FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Subutex

Indivior Europe

Injektionsvätska, depotlösning 100 mg
(Klar, viskös, färglös till gul eller brungul steril lösning.)

narkotikaindikation Narkotikaklass: IV - Narkotika med medicinsk användning

Särskilt läkemedel

Substitutionsbehandling vid opioidberoende

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Indivior Europe omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Subutex

100 mg injektionsvätska, depotlösning
300 mg injektionsvätska, depotlösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller sjuksköterska. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Subutex depotlösning för injektion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du behandlas med Subutex depotlösning för injektion
3. Hur du får Subutex depotlösning för injektion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Subutex depotlösning för injektion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Subutex depotlösning för injektion är och vad det används för

Subutex depotlösning för injektion innehåller den aktiva substansen buprenorfin, som är en typ av opioidläkemedel. Subutex depotlösning för injektion används för behandling av personer som är beroende av opioider, t.ex. heroin eller morfin och som har samtyckt till att behandlas mot sitt missbruk.


Subutex depotlösning för injektion är avsett för användning av vuxna och ungdomar från 16 års ålder som även erhåller medicinskt, socialt och psykologiskt stöd som del av sin behandling.


Buprenorfin binds till opiatreceptorer i hjärnan och minskar abstinenssymtomen hos en opiatberoende patient. Dessutom minskar det beroendet av opioider. Läkemedlet ges som en injektion i vävnaden mellan huden och musklerna i buken, i det så kallade abdominella subkutana området. Där bildar det en depå av buprenorfin som långsamt frisätts över tid.


2. Vad du behöver veta innan du behandlas med Subutex depotlösning för injektion


Du får inte behandlas med Subutex depotlösning för injektion:

 • om du är allergisk mot buprenorfin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har allvarliga andningsproblem

 • om du har allvarliga leverproblem

 • om du är alkoholpåverkad eller lider av darrningar, svettningar, ångest, förvirring eller hallucinationer på grund av alkoholabstinens (delirium tremens).

Varningar och försiktighet

Detta läkemedel får endast ges av hälso- och sjukvårdspersonal. Det ges som en injektion i vävnaden mellan hud och muskler, en så kallad subkutan injektion.


Det är viktigt att du berättar för familj och vänner att du behandlas med Subutex depotlösning för injektion och att de, i en eventuell nödsituation, måste tala om för sjukvårdspersonalen att du är fysiskt beroende av en opioid och att du behandlas med Subutex depotlösning för injektion så att sjukvårdspersonalen kan fatta rätt beslut om din behandling. Detta gäller tills det har gått 6 månader efter avslutad behandling.


Tala om för läkare eller sjuksköterska innan behandlingen med Subutex depotlösning för injektion påbörjas om du:

 • har astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller andra andningsproblem

 • har nedsatt leverfunktion eller en leversjukdom, t.ex. hepatit

 • har lågt blodtryck

 • har vissa rubbningar av hjärtrytmen, eller lider av svimningar eller hjärtklappning

 • nyligen har fått en huvudskada eller haft en hjärnsjukdom, eller har haft krampanfall tidigare

 • har besvär i urinvägarna (gäller särskilt förstorad prostata hos män eller urinrörsförträngning)

 • har nedsatt njurfunktion

 • har problem med sköldkörteln

 • har en sjukdom i binjurarna (t.ex. Addisons sjukdom)

 • har problem med gallblåsan

 • har depression eller andra tillstånd som behandlas med antidepressiva läkemedel. Om dessa läkemedel används tillsammans med Subutex depotlösning för injektion kan detta leda till serotonergt syndrom, ett tillstånd som kan vara livshotande (se ”Andra läkemedel och Subutex depotlösning för injektion”).


Viktigt att känna till:


 • Andningsproblem

  Det finns personer som har avlidit av andningsdepression (långsam eller ytlig andning) efter att ha använt buprenorfin tillsammans med andra ämnen som dämpar aktiviteten i centrala nervsystemet (ämnen som dämpar viss hjärnaktivitet) såsom bensodiazepiner, alkohol eller andra opioider (t.ex. metadon och smärtstillande medel).


 • Sömnrelaterade andningsproblem
  Subutex depotlösning för injektion kan orsaka sömnrelaterade andningsproblem såsom sömnapné (andningspauser under sömn) och sömnrelaterad hypoxemi (låg syrehalt i blodet). Symtomen kan vara andningspauser under sömn, uppvaknande på natten på grund av andnöd, svårigheter att fortsätta sova eller uttalad trötthet under dagen. Kontakta läkaren om du eller någon person observerar dessa symtom. Läkaren kan överväga att minska dosen.


