FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

IMBRUVICA

Janssen

Filmdragerad tablett 560 mg
(Tillhandahålls ej) (Gula till orange avlånga tabletter (19 mm långa och 8,1 mm breda) präglade med ”ibr” på ena sidan och ”560” på andra sidan.)

Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XE27
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Janssen omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Vad är skyddsinformation?

Skyddsinformation

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Imbruvica (ibrutinib) 140 mg tablett

Imbruvica (ibrutinib) 280 mg tablett

Imbruvica (ibrutinib) 420 mg tablett

Imbruvica (ibrutinib) 560 mg tablett

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Misstänks kunna orsaka cancer. Kan skada det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Skyddsåtgärder vid hantering

Handskar rekommenderas som en bra hygienåtgärd om det förekommer direktkontakt med tabletterna. Den färdiga läkemedelsprodukten får inte delas eller krossas.

Vid all hantering ska Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:5 ”Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt” följas.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel ska uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker och AFS 2005:5 ”Cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt”).

Första hjälpen

 • Hudkontakt: 

  Tvätta bort med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

 • Ögonkontakt: 

  Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 5 minuter. Ta ur kontaktlinser.

  Om ögonirritation består, kontakta en specialist.

 • Inandning: 

  Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. Kontakta läkare.


  VID KVARSTÅENDE BESVÄR KONTAKTA LÄKARE.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, se FASS-texten. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

 

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

 

Revisionsdatum: 2019-11-18