På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hydromorphone Kalceks

Kalceks

Injektions-/infusionsvätska, lösning 50 mg/ml

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AA03
Läkemedel från Kalceks omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Hydromorphone Kalceks

2 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml, 50 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning
hydromorfonhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hydromorphone Kalceks  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hydromorphone Kalceks
3. Hur du använder Hydromorphone Kalceks
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hydromorphone Kalceks  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hydromorphone Kalceks  är och vad det används för

 

Hydromorphone Kalceks innehåller den aktiva substansen hydromorfonhydroklorid, vilket är ett starkt smärtstillande medel som tillhör läkemedelsgruppen opioider.

Du har ordinerats Hydromorphone Kalceks för behandling av svår smärta.


Läkemedlet är avsett för behandling av vuxna och ungdomar över 12 år.


Hydromorfonhydroklorid som finns i Hydromorphone Kalceks kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Hydromorphone Kalceks

Använd inte Hydromorphone Kalceks

 • om du är allergisk mot hydromorfon eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har andningsproblem (andningsdepression)

 • om du har svår lungsjukdom förknippad med luftvägshinder (kronisk obstruktiv lungsjukdom eller KOL)

 • om du har hjärtproblem efter långvarig lungsjukdom (cor pulmonale)

 • om du har kraftiga buksmärtor

 • om du har någon sjukdom där tunntarmen inte fungerar som den ska (paralytisk ileus)

 • om du tar en typ av läkemedel som kallas MAO-hämmare (t.ex. tranylcypromid, fenelzin, isokarboxazid, moklobemid och linezolid) eller du har tagit denna typ av läkemedel under de senaste två veckorna

Hydromorphone Kalceks får inte användas om patienten är i koma.

Varningar och försiktighet

Före behandling med Hydromorphone Kalceks, tala med läkare om du:

 • är beroende av starka smärtstillande medel

 • har en skallskada (på grund av risk för ökat tryck i hjärnan)

 • får krampanfall eller konvulsioner

 • är beroende av alkohol

 • tidigare har drabbats av abstinenssymtom som t.ex. rastlöshet, ångest, ängslighet, sömnsvårigheter, överaktivitet, darrningar, eller mag-tarmproblem när du slutat använda alkohol eller droger

 • har en psykisk sjukdom till följd av drogförgiftning (toxisk psykos)

 • har lågt blodtryck associerat med låg blodvolym (hypotoni med hypovolemi)

 • känner dig yr eller svimfärdig

 • har problem med gallblåsan

 • har inflammation i bukspottkörteln

 • har tarmproblem (t.ex. obstruktiv eller inflammatorisk tarmsjukdom

 • har problem med prostatan (t.ex. svårigheter att kissa)

 • har nedsatt binjurefunktion (t.ex. Addisons sjukdom)

 • har en underaktiv sköldkörtel (hypotyreos)

 • har kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller nedsatt lungfunktion

 • är försvagad, äldre eller bräcklig

 • har allvarliga njurproblem (inklusive njurkolik)

 • har allvarlig leverproblem.

Tala med läkaren om något av ovanstående stämmer in på dig eller har stämt in på dig.


Hydromorphone Kalceks rekommenderas inte till barn under 12 år.


Den allvarligaste risken vid opioidöverdos är andningssvårigheter (andningsdepression).


Patienter kan utveckla tolerans vid långvarig användning av Hydromorphone Kalceks. Detta innebär att du kan behöva högre doser för att uppnå önskad smärtkontroll.


Kronisk användning av hydromorfon kan leda till fysiskt beroende. Om behandlingen avbryts abrupt kan abstinenssymtom som rastlöshet, ångest, ängslighet, sömnsvårigheter, ofrivilliga muskelsammandragningar, darrningar och mag-tarmproblem uppstå. Om du inte längre behöver behandling med hydromorfon kommer din läkare att gradvis minska den dagliga dosen för att förhindra dessa symtom.


Den aktiva substansen hydromorfon har en missbruksprofil som liknar andra starka opioider. Det finns risk att utveckla psykologiskt beroende. Hydromorfon ska därför användas med särskild försiktighet hos patienter med tidigare alkohol- eller narkotikamissbruk.


