Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Innovair nexthaler

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Chiesi Farmaceutici

Inhalationspulver 200 mikrogram/6 mikrogram/dos
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Vitt eller nästan vitt pulver.)

Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, adrenergika i kombination med kortikosteroider eller övriga medel, exkl. antikolinergika.

ATC-kod: R03AK08
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Innovair nexthaler

200 mikrogram/6 mikrogram per dos inhalationspulver
För vuxna - beklometasondipropionat/formoterolfumaratdihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Innovair nexthaler  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Innovair nexthaler
3. Hur du använder Innovair nexthaler
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Innovair nexthaler  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Innovair nexthaler  är och vad det används för

 

Innovair nexthaler är ett pulver som inhaleras via munnen djupt ner i lungorna. Det innehåller två aktiva substanser: beklometasondipropionat och formoterolfumaratdihydrat.

 • Beklometasondipropionat tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider. Kortikosteroider används både för att behandla och förebygga symtom vid astma. De förhindrar inflammation, svullnad och irritation i de små luftvägarna i lungorna.

 • Formoterolfumaratdihydrat tillhör en grupp läkemedel som kallas långverkande bronkdilaterare. Dessa gör att musklerna i luftvägarna slappnar av och därmed vidgar luftvägarna vilket gör det lättare att andas.

Tillsammans underlättar dessa två verksamma ämnen andningen. De hjälper även till med att lindra symtom såsom andnöd, väsande andning och hosta hos patienter med astma.


Innovair nexthaler används för behandling av astma hos vuxna.


Om du har ordinerats Innovair nexthaler är det sannolikt att:

 • astman inte är tillräckligt kontrollerad med inhalerad kortikosteroid och vid behovs-medicinering med kortverkande bronkdilaterare

eller

 • astman är tillräckligt kontrollerad med både kortikosteroider och långverkande bronkdilaterare.

Beklometasondipropionat och formoterolfumaratdihydrat som finns i Innovair kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Innovair nexthaler

Använd inte Innovair nexthaler

om du är allergisk mot beklometasondipropionat eller formoterolfumaratdihydrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Du ska inte använda detta läkemedel om du lider av akuta astmasymtom såsom andnöd, väsande andning, hosta, om din astma blir värre eller om du har ett plötsligt astmaanfall. Du ska alltid ha med dig din snabbverkande vid behovs-inhalator för att behandla dessa symtom.


Tala med läkare innan du använder Innovair nexthaler om du har något av följande:

 • hjärtproblem, vilket omfattar konstaterad hjärtsjukdom och/eller nedsatt hjärtfunktion

 • rytmrubbningar i hjärtat, såsom ökad eller oregelbunden hjärtfrekvens, snabb puls eller hjärtklappning, eller om du har en avvikande EKG-kurva

 • högt blodtryck

 • förträngningar i artärerna (även känt som åderförkalkning/arterioskleros) eller om du vet att du har aneurysm (artärbråck)

 • överaktiv sköldkörtel

 • låg kaliumnivå i blodet

 • lever- eller njursjukdom

 • diabetes. Om du inhalerar höga doser av formoterol kan ditt blodsocker öka och därför kan du behöva göra extra blodtester för att kontrollera blodsockret när du börjar använda detta läkemedel och även då och då under behandlingen.

 • tumör i binjurarna (även känt som feokromocytom)

 • du ska få narkos. Beroende på typ av narkosmedel kan det bli nödvändigt att sluta ta Innovair nexthaler minst 12 timmar före narkos.

 • du behandlas eller någon gång har behandlats mot tuberkulos (TB) eller om du har en känd virus- eller svampinfektion i luftvägarna.

Om något av ovanstående stämmer in på dig, informera din läkare innan du använder Innovair nexthaler.

Om du är osäker på om du kan använda Innovair nexthaler, tala med läkare, astmasköterska eller apotekspersonal innan du använder inhalatorn.


Läkaren kan vilja mäta kaliumnivåerna i ditt blod då och då, speciellt om du lider av svår astma. Som andra bronkdilaterare kan Innovair nexthaler orsaka plötslig sänkning av kaliumnivån i serumet (hypokalemi). Detta på grund av att syrebrist i blodet och eventuell annan behandling tillsammans med Innovair nexthaler kan sänka kaliumnivån ytterligare.


