FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kymriah

Novartis

Infusionsvätska, dispersion
(En färglös till ljust gul dispersion.)

Övriga antineoplastiska medel

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XL04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.

Kymriah

1,2 x 106 – 6 x 108 celler infusionsvätska, dispersion
tisagenlekleucel (CAR+ viabla T-celler)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du (eller ditt barn) ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Din läkare kommer att ge dig ett patientkort. Läs det noga och följ anvisningarna på kortet.

 • Visa alltid patientkortet för läkare eller sjuksköterska vid besök på vårdcentral eller sjukhus.

 • Informationen i denna bipacksedel är avsedd för dig eller ditt barn, men tilltalet ”du” används genomgående.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kymriah är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du ges Kymriah
3. Hur du får Kymriah
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kymriah ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kymriah är och vad det används för

 

Vad Kymriah är

Kymriah, även benämnt tisagenlekleucel, tillverkas av ett antal av dina egna vita blodkroppar som kallas T-celler. T-celler är viktiga för att ditt immunförsvar ska fungera normalt.


Hur fungerar Kymriah?

För att tillverka Kymriah tas T-celler från ditt blod och en ny gen placeras i T-cellerna så att dessa kan rikta in sig på cancercellerna i din kropp. När du får Kymriah via infusion i blodet kommer de modifierade T-cellerna hitta och döda cancercellerna.


Vad Kymriah används för

Kymriah används för att behandla:

 • akut lymfatisk B‑cellsleukemi (B-ALL) ‑ en cancer som drabbar vissa typer av vita blodkroppar. Läkemedlet kan användas till barn och unga vuxna upp till och med 25 års ålder som har denna typ av cancer.

 • diffust storcelligt B‑cellslymfom (DLBCL) ‑ en form av cancer som drabbar vissa typer av vita blodkroppar, oftast i lymfkörtlarna. Läkemedlet kan användas till vuxna (från 18 års ålder) som har denna typ av cancer.f

 • ollikulärt lymfom (FL) – en form av cancer som drabbar vissa typer av vita blodkroppar som kallas lymfocyter, oftast i lymfkörtlarna. Läkemedlet kan användas till vuxna (från 18 års ålder) som har denna typ av cancer

Fråga din läkare om du undrar hur Kymriah verkar eller varför läkemedlet har ordinerats till dig.


2. Vad du behöver veta innan du ges Kymriah

Du ska inte ges Kymriah:

 • Om du är allergisk mot något innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Rådfråga läkaren om du tror att du kan vara allergisk.

Varningar och försiktighet

Kymriah tillverkas av dina egna vita blodkroppar och ska ges endast till dig.


Innan du ges Kymriah ska du tala om för din läkare om:

 • du har fått en stamcellstransplantation under de senaste 4 månaderna. Läkaren kommer att kontrollera om du har tecken eller symtom på transplantat‑mot‑värd‑sjukdom. Det innebär att de transplanterade cellerna angriper din kropp och orsakar symtom som hudutslag, illamående, kräkningar, diarré och blodblandad avföring.

 • du har problem med lungorna, hjärtat eller blodtrycket (lågt eller förhöjt).

 • du märker att symtomen från din cancer förvärras. Om du har leukemi kan detta inkludera att du får feber, känner dig svag, får blödande tandkött eller får blåmärken. Om du har lymfom kan det inkludera att du får feber utan uppenbar orsak, känner dig svag, svettas på nätterna eller plötsligt går ner i vikt

 • du har en infektion. Infektionen kommer att behandlas innan du får Kymriah.

 • du har haft en infektion med hepatit B, hepatit C eller humant immunbristvirus (hiv).

 • du är gravid, tror att du kan vara gravid, eller planerar att bli gravid (se avsnitten ”Graviditet och amning” och ”Preventivmedel för kvinnor och män” nedan).

 • du har vaccinerats under de senaste 6 veckorna eller planerar en vaccination under de kommande närmaste månaderna.

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkaren innan du får Kymriah.


Prover och undersökningar

Innan du får Kymriah kommer läkaren att kontrollera följande:

 • Lungor, hjärta och blodtryck.

 • Tecken på infektion. I så fall behandlas infektionen innan du får Kymriah.

 • Om ditt lymfom eller din leukemi har förvärrats.

 • Eventuella tecken på transplantat‑mot‑värd‑sjukdom, som kan inträffa efter en transplantation.

 • Om du har urinsyra i blodet och hur många cancerceller du har i blodet. Detta visar om det finns en risk att du får så kallat tumörlyssyndrom. Du kan få läkemedel för att minska risken för det.