I mycket sällsynta fall kan ökad smärtkänslighet (hyperalgesi) som inte svarar på ytterligare dosökning av Hydromorphone Kalceks uppstå, särskilt vid höga doser. Om detta inträffar avgör läkaren om en sänkning av dosen eller byte av smärtstillande medel (opioid) behövs.


Berätta för dina läkare om du får tarmproblem (paralytisk ileus) under behandlingen med Hydromorphone Kalceks. Han eller hon kommer att vidta lämpliga åtgärder.


Om du ska opereras, tala om för läkarna vid sjukhuset att du använder Hydromorphone Kalceks eftersom de kan behöva anpassa injektionsmängden.

Andra läkemedel och Hydromorphone Kalceks

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.


I kombination med andra läkemedel eller alkohol kan biverkningar av Hydromorphone Kalceks (som sömnighet, andningsproblem, förstoppning, muntorrhet, svårigheter att kissa) eller de andra läkemedlen förändras.


Tala om för läkare om du:

 • tar läkemedel mot ångest (t.ex. lugnande medel)

 • har behandlats med bedövningsmedel (t.ex. barbiturater)

 • tar läkemedel för att hjälpa dig med sömnen (sömnmedel eller lugnande medel)

 • tar läkemedel mot psykisk sjukdom (neuroleptika eller psykofarmaka)

 • tar läkemedel mot depression (antidepressiva medel)

 • tar läkemedel mot illamående eller kräkningar (antiemetika)

 • tar läkemedel för att förebygga eller lindra allergisymtom (antihistaminer)

 • tar läkemedel mot Parkinsons sjukdom

 • tar andra starka smärtstillande medel eller nyligen har tagit andra smärtstillande medel ur läkemedelsgruppen opioider.


Ta inte Hydromorphone Kalceks om du tar en särskild typ av läkemedel som kallas MAO-hämmare eller du har tagit denna typ av läkemedel under de senaste två veckorna.


Samtidig användning av Hydromorphone Kalceks och lugnande läkemedel eller läkemedel mot sömnbesvär såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Hydromorphone Kalceks samtidigt med lugnande läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren. Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

Hydromorphone Kalceks med alkohol

Användning av alkohol under behandlingen med Hydromorphone Kalceks kan göra dig sömnig. Om du påverkas av detta ska du undvika användning av alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Hydromorfon passerar moderkakan. Du ska inte använda Hydromorphone Kalceks under graviditet eller förlossning om inte läkaren specifikt har sagt åt dig att göra det. Om du använder Hydromorphone Kalceks under förlossning kan livmoderns sammandragningsförmåga försämras. Dessutom kan långsam och ytlig andning (andningsdepression) uppstå hos det nyfödda barnet. Nyfödda barn kan drabbas av abstinenssymtom (t.ex. gälla skrik, rastlöshet, kramper, dålig aptit och diarré) om deras mödrar har tagit hydromorfon under en lång tid under graviditeten.


Amning

Hydromorphone Kalceks ska inte användas under amning eftersom den aktiva substansen kan passera över i bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Hydromorphone Kalceks kan göra dig sömnig och därmed påverka förmågan att köra och använda maskiner. Detta gäller särskilt:

 • i början av behandlingen

 • vid dosökning

 • om du har bytt till Hydromorphone Kalceks från en annan opioid

 • om du dricker alkohol eller använder läkemedel som påverkar hjärnans funktion.


Rådfråga läkare innan du kör eller använder maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hydromorphone Kalceks innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Hydromorphone Kalceks

Injektionen bereds och administreras vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska. Läkaren avgör hur mycket Hydromorphone Kalceks du behöver baserat på:

 • smärtans svårighetsgrad

 • vilken dos smärtstillande medel du tidigare fått

 • din ålder och din vikt.


Läkaren kommer att öka mängden Hydromorphone Kalceks tills din smärta är lindrad. Diskutera med din läkare om du fortfarande upplever smärta medan du genomgår behandling med Hydromorphone Kalceks.