Om du använder höga doser av inhalerade kortikosteroider under långa perioder, kan du behöva mer kortikosteroider i händelse av stress. Stressituationer kan vara sjukhusvistelse efter olycka, allvarlig skada eller inför operation. Om så sker kommer behandlande läkare att besluta om du behöver höja dosen av kortikosteroider och kan ordinera steroidtabletter eller en steroidinjektion.


Om du skulle behöva besöka sjukhus, ska du komma ihåg att ta med dig alla dina läkemedel och inhalatorer inklusive Innovair nexthaler, samt eventuella receptfria läkemedel och tabletter och helst i originalförpackningen.

Barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Innovair nexthaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även andra inhalatorer och receptfria läkemedel. Innovair nexthaler kan påverka effekten av vissa andra läkemedel. Andra läkemedel kan i sin tur påverka effekten av Innovair nexthaler. Vissa läkemedel kan öka effekterna av Innovair nexthaler och din läkare kan vilja övervaka dig noggrant om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).


Använd inte betablockerare tillsammans med detta läkemedel. Betablockerare är läkemedel som används vid behandling av flera olika sjukdomar inklusive hjärtsjukdomar, högt blodtryck eller glaukom (förhöjt tryck i ögat). Om du behöver använda betablockerare (inklusive ögondroppar) kan effekten av formoterol minska eller helt utebli.


Användning av Innovair nexthaler tillsammans med följande läkemedel:

 • andra läkemedel som fungerar på samma sätt som formoterol (dvs. betaadrenergiska läkemedel som i regel används vid behandling av astma)

→ kan öka effekten av formoterol.

 • kinidin, disopyramid, prokainamid (för behandling av hjärtrytmrubbningar)

 • vissa antihistaminer, såsom terfenadin (för behandling av allergiska reaktioner)

 • MAO-hämmare eller tricykliska antidepressiva, t.ex. fenelzin, isokarboxazid, amitriptylin och imipramin; fentiaziner (för behandling av depression eller psykiska störningar)

→ kan orsaka förändringar i EKG (elektrokardiogram). De kan också öka risken för störningar i hjärtrytmen (ventrikulär arytmi).

 • levodopa (för behandling av Parkinsons sjukdom)

 • levotyroxin (för behandling av underaktiv sköldkörtel)

 • läkemedel som innehåller oxytocin (orsakar livmodersammandragning)

→ kan minska hjärtats tolerans mot betaadrenergiska läkemedel, såsom formoterol.

 • MAO-hämmare (för behandling av psykiska störningar) inklusive läkemedel med liknande verkan, såsom furazolidon och prokarbazin

→ kan orsaka förhöjt blodtryck.

 • digoxin (för behandling av hjärtsjukdom)

→ kan orsaka sänkt kaliumnivå i blodet. Detta kan öka risken för onormal hjärtrytm.

 • andra läkemedel för behandling av astma (teofyllin, aminofyllin eller steroider)

 • diuretika (vattendrivande tabletter)

→ kan orsaka sänkt kaliumnivå i blodet.

 • vissa narkosmedel

→ kan öka risken för onormal hjärtrytm.

Innovair nexthaler med alkohol

Du ska undvika att dricka alkohol innan du talat med din läkare. Alkohol kan minska hjärtats tolerans mot formoterol, den ena aktiva substansen i Innovair nexthaler.

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inga kliniska data för användning av Innovair nexthaler under graviditet.

Om du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Du ska endast använda Innovair nexthaler under graviditet om läkaren ordinerat dig att fortsätta. Läkaren bestämmer om du ska sluta att använda Innovair nexthaler under amningen eller om du ska fortsätta med Innovair nexthaler och avstå från att amma. Följ alltid noggrant anvisningarna läkaren gett dig.

Körförmåga och användning av maskiner

Innovair nexthaler påverkar sannolikt inte förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du upplever biverkningar såsom yrsel och/eller darrningar, kan körförmågan och förmågan att använda maskiner vara nedsatt.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Innovair nexthaler innehåller laktos

Laktos innehåller små mängder mjölkprotein som kan orsaka reaktion hos allergiska patienter.


3. Hur du använder Innovair nexthaler

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.


Innovair nexthaler producerar en extrafin aerosol (extra små partiklar) så att en större del av dosen når lungorna. Av denna anledning kan läkaren ordinera dig en dos som kan vara lägre än i dina tidigare inhalatorer.