 • Om du har hepatit B, hepatit C eller hiv-infektion.

Efter du har fått Kymriah

Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du har något av följande:

 • Feber, som kan vara symtom på en infektion. Läkaren kommer att kontrollera dina blodvärden regelbundet, eftersom antalet blodkroppar och andra blodkomponenter kan minska.

 • Mät din temperatur två gånger om dagen under 3-4 veckor efter administration av Kymriah. Kontakta läkare omedelbart om din temperatur är förhöjd.

 • Extrem trötthet, svaghet och andnöd, vilka kan vara symtom på brist på röda blodkroppar.

 • Du blöder eller lättare får blåmärken vilket kan vara symtom på låga nivåer av en typ av blodkroppar i blodet som kallas blodplättar.

Resultatet av vissa typer av hiv-tester kan påverkas – fråga läkaren om detta.


Läkaren kommer regelbundet kontrollera dina blodvärden efter att du har fått Kymriah eftersom antalet blodkroppar och andra komponenter i blodet kan minska.


Donera inte blod, organ, vävnader, sperma, ärr eller celler.

Barn och ungdomar

 • Det finns begränsad erfarenhet av Kymriah hos barn under 3 års ålder.

 • Kymriah är inte rekommenderat att användas för behandling av DLBCL hos barn och ungdomar under 18 år. Det beror på att det finns begränsad erfarenhet av behandling av non-Hodgkins lymfom i denna åldersgrupp.

 • Kymriah ska inte användas för behandling av FL hos barn och ungdomar under 18 år. Det beror på att Kymriah inte har studerats i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Kymriah

Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Andra läkemedel kan nämligen påverka hur Kymriah verkar.


Det är särskilt viktigt att du inte ges vissa vacciner som kallas levande vacciner:

 • under 6 veckor innan du får den korta kemoterapibehandlingen (så kallad lymfocytreducerande kemoterapi), som förbereder din kropp för Kymriah-cellerna

 • under Kymriah-behandlingen

 • efter behandlingen medan immunförsvaret återhämtar sig.

Tala med din läkare om du måste vaccineras.


Innan du ges Kymriah, tala om för din läkare eller sjuksköterska om du tar några läkemedel som försvagar immunförsvaret såsom kortikosteroider (”kortison”). Dessa läkemedel kan påverka effekten av Kymriah.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du får detta läkemedel. Effekterna av Kymriah på gravida eller ammande kvinnor är inte kända och det skulle kunna skada ett ofött barn eller ett nyfött barn/spädbarn.

 • Om du blir gravid eller tror att du kan vara gravid efter att du behandlats med Kymriah ska du tala med läkare omedelbart.

 • Innan behandlingen påbörjas görs ett graviditetstest. Kymriah får endast ges om resultatet visar att du inte är gravid.

Preventivmedel för kvinnor och män

Prata med din läkare om graviditet om du har fått Kymriah.

Körförmåga och användning av maskiner

Du får inte köra något fordon, använda maskiner, eller delta i någon aktivitet som kräver koncentration och uppmärksamhet eftersom Kymriah kan orsaka problem som förändrad eller nedsatt medvetandegrad, förvirring och krampanfall under 8 veckor efter infusionen.

Kymriah innehåller natrium, dimetylsulfoxid (DMSO) och dextran 40.

Detta läkemedel innehåller 24,3 till 121,5 mg natrium per dos. Detta motsvarar 1 till 6 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna. Du ska hållas under noggrann observation under infusionsperioden.


3. Hur du får Kymriah

Kymriah ges alltid av läkare på en kvalificerad klinik.


Kymriah innehåller humana blodkroppar. Läkaren som hanterar Kymriah kommer därför att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder (använda handskar och glasögon) för att undvika potentiell överföring av smittsamma sjukdomar.


Lämna blod för tillverkning av Kymriah

Kymriah tillverkas av dina egna vita blodkroppar.

 • Läkaren kommer att samla in en mängd av ditt blod via en kateter som placeras i en ven. Ett antal av dina vita blodkroppar kommer sedan att separeras ut från ditt blod, resterande del av blodet återförs till din ven. Proceduren kallas leukaferes och kan ta 3 till 6 timmar och kan behöva upprepas igen.

 • Dina vita blodkroppar fryses ned och skickas iväg för tillverkning av Kymriah. Det tar vanligen 3 till 4 veckor att tillverka Kymriah, men tiden kan variera.

 • Kymriah är en behandling som tillverkas specifikt för dig. Det kan finnas tillfällen när tillverkningen av Kymriah inte lyckas och det inte kan ges till dig. I vissa fall kan ett andra försök att tillverka Kymriah göras.

