodkroppar. Vid rekommenderad dos är detta den önskade effekten. Blodprover kommer att tas regelbundet under behandlingen för att kontrollera att antalet blodkroppar inte blir för lågt.


För att förhindra och behandla infektioner kommer du att få läkemedel, såsom antibiotika, svampläkemedel och virushämmande läkemedel.


Trecondi kan öka risken för att få en annan cancerform i framtiden.


Eftersom inflammation i munslemhinnan är en vanlig biverkning av detta läkemedel, ska du vara noggrann med din munhygien. I förebyggande syfte rekommenderas användning av munsköljmedel (t.ex. med barriärskyddande eller bakteriedödande effekt) eller is i munhålan (minskar blodflödet till munslemhinnan och minskar mängden treosulfan som cellarna).


Du får inte vaccineras med levande vaccin (viss typ av vaccin) under behandling med treosulfan.


Trecondi kan ge klimakterieliknande symtom (uteblivna menstruationer).


Barn och ungdomar


I mycket sällsynta fall kan krampanfall förekomma hos spädbarn under 4 månaders ålder. Barn under 1 år kan få allvarligare biverkningar som påverkar andningen, jämfört med äldre barn. Ditt barn kommer att övervakas för tecken på biverkningar som påverkar nerverna och andningsproblem.


Blöjutslag med sår i området runt ändtarmsöppningen kan förekomma hos spädbarn, små barn och blöjbarn eftersom treosulfan som utsöndras i urinen kan skada huden. Därför ska man byta blöja på barnet ofta under 6–8 timmar efter varje dos av detta läkemedel.


Det finns inte tillräckligt med information om användning av treosulfan hos barn som är yngre än 1 månad.


Andra läkemedel och Trecondi


Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet, amning och fertilitet

Du får inte bli gravid under behandlingen med detta läkemedel och upp till 6 månader efter behandlingen. Använd ett effektivt preventivmedel när antingen du eller din partner får detta läkemedel.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Du skal sluta amma innan du påbörjar behandling med detta läkemedel.


Detta läkemedel kan göra dig infertil och det är inte säkert att du kan bli gravid efter behandling med det. Om du är bekymrad över din förmåga att kunna få barn, ska du diskutera detta med läkaren före behandlingen. Man bör fråga om det finns möjlighet att spara sperma innan behandlingen påbörjas.


Körförmåga och användning av maskiner:

Detta läkemedel kan orsaka illamående, kräkningar och yrsel, som kan försämra förmågan att köra motorfordon och använda maskiner. Om du drabbas av dessa symtom ska du inte köra motorfordon eller använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER TRECONDI

Doseringsanvisning

Användning för vuxna

Detta läkemedel används i kombination med läkemedlet fludarabin.

Rekommenderad dos är 10 - 14 mg/m² kroppsyta (beräknas utifrån längd och kroppsvikt)


Användning för barn och ungdomar

Detta läkemedel används i kombination med läkemedlet fludarabin och i de flesta fall även med läkemedlet tiotepa. Rekommenderad dos är 10-14 mg/m² kroppsyta.

Administrering

Du kommer att få detta läkemedel av din läkare . Det ges genom dropp (infusion) i en ven under loppet av 2 timmar i 3 dagar före blodstamcellinfusionen.


Om du har getts för stor mängd av Trecondi

Eftersom detta läkamedel ges av läkare kommer du att få rätt dos. Om du ändå tror att du har fått mer av detta läkemedel än du borde ska du berätte det för läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Allvarliga biverkningar
De allvarligaste biverkningarna av treosulfanbehandling eller stamcellstransplantationen är:

 • minskat antal blodkroppar, vilket är den avsedda effekten av läkemedlet för att förbereda dig för transplantationsinfusionen (alla patienter: mycket vanligt)

 • infektioner som orsakas av bakterier, virus och svamp (alla patienter: mycket vanligt)

 • blockering av en ven som går till levern (vuxna: mindre vanligt; barn och ungdomar: har rapporterats)

 • lunginflammation (pneumonit) (vuxna: mindre vanligt)

 • Läkaren kommer att kontrollera dina blodvärden och leverenzymer för att upptäcka och behandla dessa biverkningar.

Vuxna
edan listas alla övriga biverkningar efter hur vanliga de är.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • minskat antal vita blodkroppar med feber (febril neutropeni)

 • inflammation i slemhinnan i olika delar av kroppen, särskilt i munnen (vilket kan orsaka sår), diarré, illamående, kräkningar, magont

 • trötthet

 • ökad nivå av bilirubin (ett färgämne i levern som ofta är ett tecken på leverproblem) i blodet


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • blodförgiftning (sepsis)

 • allergiska reaktioner

 • minskad aptit

 • sömnproblem (insomni)

 • huvudvärk, yrsel

 • förändringar och avvikelser i hjärtrytmen (hjärtslagen är oregelbundna, för snabba eller för långsamma)

 • högt blodtryck, rodnad

 • andningssvårigheter, näsblod

 • smärta i munnen, inflammation i magen, magbesvär, förstoppning,

 • sväljningssvårigheter

 • en typ av utslag med platta eller upphöjda röda knölar på huden (makulopapulärt utslag), röda prickar på huden (purpura), hudrodnad (erytem), hand-fotsyndrom (handflatorna eller fotsulorna får stickningar, domningar, blir svullna och gör ont, eller blir röda), klåda, håravfall