Läkaren kommer att göra regelbundna kontroller för att se till att du får rätt dosering av Innovair nexthaler. När din astma är under kontroll kan din läkare bedöma om du gradvis ska sänka doseringen. Under inga omständigheter ska du ändra dosen utan att först ha kontaktat läkaren.


Hur mycket Innovair nexthaler ska användas:


Vuxna och äldre:

Rekommenderad dos är två inhalationer två gånger dagligen.

Maximal daglig dos är fyra inhalationer.

Öka inte dosen. 

Om du tycker att effekten av läkemedlet inte är tillräcklig, kontakta alltid läkare innan du ökar dosen.


Kom ihåg: Du ska alltid ha med dig din snabbverkande vid behovs-inhalator för att behandla förvärrade astmasymtom eller ett plötsligt astmaanfall.


Hur du använder Innovair nexthaler:


Innovair nexthaler är avsedd för inhalation.


Denna förpackning innehåller en förseglad skyddspåse med en nexthaler-inhalator som innehåller läkemedlet i form av ett pulver. Nexthaler-inhalatorn gör att du kan inhalera ditt läkemedel.


Läs anvisningarna noga i slutet av denna bipacksedel för mer information om användning och rengöring av nexthaler-inhalatorn.


Om möjligt, stå eller sitt upprätt vid inhalering.

Om du använt för stor mängd av Innovair nexthaler  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

 • Ta med dig läkemedlet så att vårdpersonalen kan se vilket läkemedel som du har tagit.

 • Du kan få biverkningar. Om du upplever ovanliga symtom berätta om dessa för läkare så att läkaren kan bedöma behovet kring ytterligare tester eller besluta om, och vidta nödvändiga åtgärder.

Om du har glömt att använda Innovair nexthaler

Ta nästa dos så snart du kommer ihåg. Om det är nära nästa doseringstillfälle ta inte den dos du glömt utan ta istället nästa dos vid rätt tillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Innovair nexthaler

Även om du känner dig bättre ska du inte sluta använda Innovair nexthaler eller minska dosen. Om du vill ändra något ska du kontakta din läkare. Det är mycket viktigt att du använder Innovair nexthaler varje dag i enlighet med vad läkaren har ordinerat, även när du är symtomfri.


Om din andning inte blir bättre

Om dina symtom inte lindras efter inhalering med Innovair nexthaler, kan det bero på felaktig användning. Se bruksanvisningen i slutet av denna bipacksedel och/eller kontakta en läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal för handledning.


Om din astma förvärras

Om symtomen blir värre eller är svåra att kontrollera (t.ex. om du använder din vid behovs-inhalator oftare än tidigare) eller om din vid behovs-inhalator inte hjälper så ska du fortsätta att använda Innovair nexthaler men kontakta läkare så snart som möjligt. Läkaren kan behöva ändra doseringen av Innovair nexthaler eller ordinera en tilläggsbehandling eller alternativ behandling.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Som med andra inhalationsläkemedel finns en risk för förvärrad andnöd, hosta eller väsande andning som uppträder omedelbart efter användning av Innovair nexthaler vilket är känt som paradoxal bronkospasm. Om detta inträffar ska du omedelbart SLUTA använda Innovair nexthaler och istället omedelbart använda din snabbverkande vid behovs-inhalator. Du ska genast kontakta läkare.


Du ska genast kontakta läkare om du upplever allergiska reaktioner, såsom hudallergi, hudklåda, hudutslag, hudrodnad, svullnad av hud och slemhinnor, särskilt ögon, ansikte, läppar och svalg.


Andra biverkningar vid Innovair nexthaler listas nedan enligt deras frekvens.


Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal:

 • om du får nedan nämnda biverkningar och de oroar dig, är svåra eller varar under flera dagar

 • om du oroar dig över något eller om det är något som du inte förstår.

Läkaren kommer sannolikt att bedöma din astma och vid behov byta till en annan behandling. Du kan bli tillsagd att inte använda Innovair nexthaler igen.


Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):

 • skakningar.

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

 • förkylningsliknande symtom, halsont

 • svampinfektioner (i mun och svalg). Att skölja munnen eller gurgla med vatten och borsta tänderna direkt efter inhalation kan hjälpa till att förebygga denna biverkan.

