Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Glukosamin ABECE

Evolan

Kapsel, hård 625 mg
(Brunfärgade, hårda gelatinkapslar storlek 23,5 ± 0,3 mm.)

Övriga antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida.

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AX05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Glukosamin ABECE

625 mg kapslar, hårda
glukosamin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. 

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte måt böttre eller om du mår sämre inom 1 månad.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Glukosamin ABECE  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Glukosamin ABECE
3. Hur du använder Glukosamin ABECE
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Glukosamin ABECE  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Glukosamin ABECE  är och vad det används för

 

Glukosamin Abece innehåller den aktiva substansen glukosamin och tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska och antireumatiska medel.


Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.


Glukosamin Abece används för att lindra symptom vid lätt till måttlig knäledsartros(ledförslitning) hos vuxna.


Glukosamin som finns i Glukosamin Abece kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du använder Glukosamin ABECE

Använd inte Glukosamin ABECE

- om du är allergisk mot glukosamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du är allergisk mot skaldjur, eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur.


Varningar och försiktighet

Glukosamin ska inte användas för behandling av akut smärta.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Glukosamin Abece:

- om du har nedsatt glukostolerans. Dina blodsockernivåer kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen med Glukosamin Abece samt regelbundet under behandlingen.

- om du har astma. Dina astmasymtom kan förvärras när du börjar behandling med Glukosamin Abece


Barn och ungdomar

Glukosamin Abece ska inte användas av personer som är under 18 år.


Andra läkemedel och Glukosamin ABECE

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Det är särskilt viktigt att du rådfrågar läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

 • tetracykliner (antibiotika som används mot infektioner).

 • warfarin eller liknande läkemedel (blodförtunnande läkemedel, antikoagulantia).Effekten av blodförtunnande läkemedel (t ex warfarin) har visats kunna öka vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför att kontrolleras noga när behandlingen med glukosamin inleds och avslutas.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Glukosamin Abece ska inte användas under graviditet.

Användning av Glukosamin Abece rekommenderas inte under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Glukosamin Abece har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du känner dig yr eller blir dåsig av kapslarna så bör du inte köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
3. Hur du använder Glukosamin ABECE

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonalom du är osäker.


Vuxna

Rekommenderad dos: 2 kapslar en gång per dag.


Svälj kapslarna tillsammans med lite vatten. Tugga inte sönder kapslarna.

Kapslarna kan tas med eller utan mat.


Symtomlindring (särskilt smärtlindring) kan eventuellt uppkomma först efter flera veckors behandling och ibland längre tid. Glukosamin Abece bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare eftersom läkaren kan behöva undersöka om du har en ledsjukdom som kräver annan behandling.


Om du använt för stor mängd av Glukosamin ABECE  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, förvirring, ledvärk, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning. Överdosering behöver inte alltid ge några symtom.


Om du har glömt att använda Glukosamin ABECE

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om det snart är dags för din nästa dos, hoppa över den glömda dosen och fortsätt ta Glukosamin Abece enligt angiven dosering.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Dessa är vanligtvis milda och övergående.


Allvarlig biverkning

Sluta ta Glukosamin Abece och kontakta omedelbart läkare eller åk till närmaste sjukhus om du får något av följande symtom, eftersom det kan tyda på att du har fått en allvarlig allergisk reaktion (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja och att andas

 • hudutslag eller andningssvårigheter

Ovanstående har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).


Andra biverkningar som kan förekomma:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Huvudvärk, dåsighet, trötthet, matsmältningsbesvär, magsmärta, diarré, förstoppning, illamående, gaser i magen.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Hudutslag, klåda, rodnad.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Allergisk reaktion (överkänslighet), kräkningar, nässelutslag, yrsel, svullna fötter eller anklar. Astma, försämring av befintlig astma, försämrad kontroll av blodsocker hos patienter med diabetes. Svängningar i blodets koagulationsförmåga (INR-värde), förhöjd mängd leverenzym, gulsot


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Glukosamin ABECE  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Använd Glukosamin Abece före utgångsdatum som anges på kartongen efter "Utg.dat.". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är glukosamin. Varje kapsel innehåller 625 mg glukosamin (motsvarar 750 mg glukosaminhydroklorid).

 • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat.

  Kapselsammansättning: gelatin, röd järnoxid (E172), titandioxid (E171), svart järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glukosamin Abece är brunfärgade, hårda gelatinkapslar.

Förpackningsstorlekar: 10 eller 60 kapslar i blisterförpackningar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB

Box 120

182 12 Danderyd


Tillverkare

J.URIACH&Cía, S.A. Av. Camí Reial 51-57

08184 Palau Solità i Plegamans (Barcelona)

Spanien

2018-11-29


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-11-29

Hitta direkt i texten
Av