FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Baqsimi

Lilly

Näspulver i endosbehållare 3 mg
(Vitt till benvitt pulver)

Pankreashormoner, glukogenolytiskt hormon

Aktiv substans:
ATC-kod: H04AA01
Läkemedel från Lilly omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Baqsimi

3 mg näspulver i endosbehållare
glukagon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Baqsimi  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Baqsimi
3. Hur du använder Baqsimi
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Baqsimi  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Baqsimi  är och vad det används för

Baqsimi innehåller den aktiva substansen glukagon, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas peptidhormon. Det används för att behandla svår hypoglykemi (mycket lågt blodsocker) hos personer med diabetes. Det kan användas av vuxna, ungdomar och barn från 4 års ålder.


Glukagon är ett naturligt hormon som produceras i bukspottkörteln. Det fungerar på motsatt sätt mot insulin och höjer blodsockret. Det går till så att glukagon omvandlar socker som finns lagrat i levern, så kallat glykogen, till glukos (en typ av socker som kroppen använder som energikälla). Glukos frigörs sedan till blodet, höjer blodsockernivån och minskar därmed effekterna av hypoglykemin.


Ha alltid Baqsimi med dig och berätta för din familj och dina vänner att du har det med dig.


2. Vad du behöver veta innan du använder Baqsimi

Viktig information

Om det finns risk för att du får svår hypoglykemi, ska du alltid ha Baqsimi lättillgängligt.

 • Visa din familj, dina vänner och arbetskamrater var du förvarar endosbehållaren och förklara när och hur den ska användas. Om behandlingen sätts in sent kan det bli farligt. Det är viktigt att de vet hur de ska använda Baqsimi, innan du behöver behandlingen.

Använd inte Baqsimi

 • om du är allergisk mot glukagon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har feokromocytom, en typ av tumör i binjurarna (en körtel ovanför njurarna).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Baqsimi.

 • om du har en tumör i bukspottkörteln, så kallat insulinom

 • om du inte har tillräckligt med glykogen i levern. Detta kan inträffa:

 • vid svälttillstånd

 • om binjurarna inte producerar tillräckligt med kortisol eller aldosteron

 • om du har kronisk hypoglykemi.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Baqsimi.


När du har använt Baqsimi ska du äta något så snart som möjligt för att förhindra att du får lågt blodsocker igen. Ät något med snabbverkande socker, t.ex. fruktjuice eller en sötad kolsyrad dryck.

Barn

Baqsimi rekommenderas inte till barn under 4 år, eftersom det inte har studerats i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Baqsimi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Följande läkemedel kan påverka hur Baqsimi verkar:

 • insulin (används för att behandla diabetes). Insulin har motsatt effekt på blodsockret jämfört med glukagon.

 • indometacin (används mot stela och värkande leder). Indometacin minskar effekten av glukagon.

Följande läkemedel kan påverkas av Baqsimi:

 • warfarin (används för att förhindra blodproppar). Baqsimi kan förstärka den blodförtunnande effekten av warfarin.

 • betablockerare (används mot högt blodtryck och oregelbunden puls). Baqsimi kan öka blodtryck och puls, men detta varar endast en kort stund.

Graviditet, amning och fertilitet

Om ditt blodsocker blir mycket lågt när du är gravid eller ammar kan du använda Baqsimi.

Körförmåga och användning av maskiner

Vänta tills följderna av ett mycket lågt blodsocker har försvunnit, innan du kör något fordon eller använder verktyg eller maskiner.

3. Hur du använder Baqsimi

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Förklara för familj, vänner, arbetskamrater eller närstående hur Baqsimi ska användas. De måste veta hur de ska använda det, innan du behöver behandlingen.


Baqsimi ges som en engångsdos om 3 mg.


Så här ger man Baqsimi

1. Ta bort plastförseglingen genom att dra i den röda remsan.

2. Öppna locket och ta upp endosbehållaren ur den inre förpackningen.

Varning: Tryck inte in kolven innan endosbehållarens spets är införd i näsan.

Om du gör det går engångsdosen i förlorad.


Avge dosen

 1. Håll endosbehållaren mellan fingrar och tumme. Testa den inte före användningen, eftersom endosbehållaren endast innehåller en dos glukagon och inte kan återanvändas.

 2. För försiktigt in spetsen i ena näsborren tills fingrarna rör vid utsidan av näsan.

 3. Tryck in kolven helt med tummen. Dosen har avgetts när den gröna linjen inte längre är synlig på kolven.

 4. Om personen med lågt blodsocker är medvetslös ska han/hon vändas på sidan för att undvika kvävning.

 5. Ring efter medicinsk hjälp direkt när dosen har getts.

 6. Försök få personen med lågt blodsocker att äta så snart som möjligt. En matbit med högt sockerinnehåll förhindrar ett nytt blodsockerfall.

Läs bruksanvisningen noga innan du använder Baqsimi.

Om du använt för stor mängd av Baqsimi  

För mycket Baqsimi kan orsaka illamående och kräkningar. Det kan även höja blodtryck och puls. Någon specifik behandling behövs oftast inte.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • illamående och kräkningar

 • huvudvärk

 • obehagskänsla och annan påverkan i näsan såsom klåda, nysningar, rinnande näsa, nästäppa och näsblod

 • förändrat luktsinne

 • irritation i svalget och hosta

 • rinnande ögon.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • förhöjt blodtryck

 • kliande och röda ögon

 • kliande hud

 • förändrat smaksinne.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • förhöjd puls


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Baqsimi  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen, innerförpackningen och endosbehållaren efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 °C.


Förvara endosbehållaren i den plastförseglade innerförpackningen tills läkemedlet ska användas, för att skydda det mot fukt.


Om den inre behållaren har öppnats kan endosbehållaren ha utsatts för fukt. Det kan göra att Baqsimi inte fungerar som förväntat. Kontrollera den plastförseglade inre förpackningen med jämna mellanrum. Om den inre behållaren har öppnats ska en annan endosbehållare användas.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsförteckning

 • Den aktiva substansen är glukagon. En endosbehållare avger näspulver innehållande 3 mg glukagon.

 • Övriga innehållsämnen är betadex och dodecylfosfokolin.

Innehållsdeklaration

Baqsimi är ett vitt till benvitt näspulver i en endosbehållare.

Varje endosbehållare innehåller en engångsdos glukagon näspulver.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Baqsimi är förpackat i en kartong med 1 eller 2 endosbehållare, separat förpackade i förseglade plastbehållare. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

Nederländerna


Tillverkare

Lilly France S.A.S.

Rue du Colonel Lilly

F-67640 Fegersheim

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 16 december 2019

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Hitta direkt i texten
Av