Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lunixen

MiljöinformationVäxtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Sana Pharma Medical AS

Filmdragerad tablett
(Ljusblå och avlånga filmdragerade tabletter 18 x 7 mm)

Farmakoterapeutisk grupp: Sömnmedel och lugnande medel. ATC-kod: N05CM09

ATC-kod: N05CM09
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sana Pharma Medical AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Lunixen

500 mg filmdragerade tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Lunixen och vad används det för?
2. Innan du använder Lunixen
3. Hur du använder Lunixen
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Lunixen

Vad innehåller Lunixen?

Den aktiva substansen är torrt extrakt av rot från vänderot (Valeriana officinalis L.). 1 tablett innehåller 500 mg torrt extrakt av rot från vänderot (mostvarande 2 g - 3 g vänderot).

Extraktionsmedel: Etanol 60% (v/v).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, pregelatiniserad stärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, indigokarmin (E132), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).Innehavare av godkännande för försäljning

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien


Tillverkare

Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien


1. VAD ÄR LUNIXEN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Lunixen filmdragerade tabletter är ljusblå och avlånga.


Läkemedelsgrupp

Övriga sömnmedel och lugnande medel.

Vad används Lunixen för?

Lunixen är ett växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar.

Du bör tala med en läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.2. INNAN DU ANVÄNDER LUNIXEN

Använd inte Lunixen

om du är allergisk mot vänderot eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

Intag av Lunixen med mat och dryck:

Tabletten ska sväljas med lite vätska. Tugga inte.


Barn

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn under 12 år.

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

I brist på tillräcklig erfarenhet rekommenderas inte Lunixen under graviditet eller amning.


Amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

I brist på tillräcklig erfarenhet rekommenderas inte Lunixen under graviditet eller amning.


Körförmåga och användning av maskiner:

Detta läkemedel kan försämra förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om du känner dig påverkad, ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.


Användning av andra läkemedel:

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Tala med din läkare innan du tar Lunixen om du tar några syntetiska lugnande läkemedel.3. HUR DU ANVÄNDER LUNIXEN

Doseringsanvisning

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna, äldre och ungdomar över 12 år är:

Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen.

Vid sömnrubbningar: 1 tablett ½-1 timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen.

Maximal daglig dos är 4 tabletter per dygn.


Administrering

Tabletten ska sväljas med lite vätska. Tugga inte.


Om du använder mera Lunixen än du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Överdosering av detta läkemedel kan orsaka symtom som trötthet, magkramper, tryck över bröstet, yrsel, handskakningar och vidgade pupiller. Tala med din läkare om dessa symtom uppstår.


Om du glömt att ta Lunixen:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Effekter som kan uppträda när behandling med Lunixen avslutas:

Du kan när som helst sluta ta detta läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Preparat som innehåller vänderot kan orsaka mag-och tarmbesvär som exempelvis illamående eller magkramper. Förekommer hos ett okänt antal användare.


5. FÖRVARING AV LUNIXEN

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.Denna bipacksedel godkändes senast den 2018-12-12

Hitta direkt i texten
Av