 • förvärring av astmasymtom, andningssvårigheter

 • heshet

 • hosta

 • ovanligt snabb hjärtfrekvens

 • ovanligt långsam hjärtfrekvens

 • trånghet över bröstet

 • huvudvärk

 • illamående

 • trötthet eller nervositet

 • förändringar i EKG-kurvan

 • låg kortisolnivå i urinen eller blodet

 • hög kaliumnivå i blodet

 • högt blodsocker

 • höga blodfetter

Biverkningar som observerats hos liknande inhalationspreparat som innehåller beklometasondipropionat och/eller formoterol: 

 • hjärtklappning

 • oregelbunden hjärtrytm

 • smakförändringar

 • muskelvärk och muskelkramper

 • rastlöshet, yrsel

 • ångest

 • sömnproblem

 • en minskning av kaliumnivån i blodet

 • höjt eller sänkt blodtryck

Användning av höga doser inhalerade kortikosteroider under längre tid kan orsaka systemeffekter (dvs. påverkar hela kroppen). Dessa inkluderar:

 • problem med funktionen av binjurarna (hämmad binjurefunktion)

 • minskning i bentäthet

 • tillväxthämning hos barn och ungdomar

 • ökat tryck i ögonen (glaukom), grå starr

 • snabb viktuppgång, speciellt vid ansiktet och på bålen

 • sömnproblem, depression eller ängslighet, rastlöshet, nervositet, känsla av att vara uppjagad eller retlig. Det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn.

 • avvikande beteende.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Innovair nexthaler  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen, påsen och etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ta inhalatorn ur påsen strax före det första doseringstillfället.


Före öppnande av påsen: inga särskilda temperaturanvisningar.


Efter öppnande av påsen: Förvaras vid högst 25 °C.


Läkemedlet ska användas inom sex månader efter öppnandet av påsen.


Detaljerade anvisningar för förvaring av nexthaler finns i slutet av denna bipacksedel.


Använd etiketten på kartongen och anteckna datumet du öppnar påsen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är beklometasondipropionat (vattenfritt) och formoterolfumaratdihydrat.


Varje uppmätt dos innehåller 200 mikrogram beklometasondipropionat och 6 mikrogram formoterolfumaratdihydrat. Detta motsvarar en levererad dos (den dos som lämnar munstycket) om 158,8 mikrogram beklometasondipropionat och 4,9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.


Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Innovair nexthaler är ett vitt till nästan vitt inhalationspulver i en nexthaler-inhalator av plast.

Varje förpackning innehåller en, två eller tre inhalatorer med 120 inhalationer vardera.

Varje inhalator är förpackad i en förseglad skyddspåse.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italien


Tillverkare

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via San Leonardo 96

43122 Parma

Italien


Chiesi S.A.S

Rue Faraday, ZA des Gailletrous

41260 La Chaussée Saint Victor

Frankrike


Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Gonzagagasse 16/16

1010 Wien

Österrike


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien: Inuvair NEXThaler

Bulgarien: Foster NEXThaler 

Cypern: Foster NEXThaler

Estland: Foster NEXThaler

Finland: Innovair nexthaler

Frankrike: Formodual NEXThaler

Tyskland: KANTOS MASTER NEXThaler 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Pulver zur Inhalation

Grekland: Inuvair NEXThaler

Italien: Inuver 

Lettland: Foster NEXThaler

Litauen: Foster

Luxemburg: Inuvair NEXThaler

Norge: Inuxair

Rumänien: Foster NEXThaler

Spanien: Formodual NEXThaler


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-05-08

BRUKSANVISNING FÖR INNOVAIR NEXTHALER-INHALATOR

Läs noga igenom följande instruktioner innan du börjar använda denna inhalator.


Om du har problem med användningen av inhalatorn, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


A. Förpackningens innehåll


Denna förpackning innehåller

 • en bruksanvisning

 • en nexthaler-inhalator inuti skyddspåsen

Om innehållet i förpackningen avviker från vad som sägs här, returnera inhalatorn till apoteket eller läkare och byt ut den mot en ny.


B. Allmänna varningar och försiktighetsåtgärder

 • Ta inte ut inhalatorn ur påsen förrän du är redo att börja använda den.

 • Använd inhalatorn enligt instruktionerna i denna anvisning.

 • Kontakta läkare eller apotekspersonal om du inte är säker på att du får dosen rätt.