Opioidbehandling ska inte inledas med Hydromorphone Kalceks 10 mg, 20 mg och 50 mg. Dessa högre styrkor får endast användas som enstaka doser om du inte längre får ett tillräckligt behandlingssvar på lägre doser av hydromorfonpreparat (Hydromorphone Kalceks 2 mg) eller smärtstillande medel i jämförbar styrka som del av långtidsbehandling av smärta.


Vanlig startdos för Hydromorphone Kalceks är enligt följande:


Vuxna och ungdomar (över 12 år)

 • Som engångsinjektion i en ven är den vanliga dosen 1 till 1,5 mg administrerat sakta över 2 till 3 minuter. Detta kan upprepas med tre till fyra timmars mellanrum.

 • Som engångsinjektion genom en tunn nål in i vävnaden under huden är den vanliga dosen 1 till 2 mg. Detta kan upprepas med tre till fyra timmars mellanrum.

 • Som en infusion i en ven eller genom en tunn nål in i vävnaden under huden är den vanliga startdosen 0,15 till 0,45 mg/timme (eller 0,004 mg/kg kroppsvikt/timme).

 • Administrerad som patientkontrollerad analgesi (PCA) är den vanliga rekommenderade bolusdosen 0,2 mg med ett stoppintervall på 5 till 10 minuter

Så här öppnar du ampullen:

 1. Vänd ampullen med färgande delen uppåt. Om det finns någon lösning i den övre delen av ampullen, knacka lätt med ett finger för att få ner lösningen i den nedre delen av ampullen.

 2. Använd båda händerna för att öppna. Medan du håller i den nedre delen av ampullen med den ena handen, använd den andra handen för att bryta av den övre delen av ampullen i riktning bort från den färgade punkten (se bilderna nedan).

  Bilden visar hur ampullen öppnas

Användning för barn (under 12 år)

Hydromorphone Kalceks rekommenderas inte till barn under 12 år.


Äldre patienter (över 75 år)

Lägre doser kan räcka för tillfredsställande smärtlindring hos äldre patienter.


Patienter med lever- och njurproblem

Om du har lever- eller njurproblem är det möjligt att du behöver mindre Hydromorphone Kalceks för att lindra din smärta.


Administreringsväg

Hydromorphone Kalceks administreras vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska. Hydromorphone Kalceks är avsett för injektion eller infusion i en ven (intravenöst = i.v.) eller genom en tunn nål under huden (subkutant = s.c.).


Behandlingstid

Hydromorphone Kalceks ska endast användas så länge som det är nödvändigt. Läkaren avgör när och hur behandlingen ska avbrytas. Om du får långtidsbehandling ska läkaren regelbundet kontrollera om fortfarande behöver Hydromorphone Kalceks Avsluta inte behandlingen utan att först tala med din läkare (se ”Om du slutar att använda Hydromorphone Kalceks”).

Om du använt för stor mängd av Hydromorphone Kalceks  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare eller sjukhus omedelbart. I allvarliga fall kan en överdos leda till medvetslöshet eller t.o.m. död. Följande symtom kan uppstå efter en överdos:

 • pupillförminskning

 • sänkt hjärtfrekvens

 • andningsproblem

 • lågt blodtryck

 • medvetslöshet som leder till koma

 • lunginflammation orsakad av inandning av uppkastningar eller främmande material (symtom kan omfatta andfåddhet, hosta och feber)

Om du har använt för mycket Hydromorphone Kalceks ska du inte under några omständigheter försätta dig i en situation som kräver vakenhet, t.ex. bilkörning.


Du kan behöva akutbehandling på sjukhus. Om du söker läkarvård, se till att ta med denna bipacksedel och alla återstående ampuller för att visa läkaren.

Om du har glömt att använda Hydromorphone Kalceks

Använd Hydromorphone Kalceks så snart du upptäcker att du har glömt att ta din dos. Ta aldrig en dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du glömmer att använda Hydromorphone Kalceks eller använder en lägre dos än den som ordinerats får du otillfredsställande och/eller otillräcklig smärtlindring.