 • smärta i armar eller ben, ryggsmärta, skelettsmärta, ledsmärta, muskelsmärta

 • plötsligt försämrad njurfunktion, blod i urinen

 • vätskeansamling i kroppen som orsakar svullnad (ödem), feber, frossa

 • ökning av leverenzymer, ökning av C reaktivt protein (en inflammationsmarkör i kroppen), viktökning, viktminskning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • högt blodsockervärde

 • förvirring

 • problem i nerverna i armar och ben med symtom som domningar, minskad eller ökad känslighet, stickningar, brännande smärta (perifer sensorisk neuropati)

 • blåmärken, lågt blodtryck

 • vätska runt lungorna, inflammation i svalget, inflammation eller smärta i struphuvudet, hosta, hicka

 • blödning i munnen, en känsla av uppblåsthet, smärta i matstrupen eller magen, muntorrhet

 • leverskada

 • en typ av utslag med röda prickar och ibland med områden som kan vara lila eller ha blåsor i mitten (erytema multiforme), akne, utslag, kraftiga svettningar

 • bröstsmärta, smärta


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • livshotande tillstånd i samband med blodförgiftning (septisk chock)

 • annan cancer som orsakas av kemoterapi (sekundär malignitet)

 • ökad surhetsgrad i blodet, onormal blodsockernivå, onormal nivå av elektrolyter i blodet (salter i blodet)

 • rastlöshet

 • onormal hjärnfunktion (encefalopati); hjärnblödning; rastlösa, upprepade eller ofrivilliga rörelser och snabbt tal (extrapyramidal störning); svimning; en krypande, stickande eller domnande känsla (parestesi)

 • ögontorrhet

 • hjärtat pumpar inte tillräckligt med blod för kroppens behov (hjärtsvikt), hjärtattack, vätska i hjärtsäcken

 • blodpropp, blödning

 • halsont, minskad syretillförsel till en vävnad (hypoxi), heshet

 • blödning i magtarmkanalen, inflammation i tjocktarmen, inflammation i matstrupen, inflammation i ändtarmsöppningen, munsår

 • leversvikt, förstorad lever, leversmärta

 • hudrodnad (generaliserat erytem), hudinflammation (dermatit), död hudvävnad, hudsår, bronsfärgad hud, torr hud

 • muskelsvaghet

 • njursvikt, inflammation i urinblåsan (cystit), smärta när du kissar

 • smärta eller inflammation vid injektionsstället, köldkänsla

 • ökad nivå av kreatinin (en substans som normalt avlägsnas av njurarna och kommer ut i urinen) i blodet, ökad nivå av laktatdehydrogenas (en substans som tyder på vävnads- eller cellskada) i blodetBarn och ungdomar
Nedan listas alla övriga biverkningar efter hur vanliga de är.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • inflammation i slemhinnor, särskilt i munnen (med sår), diarré, illamående, kräkningar, magsmärta

 • klåda

 • feber


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • halsont, näsblod

 • sväljningssvårigheter, smärta i munnen

 • rodnad och fjällning av stor del av huden på kroppen (exfoliativ dermatit), en typ av

 • utslag med platta eller upphöjda röda knölar på huden (makulopapulärt utslag),

 • utslag, hudrodnad, hudsmärta, bronsfärgad hud, håravfall

 • ökning av leverenzymer, ökad nivå av bilirubin (ett färgämne i levern som ofta är ett tecken på leverproblem) i blodet

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • annan cancer som orsakas av kemoterapi (sekundär malignitet)

 • minskat antal vita blodkroppar med feber (febril neutropeni)

 • mindre syra än normalt i blodet (alkalos), onormal nivå av elektrolyter i blodet,

 • minskad nivå av magnesium i blodet

 • huvudvärk; en krypande, stickande eller domnande känsla (parestesi); krampanfall

 • ögonblödning, ögontorrhet

 • vätskeläckage från kapillärerna (små blodkärl), högt blodtryck, lågt blodtryck

 • minskad syretillförsel till delar av kroppen (hypoxi)

 • inflammation i tjocktarmen, inflammation i ändtarmsöppningen, magbesvär,

 • inflammation i ändtarmsslemhinnan, smärta i magtarmkanalen, förstoppning

 • förstorad lever, leverskada

 • hudsår, en typ av utslag med röda prickar och ibland med områden som kan vara lila eller ha blåsor i mitten (erytema multiforme), nässelutslag, ett hudtillstånd med vätskefyllda blåsor (bullös dermatit), akne, hand-fotsyndrom (handflatorna eller fotsulorna får stickningar, domningar, blir svullna och gör ont, eller blir röda),

 • blöjutslag med sår i området runt ändtarmsöppningen

 • smärta i armar eller ben

 • försämrad njurfunktion, njursvikt, inflammation i urinblåsan (cystit)

 • hudrodnad på pungen

 • frossa, trötthet, smärta

 • ökad nivå av ett leverenzym (gammaglutamyltransferas) i blodet

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Sverige
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. FÖRVARING AV TRECONDI

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnittet nedan för hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.Denna bipacksedel godkändes senast den 06/2019

Hitta direkt i texten
Av