Innan du får Kymriah kan det hända att din läkare ger dig en typ av behandling som kallas lymfocytreducerande kemoterapi under några dagar för att förbereda kroppen.


Behandling av cancer medan Kymriah tillverkas

Under perioden medan Kymriah tillverkas kan ditt lymfom eller din leukemi förvärras och läkaren kan besluta att använda en ytterligare behandling (som kallas ”överbryggande behandling”) för att stabilisera din cancer genom att stoppa bildandet av nya cancerceller. Denna behandling kan leda till biverkningar som kan vara allvarliga eller livshotande. Din läkare kommer att informera dig om de eventuella biverkningarna av denna behandling.


Läkemedel som ges omedelbart före Kymriah-behandlingen

Under 30–60 minuter innan du får Kymriah kan det hända att du får andra läkemedel för att förhindra infusionsreaktioner och feber. Du kan få läkemedel som:

 • Paracetamol

 • Ett antihistamin som t.ex. difenhydramin.

Hur du ges Kymriah

 • Läkaren kontrollerar att patientuppgifterna på infusionspåsen med Kymriah stämmer med dina uppgifter.

 • Läkaren ger dig Kymriah som en infusion, dvs. du får läkemedlet som dropp via en slang i en ven. Det tar oftast mindre än 1 timme. Under infusionen kommer läkaren kontrollera om du har svårt att andas eller om du blir yr (kan vara symtom på en allergisk reaktion)

 • Kymriah är en engångsbehandling.

När du har fått Kymriah

 • Under minst 4 veckor efter att du har fått Kymriah måste du planera så att du håller dig inom 2 timmars reseavstånd från sjukhuset där du behandlades. Läkaren kommer att rekommendera att du kommer till sjukhuset dagligen under minst 10 dagar och kommer att överväga om du behöver läggas in på sjukhuset under de första 10 dagarna efter infusionen. Läkaren behöver kontrollera att behandlingen fungerar och hjälpa dig om du skulle få biverkningar.

Om du missar en tid ring din läkare eller sjukhuset så snart som möjligt för att boka om.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tala omedelbart om för läkaren om du får några av följande biverkningar efter Kymriah-infusionen. De uppstår vanligen under de första 8 veckorna efter infusionen men kan också utvecklas senare:


Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

 • hög feber och frossa. Dessa kan vara symtom på ett allvarligt tillstånd som kallas cytokinfrisättningssyndrom vilket kan vara livshotande eller dödligt. Andra symtom på cytokinfrisättningssyndrom är andningssvårigheter, illamående, kräkningar, diarré, förlorad aptit, trötthet, muskelsmärtor, ledvärk, svullnad, lågt blodtryck, snabba hjärtslag, huvudvärk, hjärt-, lung- och njursvikt och leverskada eller yrsel/svimningskänsla. Dessa symtom uppkommer nästan alltid under de första 14 dagarna efter infusionen.

 • problem som förändrat tankesätt eller nedsatt medvetandegrad, förlorad verklighetsuppfattning, förvirring, upprördhet, krampanfall, svårigheter att tala eller förstå tal, gångsvårigheter. Dessa kan vara symtom på ett tillstånd som kallas immuncellsassocierad neurotoxicitet (immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome, ICANS).

 • du känner dig varm, får feber, frossa eller börjar huttra, får halsont eller munsår – detta kan vara tecken på en infektion. Vissa infektioner kan vara livshotande eller dödliga.

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

 • Snabb nedbrytning av tumörceller vilket orsakar att dess innehåll sprids i blodomloppet. Detta kan störa funktionen hos olika organ i kroppen, i synnerhet njurarna, hjärtat och nervsystemet (tumörlyssyndrom)

Andra möjliga biverkningar

Andra biverkningar är listade nedan. Om dessa biverkningar blir svåra eller allvarliga tala om det för läkaren omedelbart


Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

 • blek hud, svaghet, andfåddhet på grund av lågt antal röda blodkroppar eller lågt hemoglobinvärde

 • kraftig eller långvarig blödning eller blåmärken på grund av lågt antal blodplättar

 • feber med ett farligt lågt antal vita blodkroppar

 • ökad risk för infektion på grund av ett onormalt lågt antal vita blodkroppar

 • frekventa och ihållande infektioner på grund av minskat antal antikroppar i blodet

 • svaghet, onormal hjärtrytm på grund av onormalt låga nivåer av salter i blodet inkluderande fosfor, kalium

 • höga nivåer av leverenzym eller kreatinin i blodet som indikerar att levern eller njurarna inte fungerar normalt