 • Beroende och abstinenssymtom

  Detta läkemedel kan leda till beroende.


  Buprenorfin kan orsaka abstinenssymtom hos personer som är fysiskt beroende av opioider såsom heroin, morfin och metadon innan effekterna av dessa försvunnit. Innan du påbörjar behandling med Subutex depotlösning för injektion måste du behandlas med ett annat läkemedel som innehåller buprenorfin (t.ex. resoribletter, som smälter under tungan). Se avsnitt 3 ”Hur du får Subutex depotlösning för injektion”.


  Efter att du avslutat behandlingen med detta läkemedel kommer din läkare att vilja träffa dig för uppföljning under flera månader. Det beror på att det tar tid innan läkemedlet försvinner ur kroppen och abstinenssymtom kan uppkomma flera månader efter avslutad behandling. Se även ”Om du slutar att använda Subutex depotlösning för injektion” i avsnitt 3.


 • Leverskador

  Leverskador har rapporterats efter användning av buprenorfin, särskilt i de fall läkemedlet använts felaktigt. Leverskador kan också bero på virusinfektioner (kronisk hepatit C), alkoholmissbruk, undernäring (otillräckligt födointag) eller användning av andra läkemedel som kan skada levern (se avsnitt 4). Läkaren eller sjuksköterskan kan komma att ta regelbundna blodprover för att kontrollera din lever. Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du har några leverproblem innan behandlingen med Subutex depotlösning för injektion börjar.


 • Blodtryck

  Detta läkemedel kan göra att blodtrycket plötsligt faller och att du blir yr om du reser dig upp för hastigt.


 • Diagnos av andra medicinska tillstånd som inte är förknippade med missbruket

  Detta läkemedel kan dölja smärta och göra det svårt att diagnosticera vissa sjukdomar. Glöm inte att tala om för de läkare eller sjuksköterskor som undersöker dig att du behandlas med detta läkemedel.


 • Smärtlindring

  Om du behöver smärtlindring medan du behandlas med detta läkemedel kommer läkaren att diskutera behandlingsalternativen med dig.


Frisättningen av buprenorfin från läkemedelsdepån är konstant och påverkas inte av t.ex. massage eller temperatur.

Andra läkemedel och Subutex depotlösning för injektion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. En del läkemedel kan öka biverkningarna av detta läkemedel och kan ibland leda till mycket allvarliga reaktioner. Ta inte några andra läkemedel samtidigt som du behandlas med Subutex depotlösning för injektion utan att första ha talat med din läkare eller sjuksköterska. Detta gäller särskilt:


 • bensodiazepiner (används mot ångest och sömnsvårigheter) såsom diazepam, temazepam och alprazolam. Läkaren skriver ut rätt dos till dig. En felaktig dos bensodiazepiner kan leda till dödsfall p.g.a. andningsdepression (oförmåga att andas).

 • gabapentinoider, såsom pregabalin och gabapentin (används mot krampanfall eller nerv- och muskelsmärtor, t.ex. vid fibromyalgi). Läkaren skriver ut rätt dos till dig. En felaktig dos gabapentinoider kan leda till dödsfall p.g.a. andningsdepression (oförmåga att andas).


 • andra läkemedel som kan göra dig dåsig/sömnig och som används för att behandla tillstånd som ångest (nervositet), sömnlöshet, kramper och smärta. Denna typ av läkemedel kan göra dig sömnig eller mindre uppmärksam vilket kan göra att du får långsammare reaktionstid, vilket försämrar din förmåga att köra fordon eller använda maskiner. (Se även avsnittet Körförmåga och användning av maskiner nedan.) De kan också verka dämpande på centrala nervsystemet, något som är mycket allvarligt. Detta gäller till exempel följande typer av läkemedel:

  • Andra opioidinnehållande läkemedel såsom metadon, vissa smärtstillande läkemedel och hostdämpande läkemedel.

  • Lugnande läkemedel (utöver bensodiazepiner), barbiturater och antipsykotiska läkemedel som används mot ångest eller sömnproblem.

  • Läkemedel mot depression, t.ex. fenelzin, isokarboxazid, iponiazid och tranylcypromin kan öka effekterna av Subutex depotlösning för injektion.