Om du slutar att använda Hydromorphone Kalceks

Avbryt inte behandlingen med Hydromorphone Kalceks plötsligt om inte din läkare sagt åt dig att göra det. Diskutera först med läkare om du vill sluta använda Hydromorphone Kalceks. Om behandlingen med Hydromorphone Kalceks avbryts plötsligt efter längre tids användning kan abstinenssymtom som rastlöshet, ångest, ängslighet, sömnsvårigheter, ofrivilliga muskelsammandragningar, darrningar och mag-tarmproblem uppstå. Läkaren talar om för dig hur du avbryter behandlingen, normalt genom att gradvis minska dosen så att du slipper obehagliga effekter.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


I sällsynta fall kan detta läkemedel ge upphov till allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner). Det är inte känt hur ofta allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner) förekommer. Tala genast om för din läkare om du upplever plötslig väsande andning, andningssvårigheter, svullnad i ögonlock, ansikte, läppar, mun eller svalg, eller utslag eller klåda, särskilt sådan som täcker hela kroppen.


Andningssvårigheter (andningsdepression) är den huvudsakliga faran vid opioidöverdos.


De flesta drabbas av förstoppning när de använder Hydromorphone Kalceks. Du kan avhjälpa detta genom att öka mängden fiber (frukt, grönsaker, fullkornsbröd, pasta, brunt ris) och vätska i din kost. Om det behövs kan din läkare ordinera laxermedel.


Du kan uppleva illamående eller kräkas när du använder Hydromorphone Kalceks. Detta avtar normalt efter några dagar men om det fortsätter att vara ett problem kan din läkare ordinera kräkningshämmande läkemedel.


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • yrsel, ökat sömnbehov

 • förstoppning

 • illamående, kräkningar

 • kliande hud

 • känsla av att vara svagare än vanligt


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • förvirring

 • lågt blodtryck

 • muntorrhet

 • svettningar

 • utslag

 • svårighet att kissa, urinträngningar

 • aptitlöshet

 • ångest, sömnlöshet

 • hallucinationer

 • smärtor eller obehag i buken

 • hudreaktioner vid injektionsstället

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • olustighets- eller obehagskänsla, känsla av extrem lycka

 • huvudvärk, darrningar, muskelryckningar, stickningar i händer eller fötter

 • minskad pupillstorlek, dimsyn

 • snabb hjärtfrekvens

 • matsmältningsbesvär

 • kliande utslag

 • minskad sexlust, impotens

 • läkemedelstolerans

 • abstinenssymtom som t.ex. rastlöshet, ångest, ängslighet, sömnsvårigheter, överaktivitet, darrningar, eller mag-tarmproblem

 • sjukdomskänsla och trötthet

 • depression, mardrömmar

 • andfåddhet

 • diarré, smakförändringar

 • kan påverka resultatet av blodprover avsedda att testa om levern fungerar som den ska

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • läkemedelsberoende, rastlöshet

 • krampanfall eller konvulsioner, sedering

 • långsam hjärtfrekvens, oregelbunden hjärtfrekvens

 • andningssvårigheter eller väsande andning

 • kan påverka resultatet av blodprover avsedda att testa om bukspottkörteln fungerar som den ska

 • ansiktsrodnad

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • förhöjd smärtkänslighet (hyperalgesi, se ”Varningar och försiktighet” under avsnitt 2)

 • tillstånd där tunntarmen (del av mag-tarmsystemet) inte fungerar korrekt (paralytisk ileus)

 • svullnad i händer, fotleder eller fötter, irritation och förhårdnad i huden vid injektionsstället, (särskilt efter upprepad subkutan administrering)

 • aggression

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • värmevallningar

 • abstinenssymtom hos nyfödda barn till mödrar som har använt Hydromorphone Kalceks under graviditet (se avsnitt 2”Graviditet och amning”)

5. Hur Hydromorphone Kalceks  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Får ej frysas.


Hållbarhet efter öppnande:

Efter öppnande ska läkemedlet användas omedelbart.


Hållbarhet efter spädning:

Kemisk och fysikalisk hållbarhet efter spädning har påvisats i 7 dagar vid 25 °C och 2-8 °C.


Ur mikrobiologisk synpunkt ska läkemedlet användas omedelbart. Om användning inte sker omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider och -förvaringsförhållanden före användning som normalt inte ska överstiga 24 timmar vid 2-8 °C såvida inte spädning har skett under kontrollerade och validerat aseptiska förhållanden.


