FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Treo Hallon

Meda

Brustablett 500 mg/50 mg
(Vit, rund, plan Ø 20 mm. Hallonsmak.)

Lätta analgetika och antipyretika

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: N02BA51
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Treo Hallon

500 mg/50 mg brustablett
acetylsalicylsyra/koffein

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och migrän och 5 dagar vid smärta.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Treo Hallon är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Treo Hallon
3. Hur du använder Treo Hallon
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Treo Hallon ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Treo Hallon är och vad det används för

 

Treo Hallon innehåller kombinationen acetylsalicylsyra och koffein.

Treo Hallon har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt. Acetylsalicylsyra lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning. Koffein förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyra. Koffein har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t.ex. vid migrän. Koffein har även en uppiggande verkan.

Treo Hallon ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Treo Hallon börjar verka inom 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.


Detta läkemedel används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Treo Hallon

Använd inte Treo Hallon:

 • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra, koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har fått någon överkänslighetsreaktion såsom astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra läkemedel mot inflammation

 • om du har pågående magsår

 • om du har blödarsjuka eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

 • om du har skrumplever

 • om du har svår hjärtsvikt

 • om du har svår njursjukdom

 • under de sista tre månaderna av graviditeten. (se avsnitt Graviditet, amning och fertilitet).

Varningar och försiktighet

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Treo Hallon:

 • om du har astma

 • om du har lätt till måttlig hjärtsvikt

 • om du har njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig behandling med vätskedrivande läkemedel

 • om du behandlas med läkemedel som hämmar blodets levring

 • om du tidigare har haft magsår

 • om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra, ibuprofen eller andra antiinflammatoriska medel.

Observera att Treo Hallon kan på grund av koffeininnehållet försvåra insomnandet om man tar den nära sänggåendet.


Treo Hallon är avsett för tillfälliga besvär.


Långvarig användning av smärtstillande läkemedel mot huvudvärk kan försämra huvudvärken. Om du har eller tror att du har sådan huvudvärk bör du söka medicinsk rådgivning och avsluta behandlingen. 

Barn och ungdomar

Treo Hallon ska inte användas av barn under 14 år.


Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

Andra läkemedel och Treo Hallon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


Behandling med Treo Hallon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedelssubstanser mot

 • blodproppar (t.ex. warfarin)

 • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

 • högt blodtryck (inklusive diuretika)

 • smärta och inflammation (kortikosteroider och andra NSAID preparat (icke-steroida antiinflammatoriska medel)

 • gikt (probenecid)

 • cancer och reumatoid artrit (metotrexat)

 • vissa läkemedel mot grön starr även kallat glaukom (t.ex. acetazolamid)

 • rytmrubbningar i hjärtat (digoxin, adenosin)

 • depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) t ex fluvoxamin)

 • manodepressiv sjukdom, schizofreni (litium, klozapin)

 • epilepsi (fenytoin, valproinsyra, karbamazepin)

 • diabetes typ II (sulfonureider)

 • höga blodfetter (nikotinsyra)

 • infektion (ciprofloxacin, norfloxacin)

 • allergi (fenylpropanolamin)

Treo Hallon med mat, dryck och alkohol

Treo Hallon i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

Graviditet, amning och fertilitet

Gravida kvinnor ska inte använda Treo Hallon under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Treo Hallon ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


Acetylsalicylsyra och koffein passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Treo Hallon under amning.


Treo Hallon kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d.v.s. upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Treo Hallon kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t ex på grund av biverkningar som yrsel och trötthet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Treo Hallon innehåller natrium och sorbitol

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov av Treo Hallon är mer än 1 brustablett dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.


Detta läkemedel innehåller 0,2 mg sorbitol per brustablett.


3. Hur du använder Treo Hallon

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 14 år: 1-2 tabletter

1‑3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn. Mer än 2 brustabletter åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt.

Treo Hallon börjar verka inom 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.


Kontakta läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom:

 • 3 dagar vid feber och migrän

 • 5 dagar vid smärta

Användning för barn

Treo Hallon ska inte ges till barn under 14 år.


Varning: Ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Brustabletten ska lösas upp i ett ½ glas vatten.

Om du har använt för stor mängd av Treo Hallon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdos kan vara: huvudvärk, yrsel, kramper, kräkningar, öronsusningar, hjärtklappning (takykardi), buksmärtor, irritation, oro och andnöd.

Om du har glömt att använda Treo Hallon

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Treo Hallon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Treo Hallon och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever följande symtom:

 • Svår blödning från mag-tarmkanalen (illamående och blodiga kräkningar, svart avföring).

 • Svåra hudreaktioner (blåsbildning, hudavlossning).

Ovanstående biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).


Andra biverkningar som kan förekomma:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Ökad risk för blödningar, särskilt från slemhinnan i mag-tarmkanalen.

 • Hjärtklappning, oro, sömnlöshet, darrningar.

 • Magbesvär, t.ex. halsbränna, illamående.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Överkänslighetsreaktioner, vanligen i form av nässelutslag, nässelfeber, hösnuva eller astma. Risken för överkänslighetsreaktioner ökar hos patienter med allergi eller astma.

 • Magsår och magblödning vid regelbunden användning.

 • Trötthet, yrsel, öronsusningar, svettning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Leverpåverkan,

 • Njurpåverkan.

 • Minskat antal blodplättar.

 • Upplösning av röda blodkroppar vid ärftlig brist på ett speciellt ämnesomsättningsenzym (glukos-6-fosfatdehydrogenas).

Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.


Observera att några av biverkningarna också kan vara tecken på överdosering, t.ex. yrsel och öronsusningar. Se avsnitt ”Om du har använt för stor mängd av Treo Hallon”.


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med sjukdomar orsakade av virus, framför allt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på svullnader i hjärnan och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Treo Hallon ska förvaras

Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i originalförpackning. Fuktkänsligt.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är: acetylsalicylsyra 500 mg, koffein 50 mg.

 • Övriga innehållsämnen är: natriumvätekarbonat, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumkarbonat, simetikon, natriumdivätecitrat, natriumcitrat, mannitol, hallonsmakämne (innehåller 0.2 mg sorbitol), dokusatnatrium, povidon.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Treo Hallon brustablett är vit, rund, plan och 20 mm i diameter.


Aluminiumrör, 10 st, 20 st

Aluminiumrör med ytterkartong, 60 st (3x20)

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08-630 19 00


Tillverkare

HERMES PHARMA GmbH

Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Wolfratshausen

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-07-01

Hitta direkt i texten
Av