  • Lugnande (sedativa) antihistaminer (används mot allergiska reaktioner) som difenhydramin och klorfenamin.

 • naltrexon och nalmefen (används för att behandla beroende) eftersom de kan hindra Subutex från att fungera ordentligt. Du ska inte ta dem samtidigt som detta läkemedel.


 • Klonidin (används mot högt blodtryck) kan förlänga effekterna av Subutex depotlösning för injektion.


 • Antiretrovirala medel (används mot hiv), t.ex. ritonavir, nelfinavir och indinavir, kan öka och förlänga effekterna av Subutex depotlösning för injektion.


 • Vissa medel mot svampinfektioner, t.ex. ketokonazol och itrakonazol, och vissa antibiotika som kallas makrolider t ex erytromycin kan förlänga effekterna av Subutex depotlösning för injektion.


 • Vissa läkemedel kan minska effekten av Subutex depotlösning för injektion. Dessa är läkemedel mot epilepsi (t.ex. karbamazepin och fenytoin) och läkemedel mot tuberkulos (rifampicin).


 • antidepressiva läkemedel som moklobemid, tranylcypromin, citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, duloxetin, venlafaxin, amitriptylin, doxepin eller trimipramin. Dessa läkemedel kan påverka eller påverkas av Subutex depotlösning för injektion och du kan få symtom som ofrivilliga rytmiska muskelryckningar, även i de muskler som styr ögonens rörelser, upprördhet, hallucinationer, koma, kraftig svettning, darrningar, förstärkta reflexer, spända muskler och kroppstemperatur över 38 °C. Kontakta läkaren om du får sådana symtom.


 • monoaminoxidashämmare (kallas även MAO-hämmare, används för att behandla depression) såsom fenelzin, isokarboxazid, iproniazid och tranylcypromin eftersom de kan förstärka effekten av detta läkemedel.


För att få största möjliga nytta av behandling med Subutex depotlösning för injektion måste du informera läkaren eller sjuksköterskan om alla läkemedel du tar, även användning av alkohol, läkemedel som innehåller alkohol, illegala droger och receptbelagda läkemedel du tar som läkaren inte har skrivit ut till dig.


Samtidig användning av något av ovan uppräknade läkemedel och Subutex depotlösning för injektion ska övervakas noga. I vissa fall kan läkaren behöva justera dosen.

Subutex depotlösning för injektion med alkohol

Drick inte alkohol under tiden du behandlas med Subutex depotlösning för injektion eftersom detta kan öka dåsigheten och risken för andningsdepression.

Graviditet och amning

Hos fertila kvinnor som inte använder en effektiv och tillförlitlig preventivmetod ska graviditet uteslutas genom ett negativt graviditetstest före behandlingen vid varje injektionstillfälle.


Om du är gravid ska du endast behandlas med Subutex depotlösning för injektion om läkaren bedömt att detta är nödvändigt. Om Subutex depotlösning för injektion används under graviditet, och i synnerhet den sista delen av graviditeten, kan det orsaka abstinenssymtom hos det nyfödda barnet, bland annat andningsproblem. Dessa symtom visar sig kanske inte förrän flera dagar efter födelsen.


Tala med läkaren innan du ammar ditt barn. Läkaren kommer att göra en bedömning av just dina riskfaktorer och tala om ifall du kan amma ditt barn medan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan påverka förmågan att framföra fordon, cykla eller utföra riskfyllda arbeten eftersom det kan orsaka dåsighet, yrsel och försämrad tankeförmåga, särskilt under de första behandlingsveckorna och när dosen ändras, men även om tar lugnande läkemedel.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon, cykla eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 

3. Hur du får Subutex depotlösning för injektion

Subutex depotlösning för injektion får endast ges av hälso- och sjukvårdspersonal. Du får läkemedlet injicerat i vävnadsskiktet mellan huden och musklerna på magen, i det så kallade abdominella subkutana området. Efter injektionen bildas en fast massa, en ”depå”, med buprenorfin som frisätts långsamt över tid.


För att förhindra plötslig och kraftig opioidabstinens måste du ha behandlats med ett annat läkemedel som innehåller buprenorfin innan du börjar med Subutex depotlösning för injektion.


De första två månaderna får du en dos på 300 mg depotlösning för injektion varje månad. Därefter får du 100 mg i månaden. Det är viktigt att du inte missar någon inbokad dos. Det måste gå minst 26 dagar mellan doserna och läkaren berättar när du behöver få nästa injektion.


