Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Loperamid Evolan

Evolan

Tablett 2 mg
(Vit till benvit, rund, bikonvex tablett märkt ”C” på den ena sidan och ”11” på den andra sidan och med en diameter på 6,5 mm)

Antidiarroikum

Aktiv substans:
ATC-kod: A07DA03
Läkemedel från Evolan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Loperamid Evolan

2 mg tabletter
loperamidhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Loperamid Evolan  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Loperamid Evolan
3. Hur du använder Loperamid Evolan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Loperamid Evolan  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Loperamid Evolan  är och vad det används för

 

Loperamid Evolan normaliserar tarmens rörelser, motverkar vätskeförluster och ökar förmågan att hålla avföringen.


Loperamid Evolan används vid tillfällig (akut) diarré hos vuxna och ungdomar över 12 år. Kan även ordineras av läkare för annan användning som långvarig (kronisk) diarré och vid "påse på magen" (stomier) efter vissa mag-tarmoperationer eller vid oförmåga att hålla avföringen (fecesinkontinens).


LoperamidLoperamidhydroklorid som finns i Loperamid Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Loperamid Evolan

Använd inte Loperamid Evolan

 • om du är allergisk mot loperamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • vid blod i avföringen eller vid hög feber (akut dysenteri).

 • vid inflammation i tjocktarmen (t ex ulcerös kolit eller pseudomembranös kolit orsakad av antibiotika)

 • vid inflammation i tunn-och tjocktarm orsakand av bakterier (Salmonella, Shigella och campylobacter).

 • om passagen av föda genom tarmen redan är långsam, t ex om du är förstoppad eller besväras av uppspänd buk.

Loperamid Evolan ska inte ges till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

 • Behandling med Loperamid Evolan lindrar symtom men botar inte orsaken. Före långtidsbehandling ska därför bakomliggande sjukdom utredas och behandling mot denna sättas in i första hand.

 • Om tillfällig diarré inte upphört efter två dagars behandling avbryt behandlingen och kontakta läkare.

 • Vid tecken på förstoppning eller andra tecken på försämrad tarmpassage avbryt behandlingen och kontakta läkare.

 • Om du har nedsatt leverfunktion bör du rådgöra med läkare innan behandling med Loperamid Evolan påbörjas.

 • Vid diarrétillstånd förlorar du mycket vätska. Det är därför av viktigt att du ersätter vätskeförlusten genom att dricka mycket.

 • Om du har AIDS ska du avbryta behandlingen med Loperamid Evolan vid första tecken på utspänd buk.


Ta inte detta läkemedel för något annat än dess avsedda användning (se avsnitt 1) och ta aldrig mer än den rekommenderade dosen (se avsnitt 3). Allvarliga hjärtproblem (med symtom såsom snabba eller oregelbundna hjärtslag) har rapporterats hos patienter som har tagit för mycket loperamid, det aktiva innehållsämnet i Loperamid Evolan.

Barn

Loperamid Evolan ska inte ges till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Loperamid Evolan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Loperamid Evolan om de tas samtidigt. Exempel på sådana läkemedel är

 • kolestyramin och gemfibrozil (blodfettssänkande),

 • kinidin (mot rubbningar i hjärtrytmen och malaria),

 • ritonavir (mot HIV/AIDS),

 • ciklosporin (hämmar immunförsvaret),

 • verapamil (blodtryckssänkande),

 • erytromycin och klaritromycin (antibiotika),

 • itrakonazol och ketokonazol (medel mot svampinfektioner),

 • desmopressin som tas via munnen (medel som används för att kontrollera törst och urinproduktion hos patienter med diabetes insipidus samt sängvätning hos barn och nattliga urinträngningar hos vuxna)

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad.

Amning

Loperamid Evolan rekommenderas inte om du ammar eftersom små mängder av läkemedlet kan gå över i modersmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Trötthet, yrsel och dåsighet kan förekomma vid behandling med Loperamid Evolan.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Loperamid Evolan innehåller Laktos

Loperamid Evolan tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Loperamid Evolan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos:

Vid tillfällig diarré:

Vuxna och ungdomar från 12 år: Börja med 2 tabletter. Om diarrén inte har upphört inom 2-3 timmar tag 1 tablett åt gången efter varje lös avföring. Ta högst 8 tabletter per dygn. Ta Loperamid Evolan högst 2 dygn i sträck. Läkare kan ordinera annan dosering.


Vid kronisk diarré:

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för Dig.

Vanlig dos för vuxna och ungdomar från 12 år: 1-8 tabletter per dygn. Ta högst 8 tabletter per dygn.


Tabletterna bör sväljas med ett halvt glas vatten.


Användning för barn

Loperamid Evolan ska inte ges till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Loperamid Evolan  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har tagit för mycket av Loperamid Evolan, kontakta omedelbart läkare eller sjukhus för rådgivning. Symtom på överdosering kan bestå av ökad hjärtfrekvens, oregelbundna hjärtslag, förändringar av hjärtslagen (dessa symtom kan potentiellt få allvarliga, livshotande följder), muskelstelhet, okoordinerade rörelser, dåsighet, svårigheter att kissa och svag andning.


Barn reagerar kraftigare än vuxna på stora mängder av Loperamid Evolan. Kontakta omedelbart läkare om ett barn fått i sig för mycket av läkemedlet eller har något av de ovan nämnda symtomen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Loperamid Evolan och kontakta omedelbart läkareom du får något av följande sällsynta symtom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårighet att svälja eller nässelutslag och andningssvårigheter. Detta är tecken på angioödem.

 • extrem trötthet, koordinationsproblem och medvetandeförlust eller medvetandesänkning.

 • svåra magsmärtor och/eller svullen mage vilket kan vara tecken på blockerad eller förstorad tarm.

 • Lyell´s syndrom (toxisk epidermal nekrolys): Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor).

 • Stevens-Johnsons syndrom: En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier.

Följande biverkningar är rapporterade:

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): förstoppning, illamående, väderspänning/gasbildning, huvudvärk och yrsel.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): sömnighet, smärtor eller obehag i magen, muntorrhet, kräkningar, matsmältningsbesvär och utslag.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): överkänslighetsreaktioner såsom anafylaktisk chock, muskelstelhet, små pupiller, klåda, nässelfeber samt svårigheter att kissa.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Loperamid Evolan  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen / blistret.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är loperamidhydroklorid 2 mg

 • Övriga innehållsämnen är: vattenfri laktos, majsstärkelse, polysorbat 80, talk, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletter 2 mg: vita och runda, ena sidan är märkt ”C” och den andra ”11”.


Finns i blisterförpackning med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 40 och 100 tabletter.

Finns i plastburkar: 30, 56, 105, 250, 500 och 1000 tabletter

Förpackningarna på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 16 tabletter är receptfria vid behandling av tillfällig diarré.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Evolan Pharma AB, Box 120, 182 12 Danderyd

Tillverkare:

Evolan Pharma AB, Svärdvägen 19, 182 33 Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-11-07

Hitta direkt i texten
Av