 • Om du är osäker på om dosräknaren räknat ner efter inhalationen, vänta till nästa doseringstillfälle och ta då dosen som vanligt. Ta inte extradoser.

 • Håll skyddslocket stängt tills dess du behöver ta en dos.

 • Förvara inhalatorn på ett rent och torrt ställe när den inte används.

 • Försök aldrig ta isär nexthaler-inhalatorn.

 • Använd inte nexthaler-inhalatorn:

  • efter utgångsdatumet

  • om det har gått över 6 månader sedan påsen öppnades

  • om den är skadad

  • om dosräknaren visar ”0”

  • om du inte kan se siffrorna i dosräknarens fönster.


I dessa fall ska du kassera inhalatorn genom att returnera den till apoteket eller läkare och byta ut den mot en ny. Fråga apotekspersonalen hur man kastar inhalatorer som inte längre används.


C. Nexthaler-inhalatorns viktigaste delar


Delar

Att ta en dos från nexthaler-inhalatorn kräver endast tre enkla steg: öppna, inhalera och stäng.


D. Innan du börjar använda en ny nexthaler-inhalator

 1. Öppna påsen och ta ut inhalatorn ur påsen.

  • Använd inte inhalatorn om förseglingen har brutits eller om påsen är sönder – returnera inhalatorn till apoteket eller läkare och byt ut den mot en ny.

 2. Inspektera inhalatorn.

  • Om inhalatorn visar tecken på skada eller är trasig, returnera den till apoteket eller läkare och byt ut den.

 3. Kontrollera dosräknaren. Om inhalatorn är oanvänd ska dosräknaren visa ”120”.

  • Om siffran är mindre än ”120” ska du inte använda inhalatorn – returnera den till apoteket eller läkare och skaffa en ny.

Dosräknaren

E. Så här använder du din nexthaler-inhalator


E.1. Visuell granskning 


 • Kontrollera antalet återstående doser: om siffran är mellan ”1 och 120” så finns det doser kvar.

  • Om dosräknaren visar ”0” så finns det inga doser kvar - kassera inhalatorn och skaffa en ny.

 • Kontrollera att skyddslocket är helt stängt före användning.


E.2. Öppna

 1. Håll inhalatorn upprätt.

 2. Öppna skyddslocket helt och hållet.

  Hur du öppnar din nexthaler

 3. Andas ut så länge som det känns bra före inhalationen.

  • Andas inte ut genom inhalatorn.


E.3. Inhalera

Stå eller sitt alltid upprätt då du inhalerar om detta är möjligt.

 1. Håll upp inhalatorn och för den till munnen, slut läpparna om munstycket.

  • Täck inte för lufthålet när du håller i inhalatorn.

  • Andas inte in genom lufthålet.

 2. Andas in snabbt och djupt genom munnen. 

  • Du kan känna en smak i munnen när du inhalerar.

  • Du kan höra eller känna ett klick när du tar din dos.

  • Andas inte in genom näsan.

  • Avlägsna inte inhalatorn ur munnen under inhalationen.

   Hur du inhalerar

 3. Ta ut inhalatorn ur munnen.

 4. Håll andan i 5–10 sekunder eller så länge som det känns bra.

 5. Andas ut långsamt.

  • Andas inte ut genom inhalatorn.


E.4. Stäng

 1. Håll inhalatorn upprätt och stäng skyddslocket ordentligt.

 2. Kontrollera att dosräknaren har räknat ner.

  Hur du stänger din nexthaler

 3. Om du behöver ta flera doser, upprepa steg E.1–E.4.


F. Rengöring

 • Inhalatorn behöver vanligen inte rengöras.

 • Vid behov kan inhalatorn torkas med en torr trasa eller pappershandduk efter användning.

  • Använd inte vatten eller annan vätska för rengöring. Håll den torr.


G. Förvaring

 • Förvara inhalatorn på ett rent och torrt ställe när den inte används. Du kan lägga tillbaka inhalatorn i påsen efter användning.

  • Inhalatorn ska inte utsättas för värme eller direkt solljus.

  • Inhalatorn ska inte utsättas för fukt eller väta.

 • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 • Om du inte har använt inhalatorn på 6 månader efter öppnandet av påsen, kassera den och skaffa en ny.


H. Kassering

 • Kassera nexthaler-inhalatorn när dosräknaren visar ”0”.

 • Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

  • Läkemedel ska inte kastas bland hushållsavfall.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av