Om du har långtidsbehandlats med resoribletter som tas upp via munslemhinnan (transmukosalt buprenorfin) (8 till 24 mg/dag) och dina sjukdomssymtom är under kontroll, kan du eventuellt gå över till Subutex depotlösning för injektion direkt.


I de flesta fall behövs ingen extra buprenorfindos under behandlingen med Subutex depotlösning för injektion. Läkaren kan skriva ut en tilläggsbehandling med buprenorfin resoribletter för kortare tid.


Effekten av behandlingen beror på dosen i kombination med samtidig medicinsk, psykologisk och social behandling. Det finns ingen längsta behandlingsperiod utan du kan få läkemedlet så länge du och läkaren anser att du behöver det.


Det kan hända att det bildas en knuta där du fick injektionen som kan kännas i flera veckor efteråt, men den blir mindre med tiden. Du ska inte gnida eller massera på injektionsstället. Tänk också på att midjebälten/skärp och klädernas linning kan irritera injektionsstället.

Barn och ungdomar

Subutex depotlösning för injektion får inte användas till personer under 16 år.

Om du är mellan 16 och 18 år kan du behöva kontrolleras extra noga av läkaren.


Äldre (över 65 år)

Säkerhet och effekt för buprenorfin för personer över 65 år har inte fastställts. Om du är över 65 år kan du behöva kontrolleras extra noga av läkaren.

Om du har fått för stor mängd av Subutex depotlösning för injektion

Om du fått i dig för stor mängd buprenorfin, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för akut behandling eller bedömning av risken. En överdosering med buprenorfin kan orsaka livshotande andningssvårigheter. Symtom på akut överdosering är små pupiller, kraftig dåsighet/slöhet, långsam andning, lågt blodtryck, illamående, kräkningar och/eller sluddrigt tal.

Om du missar en dos av Subutex depotlösning för injektion

Det är mycket viktigt att du kommer till alla inbokade besök för att få Subutex depotlösning för injektion.


Om du inte kan komma till ett avtalat läkarbesök för att få en dos eller om du har missat ett besök, kontakta läkaren omedelbart för att boka en ny tid.

Om du slutar med Subutex depotlösning för injektion

Ändra inte behandlingen på något sätt och sluta inte med behandlingen utan att ha kommit överens om detta med behandlande läkare.


Om du slutar att få injektioner med Subutex depotlösning för injektion kommer du att följas upp under flera månader för att se om du får några tecken och symtom på abstinens, och läkaren behandlar dig i så fall på lämpligt sätt.


Fråga läkare eller sjuksköterska om du undrar något om detta läkemedel.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta omedelbart läkare eller sök akutvård om du får någon av följande biverkningar:

 • plötslig väsande andning, svårt att andas, svullnad av ögonlock, ansikte, tunga, läppar, svalg eller händer; utslag eller klåda, särskilt om det förekommer över hela kroppen. Detta kan vara tecken på en livshotande allergisk reaktion (anafylaktisk chock eller angioödem).

 • långsammare eller svagare andning än vanligt (andningsdepression)

 • svimfärdighet. Det kan vara tecken på lågt blodtryck.

 • utmattning (trötthet), aptitlöshet, gulfärgning av hud eller ögon. Detta kan vara symtom på leverskada.

Andra biverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • abstinenssymtom (t.ex. svettning, oro, rastlöshet)

 • smärta

 • huvudvärk

 • kraftig svettning

 • sömnlöshet

 • illamående

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • reaktioner på injektionsstället (rodnad, smärta, klåda, knuta strax under huden)

 • förhöjda levervärden (enzymer)

 • upprördhet (oro), ångest, depression, fientligt beteende, nervositet, paranoia, onormala tankar

 • ryggvärk, värk i muskler och skelett, ökad muskelspänning (muskelhypertoni)

 • buksmärtor, förstoppning, nedsatt aptit, muntorrhet, matsmältningsbesvär, tarmgaser, diarré, kräkningar, mag-tarmbesvär

 • högt blodtryck (hypertoni), blodtrycksfall när man reser sig upp (ortostatisk hypotoni), vidgade blodkärl (vasodilatation), hjärtklappning, svullna armar eller ben (perifert ödem)

 • migrän, svaghet, trötthet/dåsighet (även kraftig dåsighet/slöhet), svimning, yrsel, skakningar, svidande eller stickande känsla

