FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glitinum

Florealis

Kapsel, hård
(vit ogenomskinlig hård kapsel (19,4 x 7,0 mm) med beige-grönt innehåll)

Övriga migränmedel

ATC-kod: N02CX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Glitinum

hårda kapslar
pulveriserad mattram

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör tala med läkare om du mår sämre eller om du inte mår bättre efter 2 månader.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glitinum  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Glitinum
3. Hur du använder Glitinum
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glitinum  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glitinum  är och vad det används för

 

Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk. Används efter att allvarligare sjukdom har uteslutits av läkare.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Glitinum

Använd inte Glitinum

 • om du är allergisk mot mattram, mot andra växter i familjen Asteraceae (Compositae) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen förvärras under användning av läkemedlet.

Barn och ungdomar

Läkemedlet ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år, eftersom informationsunderlaget är otillräckligt.

Andra läkemedel och Glitinum

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta läkemedel.


Inga effekter av samtidigt intag av andra läkemedel har rapporterats.

Glitinum med mat, dryck och alkohol

Inga effekter av samtidigt intag av mat, dryck eller alkohol har rapporterats.

Graviditet, amning och fertilitet

Användning av Glitinum under graviditet och amning rekommenderas inte, eftersom informationsunderlaget är otillräckligt. Säkerhet under graviditet och amning har inte fastställts. Traditionell erfarenhet tyder dock på att Tanacetum parthenium (mattram) kan stimulera menstruationsblödning och framkalla abort.


Läkemedlets eventuella inverkan på kvinnlig och manlig fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Glitinum har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Glitinum

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare, sjukvårds- eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna och äldre är: 1 kapsel dagligen.


Svälj kapseln hel (med vatten eller lite vätska). Tugga inte kapslarna.


Om symtomen kvarstår i mer än 2 månader under användning av läkemedlet, bör du rådgöra med läkare eller annan sjukvårdspersonal.


Glitinum bör inte användas i mer än 3 månader.

Användning för barn och ungdomar

Ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Om du använt för stor mängd av Glitinum  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Glitinum

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Besvär från mag-tarmkanalen har rapporterats, men frekvensen är okänd (kan inte beräknas utifrån de data som finns tillgängliga).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Glitinum  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pulveriserad mattram.

  Varje kapsel innehåller 100 mg pulveriserad Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip. (mattram), ört, motsvarande 100 mg torkad mattramört.

 • Övriga innehållsämnen är dextrin; kolloidal, vattenfri kiseldioxid; talk; magnesiumstearat; titandioxid (E171); hypromellos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, ogenomskinlig, hård kapsel (19,4x7,0 mm). Kapselns innehåll är beige-grönt.

Kapslarna är förpackade i blisterförpackningar.

Läkemedlet finns i förpackningar innehållande 30, 60, 90 och 120 hårda kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Florealis ehf.

Síðumúla 25

108 Reykjavík

Island


E-post: info@florealis.com


Tillverkare

Wiewelhove GmbH

Dörnebrink 19

49479 Ibbenbüren

Tyskland
Denna bipacksedel ändrades senast 20 november 2018

Hitta direkt i texten
Av