 • snabb eller oregelbunden hjärtrytm

 • förhöjt blodtryck

 • andnöd, ansträngd andning, ökad andningsfrekvens, vätska i lungorna

 • hosta

 • buksmärta, förstoppning

 • ben och ryggsmärta

 • hudutslag

 • svullna fotleder, armar, ben och ansikte

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

 • feber, sjukdomskänsla, förstorad lever, gulfärgad hud eller ögon, lågt antal blodkroppar på grund av allvarlig immunaktivering

 • Yrsel eller svimning, rodnad, utslag, klåda, feber, andfåddhet eller kräkning, magsmärta, diarré på grund av en reaktion på infusionen.

 • utslag, illamående, kräkning, diarré inklusive blodig avföring (möjliga symtom på transplantat-mot-värd-sjukdom vilket är när transplanterade celler attackerar dina celler)

 • ledvärk på grund av höga nivåer av urinsyra

 • onormala resultat på blodprover (höga halter av fosfor, kalium, kalcium och natrium, ett enzym som kallas alkaliskt fosfatas som hjälper till att upptäcka leversjukdom, fibrin d-dimer, serumferritin, låga nivåer av: ett protein i blodet kallat albumin, natrium, magnesium)

 • konvulsioner, krampanfall

 • muskelspasmer/kramper på grund av onormalt låga nivåer av salter i blodet inklusive kalcium

 • ofrivilliga eller okontrollerbara rörelser

 • ofrivilliga skakningar i kroppen, skrivsvårigheter, svårigheter att uttrycka tankar i ord, nedsatt uppmärksamhet, sömnighet

 • stickningar eller domningar, rörelsesvårigheter på grund av nervskada

 • synnedsättning

 • törst

 • viktminskning

 • nervsmärta

 • ångest, irritabilitet

 • kraftig förvirring

 • sömnsvårigheter

 • andnöd, andningssvårigheter i liggande ställning, svullna fötter eller ben (möjliga symtom på hjärtsvikt), hjärtstopp

 • svullnad och smärta på grund av blodproppar

 • svullnad på grund av läckage av vätska från blodkärl till omgivande vävnad.

 • uppsvälldhet och obehag (utspänd buk) på grund av en vätskeansamling i buken

 • muntorrhet, smärta i munnen, blödning i munnen, inflammation i tandköttet

 • gul hud och gula ögon på grund av onormalt höga nivåer av bilirubin i blodet

 • klåda

 • kraftiga svettningar, nattliga svettningar

 • influensaliknande sjukdom

 • multipel organsvikt

Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • onormala resultat på blodprover (hög halt av magnesium)

 • svaghet eller förlamning i armar eller ben eller i ansiktet, talsvårigheter (möjliga symtom på slaganfall som ett resultat av minskad blodtillförsel)

 • varm hud eller plötslig rodnad

 • slemhosta eller ibland blodig hosta, feber, hosta som producerar slem eller ibland blod, feber, andnöd eller andningssvårigheter

 • svårigheter att kontrollera rörelser

Ingen känd frekvens: (kan inte beräknas från tillgängliga data)

 • andningssvårigheter eller yrsel (möjliga symtom på en allergisk reaktion)

 • svaghet eller domningar i armar eller ben, försämring av eller förlust av synen, bestämda irrationella tankar som inte delas av andra, huvudvärk, nedsatt minne eller tankeförmåga, ovanligt beteende


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Kymriah ska förvaras

Följande uppgifter är endast avsedda för läkare.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på infusionspåsens etikett efter EXP.


Förvaras och transporteras vid under ‑120 °C. Tina inte upp produkten förrän den ska användas.


Använd inte detta läkemedel om infusionspåsen är skadad eller läcker.


Detta läkemedel innehåller genetiskt modifierade blodceller. Lokala riktlinjer för hantering av biologiskt avfall ska följas för ej använt läkemedel och avfall.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen i Kymriah är tisagenlekleucel. Varje infusionspåse av Kymriah innehåller tisagenlekleucel-celldispersion med en batchberoende koncentration av autologa T-celler som modifierats genetiskt till att uttrycka en chimär antigenreceptor (CAR) riktad mot CD19 (CAR-positiva viabla T-celler). 1 eller flera påsar innehåller totalt 1,2 x 106- 6 x 108 CAR+ viabla T-celler