 • infektioner, feber, sjukdomskänsla

 • hudutslag, klåda

 • onormalt tårflöde, vidgade pupiller

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • reaktioner på injektionsstället (infektion, blåmärke, svullnad, sår, knuta strax under huden)

 • överdriven känsla av välbefinnande (eufori)

 • dimsyn

 • lågt blodtryck (hypotoni)

 • minskad sexlust, svårighet att få eller bibehålla erektion (erektil dysfunktion)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • andningssvårigheter (andningsdepression)

 • svårighet att tömma urinblåsan (urinretention )

 • leverskador, hepatit (inflammation i levern)

 • hallucinationer

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • läkemedelsberoende

 • anafylaktisk chock, sammandragning av luftrören (bronkospasm ), angioödem

 • abstinenssymtom hos nyfödda


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Subutex depotlösning för injektion ska förvaras

Subutex depotlösning för injektion ska endast administreras av hälso- och sjukvårdspersonal. Patienten får inte använda läkemedlet i hemmet eller injicera det själv.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 ºC–8 ºC). Får ej frysas


Subutex depotlösning för injektion ska tas ut ur kylskåpet före administrering. Det tar minst 15 minuter innan läkemedlet nått rumstemperatur. Läkaren eller sjuksköterskan ska inte öppna foliepåsen förrän patienten har anlänt till mottagningen för att få sin injektion.


När läkemedlet tagits ut ur kylskåpet kan det förvaras i originalförpackningen i rumstemperatur (under 25 ºC) i högst 7 dagar före användningen. Allt läkemedel som lämnats i rumstemperatur i mer än 7 dagar kasseras av läkaren/sjuksköterskan. Kassering sker enligt gällande riktlinjer.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är buprenorfin.


Varje förfylld spruta med Subutex depotlösning för injektion innehåller antingen 0,5 ml injektionsvätska som depotlösning (motsvarande 100 mg buprenorfin) eller 1,5 ml injektionsvätska som depotlösning (motsvarande 300 mg buprenorfin).


Övriga innehållsämnen är ATRIGEL-administreringssystemet som består av poly(DL-laktid-coglykolid) (50:50) och N-metyl-2-pyrrolidon.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

100 mg: en klar, tjockflytande, färglös till gul/gulbrun steril vätska i steril 1 ml plastspruta med nålskydd av gummi samt propp, förpackad tillsammans med en 19 G 16 mm säkerhetskanyl i engångsförpackning.


300 mg: en klar, tjockflytande, färglös till gul/gulbrun steril vätska i steril 2,25 ml plastspruta med nålskydd av gummi samt propp, förpackad tillsammans med en 19 G 16 mm säkerhetskanyl i engångsförpackning.


Den förfyllda sprutan ligger i en påse av aluminiumfolie som även innehåller en syreabsorbent. Påsen är i sin tur förpackad i en kartong tillsammans med den sterila säkerhetskanylen och bipacksedeln.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Indivior Europe Limited,

27 Windsor Place, Dublin 2, D02 DK44

Irland


Information lämnas av

PatientSafetyRoW@indivior.com

Telefon +800 270 81 901


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-07-18

 

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverket webbplats www.lakemedelsverket.se

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal och ska läsas av medicinsk personal eller hälso- och sjukvårdspersonal tillsammans med fullständig förskrivarinformation (produktresumé).

Viktig information

 • Endast för subkutan injektion i buken.

 • Intravaskulär (intravenös), intramuskulär och intradermal administrering måste undvikas.

 • Ska endast administreras av hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Se till att patienten genomgår induktionsbehandling och stabilisering med ett buprenorfininnehållande läkemedel som avger buprenorfin motsvarande 8‑24 mg/dag i minst 7 dagar innan injektionen med Subutex depotlösning för injektion ges.

 • Ska inte ges till patienter med befintlig svårt nedsatt leverfunktion. Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med befintlig måttligt nedsatt leverfunktion.

 • Subutex depotlösning för injektion kan inte bytas ut mot annan buprenorfininnehållande depotlösning.

 • Vid en överdos ska betydelsen/inverkan av buprenorfin, andra opioider respektive andra CNS-depressiva läkemedel på patientens kliniska symtom bedömas.


Före injektionen

 • Läs anvisningarna noga innan produkten hanteras.

 • Som en allmän försiktighetsåtgärd ska handskar alltid användas.

 • Ta ut Subutex depotlösning för injektion ur kylskåpet före administreringen.

 • Det tar minst 15 minuter för läkemedlet att anta rumstemperatur. Öppna inte foliepåsen förrän patienten har anlänt för att få sin injektion.