Läkemedlet ska inspekteras visuellt före användning. Endast klar lösning fri från partiklar ska användas. Endast för engångsbruk.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Hydromorphone Kalceks 2 mg/ml:

 • Den aktiva substansen är hydromorfonhydroklorid. Varje 1 ml-ampull innehåller 2 mg hydromorfonhydroklorid (motsvarande 1,77 mg hydromorfon).


Hydromorphone Kalceks 10 mg/ml:

 • Den aktiva substansen är hydromorfonhydroklorid. Varje 1 ml-ampull innehåller 10 mg hydromorfonhydroklorid (motsvarande 8,87 mg hydromorfon).

 • Varje 10 ml-ampull innehåller 100 mg hydromorfonhydroklorid (motsvarande 88,7 mg hydromorfon).


Hydromorphone Kalceks 20 mg/ml:

 • Den aktiva substansen är hydromorfonhydroklorid. Varje 1 ml-ampull innehåller 20 mg hydromorfonhydroklorid (motsvarande 17,73 mg hydromorfon).


Hydromorphone Kalceks 50 mg/ml:

 • Den aktiva substansen är hydromorfonhydroklorid. Varje 1 ml-ampull innehåller 50 mg hydromorfonhydroklorid (motsvarande 44,33 mg hydromorfon).


Övriga innehållsämnen är citronsyra, natriumcitrat, natriumklorid, natriumhydroxid (för pH-justering), koncentrerad saltsyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar färglös till gulaktig injektions-/infusionsvätska, lösning, fri från synliga partiklar.


Hydromorphone Kalceks levereras i bärnstensfärgade glasampuller à 1 ml eller 10 ml. Ampuller är markerade med en särskild ring färgkodad för respektive styrka och volym.


Förpackningsstorlek:

5 eller 10 ampuller à 1 ml

5 eller 10 ampuller à 10 ml (endast för 10 mg/ml)


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AS KALCEKS

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lettland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike

Hydromorphon Kalceks 2 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml, 50 mg/ml Injektions- /Infusionslösung

Estland

Hydromorphone Kalceks

Danmark

Hydromorphonhydrochlorid Kalceks

Finland

Hydromorphone Kalceks

Tyskland

Hydromorphon Ethypharm Kalceks 2 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml, 50 mg/ml Injektions-/Infusionslösung

Lettland

Hydromorphone Kalceks 2 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml, 50 mg/ml šķīdums injekcijām/infūzijām

Litauen

Hydromorphone Kalceks 2 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml, 50 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas

Nederländerna

Hydromorfon Kalceks 2 mg/ml, 10 mg/ml, 20 mg/ml, 50 mg/ml oplossing voor injectie/infusie

Norge

Hydromorfonhydroklorid Kalceks

Sverige

Hydromorphone Kalceks


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-01-04

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Lösningens pH är 3,5-4,5.

Lösningens osmolalitet är cirka 280 mOsm/kg.


Hydromorphone Kalceks - outspädd eller utspädd med natriumkloridlösning 9 mg/ml infusionsvätska, glukoslösning, 50 mg/ml infusionsvätska, lösning eller vatten för injektionsvätskor - är fysiskt och kemiskt stabilt vid kontakt med representativa märken av polypropensprutor, polyeten- eller PVCslangar och PVC- eller EVA-infusionspåsar.


Läkemedlet är dessutom kompatibelt med följande läkemedelmedel: hyoscinbutylbromid, hyoscinehydrobromid, dexametasonnatriumfosfat, haloperidol, midazolamhydroklorid, metoklopramidhydroklorid, levomepromazinhydroklorid, glykopyrroniumbromid, ketaminhydroklorid.


Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de ovan nämnda.


Läkemedlet ska inspekteras visuellt före användning. Endast klar lösning fri från partiklar ska användas.


Endast för engångsbruk. Kasta all överbliven lösning efter användning.


Används omedelbart efter öppnande.


Olämplig hantering av outspädd lösning efter öppnandet av originalampullen eller av utspädda lösningar kan äventyra produktens sterilitet.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Hitta direkt i texten
Av