 • Övriga innehållsämnen är: glukos, natriumklorid, human albuminlösning, dextran 40 för injektion, dimetylsulfoxid, natriumglukonat, natriumacetat, kaliumklorid, magnesiumklorid, natrium-N-acetyltryptofan, natriumkaprylat, aluminium och vatten för injektionsvätskor. Se avsnitt 2, ”Kymriah innehåller natrium, dimetylsulfoxid (DMSO) och dextran 40”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kymriah är en celldispersion för infusion. Det levereras i en infusionspåse innehållande en grumlig till klar, färglös till ljust gul dispersion av celler. Varje påse innehåller 10 ml till 50 ml dispersion.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland


Tillverkare

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Tyskland


CELLFORCURE

ZA de Courtabœuf

11 avenue des Tropiques

91940 Les Ulis

Frankrike


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma ‑ Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-10-13

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Beredning av infusionspåsen

Upptiningen och infusionen av Kymriah ska samordnas. Infusionstiden ska bekräftas i förväg och starttiden anpassas till upptiningen så att Kymriah kan ges direkt när mottagaren är beredd. När Kymriah har nått rumstemperatur (20°C ‑25°C) ska det infunderas inom 30 minuter för att bevara maximal viabilitet hos produkten, inräknat eventuella avbrott under infusionen.


Infusionspåsen ska placeras inuti ytterligare en steril påse under upptiningen för att skydda portarna mot kontaminering och undvika spill vid den osannolika händelsen att påsen skulle läcka. Kymriah ska tinas vid 37 °C antingen i vattenbad eller med torr metod, tills det inte finns någon synlig is i infusionspåsen. Påsen ska omedelbart avlägsnas från upptiningsbehållaren och hållas i rumstemperatur (20°C ‑25°C) till infusionen. Om mer än en infusionspåse har erhållits för behandlingen (se batchcertifikatet för antalet påsar som utgör en dos) ska nästa påse inte tinas upp förrän efter det att innehållet i den föregående påsen har administrerats.


Kymriah får inte manipuleras på något sätt. Kymriah ska till exempel inte tvättas (centrifugeras ner och åter suspenderas i nytt medium) före infusionen.


Före upptining ska infusionspåsen/påsarna undersökas avseende eventuella sprickor. Om infusionspåsen ser ut att ha skadats eller verkar läcka ska den inte användas. Kassera påsen enligt lokala regler för hantering av biologiskt avfall.


Administrering

Kymriah intravenös infusion ska administreras av sjukvårdspersonal med erfarenhet av immunsupprimerade patienter och med beredskap att hantera anafylaxi. Säkerställ att en dos av tocilizumab per patient och akututrustning finns tillgängligt före infusionen och under återhämtningsperioden. Sjukhusen ska ha tillgång till ytterligare doser av tocilizumab inom 8 timmar. I det undantagsfall där tocilizumab inte finns tillgängligt på grund av en restsituation som är listad i Europeiska läkemedelsmyndighetens katalog över restnoteringar, säkerställ att lämpliga alternativa åtgärder för att behandla CRS, istället för tocilizumab, finns tillgängliga på sjukhuset.


Patientens identitet måste stämma med patientuppgifterna på infusionspåsen. Kymriah är endast avsett för autolog användning. Kymriah ska administreras som intravenös infusion via latexfria intravenösa slangar utan leukocytfilter, med en hastighet på 10–20 ml per minut, genom gravitationsflöde. Hela infusionspåsens innehåll ska infunderas. Steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning ska användas före infusionen för priming av slangen och efter infusionen för sköljning av densamma. När hela mängden Kymriah har infunderats ska infusionspåsen sköljas med 10–30 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning genom ”back priming” för att säkerställa att så många celler som möjligt infunderas till patienten.


Försiktighetsåtgärder innan hantering eller administrering av Kymriah

Kymriah innehåller genetiskt modifierade humana blodceller. Lokala riktlinjer för hantering av biologiskt avfall ska följas vid destruktion.


Allt material som har varit i kontakt med Kymriah (fast och flytande avfall) ska hanteras och kasseras som potentiellt smittförande avfall i enlighet med lokala riktlinjer för hantering av biologiskt avfall.


Inom sjukhuset ska Kymriah transporteras i förslutna, stöttåliga och läckagesäkra behållare.


Kymriah tillverkas av autologt blod från patienten som samlats in genom leukaferes. Leukaferesmaterial från patienter och Kymriah kan innebära en risk för överföring av virus till hälso- och sjukvårdspersonal som hanterar produkten. Hälso- och sjukvårdspersonal ska därför vidta lämpliga försiktighetsåtgärder (bära handskar och skyddsglasögon) vid hantering av leukaferesprodukt och av Kymriah för att undvika överföring av smittsamma sjukdomar.

Hitta direkt i texten
Av