FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Staquis

Pfizer Innovations

Salva 20 mg/g
(Tillhandahålls ej) (Vit till benvit salva)

Övriga dermatologiska medel, medel vid dermatit, exkl. kortikosteroider

Aktiv substans:
ATC-kod: D11AH06
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer Innovations omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

Staquis

20 mg/g salva
krisaborol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. 

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Staquis  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Staquis
3. Hur du använder Staquis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Staquis  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Staquis  är och vad det används för

Staquis innehåller den aktiva substansen krisaborol. Staquis används på huden för att behandla symtomen på lindrig till måttlig atopisk dermatit hos vuxna och barn från 2 års ålder. Atopisk dermatit, även kallat atopiskt eksem, orsakar inflammation, rodnad, klåda, torrhet och förtjockning av huden hos personer som är benägna att få allergi. Salvan ska inte användas på mer än 40 % av kroppsytan.


Krisaborol, den aktiva substansen i Staquis, antas verka genom att minska inflammationen och vissa av effekterna i immunsystemet (kroppens försvarssystem).2. Vad du behöver veta innan du använder Staquis

Använd inte Staquis

 • om du är allergisk mot krisaborol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Staquis.


Staquis ska inte användas i ögonen, munnen eller vagina. Var därför försiktig så att du inte får salva på dessa områden. Om du av misstag skulle få salva på dessa områden, ska den torkas av noga och/eller sköljas av med vatten.


Sluta omedelbart att använda Staquis och uppsök läkare om du får en allergisk reaktion. Symtomen är nässelutslag, klåda, svullnad och kraftig rodnad.


Hudreaktioner på de områden där läkemedlet appliceras, t.ex. svidande eller stickande känsla, förekommer mer sannolikt på känsliga hudområden som ansikte och hals.


Barn

Staquis har inte studerats hos barn under 2 år och ska därför inte användas till denna åldersgrupp. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Andra läkemedel och Staquis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka nivåerna av Staquis i kroppen. Tala om för läkaren om du tar något läkemedel som innehåller följande aktiva substanser:

 • ketokonazol, itrakonazol (används för behandling av svampinfektioner)

 • erytromycin, klaritromycin, ciprofloxacin (används för behandling av infektioner)

 • ritonavir (används för behandling av HIV)

 • fluvoxamin (används för behandling av depression).


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Effekten av detta läkemedel på gravida kvinnor är inte känd – använd därför inte Staquis under graviditet, såvida du inte har kontrollerat med läkaren att du kan använda det.


Det är inte känt om Staquis passerar över i bröstmjölken efter att det applicerats på huden. Effekterna av detta läkemedel på barn som ammas är inte kända – använd därför inte Staquis om du ammar eller planerar att amma.


Körförmåga och användning av maskiner

Staquis har sannolikt inte någon effekt på din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.


Staquis innehåller propylenglykol

Detta läkemedel innehåller 90 mg propylenglykol per gram salva.3. Hur du använder Staquis

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Användning för vuxna

 • Applicera ett lager salva två gånger dagligen på de påverkade hudområdena.

 • Detta läkemedel kan användas på alla hudområden utom i hårbotten.

 • Salvan ska endast användas på upp till 40 % av kroppsytan.

 • Detta läkemedel är endast avsett för användning på huden.

 • Tvätta händerna när du har applicerat detta läkemedel, såvida det inte är händerna som du behandlar. Om någon annan applicerar salvan på dig, ska den personen tvätta händerna efteråt.


Detta läkemedel kan användas två gånger dagligen i upp till 4 veckor per behandlingsomgång. Läkaren kan ge instruktion om att du kan ta flera behandlingsomgångar, om din atopiska dermatit inte kan hållas under kontroll eller sprider sig till nya områden. Du ska dock inte applicera salvan på mer än 40 % av kroppsytan. Om din atopiska dermatit inte har försvunnit efter 12 veckors behandling eller om den blir värre, ska du sluta ta läkemedlet och söka läkare.


Fuktgivande (mjukgörande) produkter kan användas på de hudområden där du inte applicerar Staquis. Använd inte andra lokalt verkande läkemedel (såsom salvor, krämer eller lotioner) på de hudområden där du applicerar Staquis utan att först fråga läkaren.


Användning för barn och ungdomar

För barn från 2 års ålder och för ungdomar gäller samma instruktioner för användning som för vuxna.


Om du använt för stor mängd av Staquis  

Om du har applicerat för mycket Staquis ska överskottet torkas bort.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allergiska reaktioner kan förekomma i mindre vanliga fall. Allergiska reaktioner inkluderar svåra symtom såsom:

 • nässelutslag

 • klåda

 • svullnad

 • rodnad.


Andra biverkningar kan innefatta:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

 • Hudreaktioner där läkemedlet appliceras såsom smärta (svidande eller stickande), klåda, utslag, rodnad, irritation och nässelutslag.

  Den vanligaste hudreaktionen, smärta (svidande eller stickande), är oftast lätt till måttlig och försvinner i regel när salvan applicerats några gånger.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Allergiska reaktioner; omfattar svåra symtom med nässelutslag, klåda, svullnad och rodnad.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Staquis  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på tuben och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.


När tuben har öppnats, ska den användas inom 1 år.


Tillslut tuben väl.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är krisaborol.

  1 g salva innehåller 20 mg krisaborol.

 • Övriga innehållsämnen är vaselin (vitt), propylenglykol (E 1520, se avsnitt 2), glycerolmonostearat 40-55 (typ I), paraffin (fast), natriumkalciumedetat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Staquis är en vit till benvit salva. Den finns i laminattuber om 2,5 g, 30 g, 60 g och 100 g. Kartongen med 2,5 g-tuber innehåller sex tuber. Kartongerna med 30 g-, 60 g- och 100 g-tuber innehåller en tub per kartong. Eventuellt kommer inte alla tubstorlekar att marknadsföras.


Varje tub har en mynning med avdragbar försegling och ett vitt polypropenlock.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien


Tillverkare

Pfizer Service Company BVBA

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Belgien


Hospira UK Ltd.

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead SL6 6RJ

Storbritannien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Клон България

Teл: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +35621 344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 526 100

Ελλάδα

PFIZER EΛΛAΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00


Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél +33 (0)1 58 07 34 40


Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: (+351) 21 423 55 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161


Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Tel: +354 540 8000


Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21


Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Κύπρος

PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)

Tηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel. +371 67035775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161Denna bipacksedel ändrades senast 03/2020 Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Hitta direkt i texten
Av