Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Utrogestan

Laboratoires Besins

Vaginalkapsel, mjuk 200 mg
(Ovala, ljusgula, mjuka kapslar som innehåller vitaktig oljesuspension)

Könshormoner och modulatorer av könsorgen, gestagener

Aktiv substans:
ATC-kod: G03DA04
Läkemedel från Laboratoires Besins omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Utrogestan

200 mg mjuk vaginalkapsel
progesteron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Utrogestan  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Utrogestan
3. Hur du använder Utrogestan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Utrogestan  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Utrogestan  är och vad det används för

Ditt läkemedel heter Utrogestan. Utrogestan innehåller ett hormon som heter progesteron.


Vad Utrogestan används för

Utrogestan kan användas i samband med provrörsbefruktning (IVF-behandling) för att hjälpa dig att bli gravid.


För att hjälpa dig att bli gravid

Utrogestan är avsett för kvinnor som behöver extra progesteron under tiden de genomgår behandling i ett program för assisterad befruktning (ART).


Progesteron som finns i Utrogestan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion


2. Vad du behöver veta innan du använder Utrogestan

Använd inte Utrogestan

- om du är allergisk (överkänslig) mot soja

- om du är allergisk mot progesteron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- om du har en svår leversjukdom

- om du har blödning från slidan vars orsak är okänd

- om du har bröstcancer eller cancer i könsorganen

- om du har tromboflebit (en blodpropp i ytlig ven)

- om du har eller har haft blodpropp i en ven (trombos), t.ex. i benen (djup ventrombos) eller i lungorna (lungemboli)

- om du har hjärnblödning

- om du har en sällsynt ärftlig blodsjukdom som kallas porfyri

- om du är gravid men fostret har dött i livmodern (uteblivet missfall).

Varningar och försiktighet

Utrogestan ska användas under de tre första graviditetsmånaderna. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Utrogestan.

Utrogestan är inte ett preventivmedel.

Om du tror att du kan ha fått ett missfall bör du rådgöra med läkare eftersom behandlingen med Utrogestan i så fall behöver avslutas.

Barn

Utrogestan är inte avsett för barn.

Andra läkemedel och Utrogestan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Detta är för att Utrogestan kan påverka effekten av andra läkemedel. Vissa andra läkemedel kan också påverka effekten av Utrogestan.


Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

- bromokriptin som används vid problem med hypofysen eller Parkinsons sjukdom

- ciklosporin (används för att dämpa immunförsvaret)

- rifamycinläkemedel såsom rifampicin (används för behandling av infektioner)

- ketokonazol (används för behandling av svampinfektioner).

Utrogestan med mat, dryck och alkohol

Läkemedlet ska införas i slidan. Behandlingen påverkas inte av mat eller dryck

Graviditet, amning och fertilitet

- Utrogestan kan hjälpa dig att bli gravid. Se avsnitt 3 för anvisningar om hur du använder Utrogestan.

- Använd inte Utrogestan om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Utrogestan har försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Utrogestan innehåller sojalecitin

Om du är allergisk mot jordnöt eller soja, använd inte detta läkemedel.

3. Hur du använder Utrogestan

Användning för barn och ungdomar

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vid dosering tar läkaren hänsyn tas till nationella och lokala behandlingsriktlinjer.Användning av detta läkemedel för att hjälpa dig att bli gravid

- Läkemedlet ska införas djupt i slidan.

- Läkemedlet ska inte tas genom munnen. Oavsiktlig nedsväljning av Utrogestan kommer dock inte att skada dig, utan minskar endast dina chanser att bli gravid.Hur mycket du ska använda

- Behandlingen påbörjas på dagen för embryoöverföring.

- Använd Utrogestan dagligen, 200 mg på morgonen, vid lunchtid och vid läggdags, eller 200 mg på morgonen och kvällen, enligt läkarens anvisningar.

- Om laboratorietester visar att du är gravid ska du fortsätta med samma doseringsschema fram till den 7:e-12:e graviditetsveckan, enligt läkarens anvisningar.

Om du använt för stor mängd av Utrogestan  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta läkemedelsförpackningen med dig.


Du kan drabbas av yrsel eller trötthet

Om du har glömt att använda Utrogestan

- Om du har glömt en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos ska du i stället hoppa över den glömda dosen.

- Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

- flytning från slidan

- blödning från slidan

- klåda


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Utrogestan  ska förvaras

• Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

• Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

• Inga särskilda förvaringsanvisningar.

• Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är progesteron. En kapsel innehåller 200 mg progesteron.

- Övriga innehållsämnen är solrosolja och sojalecitin. Övriga innehållsämnen i kapselhöljet är gelatin, glycerol, titandioxid (E171) och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

- Utrogestan är ovala och ljusgula mjuka kapslar som innehåller vitaktig oljesuspension.

- Läkemedlet tillhandahålls i PVC/aluminium-blister innehållande 15, 21, 45 eller 90 kapslar

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Besins Healthcare Ireland Limited

16 Pembroke Street Upper

Dublin 2

D02HE63

Irland


Tillverkare

• Besins Manufacturing Belgium

Groot Bijgaardenstraat 128

1620 Drogenbos

Belgien


• Cyndea Pharma, S.L.

Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz

Avenida de Agreda, 31

Ólvega 42110 (Soria)

Spanien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Bulgarien: Utrogestan Vaginal 200 mg Capsules

Kroatien: Utrogestan 200 mg meke kapsule za rodnicu.

Tjeckien: Progesteron Besins

Estland: Utrogestan Ungern: Utrogestan 200g hüvelykapszula

Irland: Utrogestan Vaginal 200mg Capsules

Lettland: Progesterone Besins 200 mg vaginālās mīkstās kapsulas

Litauen: Utrogestan® 200 mg Makšties minkštoji kapsulė

Nederländerna: Utrogestan 200 mg, zachte capsules voor vaginaal gebruik

Norge: Utrogestan

Polen: Utrogestan

Slovakien: Utrogestan 200 mg mäkké vaginálne kapsuly

Slovenien: Utrogestan 200 mg mehke vaginalne kapsule

Sverige: Utrogestan

Storbritannien: Utrogestan Vaginal 200mg Capsules


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-01-31

Hitta direkt i texten
Av