 •  Subutex depotlösning för injektion ska kastas om det har legat i rumstemperatur i mer än 7 dagar.


1. FÖRBEREDELSER

Ta upp foliepåsen och säkerhetskanylen ur kartongen. Öppna påsen och ta upp sprutan. Kasta den medförpackade syreabsorbenten. Den behövs inte längre.

Bild 1


2. KONTROLLERA LÖSNINGEN

Kontrollera visuellt att läkemedlet inte innehåller några föroreningar eller partiklar. Subutex depotlösning för injektion kan vara helt färglös till gul eller gulbrun. Dessa färgvariationer påverkar inte läkemedlets effekt.

Bild 2


3. MONTERA SÄKERHETSKANYLEN

Ta bort hättan från sprutan och ta upp säkerhetskanylen ur den sterila förpackningen.

Vrid försiktigt fast kanylen i medurs riktning tills den sitter säkert.

Behåll nålskyddet på nålen.

Bild 3


4. FÖRBERED INJEKTIONSSTÄLLET PÅ BUKEN

Välj ett injektionsställe på buken mellan det transpyloriska och transtuberkulära planet där det finns tillräckligt med subkutan vävnad fri från hudförändringar (t.ex. knutor, lesioner, kraftig pigmentering). Patienten bör ligga ner på rygg.


Injicera inte i ett område med hudirritation, rodnad, blåmärke, hudinfektion eller ärrbildning av något slag.


Rengör injektionsstället noga med sprittork.


För att undvika irritation ska injektionsstället växlas mellan doseringarna ungefär som bilden visar. Notera var injektionen ges så att ett annat ställe kan väljas vid nästa injektion.

Bild4


5. AVLÄGSNA LUFT UR SPRUTAN

Håll sprutan upprätt i några sekunder så att luftbubblorna stiger. Eftersom vätskan är viskös stiger bubblorna inte lika snabbt som i en vattenlösning.


Ta bort nålskyddet och tryck långsamt in kolven så att luften trycks ut ur sprutan. Låt det vikbara nålskyddet sitta kvar vid sidan av nålen.

 • Det gör inget om små bubblor finns kvar i läkemedlet. Stora luftbubblor kan minskas genom att kolven dras tillbaka så att bubblorna spricker och luften sedan trycks ut mycket långsamt. Luften ska tryckas ut med stor försiktighet så att inget läkemedel går förlorat.


Om läkemedel syns vid nålspetsen ska kolven dras tillbaka något för att undvika läkemedelsspill.

Bild5


6. NYP IHOP INJEKTIONSSTÄLLET

Nyp ihop huden runt injektionsstället. Tillräckligt mycket hud ska nypas ihop för att inrymma kanylen. Lyft upp fettvävnaden från underliggande muskel för att undvika oavsiktlig intramuskulär injektion.

Bild6


7. INJICERA LÄKEMEDLET

Subutex depotlösning för injektion ska endast ges som subkutan injektion. Det får aldrig injiceras intravenöst eftersom den fasta depån som bildas kan medföra allvarlig skada och kan vara livshotande. Det får inte injiceras intramuskulärt eller intradermalt.


Stick in kanylen helt i den subkutana vävnaden på buken. Injektionsvinkeln beror på mängden subkutan vävnad. Ge läkemedlet med en långsam och jämn injektion. Fortsätt trycka in kolven tills allt läkemedel har avgetts.

Bild7


8. DRA UT KANYLEN

Dra ut kanylen i samma vinkel som den fördes in och släpp huden.

Gnugga inte på injektionsstället efter injektionen. En liten mängd blod eller vätska

kan synas vid injektionsstället. Torka i så fall med bomullstuss eller gasväv innan

en kompress eller bandage appliceras med minimalt tryck.

Bild8


9. SÄTT FAST NÅLSKYDDET OCH KASTA SPRUTAN

Sätt fast det vikbara nålskyddet genom att trycka det mot en hård yta, t.ex. ett bord.

Kasta alla sprutkomponenterna i en säker behållare för vassa föremål. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Bild9


10. ANVISNINGAR TILL PATIENTEN

Berätta för patienten att det kanske kommer att finnas en knuta på stället i flera veckor men att den blir mindre med tiden. Instruera patienten att inte gnida eller massera på injektionsstället och att hen ska tänka på att midjebälten/skärp och klädernas linning kan irritera injektionsstället.

Hitta direkt i texten
Av